SFS 2013:451 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

130451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 6 § och

11 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

3

Styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Frågor om
sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Den som är underårig eller i
konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte
vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsför-
bud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i

sparbanken. Vid denna beräkning ska hänsyn inte tas till arbetstagarrepresen-
tanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda.

7 kap.

5 §

4

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats ska

såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om tillstånd att verk-
ställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Vid
fusion enligt 2 § ska sparbankerna dessutom ansöka om tillstånd att driva
bankrörelse och godkännande av reglementet för den övertagande sparbanken
enligt 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om fu-

sion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insät-
tare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda sparbankerna,
samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

Finansinspektionen ska underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av sådana ansökningar.

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 1999:223.

4 Senaste lydelse 2004:447.

SFS 2013:451

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:451

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 kap.

6 §

5

Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registrerats

ska sparbanken ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. Om sparban-
ken ska bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget ska överlämnas
till, ska sparbanken inom samma tid ansöka om godkännande av stiftelseför-
ordnandet. Frågor om sådant tillstånd och sådant godkännande prövas av
Finansinspektionen.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning prö-

vas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och fordringsägar-
nas intressen samt om ombildningen framstår som ändamålsenlig från allmän
synpunkt.

Finansinspektionen ska underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av sådana ansökningar.

11 kap.

3 §

6

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har följt vad som är

föreskrivet om anmälan, ska Finansinspektionen förelägga sökanden att inom
viss tid yttra sig eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndig-
heten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet
Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas
anmälan

1. inte har kommit till i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller regle-

mentet, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.
Om föreläggandet inte följs, ska ärendet om registrering skrivas av. En

upplysning om denna påföljd ska tas in i föreläggandet. Om yttrande har läm-
nats men det fortfarande finns hinder för registrering, ska sökanden ges till-
fälle att yttra sig över hindret. Finns hindret ändå kvar ska registrering vägras,
om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av

stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 §
andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansin-

spektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:819.

6 Senaste lydelse 2004:304.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.