SFS 2017:636 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

170636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i pantbankslagen (1995:1000);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om pantbankslagen

(1995:1000)

dels att 4, 5, 23, 28, 31 och 35 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas fyra nya paragrafer, 24 a, 25 a, 26 a och 27 a §§, av

följande lydelse.

4 §

Tillstånd ska ges om företaget med hänsyn till organisation, ledning och

ägare med bestämmande inflytande kan antas komma att bedriva en sund
pantbanksverksamhet och i övrigt uppfylla kraven enligt bestämmelserna i
denna lag, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tillstånd till ett utländskt företag får ges endast om företaget i det land där

det har sitt säte bedriver pantbanksverksamhet och står under tillsyn av behö-
rig myndighet.

5 §

3

Frågan om tillstånd prövas av länsstyrelsen. Om länsstyrelsen meddelar

tillstånd ska den länsstyrelse som avses i 24 a § underrättas om beslutet.

Innan en pantbank öppnar ett nytt kontor, ska anmälan göras till länsstyrel-

sen.

23 §

4

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i en pantbank som medför att

innehavet utgör ett kvalificerat innehav får ske bara efter tillstånd av länssty-
relsen.

Tillstånd ska lämnas, om det inte kan antas att förvärvet kommer att mot-

verka en sund utveckling av företagets verksamhet.

Med ett kvalificerat innehav avses i denna lag detsamma som i 1 kap.

5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

24 a §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om vilka länsstyrelser som utövar tillsyn över att pantbanker föl-

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2012:86.

4 Senaste lydelse 2012:86.

SFS 2017:636

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:636

jer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Vid tillsyn enligt första stycket ska 7 kap. 5 § den lagen tillämpas.

25 a §

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte
ägna sig åt pantbanksverksamhet. Detta förbud gäller den som har ett kvalifi-
cerat innehav av andelar i pantbanken eller ingår i dess ledning.

26 a §

När en pantbank får kännedom om att förändringar har skett i den

krets som har ett kvalificerat innehav i företaget eller ingår i dess ledning, ska
pantbanken anmäla förändringen till länsstyrelsen.

27 a §

Om någon omfattas av ett förbud enligt 25 a §, får länsstyrelsen före-

lägga pantbanken att göra rättelse och, om rättelse inte görs, förelägga pant-
banken att upphöra med verksamheten. Om det är den som har ett kvalificerat
innehav av andelar i pantbanken som inte uppfyller kravet i 25 a §, får läns-
styrelsen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att
innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk per-
son, att byta ut den diskvalificerade personen i dess ledning.

Vid ingripanden mot överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som meddelats
med stöd av den lagen ska 7 kap. 8 och 10–23 §§ den lagen tillämpas.

28 §

Ett tillstånd att bedriva pantbanksverksamhet ska återkallas av länssty-

relsen om

1. företaget inom ett år efter tillståndsbeslutet inte har börjat driva verk-

samheten eller dessförinnan har förklarat sig avstå från tillståndet,

2. företaget under en sammanhängande tid av ett år inte har drivit någon

verksamhet,

3. företaget genom att överträda bestämmelser i denna lag eller någon

annan författning eller på något annat sätt visat sig inte uppfylla kravet på en
sund pantbanksverksamhet, eller

4. den länsstyrelse som avses i 24 a § har förelagt företaget att upphöra

med verksamheten och detta beslut har fått laga kraft.

Den länsstyrelse som avses i 24 a § ska underrätta den tillståndsgivande

länsstyrelsen när ett beslut att förelägga företaget att upphöra med sin verk-
samhet har fattats och när beslutet har fått laga kraft.

31 §

Om länsstyrelsen återkallar ett tillstånd enligt 28 § första stycket 3

eller 4, får länsstyrelsen besluta hur verksamheten ska avvecklas.

Länsstyrelsen får också besluta hur en olovlig pantbanksverksamhet ska

avvecklas.

35 §

Länsstyrelsens beslut enligt 30 § andra stycket eller enligt 7 kap. 5 §

första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism eller beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut som länsstyrelsen meddelar enligt denna lag får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

background image

3

SFS 2017:636

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.