SFS 1985:578

850578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v' -.ri:

SFS 1985:578

Utkom från trycket

den 24 juni 198 5

Lag

om äEdriimg n lageia (1980:2) om fiimaeslbolag;

utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § lagen (1980: 2) om finansbo­

lag skall ha nedan angivna lydelse.

19 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
skall finansbolag årligen betala bidrag enligt de närmare föreskrifter som

meddelas av regeringen. Bidraget får ej överstiga två hundradels procent

av nettovärdet av tillgångarna i bolagets finansieringsverksamhet närmast
föregående räkenskapsår.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)

Prop. 1984/85; 157, NU 29. rskr 405.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.