SFS 2008:595 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

080595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § spar-

bankslagen (1987:619)

2

beteckningen ”konkurrenslagen (1993:20)” ska

bytas ut mot beteckningen ”konkurrenslagen (2008:579)”.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner och ombildningar som

vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som för-
bjudits enligt den lagen.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse av

7 kap. 4 § 2000:819
8 kap. 5 § 2000:819.

SFS 2008:595

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.