SFS 1995:1000 Pantbankslag

SFS 1995_1000 Pantbankslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1000
Utkom från trycket
den 11 juli 1995

Pantbankslag;

utfärdad den 29 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag avses med

pantbank: ett företag som bedriver pantbanks verksamhet,
pantbanksverksamhet: en näringsverksamhet med ändamål att lämna

krediter åt konsumenter mot panträtt huvudsakligen i lösöre,

pantsedel: ett särskilt bevis om pantsättningen som pantbanken lämnar

till låntagaren,

pantbok: ett löpande register över alla pantsättningar i en pantbank.

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är
till nackdel för låntagaren är utan verkan mot denne, om inte annat anges i
lagen.

1

Prop. 1994/95:178, bet. 1994/95: NU27, rskr. 1994/95:442.

1812

background image

SFS 1995:1000

Tillståndsplikt

3 § Pantbanksverksamhet får drivas bara efter tillstånd av länsstyrelsen.
Tillstånd ges tills vidare.

Tillstånd kan ges till svenska aktiebolag och motsvarande utländska

foretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För ett utländskt
företag, som inte är verksamt genom ett svenskt aktiebolag, skall tillstån-
det avse verksamhet genom filial enligt lagen (1992:160) om utländska
filialer m. m.

4 § Tillstånd skall ges om företaget med hänsyn till organisation, ledning
och ägare med bestämmande inflytande kan antas komma att bedriva en
sund pantbanksverksamhet och i övrigt uppfylla kraven enligt bestämmel-
serna i denna lag.

Tillstånd till ett utländskt företag får ges endast om företaget i det land

där det har sitt säte bedriver pantbanksverksamhet och står under tillsyn
av behörig myndighet.

5 § Frågan om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där verksamhe-
ten skall bedrivas. Skall verksamheten bedrivas i flera län, prövas frågan
av länsstyrelsen i det län där företagets svenska huvudkontor är beläget.

Innan en pantbank öppnar ett nytt kontor, skall anmälan göras till den

länsstyrelse som beviljat tillståndet. Öppnas kontoret i ett annat län, skall
anmälan göras även till länsstyrelsen i det länet.

Sundhetskrav och förbud mot annan verksamhet

6 § Pantbanksverksamhet skall bedrivas så att allmänhetens förtroende

för verksamheten upprätthålls och i övrigt så att verksamheten kan anses
sund.

En pantbank får inte bedriva någon annan verksamhet vid sidan av

pantbanksverksamhet än som anges i 20 §.

Tystnadsplikt

7 § Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
som har lämnats till en pantbank får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre-

tesslagen (1980:100).

Den som bryter mot förbudet i första stycket skall inte dömas till ansvar

enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Grunder för långivning

8 § Panten skall vara den enda säkerheten för lånet. Låntagaren blir inte

personligen betalningsansvarig för lånet.

9 § Ränta som tas ut för lånet skall anges som en räntesats motsvarande
räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden.

Räntesatsen får inte ändras till låntagarens nackdel under lånetiden.

1813

background image

SFS 1995:1000

10 § En pantbank får förutom ränta ta ut ersättning för lånet, om sådan

ersättning motsvaras av kostnader för lånet.

Ersättningsbeloppet får inte ändras till låntagarens nackdel under låneti-

den.

11 § Låntagaren har rätt att lösa panten i förtid. Ränta och andra kost-

nader skall då betalas för tiden fram till förtidsbetalningen men inte för
tiden därefter. Därvid får dock pantbanken begära att varje påbörjad
månad från dagen för lånet räknas som hel månad.

Pantbanken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att skulden

betalas i förtid.

12 § Lånetiden får inte överstiga ett år.

Om pantbankens fordran inte betalas när den förfaller till betalning, får

pantbanken sälja panten enligt 16 — 20 §§.

Pantbanken har rätt till dröjsmålsränta under högst fyra månader från

förfallodagen.

Pantsedel

13 § Pantbanken skall lämna låntagaren en pantsedel som bevis om

pantsättningen. Pantsedeln skall innehålla uppgift om

1. det nummer under vilket lånet har förts in i pantboken,

2. dagen för pantsättningen och lånets förfallodag,
3. lånebeloppet och ränta enligt 9 §,
4. ersättning enligt 10 § och övriga villkor för lånet samt
5. beskrivning av panten.
Ränta enligt 9 § och ersättning enligt 10 § skall anges med belopp.

Åldersgräns och legitimation m. m.

14 § En pantbank får ta emot pant bara av den som har fyllt arton år.

Låntagaren skall vara känd för pantbankens personal eller på ett tillförlit-
ligt sätt styrka sin identitet. Detsamma gäller när panten skall lösas.

Pantbanken skall vid pantsättningen begära uppgift om den adress där

låntagaren kan nås för underrättelser. Skyldighet enligt 19 § att underrätta
låntagaren eller annan skall anses fullgjord, om underrättelsen har sänts i
rekommenderat brev under den adress som har uppgetts eller som annars
är känd för pantbanken.

Försäkring

15 § En pantbank skall för mottagna panter ha egendoms- och ansvars-

försäkring till betryggande belopp.

Pantförsäljning

16 § Panten får säljas först två månader efter lånets förfallodag, om inte

låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten medger att det sker
tidigare.

1814

background image

SFS 1995:1000

17 § Försäljning skall ske på offentlig auktion på den ort där pantsätt-
ningen ägt rum, om inte låntagaren eller den som förvärvat rätten till
panten medger att försäljning sker på annan ort.

Om panten utgörs av värdepapper som är noterade på svensk eller

utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad
marknad, skall försäljningen dock ske genom ett värdepappersinstitut och
till gällande börs- eller marknadspris.

18 § En försäljning på offentlig auktion skall kungöras i en tidning inom

orten minst åtta dagar i förväg. I kungörelsen skall anges lånets förfallomå-
nad.

Låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten skall i god tid före

auktionen på lämpligt sätt särskilt underrättas om tid och plats för denna.

19 § Överskott vid en pantförsäljning tillfaller låntagaren eller den som

förvärvat rätten till panten.

Om överskottet uppgår till högst 100 kronor, har låntagaren eller den

som förvärvat rätten till panten rätt att på begäran få beloppet utbetalat på

pantbanken. Om beloppet överstiger 100 kronor, skall pantbanken snarast
underrätta honom om att ett sådant överskott har uppkommit. Pantban-
ken kan i stället direkt utbetala beloppet till honom på lämpligt sätt.

Överskott som inte har kunnat betalas ut inom ett år från försäljnings-

dagen tillfaller pantbanken.

20 § En pantbank får vid försäljning på offentlig auktion själv köpa
panten. Sådan pant får pantbanken i sin verksamhet sälja över disk.

Pantbok

21 § En pantbank skall föra pantbok.

Regeringen får föreskriva vilka uppgifter som skall antecknas i pantbo-

ken.

22 § Uppgift i pantboken skall bevaras under fem år räknat från utgång-
en av det kalenderår då uppgiften fördes in eller under den längre tid som

för vissa uppgifter gäller enligt annan författning.

Ägarprövning

23 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i en pantbank, som med-
för att förvärvaren innehar mer än tio procent av kapitalet eller rösterna
eller som annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget, får ske bara efter tillstånd av den länsstyrelse som avses i 5 §
första stycket.

Tillstånd skall lämnas, om det inte kan antas att förvärvet kommer att

motverka en sund utveckling av företagets verksamhet.

1815

background image

SFS 1995:1000

Tillsyn

24 § En pantbank står under tillsyn av länsstyrelsen.

Driver pantbanken verksamhet i flera län, är länsstyrelsen i det län där

företagets svenska huvudkontor är beläget huvudansvarig för tillsynen.
Den lokala tillsynen i de övriga län där företaget bedriver verksamhet
utövas med bidräde av länsstyrelserna i dessa län.

25 § Länsstyrelsen skall vid sin tillsyn över pantbankerna se till att en
sund utveckling av verksamheten främjas.

26 § En pantbank skall lämna länsstyrelsen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som länsstyrel-
sen begär.

Länsstyrelsen får genomföra undersökning hos en pantbank när länssty-

relsen anser det nödvändigt.

Poliskontroll

27 § En pantbank är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter ur pant-
boken till polismyndigheten. En sådan begäran får avse viss systematisk
rapportering till polismyndigheten.

Pantbanken skall också lämna polismyndigheten tillträde till pantban-

kens lokaler för undersökning av pantlagret och granskning av pantboken
och de handlingar som ligger till grund för den.

Ingripanden

28 § Ett tillstånd att bedriva pantbanksverksamhet skall återkallas av
länsstyrelsen om

1. företaget inom ett år efter tillståndsbeslutet inte har börjat driva

verksamheten eller dessförinnan har förklarat sig avstå från tillståndet,

2. företaget under en sammanhängande tid av ett år inte har drivit

någon verksamhet, eller

3. företaget genom att överträda bestämmelser i denna lag eller någon

annan författning eller på något annat sätt visat sig inte uppfylla kravet på
en sund pantbanksverksamhet.

29 § Om det är tillräckligt får länsstyrelsen i det fall som avses i 28 § 3 i

stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

30 § Om någon bedriver pantbanksverksamhet utan tillstånd, skall läns-

styrelsen förelägga honom att upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om viss verksamhet utgör pantbanksverksamhet, får

länsstyrelsen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upp-
lysningar som behövs för att bedöma frågan.

31 § Om länsstyrelsen återkallar ett tillstånd enligt 28 § 3, får länsstyrel-
sen besluta hur verksamheten skall avvecklas.

Länsstyrelsen får också besluta hur en olovlig pantbanksverksamhet

skall avvecklas.

1816

background image

SFS 1995:1000

Vite

32 § Om länsstyrelsen meddelar föreläggande eller förbud enligt denna
lag, får länsstyrelsen förelägga vite.

Avgifter

33 § Pantbanker som är verksamma i Sverige skall till länsstyrelsen
betala avgifter för finansiering av länsstyrelsens verksamhet enligt denna
lag.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om dessa avgifter.

Överklagande m. m.

34 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos läns-
styrelsen. Polismyndighetens beslut gäller omedelbart, om inte annat be-
stämts.

35 § Länsstyrelsens beslut enligt 30 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som länsstyrelsen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagan-
de till kammarrätten.

36 § Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande
eller återkallelse enligt denna lag skall gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då lagen (1949:722) om

pantlånerörelse skall upphöra att gälla.

2. För pantbanks verksamhet som vid den nya lagens ikraftträdande

drivs med stöd av tillstånd enligt äldre bestämmelser gäller följande.

a) För fortsatt verksamhet krävs tillstånd enligt den nya lagen. Rörelsen

får dock drivas vidare med stöd av äldre bestämmelser intill utgången av
år 1996 eller, om ansökan om tillstånd enligt den nya lagen har getts in
dessförinnan, till dess ansökningen har prövats slutligt.

b) Verksamhet som drivs i annan form än som krävs enligt 3 § andra

stycket får drivas vidare i denna form intill utgången av år 1997.

3. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelsen eller polismyn-

digheten har meddelat före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser
tillämpas.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN HECKSCHER

(Näringsdepartementet)

1817

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.