SFS 2014:564 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

140564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § och 6 kap. 6 § sparbank-

slagen (1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

En sparbank ska bildas av minst tjugo stiftare.

Stiftarna ska vara fysiska personer. Den som är underårig eller i konkurs el-

ler har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare. Att
detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om
näringsförbud.

Detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmelserna om fusion i

7 kap. 2 §.

6 kap.

6 §

3

Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag, med

undantag för 3 kap. 3 § första stycket första meningen, samt i lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpas på likvidato-
rerna, om det inte följer något annat av detta kapitel.

Om mandattiden för en huvudman upphör medan sparbanken är i likvida-

tion, ska mandattiden anses vara förlängd till dess att likvidationen avslutas.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att sparbanken går i likvida-

tion. Bestämmelserna om revision i 4 a kap. ska tillämpas under likvidatio-
nen. I revisionsberättelsen ska det anges om likvidationen enligt revisorernas
mening fördröjs i onödan.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

SFS 2014:564

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.