SFS 1995:98 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Pantbankslag (1995:1000) / SFS 1995:98 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
SFS 1995_98 Lag om ändring i lagen (1992_1610) om kreditmarknadsbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:98

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1992:1610)

om kreditmarknadsbolag skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 § Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 § och 22 § andra stycket

får inte överklagas.

Beslut som inspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 2 §,

2 kap. 3 och 8 §§ samt 5 kap. 11, 15, 17 och 19 §§ får överklagas hos
kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

83

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.