SFS 2014:972 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

140972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)2

dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

8 a §

Bestämmelserna om ett bankaktiebolags ledning i 10 kap. 8 a–8 c §§

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas även på en
sparbank och dess ledning, om inte annat följer av denna lag.

9 kap.

1 §

3

En stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat, som när han eller

hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en sparbank,
ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom
överträdelse av denna lag, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

4, lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller bankens reglemente.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2006:1375.

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:972

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.