SFS 2015:439 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

150439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i pantbankslagen (1995:1000);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 § pantbankslagen (1995:1000)

ska ha följande lydelse.

34 §

Polismyndighetens beslut om att en pantbank ska lämna uppgifter en-

ligt 27 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Polismyndighetens
beslut gäller omedelbart, om inte annat bestämts. Polismyndighetens övriga
beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

SFS 2015:439

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.