SFS 2014:728 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

140728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i pantbankslagen (1995:1000);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § och rubriken närmast före 27 §

pantbankslagen (1995:1000) ska ha följande lydelse.

Polismyndighetens kontroll

27 § En pantbank är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter ur pantboken
till Polismyndigheten. En sådan begäran får avse viss systematisk rapporte-
ring till myndigheten.

Pantbanken ska också lämna Polismyndigheten tillträde till pantbankens

lokaler för undersökning av pantlagret och granskning av pantboken och de
handlingar som ligger till grund för den.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:728

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.