SFS 1992:1610

921610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t

SFS 1992:1610 Lag

utkom från trycket

om kreditmarknadsbolag;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

1 § I denna lag avses med

1. finansieringsverksamhet: näringsverksamhet som härtill ändamål att

lämna kredit, ställa garanti for kredit, förmedla kredit till konsumenter

eller medverka till finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta
lös egendom till nyttjande,

2. kreditmarknadsbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd

enligt denna lag att driva finansieringsverksamhet,

3. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av

foretaget,

4. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut­

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 §§, skall etable-

ringen anses som en enda filial, även om flera driftställen inrättas,

5. kreditinstitut: ett institut i v ars verksamhet ingår att från allmänhe­

ten låna medel och att bevilja krediter for egen räkning,

6. finansiellt institut: ett foretag som inte är kreditinstitut men vars

huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att

driva valutahandel eller värdepappersrörelse eller att utföra en eller flera

av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 § andra stycket 2—11,

7. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tillståndsplikt

2 § Finansieringsverksamhet får, med de undantag som anges i 3 § samt

2 kap. 9 och 10 §§, driva s bara efter tillstånd av Finansinspektionen.

Tillstånd kan ges till svenska aktiebolag och utländska kreditinstitut.

För utländska kreditinstituts verksamhet genom filial i Sverige gäller

' Prop. 1992/93:89, bet. i992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

3786

avsnitt II o ch rådets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

¬

background image

bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen

SFS 1992:1610

(1992:160) om utländska filialer m. m.

3 § Tillstånd krävs inte om finansieringsverksamheten

1. drivs av statlig eller kommunal myndighet,
2. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget,

3. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat foretag i samma

koncern eller med annat nära samband och medel for verksamheten inte

anskaffas från allmänheten,

4. tillgodoser finansierings behov endast inom en grupp näringsidkare

med ekonomisk intressegem enskap och medel for verksamheten inte an­

skaffas från allmänheten,

5. utgör en normal likviditetsförvaltning och inte kan anses ha ett

självständigt syfte vid sidan av foretagets huvudsakliga verksamhet,

6. utgör sådan verksamhet som avses i 1 § lagen (1949:722) om pantlå­

nerörelse, eller

7. ingår i verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen

enligt annan lag.

Nära samband, som avses i 3, skall anses föreligga om företagen leds av

samma eller i huvudsak samma personer eller om vinsten av företagens

verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla

samma eller i huvudsak samma personer.

Sundhetskrav

4 § Ett kreditmarknadsbolags verksamhet skall bedrivas så att allmänhe­
tens förtroende fÖr kreditmarknaden upprä tthålls och i övrigt så att verk­
samheten kan anses sund.

Sekretess
5 § Enskildas förhållanden till kreditmarknadsbolag får inte obehörigen

röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

2 kap. Förutsättningar for tillstånd m. m.

Kreditmarknadsbolag

1 § Tillstånd att driva finansieringsverksamhet fÖr ett svenskt aktiebolag

får meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ­

ning,

2. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund verksamhet, och

3-73-7

¬

background image

SFS 1992.1610

3. bolaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.
Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs något

ytterligare finansieringsforetag.

2 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats i aktie­
bolagsregistret. Om en sådan ansökan har gjorts inom sex månader från

stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket
aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan for den tilltänkta verksamheten. Rege­

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får med­
dela närmare foreskrifter om vad en sådan plan skall innehålla.

3 § Ett kreditmarknadsbolags bolagsordning skall godkännas av Finans­

inspektionen i samband med att bolaget får tillstånd att driva finansie­

ringsverksamhet.

Ett beslut om ändring av bolag sordningen får inte registreras innan det

har godkänts av inspektionen.

4 § Ett kreditmarknadsbolag skall när verksamheten påbörjas ha ett
bundet eget kapital som vid tidpunkten for beslut om tillstånd en ligt 1 §

motsvarar minst fem miljoner ecu. I 11 kap. 7 § aktiebolagslagen

(1975:1385) finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapital.

Om nettovärdet av tillgångarna i den planerade verksamheten uppg år

till högst etthundra miljoner kronor, får Finansinspektionen medge att
bolaget har lägre bundet eget kapital än som anges i första styc ket, dock

lägst motsvarande en miljon ecu. I nettovärdet sk all inte räknas in värdet
av tillgångarna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 §
första stycket.

5 § Ett kreditmarknadsbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamö­
ter. Bolaget skall ha en verkställande direktör.

6 § I ett kreditmarknadsbolag skall minst en av bolagsstämman utsedd

revisor vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

7 § För kreditmarknadsbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebo­
lag i allmänhet, om inte annat följer av denna lag.

Den som är revisor i ett kreditmarknadsbolag får inte stå i skuld till eller

ha annan ekonomisk föipliktelse mot bolaget.

Utländska foretag

8 § Tillstånd for ett utländskt kreditinstitut att driva finansieringsverk­

samhet från filial här i landet får meddelas endast om

1. institutet i det land där det har sitt säte (hemlandet) driver finansie­

ringsverksamhet och där står under tillsyn av behörig myndighet, och

2. verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla kraven på

en sund verksamhet.

Tillstånd till fil ialetablering får inte vägras på den grunde n att det inte

3788

behövs något ytterligare finansieringsforetag.

¬

background image

9 § Tillstånd som sägs i 8 § behövs inte for ett kreditinstitut som har sitt

SFS 1992:16T0

hemland inom EES och som i det landet har tillstånd att driva finansie­
ringsverksamhet. Ett sådant institut får

1. driva verksamhet från filial i Sver ige med början två månader efter

det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i institutets hem­
land mottagit en underrättelse m ed sådant innehåll som anges i 12 §,

2. driva finansieringsverksamhet genom att från sitt hemland erbjuda

och tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en

behörig myndighet i institutets hemland mottagit en underrättelse med

sådant innehåll som anges i 13 §.

10 § Vad som sägs i 9 § om ett utländskt kreditinstitut gäller även

utländskt finansiellt institut, som har säte inom EES, och dess dotterföre­

tag, om institutet är dotterföretag till ett kreditinstitut eller ägs gemensamt

av två eller flera kreditinstitut och uppfyller samtliga följande villkor.

1. Det eller de kreditinstitut som äger det finansiella institutet skall vara

auktoriserade som kreditinstitut i det EES-land vars lag gäller för det
finansiella institutet,

2. den ifrågavarande verksamheten skall bedrivas i det EES-land vars

lag gäller fÖr det finansiella institutet,

3. kreditinstitutet eller kreditinstituten skall inneha minst 90% av samt­

liga röster i det finansiella institutet,

4. kreditinstitutet eller kredit instituten skall tillgodose behöriga myn­

digheters krav på sund förvaltning av det finansiella institutet och skall ha

utfast sig att, med samtycke av hemlandets behöriga myndigheter, solida­

riskt svara för de åtaganden som det finansiella institutet gjort, och

5. det finansiella institutet skall omfattas, särskilt med avseende på den

ifrågavarande verksamheten, av den koncembaserade tillsyn som kreditin­
stitutet eller kreditinstituten är föremål fÖr.

Att de i första stycket angivna villkoren är uppfyllda skall framgå av

underrättelse som avses i 9 §.

En sådan underrättelse som avses i 9 § 1 skall beträffande sådana företag

som avses i första stycket innehålla uppgift om den konsoliderade kapital­
täckningsgraden för det kreditinstitut som äger företaget eller dess moder­

företag.

Kreditmarknadsb olags etabiering utomlands

11 § Ett kreditmarknadsbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen

inrätta filial i utlandet. Sådant tillstånd skall lämnas om den planerade

rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund verksamhet.

12 § Om ett kreditmarknadsbolag får tillstånd enligt 11 § till filialetable-

ring i ett land inom EES, skall Finansinspektionen underrätta behörig
myndighet i det land där filialen skall inrättas. Underrättelsen skall inne­

hålla

1. en plan för den tilltänkt a filialverksamheten, med uppgift om filia­

lens organisation,

2. en förklaring att den planerade verksamheten omfattas av kredit­

marknadsbolagets tillstånd,

2789

¬

background image

SFS 1992:1610

3. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning samt
4. uppgift om kreditmarknadsbolagets kapitalbas och kapitaltäcknings­

grad.

Om något förhållande som avs es i föregåen de stycke 1—3 har ändrats

efter det att filialen in rättats, skall Finansin spektionen genast underrätta

behörig myndighet i det land där filialen finns.

Gränsöverskridande verksamhet

13 § Ett kreditmarknadsbolag som önskar driva verksa mhet i ett annat

land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att
inrätta filial där, skall innan verksamheten inleds underrätta Finansin­
spektionen om sin avsikt. Inspektio nen skall till behö rig myndighet i det
land där verksamheten skall utövas överlämna underrättelsen tillsammans

med en förklaring att den planerade verksam heten omfattas av bolagets

tillstånd att driva finansieringsverksamhet.

3 kap. Rörelseregler

Verksamhet

1 § Ett kreditmarknadsbolag får endast driva finansieringsverksamhet

och verksamhet som har ett naturligt samband därmed.

Kreditmarknadsbolaget får, med iakttagande av vad som föreskrivs i

detta kapitel, i sin verksamhet bland annat

1. låna upp medel, bland annat genom att ge ut o bligationer och andra

jämförbara fordringsrätter, dock ej ta emot inlåning på räkning från all­
mänheten,

2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit,

kredit mot panträtt i fast egendom och i fordringar,

3. medverka vid finansiering, bland annat genom att förvärva fordring­

ar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. förmedla betalningar,

5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. lämna ekonomisk rådgivning,
8. förvara värdepapper,
9. vara förvaringsinstitut för värdepappersfonder,

10. medverka vid försäljning av försäkringstjänster,
11. tillhandahålla inkassotjänster,
12. tillhandahålla värdefackstjänster,
13. driva valutahandel under de förutsättningar so m föreskrivs i la gen

(1988:1385) om Sveriges riksbank, samt

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i

kreditupplysningslagen (1973:1173).

2 § Ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 2
kap. 8 eller 9 § får driva sådan verksamhet som anges i 1 § andra stycket i
den mån verksamheten omfattas av institutets verksamhetstillstånd i hem-

3790

landet.

¬

background image

Ett utländskt företag som avses i 2 kap. 10 § får driva verksamhet som

SFS 1992:1610

anges i 1 § andra stycket endast om verksamheten är tillåten enligt företa­

gets stadgar eller bolagsordning och endast i den mån det eller de utländska

kreditinstitut som äger företaget eller dess moderföretag skulle ha rätt

enligt första stycket att driva sådan verksamhet.

I 1 kap. 3 a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse finns bestäm­

melser om att verksamhet som avses i 1 kap. 3 § samma lag under vissa
förutsättningar får bedrivas av utländska kreditinstitut som driver verk­

samhet med stöd av 2 kap. 9 § och av finansiella institut och dotterföretag
som driver verksamhet med stöd av 2 kap. 10 §.

3 § Ett kreditmarknadsbolags bolagsordning skall ange, förutom de upp­
gifter som föreskrivs i 2 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385), under vilka

villkor långivning, upplåning och förvärv av egendom skall ske.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspek­

tionen får meddela närmare föreskrifter om vilken verksamhet ett kredit­
marknadsbolag får bedriva och vad dess bo lagsordning skall innehålla.

5 § Ett kreditmarknadsbolag får endast efter tillstånd av Finansinspek­

tionen förvärva aktier eller andelar i ett företag, om förvärvet ingår som ett
led i organisationen av verksamheten.

6 § Ett kreditmarknadsbolags kvalificerade innehav av aktier eller an­

delar i företag som inte driver finansiell verksamhet eller försäkringsverk­

samhet får sammanlagt uppgå till högst 6 0% av bolagets kapitalbas. Ett
sådant innehav i ett enskilt företag får uppgå till högst 15 % av kapitalba­
sen.

Begränsningarna i första stycket gäl ler inte sådana innehav som avses i

5§.

Om någon av gränserna i denna paragraf efter ett förvärv kommer att

överskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är
lämpligt.

7 § Trots bestämmelserna i 6 § får ett kreditmarknadsbolag för att skyd­

da en fordran dels på offentlig auktion eller på en svensk eller utländsk
börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad
eller vid exekutiv försäljning köpa aktier eller andelar som är utmätta eller
utgör säkerhet för fordringen, dels öv erta aktier eller andelar som betal­
ning för fordran, om det finns anledning att anta att bolaget annars skulle

göra en avsevärd förlust.

Aktier eller andelar som förvärvats enligt första stycket och som medfört

att någon gräns som anges i 6 § överskridits, skall avyttras så snart det är
lämpligt och senast nä r det kan ske utan förlust för kreditmarknadsbola­
get. Om egendomen inte har avyttrats inom tre år från förvärvet, krävs

Finansinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

3791

¬

background image

• 'v/ - ^

SFS 1992:1610

Kreditgivning

8 § Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan för­

väntas fullgöra låneförbindelsen.

9 § Ett kreditmarknadsbolag får inte ha fordringar på samma låntagare

eller låntagare som är förbundna med varandra i väsentlig ekonom isk
gemenskap i sådan omfattning att det finns risk att bolaget inte kan
fullgöra sina skyldigheter om en sådan låntagare inte kan betala sin skuld.

Detsamma gäller fo rdringar mot säkerhet i aktier eller fö rlagsbevis, som
har getts ut av samma aktiebolag eller aktiebolag som är förenade i sådan

gemenskap. Med fordran jämstäl ls säkerhet i form av borgen e ller annan
garantiförbindelse till kreditmarknadsbolaget.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om garantiförbindel­

se som kreditmarknadsbolaget utfärdar.

Regeringen eller , efter regeringens bemyndigande, Finansinspelctionen

får meddela närmare föreskrifte r om vilka begränsni ngar som skall gälla

för sådana fordringar och garantiförbindelser som avses i första och andra

styckena.

10 § I stället för bestämmelserna i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen

(1975:1385) gäller följande för kreditmarknadsbolag.

Ett kreditmarknadsbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget

normalt ställer upp lämna kredit till

1. styrelseledamot,

2. person som ensam eller i förening med annan får avgöra på styrelsen

ankommande kreditärenden,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom bolaget,

4. annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar

minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1 -4 eller
6. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1 —5 har ett

väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar om en anställd har sådan ledande ställn ing

som avses i andra stycket 3.

Kreditmårknadsbolagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit till

sådana personer som avses i andra stycket. Bo laget skall i en förteckning

föra in uppgifte r om de krediter som har beviljats personer elle r företag

som avses i andra stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigan­
de, Finansinspektionen får utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som
skall antecknas i förteckningen.

Andra—fjärde styckena tillämpas på motsvarande sä tt beträffande kre­

diter mot säkerhet av bor gen eller fordringsbevis som utfärdats av någo n

som avses i andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som bola get

förvärvar och för vilken någon som avses i andra stycket är betalningsskyl­

dig.

3792

¬

background image

4 kap. Kapitaltäckning

SFS 1992:1610

1 § Ett kreditmarknadsbolag skall vid vaije tidpunkt ha en kapitalbas,

beräknad enligt 2 §, som motsvarar åtta procent av värdet av bolagets
placeringar, beräknat enligt 3 § (kapitalkrav).

Utöver bestämmelsen i första stycket gäller att ett kreditmarknadsbolags

kapitalbas inte får understiga det belopp som enligt 2 kap. 4 § krävdes när
verksamheten påbörjades.

Ett kreditmarknadsbolag som med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket fått

Finansinspektionens medgivande att när verksamheten påbörjades ha ett

lägre bundet eget kapital än motsvarande fem miljoner ecu, skall om

nettovärdet av tillgångarna i bolagets verksamhet d ärefter överstiger ett­
hundra miljoner kronor ha en kapitalbas som motsvarar minst fem miljo­
ner ecu, beräknat efter den kurs som gällde vid tidpunkten för beslut om
tillstånd enligt 2 kap. 1 §.

2 § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapi­
tal efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall utgöra

minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses;

A. Eget kapital.
B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.
C. Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver till följd

av avskrivning på egendom som upplåtits till nyttjande.

Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis

och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och

med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock sam­
manlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapita­

let. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understi­
ger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det

nominella värdet för vaije helt år som återstår till förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivan­

de av regeringen eller, efter regerin gens bemyndigande, av Finansinspe k­
tionen räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andr a och
tredje styckena.

Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas

av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i
annan form i ett företag som driver försäkringsverksamhet eller något slag
av finansiell verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock

inte göras om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna
kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av såda­
na tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna kapital. Avräkning

skall inte heller göras för tillskott som belöper på för etag som omfattas av

bestämmelserna om konsoliderat kapitalkrav i 4 §.

3 § Kapitalkravet enligt 1 § b estäms i förhållande till bolagets tillgångar
samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarl cna-

den som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar). Placeringarna

delas in i följande grupper:

3793

¬

background image

SFS 1992:1610

A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A

bankrörelselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B

bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C

bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D

bankrörelselagen.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

— sådana tillskott som enligt 2 § sista stycket skall räknas av från kapi­

talbasen,

— sådana tillskott som avses i 2 § sista stycket sista meningen,
— de placeringar som anges i första stycket A,
— fordringar mot företag som ingår i samma kon cern som kreditmark­

nadsbolaget och som omfattas av bestämmelser om konsoliderat
kapitalkrav samt

— fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i samma

koncern som kreditmarknadsbolaget och som omfattas av bestäm­
melser om konsoliderat kapitalkrav.

I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkrav et placeringarna tas upp

till sammanlagt

— tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket

B,

— femtio procent av summan av de placeringar som anges i första

stycket C samt

— hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund fÖr bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall

placeringarna värderas enligt följande:

1. Tillgångar, för vilka reser ver som avses i 2 § andra stycket C har satts

av, värderas till sitt bruttobokfÖringsvärde.

2. Övriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt

nominella belopp.

4. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nomine lla be­

lopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga Finansinspektionen att meddela sådana före­

skrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.

4 § Om ett kreditmarknadsbolag har ett dotterföretag, skall vad som
föreskrivs i 1 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konsoliderat
kapitalkrav), om inte annat följer av tredje stycket.

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämp­

ning av de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1 385)
gäller för upprättandet av koncembal ansräkningar. Även den del av k api­
talbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill
som belöpe r på företag som omfattas av det konsoliderade kapitalkravet
skall räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de

värden som föreskrivs i 3 § eller, om dotterföretaget inte är ett kreditmark-

3794

nadsbolag, i annan lag.

¬

background image

Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte försäkringsföretag och

SFS 1992:1610

sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon form av

finansiell verksamhet.

5 kap. Tillsyn

Hur tillsynen över kreditmarknadsbolag skall bedrivas

1 § Ett kreditmarknadsbolag står under tillsyn av Finansinspektionen.

Kreditmarknadsbolaget skall lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektio­
nen begär.

Inspektionen får genomföra undersökning hos ett kreditmarknadsbolag

när inspektionen anser det nödvändigt.

Inspektionen skall föra en förteckning över kreditmarknadsbolagen.

2 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek­

tionen får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar som ett kreditmarknadsbolag skall lämna till in­

spektionen,

2. brottsförebyggande åtgärder hos ett kreditmarknadsbolag,
3. ett kreditmarknadsbolags löpande bokföring, årsbokslut och årsredo­

visning samt förvaring och inventering av värdehandlingar, och om

4. avfattningen och innehållet i den redovisning som enligt bestämmel­

serna i U -14 §§ lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. skall läm­

nas för verksamhet i filial till utländskt företag som driver verksamhet

enligt denna lag.

Föreskrifter som utfärdas med stöd av första stycket 4 får avvika från

bokföringslagen om det finns särskilda skäl. Föreskrifterna skall utformas
så att de främjar en klar och rättvisande redovisning av företagets resultat
och ställning.

3 § Om ett kreditmarknadsbolag ingår i en koncern skall andra företag i

koncernen, även om de inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn,

lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sam­

manhängande omständigheter som inspektionen behöver för sin tillsyn

över kreditmarknadsbolaget.

Ett kreditmarknadsbolag får ge koncernbidrag endast efter medgivande

av Finansinspektionen.

4 § Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över kreditmarknadsbolagen
se till att en sund utveck ling av verksamheten främjas.

5 § Finansinspektionen får förordna en revisor att med övriga revisorer

delta i revisionen av ett kreditmarknadsbolag. Inspektionen fär när som

helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode för sitt arbete av kreditmarlcnadsbo-

laget. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för revisor som förord­

nats av inspektionen.

3795

¬

background image

'

; ' J

.(i'

f ''"t.

SFS 1992:1610

6 § Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla sty­

relsen i ett kreditmarknadsbolag. Om styrelsen inte har rättat sig efter e n
begäran från inspektionen om att kalla till extra stämma, får inspektionen

utfärda en sådan kallelse.

Företrädare for inspektionen får närvara vid stämma och vid ett sådant

styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i

överläggningarna.

7 § Under ett kreditmarknadsbolags likvidation har Finansinspektionen

samma befogenheter i fråg a om likvidatorema och stämman som anna rs

tillkommer inspektionen beträflfande styrelsen och stämman.

8 § När ett kreditmarknadsbolag har försatts i konkurs, skall Finansin­

spektionen forordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall som

konkursförvaltare delta i konkursboets förvaltn ing tillsammans med den
eller de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medfÖrvaltare göra en sådan

framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om be slut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får

det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i kon kurslagen om arvode till konkurs förvaltare gäller

också det allmänna ombudet.

Särskilt om tillsynen över filialer till utländska kreditinstitut m. m,

hemmahörande inom EES

9 § Finansinspektionen skall i samarbete med behörig hemlandsmyndig­

het utöva tillsyn över att likviditeten är tillfredsställande i en här i lan det
inrättad filial till utländskt kreditinstitut hemmahörande inom EES.

Efter anmälan till Finansinspektio nen kan en behörig myndighet i ett

annat land inom EES företa undersökning hos en här i landet inrättad filial
till ett sådant kreditinstitut som anges i första stycket och till ett sådant

företag som avses i 2 kap. 10 § och som är hemmahörande i det landet.

10 § Finansinspektionen skall, med avseende på ett utländskt kreditin ­

stitut och utländskt finansiellt institut och dotterföretag som med stöd av 2

kap. 9 eller 10 § driver finansieringsverksamhet från filial eller genom

direkt tillhandahållande av tjänster i Sverige, lämna de uppgifter till behö­
rig myndighet i företagets hemland som denna myndighet behöver för sin
tillsyn över företaget.

Ägarprovniug

11 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett kreditmarknadsbolag,
som medför att förvärvarens sa mmanlagda innehav utgö r ett kvalificerat

innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma

gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det

uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50% av aktiekapitalet eller röstetalet

3795

för samtliga aktier eller så att bolaget blir dotterföretag.

¬

background image

12 § Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt 11 §, om det

SFS 1992:1610

inte kan antas att förvärvaren kommer att motverka en sund utveckling av
kreditmarknadsbolagets verksamhet. Inspektionen får föreskriva en viss
tid inom vilken förvärvet skall genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ärendet inom tre månader

från det att ansökan om tillstånd gjordes,

13 § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor

del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att under­
stiga någon av de i II § angivna gränserna skall underrätta Finansinspek­

tionen om detta.

14 § När ett kreditmarknadsbolag får kännedom om att aktier i bolaget

blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 11 § eller för en sådan
avyttring som avses i 13 §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller

avyttringen till Finansinspektionen.

Ett kreditmarknadsbolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla

namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i

bolaget samt storleken på innehaven.

15 § Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan

antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund

utveckling av verksamheten i kreditmarknadsbolaget, får Finansinspek­

tionen besluta att aktierna inte får företrädas vid bolagsstämman.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 11 § eller har förvärvat aktier i strid

med inspektionens beslut, få r inspektionen besluta a tt aktierna inte får
företrädas vid bolagsstämman eller att röster avgivna för sådana aktier

skall vara ogiltiga.

Finansinspektionen får också förelägga en aktieägare som sägs i första

och andra styckena att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter

inte är kvalificerat.

Aktier som omfattas av ett beslut av inspektionen enligt första, andra

eller tredje stycket skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare
till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en
befogenhet skall få utövas.

Ingripanden mot kreditmarknadsbolag

16 § Om ett kreditmarknadsbolag har fa ttat ett beslut som str ider mot

denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot

föreskrift som meddelats med stöd av s ådan författning eller mot bolags­

ordningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har

beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga bolaget att göra rättel­

se, om det är möjligt.

17 § Ett tillstånd att driva finansieringsverksamhet som har lämnats ett

kreditmarknadsbolag skall återkallas av Finansinspektionen om

I. bolaget inte inom ett år efter beviljande av tillstånd har börjat driva

3797

¬

background image

•v-f

SFS 1992:1610

sådan rörelse som tillståndet avser, eller om bolaget dessförinnan förldarat
sig avstå från tillståndet,

2. bolaget under en sammanhängande tid av ett år inte drivit sådan

rörelse som tillståndet avser,

3. bolaget genom att överträda en bestämmelse som avses i 16 § eller på

annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rörelse som tillståndet avser,

4. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som Icrävs enligt 4

kap. 1 § andra eller tredje stycket och bristen inte har täckts inom tre
månader från det att den blev känd för bolaget, eller

5. bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registre rade

aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader efter det att
den blev känd för bolaget.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket

2 och 3 i stället för att återkalla tillståndet meddela varning. I fall som

avses i första stycket 4 och 5 får inspektionen medge förlängd tid för

täckande av bristen, om det finns särskilda skäl.

Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta hur avvec klingen av

verksamheten skall ske.

Ett beslut om åte rkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam­

heten.

18 § Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat land

inom EES underrättats om att ett kreditmarknadsbolag överträtt föreskrif­
ter som i det landet gäller för bolaget, får inspektionen vidta de i 16 oc h

17 §§ angivna åtgärderna mot bolaget, om någon omständighet motsvaran­
de vad som där sägs föreligger. Inspektionen skall underrätta den behöriga

myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtas.

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska kreditinstitut m.m.
19 § Om ett utländskt kreditinsti tut, som är hemmahörande i ett land

utanför EES, driver verksamhet från filial i Sverige och därvid överträder

en bestämmelse som avses i 16 § eller på annat sätt visat si g olämpligt att

utöva finansieringsverksamhet, får Finansinspektionen återkalla filialtill­

ståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

Om filialtillståndet återkallas gäller 17 § tredje och Qärde stycke na i

tillämpliga delar.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där kredit­

institutet har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna
paragraf.

20 § Om ett utländskt kreditinstitut, som är hemmahörande i ett annat
land inom EES och driver verksam het här i landet från filial eller genom
direkt tillhandahållande av tjänster, eller om ett sådant finansiellt institut
eller dotterföretag som avses i 2 kap. 10 § överträder en bestämmelse som
avses i 16 § eller på annat sätt har visat sig oläm pligt a tt utöva sådan

verksamhet, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse.

Om företaget inte följer föreläggandet, skall inspektionen underrätta

3-793

behörig myndighet i företagets hemland.

¬

background image

Om rättelse ändå inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att göra

SFS 1992:1610

nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen

underrätta behörig myndighet i företagets hemland. I brådskande fall får
Finansinspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till

hemlandsmyndigheten. Denna skall dä underrättas så snart det kan ske.

21 § Om ett kreditinstitut, som är hemmahörande i ett annat land inom
EES och driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt

tillhandahållande av tjänster, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i

hemlandet, skall Finansinspektionen genast förbjuda institutet att göra

nya åtaganden i Sverige.

Finansinspektionen skall även förbjuda ett sådant företag som avses i 2

kap, 10 § att göra nya åtaganden här i landet om utländskt kreditinstitut
som äger företaget eller dess moderföretag har fått sitt verksamhetstill­
stånd återkallat.

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

22 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag
utan att vara berättigad till det, skall Finansinspektionen förelägga honom
att upphöra med verksamheten. Inspektionen får besluta hur avvecklingen

av verksamheten skall ske.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek­

tionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar

om verksamheten som behövs for att bedöma om så är fallet.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna paragraf

riktas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam for

företagets räkning.

Avgifter till Finansinspektionen
23 § Kreditmarknadsbolag och utländskt kreditinstitut med filial här i

landet skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektio nens verksamhet
enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Vad som nu sagts
gäller också sådana företag som avses i 2 kap. 10 § och som har filial här i

landet.

Vite
24 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt
denna lag, får inspektionen förelägga vite.

6 Kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 § och 22 § andra stycket

får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överldagas

hos kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

¬

background image

SFS 1992:1610

2 § Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt I kap. 2 §
inte fattat beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in till
inspektionen, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet

onödigt uppehålls. Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut inom
sex månader efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som

att ansökningen har avslagits.

Om Finansinspektionen i ett fall som avses i 2 kap. 12 § inte har

överlämnat underrättelse till en behörig myndighet i utlandet inom tre

månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begär a förklaring av
kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelse inte har

överlämnats inom tre månader efter det att en sådan förklaring avgetts,
skall det anses som att ansökningen avslagits.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Genom lagen upphävs lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lagen

(1988:606) om finansbolag.

3. Ett företag som driver verksamhet med stöd av punkt 4 i ö vergångs­

bestämmelserna till lagen (1988:606) om finansbolag får fortsätta verk­

samheten enligt den bestämmelsen.

4. Ett finansbolag som driver verksamhet vid lagens ikraftträdande får,

om annat inte följer av punkt 3, driva verksamheten enligt äldre bestäm­

melser under ett år räknat från tidpunkten för lagens ikraftträdande eller,

om ansökan om tillstånd enligt den nya lagen getts in inom denna tid, till

dess att ansökningen har prövats slutligt. Detsamma gäller för företag som

vid lagens ikraftträdande har rätt att driva verksamhet enligt lag en om
kreditaktiebolag.

5. Den som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande driver finansie­

ringsverksamhet som inte fordrar tillstånd enligt lagen (1988:606) om
finansbolag får fortsätta verksamheten under ett år räknat från tidpunkten

för lagens ikraftträdande eller, om ansökan om tillstånd getts in inom

denna tid, till dess att ansökningen har prövats slutligt.

6. Ett företag som driver verksamhet med stöd av punkt 4 eller 5 får

beviljas tillstånd enlig t den nya lagen, även om företagets ka pitalbas vid
tidpunkten för tillståndsbeslutet inte uppgår till det belopp sonf enli gt
2 kap. 4§ krävs i bundet eget kapital vid ett kreditmarknadsbolags på­

börjande av verksamhet. I fråga om ett sådant bolag gäller dock, vid
tillämpning av 4 kap. 1 § andra stycket och den därtill svarande återkallel-

seskyldigheten enligt 5 kap. 17 § första stycket 4, att bolagets kapitalb as

inte efter lagens ikraftträdande får understiga det högsta belopp som

kapitalbasen uppnått efter den 2 maj 1992. När kapitalbasen motsvarar
det i 2 kap. 4 § uppställda kravet på bundet eget kapital gäller bestämmel­

serna i lagen.

Om ägarkontrollen över ett sådant bolag som avses i första stycket

förändras, skall bolagets kapitalbas inom tre månader från övertaga ndet

motsvara lägst den nivå som i fråga om bundet eget kapital krävs för

bolaget enligt 2 kap. 4 §.

Finansinspektionen får medge undantag från andra stycket vid fusio n

mellan två eller flera bolag som avses i första stycket. I sådant fall får
kapitalbasen för det genom fusionen bildade bo laget inte understiga sum-

3800

man av de kapitalbaser som enligt första stycket krävts för vart och ett av
de sammanslagna bolagen vid tidpunkten för fusionen.

¬

background image

7. I fråga om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat

SFS 1992:1610

före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.