SFS 1991:1024

911024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1024 Lag

uikom frän iryckci

OHi ändring i lagen (1988:606) om finansbolag;

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om lagen (1988:606) om

finansbolag

r/e/.v att 2, 5, 8, 11 a, 11 b, 11 c, 15, 23-25 och 27 §§ skall ha följande

lydelse,

1726

' Prop. 1990/91:154. NU4I. rskr. 367.

¬

background image

dels att det i-lagen skall föras in fyra nya paragrafer, 2 a, 5 a, 10a och

SFS 1991:1024

10 b §§, av följande lydelse.

2 § Tillstånd krävs för ett svenskt företag som driver finansieringsverk­

samhet, om

1. företaget helt eller delvis ägs av ett svenskt eller utländskt bankinstitut

eller dotterbolag till sådant institut, eller

2. företaget driver finansieringsverksamhet riktad mot konsumenter,

eller

3. nettovärdet av tillgångarna i verksa mheten enligt fastställd balansräk­

ning för det senaste räkenskapsåret är minst femtio miljoner kronor och

det inte finns anledning anta att värdet därefter har gått ned under detta
belopp, eller

4. det annars är uppenbart att nettovärdet av tillgångarna i verks amhe­

ten överstiger femtio miljoner kronor.

1 nettovärdet enligt första stycket 3 och 4 skall inte räknas in värdet av

tillgångarna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 3 § första stycket.

Tillstånd krävs inte, om finansieringsverksamheten bedrivs av andra än

aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag eller enskild näringsidkare.

2 a § Tillstånd krävs för ett utländskt företag som driver finansierings­

verksamhet under de förutsättningar som anges i 2 § första och andra

styckena. Vad som sägs i 2 § första stycket 3 och 4 skall gälla värdet av de
tillgångar som omfattas av den bokföring som avses i 23 § lagen
(1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i

riket.

5 § Tillstånd för ett svenskt företag får meddelas endast om finansie­

ringsverksamheten drivs i aktiebolags form och aktiekapitalet är minst fem

miljoner kronor.

Tillstånd skall ges om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller annan författning,

2. bolaget inte är olämpligt att driva finansieringsverksamhet,
3. verksamheten kan antas inte bli till s kada för det allmänna, och

4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

5 a § Tillstånd för ett utländskt företag får meddelas endast om

1. verksamheten drivs från avdelningskontor med självständig förvalt­

ning (filial),

2. företaget i si tt hemland driver finansieringsverksamhet och där står

under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,

3. företaget inte är olämpligt att driva finansieringsverksamhet här i

landet, och

4. verksamheten kan antas inte bli till sk ada för det allmänna.

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga

delar. Ett föreläggande enligt denna lag får riktas såväl mot ett utländskt

företag som mot den som här i landet är verksam för företagets räkning. I

övrigt gäller lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag
att idka näring här i rike t.

1727

¬

background image

SFS 1991:1024

8 § Företag som har fått tillstånd att driva finansieringsverksamhet en­

ligt denna lag kallas finansbolag. Annan än finansbolag får inte i sin firms''-

eller annars vid beteckning av verksamhet använda ordet finansbolag eller

finansaktiebolag.

10 a § Ett finansbolag får ge ut obligationer och andra fordringsrätter
som är avsedda för allmän omsättning.

10 b § Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av bank­

inspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksam­
heten.

Ett finansbolag får bara efter tillstånd av bankinspektionen inrätta filial

i utl andet.

11 a

Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt

kapital efter avräkning enligt sista, stycket. Det primära kapitalet skall

utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med pri märt kapital avses:

A. Eget k apital.

B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

C. Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver till följd

av avskrivning på egendom som upplåtits till nyttjande.

Med su pplementärt kapital avses det nominella värdet av förJagsbeVis

och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och

med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock sam­
manlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapita­

let. Bevis och a ndra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understi­

ger fem år skall t as upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det

nominella värdet för varje helt å r som återstår till förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivan­

de av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektio­
nen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och
tredje styckena.

Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas

av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i
annan form i ett företag som driver försäkringsverksamhet eller något slag
av finansiell verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock
inte göras om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna
kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av såda­

na tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna kapital. Avräkning

skall inte heller göras för tillskott som belöper på företag som omfattas av

bestämmelserna om konsoliderat kapitalkrav i II c §.

II b

Kapitalkravet enligt 11 § bestäms i förhållande till bolagets till­

gångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på kapital­

marknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar). Placering­

arna delas in i följande grupper:

1728

' Senaste lydelse 1990:1310.

' Senaste lydelse 1990: 1310.

¬

background image

A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A

SFS 1991:1024

bankröreJselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B

bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C

bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D

bankrörelselagen.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

- sådana tillskott som enligt 11 a § sista stycket skall räknas av från

kapitalbasen,

I — sådana tillskott som avses i II a § sista stycket sista meningen,

- de placeringar som anges i första stycket A,
- fordringar mot företag som ingår i s amma koncern som finansbolaget

och som omfattas av bestämmelser om konsoliderat kapitalkrav samt

- fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i sa mma kon­

cern som finansbolaget och som omfattas av bestämmelser om konsoli­
derat kapitalkrav.

T övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp

till sammanlagt

- tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket B,
- femtio procent av summan av de placeringar som anges i första stycket

C samt

- hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall

placeringarna värderas enligt följande:
1. Tillgångar, för vilka reserver som avses i 11 a § andra stycket C har

satts av, värderas till sitt bruttobokföringsvärde.

2. Övriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.
3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt

nominella belopp.

4. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella

belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga bankinspektionen att meddela sådana före­

skrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.

11 c §'' Om ett finansbolag har ett dotterföretag, skall vad som föreskrivs

i 11 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konsoliderat kapital­
krav), om inte annat följer av tredje stycket.

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämp­

ning av de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385)

gäller för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även d en del av kapi­
talbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill
som belöper på företag som omfattas av det konsoliderade kapitalkravet
skall räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de

värden som föreskrivs i 11 b § eller, om dotterföretaget inte är ett finans­

bolag, i an nan lag.

•" Senaste lydelse 1989; 1095,

1729

55-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:1024

. v

Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte försäkringsföretag och

sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon form av

finansiell verksamhet.

. .

15 § Finansbolags tillstånd kan åter kallas av bankinspektionen, om bo ­

laget överträtt denna lag elle r uppenbart åsidosatt kundernas intressen
eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 5 eller 5 a § inte längre

föreligger.

Om ett tillstånd har återkallats enligt första stycket, skall bolaget stå

under bankinspektionens tillsyn till dess att verksamheten avvecklats eller

drivs på ett sådant sätt att tillst ånd enligt denna lag inte krävs.

Ett beslut om åte rkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam­

heten.

1730

23 § Om någ on utan tillst ånd driver så dan verks amhet som kräv er till­

stånd enligt denna lag, skall bankinspektionen förelägga honom att upphö­

ra med verk samheten.

Är det osäkert om tillstå nd krävs för viss verksamhet, får inspektionen

förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar som
behövs för att bedöma om ti llstånd krävs.

Förelägganden enligt första och andra styckena får förenas med vite.
Ett beslut enligt denna paragraf får överklagas hos kammarrätten.

24 § Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna

lag, får inspektionen även i a ndra fall än som anges i 2 3 § sätta ut vite .

25 § I an dra fall än som anges i 23 § får bankinspektionens beslut enligt
denna lag överklagas hos re geringen. Inspektionens beslut har omed elbar

verkan, om inte annat beslutas.

27 §•'' Styrelseledamot eller befattningshavare hos finansbolag som up p-

såtligen eller av oakts amhet genom oriktig bokf öring eller på annat sätt

lämnar bankinspektionen felaktiga upply sningar om ver ksamheten döms,

om gärningen inte är ringa, till bö ter eller fängelse i h ögst ett år.

Den som bryter mot 8 § döms till böter.

1. Denna lag träder i k raft den I a ugusti 1991.

2. För finansbolag som har ett räkenskapsåi;' som påbörjats före den

1 mars 199 1 och som vid lagens ikraftträdand e ännu inte har avsluta ts

gäller bestämmelsen i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:1310) om ändring i l agen (1988:606) om finansbolag.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 b § första stycket får, intill

utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka

försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

På regeringens vägnar
ERIKÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

^ Ändringen innebär att första styck et upphävs.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.