SFS 2009:463 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Pantbankslag (1995:1000) / SFS 2009:463 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
090463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i pantbankslagen (1995:1000);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § pantbankslagen (1995:1000)

ska ha följande lydelse.

7 §

Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som

har lämnats till en pantbank får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Den som bryter mot förbudet i första stycket ska inte dömas till ansvar en-

ligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:463

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.