SFS 1988:606

880606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:606

Lag

utkom frän trycket

om finansbolag;

den 20 juni 1988

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Finansieringsverksamhet får, i de fall som anges i den na lag, drivas

endast efter tillstånd av bankinspektionen.

Med finansieringsverksamhet avses näringsverksamhet som har till än­

damål att lämna eller ställa garanti för kredit, förmedla kredit till konsu­

menter eller medverka till finansiering genom att förvärva fordringar eller
upplåta lös egendom till nyttjande.

2 § Tillstånd krävs för företag som driver finansieringsverksamhet, om

1. företaget helt eller delvis ägs av ett svenskt eller utländskt bankinsti­

tut eller dotterbolag till sådant institut, eller

2. företaget driver finansieringsverksamhet riktad

mot konsumenter,

eller

3. nettovärdet av tillgångarna i verksamheten enligt fastställd balansräk­

ning för det senaste räkenskapsåret är minst femtio miljoner kronor och

det inte finns anledning anta att värdet därefter har gått ned under detta

belopp, eller

4. det annars är uppenbart att nettovärdet av tillgångarna i verks amhe­

ten överstiger femtio miljoner kronor.

I nettovärdet enligt första stycket 3 och 4 skall inte räknas in v ärdet av

tillgångarna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 3 § första styc­
ket.

Tillstånd krävs inte, om finansieringsverksamheten bedrivs av andra än

aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag eller enskild näringsidkare.

3 § Tillstånd krävs inte, om finansieringsverksamheten

1. avser finansiering endast i sa mband med avsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget, eller

2. avser finansiering endast i sam band med avsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat företag i samma

koncern eller med a nnat nära samband som anges i 4 § a ndra stycket och
medel för verksamheten inte anskaffas från allmänheten, eller

3. tillgodoser finansieringsbehov endast inom en grupp näringsidkare

med ekonomisk intressegemenskap och medel för verksamheten inte an­
skaffas från allmänheten.

Tillstånd krävs inte heller om bankinspektionen efter särskild prövning

finner att finansieringsverksamheten

1. utgör en normal likviditetsförvaltning och inte kan anses ha ett själv­

ständigt syfte vid sidan av företagets huvudsakliga verksamhet, eller

2. drivs utan vinstsyfte av en förening vars uppgift endast är att tillgodo­

se finansieringsbehov hos föreningens medlemmar.

1270

' Prop. 1987/88; 149, NU 37 , rskr. 372.

¬

background image

Tillstånd krävs inte heller för företag som omfattas av annan lagstiftning

SFS 1988:606

om särskild tillsyn.

4 § Om det finns nära samband mellan två eller flera företag, skall vid

tillämpning av 2 § för sta stycket 3 och 4 hänsyn tas till det sammanlagda

nettovärdet av tillgångarna i finansieringsverksamheten.

Nära samband skall anses föreligga om företagen leds av samma eller i

huvudsak samma personer eller om vinsten av företagens verksamhet helt

eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i

huvudsak samma personer.

Förutsättningar för tillstånd m. m.

5 § Tillstånd far meddelas endast om finansieringsverksamheten drivs i

aktiebolagsform och aktiekapitalet är minst fem miljoner kronor.

Tillstånd skall ges, om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller annan författning,
2. bolaget inte är olämpligt att driva finansieringsverksamhet,

3. verksamheten kan antas inte bli till skada för det allmänna, och
4. bolaget uppfyller de villkor so m i övrigt anges i denna lag.

6 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats i aktie­

bolagsregistret. Har ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkun­

dens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagsla­
gen (1975: 1385) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

Till bolagsordningen skall vara fog ad en plan för den tilltänkta verksam­

heten.

7 § Beslut om ändring av finansbolags bolagsordning skall prövas av

bankinspektionen och får inte registreras innan det har godkänts av inspek­
tionen.

8 § Bolag som har fått tillstånd a tt driva finansieringverksamhet kallas

finansbolag. Annan än finansbolag får inte i sin firma eller annars vid
beteckning av verksamhet använda ordet finansbolag eller finansaktiebo­
lag.

9 § För finansbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmän­

het, om annat inte följer av denna lag.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 4 § första stycket 4 aktiebo­

lagslagen (1975: 1385) i fråga om finansbolag skall med låneskuld och

annan där angiven förpliktelse jämställas förvärv av fordringar och upplå­

telse av egendom som avs es i 1 §.

Finansbolags verksamhet
10 § Aktier i ett finansbolag får genom teckning eller överlåtelse förvär­

vas endast av

1. svenska medborgare,
2. svenska bolag och föreningar som inte är kontrollsubjekt enligt lagen

(1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m.,

1271

/

¬

background image

SFS 1988:606

3. andra svenska samfalligheter,
4. fondbolag till aktiefonder enligt aktiefondslagen (1974; 931).
Har aktieförvärv skett på annat sätt än genom teckning eller överlåtelse,

skall första stycket inte i något fall medföra hinder för aktieägaren att
förvärva ytterligare aktier, om det sker me d stöd av den företrädesrätt til l
teckning eller erhållande av nya aktier som är förenad med de redan
förvärvade aktierna enlig t aktiebolagslagen (1975; 1385) eller den bolags­
ordning som gällde vid förvärvet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen

kan medge undantag från första stycket.

Förvärv av aktie i st rid med inn ehållet i första styc ket är ogiltigt.

11 § Finansbolag får högst låna upp medel med dels ett belopp som

svarar mot bolagets kassa och mot vad som innestår hos riksbanken,

riksgäldskontoret, bankaktie bolag, sparbank, central föreningsbank, kre­

ditaktiebolag, hypoteksinstitut och postgirot eller utlånats till annat finans­

bolag, dels ett belopp som svarar mot tolv och en halv gånger det egna

kapitalet. Om det finns särskilda skäl kan bankinsp ektionen medge hö gre
upplåning, dock högst till tjugo gånger det egna kapita let.

Som upplåning anses inte vad som motsvarar av finansbolaget utfärdade

skuldförbindelser som för långivaren medför rätt till betalning först efter

bolagets övriga borgenärer eller som har garanterats av staten, bankaktie­
bolag, sparbank eller centra l föreningsbank. Till upplå ningen skall läg gas

ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden
som innebär en kreditrisk för bolaget. Garantiförbindelser skall tas upp till
sitt nominella belopp. Detsamma gäller andra åtaganden, om inte regering­
en eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen har föreskrivit

ett lägre belopp.

Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och av

bolagsstämman fastställd vinstbalans. Med eget kapital får likställas

1. garantifond, som bil dats genom tillskott av aktieägare i finansbolaget

eller förbindelser utfärdade av bankaktiebolag, sparbank, central för­
eningsbank eller annan som bankinspektionen godkänt, intill ett belopp

motsvarande fem gånger bolagets aktiekapital,

2. fyrtio procent av ett belopp som svarar mot sådana bolagets reserver

som avses i 2 kap, 9 § bankrörelselagen (1987; 617) intill ett belopp motsva­

rande bolagets eget kapital samt

3. kapital som tillförts bolaget mot av bol aget utfärdade skuldförbindel­

ser som medfö r rätt till betalning först efter bolagets övrig a borgenärer,
intill ett belopp motsvarande bolagets eget kapital.

Från finansbolagets eget kapital skall avräknas det bokförda värdet av

vad bolaget tillskjutit som aktiekapital eller i an nan form till annat in- eller
utländskt företag som driver finansieringsverksamhet.

Om det mellan finansbolag råder sådant nära samband som anges i 4 §,

kan bankinspektionen i det särskilda fallet bestämma att upplåningsrätt

skall beräknas gemensamt för bolagen.

12 § I finansbolag skall mins t en av bolagsstämman utsedd revisor vara

auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

1272

¬

background image

Tillsyn m.m.

SFS 1988:606

13 § Finansbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

Bankinspektionen skall övervaka att finansbolag följer denna lag och

annan författning som reglerar finansbolags verksamhet, föreskrift som har

beslutats med stöd av denna lag samt bolagsordningen och de beslut som
med stöd av lag eller bolagsordningen har fattats av bolagsstämman eller

styrelsen.

Bankinspektionen skall även i övrigt med uppmärksamhet följa finans­

bolagens verksamhet för att hålla sig underrättad om förhållanden som kan

inverka på ett bolags säk erhet eller i övrigt är av betydelse för en sund

utveckling av verksamheten.

Bankinspektionen är inte skyldig att vaka ö ver att sådana bestämmelser

iakttas som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i finansbolag i

förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana bestämmel­
ser som angår bolagets inre angelägenheter.

14 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar som

finansbolag enligt denna lag skall lämna till inpektionen och upplysningar
som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget eller på annat

sätt.

Undersökning hos finansbolag skall ske när bankinspektionen anser det

behövligt eller när regeringen beslutar om det.

15 § Finansbolags tillstånd kan återkallas av bankinspektionen, om bola­

get överträtt denna lag eller uppenbart åsidosatt kundernas intressen eller
om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 5 § inte läng re föreligger.

Om et t tillstånd har återkallats enligt första stycket, skall bolaget stå

under bankinspektionens tillsyn till dess att verksamheten avvecklats eller

drivs på ett sådant sätt att tillstånd enligt denna lag inte krävs.

16 § Råder förhållande som anges i 15 §, får bankinspektionen meddela

finansbolaget skriftlig erinran i stället för att återkalla bolagets tillstånd,

om det kan antas att bolaget låter sig rättas av detta. Inspektionen får även
meddela ett finansbolag skriftlig erinra n, om bolaget annars inte följer i
13 § andra stycket angivna föreskrifter och beslut eller om annat förhållan­
de råder som menligt inverkar på bolagets säkerhet eller som k an äventyra

en sund utveckling av bolagets finansieringsverksamhet. Skriftlig erinran
får förenas med föreläggande om rättelse.

Råder missförhållanden hos finansbolag i annat fall än som anges i första

stycket, får bankinspektionen i särskilt beslut göra anmärk ning om det.

Om ett finansbolag har fattat beslut som strider mot denna lag eller

annan författning som reglerar finansbolags verksamhet, mot föreskrift
som har meddelats med stöd av denna lag eller mot bolagsordningen, får

bankinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet verkställts,

får inspektionen förelägga bolaget att göra rättelse , om det kan ske.

17 § Bankinspektionen skall, om inte särskilda skäl talar däremot, för­

ordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisione n av finansbolag.
Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i stället

1273

utse ny revisor.

¬

background image

SFS 1988:606

Om ett tillstånd för finansbolag att driva finansieringsverksamhet har

återkallats, gäller förordnandet för den av bankinspektionen utsedde revi­

sorn till dess att finansieringsverksamheten har avvecklats och revisorn till
bankinspektionen har lämnat en berättelse över avvecklingen.

Finansbolaget skall till r evisor som har förordnats enligt första stycket

betala ersättning med belopp som bankinspektionen bestämmer.

18 § Bankinspektionen får kalla till sammanträde med finansbolags sty­

relse eller begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma. Har styrelsen

inte följt en sådan begäran, får inspektionen kalla till extra bolagsstämma.

Företrädare för inspektionen får närvara vid styrelsesammanträde, som

inspektionen har utlyst, och vid bolagsstämma samt delta i överlägg ningar.

19 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur finansbolags räkenskaper skall föras och hur värde­

handlingar skall förvaras och inventeras.

20 § Finansbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen bestämmer

1. hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra

handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2. upprätta och till inspektionen lämna översikt som visar bolagets

tillgångar och skulder,

3. till inspektionen lämna årsredovisning och i förek ommande fall kon­

cernredovisning samt revisionsberättelse och protokoll vid ordinarie bo­

lagsstämma,

4. i övr igt lämna inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som

inspektionen anser behövliga för tillämpningen av denna lag.

21 § Bankinspektionen skall föra én förteckning över finansbolagen.

22 § Finansbolagen skall med årliga avgifter bekosta bankinspektionens

verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

23 § Om det kan antas att ett företag driver sådan finansieringsverksam­
het att denna lag är tillämplig, får bankinspektionen förelägga företaget att
till inspektionen lämna de upplysningar om sin verksamhet som behövs för
att bedöma om lagen är tillämplig.

Vite

24 § Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna
lag, får inspektionen sätta ut vite.

Överklagande

25 § Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos rege­

ringen. Inspektionens beslut har omedelbar verkan, om inte annat beslu­
tas.

1274

¬

background image

Tystnadsplikt

SFS 1988:606

26 § Den som är eller har varit verksam i finansbolag far inte obehörigen

röja vad han därvid har fått veta om någon annans affärsförhållan den eller
personliga förhållanden.

Första stycket gäller också den som hos bankinspektionen har tagit

befattning med ärende enligt denna lag.

Straff

27 § Den som driver finansieringsverksamhet utan tillstånd, där sådant

krävs enligt denna lag, döms till böter eller fängelse i hög st ett år.

Styrelseledamot eller befattningshavare hos finansbolag som uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på annat sätt
lämnar bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten döms,
om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i hö gst ett år.

Den som bryter mot 8 § döms till böter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träde r i kraft den 1 juli 1988 . Genom lagen upphävs lagen

(1980:2) om finansbolag.

2. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver finansie­

ringsverksamhet och som avser att ansöka om tillstånd skall göra detta

senast vid utgången av år 1988 .

3. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver finansie­

ringsverksamhet får fortsätta denna verksamhet enligt den äld re lagen till
utgången av år 1988 eller fram till dess att ansökan enligt 2 slutligt prövats.

4. Ansöker ett företag som avses i 3 inte om tillstånd inom tid som anges

i 2 eller får företaget inte sin ansökan beviljad, får företaget fortsätta
verksamheten enligt den äldre lagen i fråga om de åtaganden som företaget

gjort under den tid som verksamheten bedrivits enligt den lagen.

5. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver finansie­

ringsverksamhet skall för att undantas från lagens tillämpningsområde

enligt 3 § andra s tycket göra ansökan om detta senast vid utgången av år
1988. Vad som sägs i 3 och 4 gäller även sådant företag.

6. Företag som enligt 3 eller 4 får fortsätta verksamheten enligt den

äldre lagens bestämmelser skall betala avgifter för bankinspektionens
verksamhet enligt den nya lagens 22 §.

7. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen

hänvisas till en för eskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag,
tillämpas i stället den nya föreskriften.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. Å. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

1275

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.