SFS 1982:719

820719.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:719

Lag

Utkom från trycket

den 14 juli 1982

1714

om ändring i lag en (1980:2) om finansbolag;

utPardad den 10 juni 1982.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 11 § lagen (19 80: 2) om finansbo­

lag skall ha nedan angivna lydelse.

11 § Bankinspektionen skall övervaka att finansbolag följer denna lag

och annan författning, som reglerar finansbolags verksamhet, föreskrift
som har meddelats med stöd av denna lag samt bolagsordningen och de be­
slut som med stöd av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolags­
stämman eller styrelsen.

Det åligger bankinspektionen att även i övrigt med uppmärksamhet följa

finansbolags finansieringsverksamhet i den mån det behövs för kännedom
om d e förhållanden som kan inverka på bolagets säkerhet eller annars är
av betydelse för en sund utveckling av finansieringsverksamheten.

Bankinspektionen är ej skyldig att vaka över att sådana bestämmelser

iakttages som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i finansbo­
lag i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana bestäm­

melser som angår bolagets inre angelägenheter.

Om bankinspektionens befattning med frågor om finansbolags mark­

nadsföring gäller vad särskilt är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Lars Persson

(Ekonomidepartementet)

' Prop, 1981/82: 180. NU 4.S. rsk r 38.V

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.