SFS 2007:1460 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

071460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)

2

ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 §, och ett nytt kapitel, 12 kap., av föl-
jande lydelse.

1 kap.

4 §

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt la-
gen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

12 kap. Straff

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om åtgärden inne-

bär fara i bevishänseende, den som

1. lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som upprättas i

elektronisk form,

2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet, eller

3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt

förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som
upprättas i elektronisk form.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning

som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 2007:1460

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.