SFS 1980:2

800002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

14

' Prop. 1978/79; 170. NU 1979/80:23. r.skr 139.

SFS 1980:2

Lag om finansbolag;

Utkom från trycket

.

fl

den 24januari 1980

uUardad den iOjanuari 1980.

jj

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs följande.

j.

Allmänna bestämmels er

1 § Med finansieringsverksamhet förstås i denna lag näringsverksamhet

som har till ändamål att lämna kredit eller att medverka till finansiering ge­

nom att förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjand e.

2 § Denna lag gäller med de u ndantag som anges i 3 § företag som driver
finansieringsverksamhet, om

1. företaget helt ell er delvis ägs av bankaktiebolag, sparbank, central­

kassa för jordbrukskredit eller dotterbolag till sådant bankinstitut, eller

2. nettovärdet av tillgångarna i verksamheten enligt fastställd balans­

räkning för det senaste räkenskapsåret har utgjort minst tio miljoner kro­
nor och det inte finns anledning antaga att värdet därefter har nedgått un ­

der detta belopp, eller

3. det eljest ä r uppenbart att nettovärdet av tillgångarna i verk samheten

överstiger tio miljoner kr onor.

1 nettovärdet skall inte räknas in värdet av tillgångarna i finansierings-

verk-samhet som anges i 3 § första stycket.

3 § Lagen gäller inte företag som avses i 2 § första stycket 2 och 3. om fi­

nansieringsverksamheten

1. avser finansiering endast i samba nd med a vsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget, eller

2. avser finansiering endast i samb and med a vsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat företag i samma k on­
cern eller med annat nära samband som anges i 4 § andra stycket och me­

del för verksamheten inte anskaffas från allmänheten, eller

3. tillgodoser finansieringsbehov endast inom en grupp näringsidkare

rned ekonomisk intressegemenskap och medel for verksamheten inte an­

skaffas från al lmänheten.

Lagen galler inte heller företag som omfattas av annan lagstiftning om

särskild tillsyn.

4 § Finns nara s amband mellan två eller flera företag, skall vid til liimp-

nmg av 2 S första stycket 2 och 3 hänsyn tagas till det samm anlagda netto­

värdet av tillgångarna i finansieringsverksamheten.

Nära samband skall anses föreligga om företagen leds av samma eller i

II

personer eller om vinsten av företagens verksamhet helt

c er ti

etydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i h u­

vudsak samma personer.

¬

background image

Finansbolag

SFS 1980: 2

5 § Förelag, för vilket lagen enligt 2-4 §§ gäller, skall vara aktiebolag.
Sädant bolag kallas finansbolag.

I-inansbolag skall genom beslut av bankinspektionen införas i en siir-

skild förteckning hos inspektionen. Omfattas bolag inte längre enligt
2-4 av lagen, skall det genom beslut av inspektionen avföras ur förteck­
ningen. Intill dess bolaget har avförts ur förteckningen anses det som
finansbolag.

6 J? För finansbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allm än­

het om annat ej följer av denna lag.

Vid ti llämpning av bestämmelserna i 10 ka p. 4 § första stycket 4 aktiebo­

lagslagen (1975: 1385) i fråga om finansbolag skall med låneskuld och an-

n;in dä r angiven förpliktelse jämställas förvärv av fordringar och upplåtel­

se av egendom som avses i I §.

7 § Finansbolag skall ha eget kapital till visst lägsta belopp som är be­
tryggande i för hållande till bolagets upplåning. Det egna kapitalet anses be­

tryggande. om upplåningen inte överstiger tolv och en halv gånger bolagets

eget kapital. Om särskilda skäl föreligger kan bankinspektionen medge

högre upplåning, dock högst till tjugo gånger bolagets eget kapital.

Som eget kapital skall vid tillämpning av första stycket tinses vad som

enligt 57 § lagen (1955: 183) om bankrörelse gäller som eget kapital.

8 § I f inansbolag skall minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara
auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

Tillsyn m. m.

9 § Finansbolag, som är upptaget i d en i 5 § andra stycket angivna för­

teckningen, står under tillsyn av bankinspektionen.

10 § Finansbolags bolagsordning skall godkännas av bankinspektionen.

Detsamma gäller ändring av bolagsordningen.

Godkännande enligt första stycket skall vägras, om bolagsordningen

strider mot denna lag eller annan författning, som reglerar finansbolags

verksamhet, eller innehåller sådan bestämmelse eller har .sådan brist att en

sund utveckling av bolagets finansieringsverksamhet

kan äventyras.

Har bankinspektionen vägrat godkänna finansbokigs bolagsordning eller

ändring av den och har bolaget ej inom skälig tid gjort sådan ändring som

leder till godkännande, får inspektionen förbjuda bolaget att driva finansie­

ringsverksamhet som avses i 2 -4 §§.

n § Bankinspektionen skall övervaka att finansbolag följer denna kig

och annan författning, som reglerar finansbolags verksamhet, föreskritt
som har meddelats med stöd av denna lag samt bokigsordningen och de be­

slut som med stöd av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolag.s-

stämman eller styrelsen.

Det åligger bankinspektionen att även i övr igt med uppmärksamhet följa

finansbolags finansieringsverksamhet

i de n mån det behö\'s föi kännedom

15

¬

background image

SFS 1980:2

16

J

om de förhållanden som kan inverka på bolagets säkerhet eller annars är
av betydelse för en sund utveckling av finansieringsverksamheten.

Bankinspektionen är ej skyldig att vaka över att sådana bestämmelser

iakttages som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i finansbo­
lag i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana bestäm-
melser som angår bolagets inre angelägenheter.

12 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, som fi-

nansbolag enligt denna lag skall lämna till inspektionen, och upplysningar

som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget eller på a nnat
sätt.

Undersökning hos finansbolag skall äga rum när bankinspektionen anser

det behövligt eller när regeringen beslutar om det.

13 § Om ban kinspektionen anser det behövligt, får inspektionen förord­

na en re visor att med övriga revisorer deltaga i revisi onen av finansbolag.
Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i s tället

utse ny revisor.

Finansbolaget skall till rev isor, som har förordnats enligt första stycket,

utge ersättning med belop p som bankinspektionen bestämmer.

14 § Bankinspektionen får kalla till sammanträde med finansbolags sty­

relse eller begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma. Har styrelsen

ej efterkommit sådan begäran, får inspektionen kalla till extra bolagsstäm­

ma. Företrädare för inspektionen får närvara vid styrelsesammanträde,

som inspektionen har utlyst, och vid bolagsstämma samt deltaga i öv er­

läggningarna.

15 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur finansbolags räkenskaper skall föras och hur värde­

handlingar skall förvaras och inventeras.

16 § Finansbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen bestämmer

1. hålla bolagets k assa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra

handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen.

2. upprätta och till inspe ktionen lämna översikt som visar bolagets till­

gångar och skulder.

3. till inspektionen lämna årsredovisning och i förekom mande fall k on­

cernredovisning samt revisionsberättelse och protokoll vid ordinarie bo­

lagsstämma.

4. i övrigt lämna inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som in­

spektionen anser behövliga för tillämpningen av denna lag.

17 § Har finansbolag fattat beslut som strider mot denna lag eller annan

författning, som reglerar finansbolags verksamhet, mot föreskrift som har

meddelats med stöd av denna lag eller mot bolagsordningen, får bankin­

spektionen förbjuda -att beslutet verkställs. Har beslutet verkställts, får in­

spektionen förelägga bolaget at t göra rättelse, om det kan ske.

river finansbolag verksamhet i strid med de i första stycket angivna

reglerna för verksamheten, får bankinspektionen fiirelägga bolaget att

¬

background image

ff'

i

inom viss tid göia rättelse, om d et kan ske. Görs ej rätt else och föreli gger

SFS 1980:2

missförhållande av så allvarlig beskaffenhet alt det kan ä ventyra en sund
utveckling av bolagets fmansieringsvcrksamhet, får inspektionen förbjuda

bolaget att driva llnansieringsverksamhet som avses i 2 -4

18 § Bankinspektionen far meddela finansbolag skriftlig erinran, om in­

spektionen anser det påkallat för att avhjälpa allvarligt missförhållande i
bolagets finansieringsverksamhet eller för att annars säkerställa en sund
utveckling av de nna.

19 § Till bestridande av kostnaden för bankinspektionens tillsynsverk­
samhet skall finansbolag årligen erlägga bidrag enligt de närmare föreskrif­
ter som meddelas av regeringen. Bidraget får ej överstiga fem tusendels
procent av nettovärdet av tillgångarna i bol agets finansieringsverksamhet
närmast fö regående räkenskapsår.

20 § Om det kan antagas att ett företag driver sådan finansieringsverk­

samhet att denna lag är tillämplig, får bankinspektionen förelägga företaget
att till insp ektionen lämna de upplysningar om sin verksamhet som behövs
för att bedöma om lagen är tillämplig.

Företag som driver finansieringsverksamhet som avses i 2 -4 §§ utan att

vara aktiebolag, får av bankinspektionen meddelas förbud att driva sådan
verksamhet. Innan sådant beslut fattas, skall företaget beredas skälig tid

att överföra verksamheten till aktiebolag.

Vite

21 § Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna
lag får inspektionen utsätta vite.

Besvär

22 § Bankinspektionens beslut enligt denna lag överklagas hos regering­
en genom b esvär. Inspektionens beslut har omedelbar verkan, om ej annat

beslutas.

Ty.stnadsplikt

23 § Den som är eller har varit verksam hos finansbolag får ej obehöri-
gen yppa vad han därvid har fått veta om annans affärsförhållanden eller

personliga förhållanden.

Första stycket gäller också den som hos bankinspektionen har tagit be­

fattning med är ende enligt denna lag.

Straff

24 S Styrelseledamot eller befattningshavare hos fintmsbolag som upp-
^åtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på annat sätt

lämnar ban kinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten döms,

om gärningen ej är ringa, till böt er eller fängelse i högst ett år.

17

2-SFS 1980

¬

background image

«sFS 1980- ^

Detsamma galler den som med anledning av foreläggande enligt 20 §

stycket uppsålligen eller av oaktsamhet lämnar bankinspektionen

felaktiga upplysningar om v erksamheten.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. B estämmelserna i 20 § första

stycket. 21 och 22 §§. 2.^ {} andra stycket och 24 § andra stycket träder dock
i kraf t den 1 februari 1980.

2. Företag som vid lagens ikraftträdande driver nnansieringsverksani-

het och som inte uppfyller kravet pä eget kapital enligt 7 § första stycket
Htr uta n hinder av detta fortsätta verksamheten till utgången av är 1982.

3. Bestämmelsen i 8 § tillämpas frän och med första ordinarie bolags­

stämma som hälls efter lagens ikraftträdande.

4. Den som vid lagens ikraftträdande driver finansieringsverksamhet

och inte är aktiebolag får utan hinder av 5 S förs ta stycket fortsätta verk­
samheten till utgången av år 1982. Bestämmelserna i 9, 11-19 och 21-24

§§ gäller i til lämpliga delar i fråga om såd ant förettig.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

GÖSTA BOHMAN
(Ekonomidepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.