SFS 1994:843 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

SFS 1994_843 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992_830)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1635

SFS 1994:843

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 § konsumentkreditlagen

(1992:830) skall ha följande lydelse.

24 § Vid förtidsbetalning enligt 20 - 23 §§ skall följande iakttas när kre-
ditgivarens fordran beräknas:

1. Konsumenten skall betala ränta och andra kostnader för krediten för

tiden fram till förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. Vid beräk-
ningen skall tillämpas grunder som står i överensstämmelse med god
kreditgivningssed.

2. Kreditgivaren får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att skul-

den betalas i förtid. Är räntan för en kredit bunden för hela eller en del av
avtalstiden har dock kreditgivaren, om han gjort förbehåll om det, rätt att
för återstående del av den tiden ta ut ränteskillnadsersättning av kreditta-
garen. Om krediten är avsedd för bostadsändamål, får ersättningen högst
motsvara skillnaden mellan å ena sidan räntan på krediten och å andra
sidan räntan, ökad med en procentenhet, på statsobligationer med en
förfallotid som motsvarar återstående räntebindningstid för krediten eller,
om den tid för vilken ränteskillnadsersättning skall betalas är kortare än
ett år, på statsskuldväxlar med en löptid som motsvarar återstående ränte-

1

Prop. 1993/94:201, bet. 1993/94:LU29, rskr. 1993/94:348.

background image

SFS 1994:843

bindningstid för krediten. Är krediten inte avsedd för bostadsändamål, får
ersättningen motsvara skillnaden mellan å ena sidan räntan på krediten
och å andra sidan räntan på nya krediter av motsvarande slag. Har för en
kredit med bunden ränta lämnats statlig kreditgaranti och utgår avgift för
garantin gäller vad som nu föreskrivits om ränteskillnadsersättning beträf-
fande den del av räntan som inte motsvaras av kreditgarantiavgiften.

3. Om vid kreditköp förtidsbetalning sker på annan tid än en förfallödag

som har bestämts i avtalet, skall den anses ha skett den första förfallodagen
efter betalningen. Detsamma gäller när en konsument vid avtal om en
tjänst som avses i konsumenttjänstlagen (1985:716) har fått kredit enligt
vad som sägs i 3 § angående köp.

Om kreditgivaren utnyttjar en rätt att återta en vara enligt 25 §, tilläm-

pas 27 och 28 §§ vid den uppgörelse som då skall ske mellan parterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller dock i

fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Göran Lambertz

(J ustitiedepartementet)

1636

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.