SFS 2014:839 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

140839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 kap. 3 § sparbanks-

lagen (1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

En sparbank ska bildas av minst tjugo stiftare.

Stiftarna ska vara fysiska personer. Den som är underårig eller i konkurs

eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare.
Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen
(2014:836) om näringsförbud.

Detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmelserna om fusion i

7 kap. 2 §.

3 kap.

3 §

4

Styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Frågor om så-
dant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Den som är underårig eller i kon-
kurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara
styrelseledamot. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av
11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i

sparbanken. Vid denna beräkning ska hänsyn inte tas till arbetstagarrepresen-
tanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2014:564.

4 Senaste lydelse 2013:451.

SFS 2014:839

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.