SFS 2015:814 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

150814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 11 § sparbankslagen

(1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

6 kap.

11 §

3

Likvidatorerna ska för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som ska läggas fram på den ordinarie sparbanksstämman för godkännande. I
fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på stämman tilläm-
pas inte 4 kap. 6 § andra stycket 1 och 2 denna lag. Bestämmelserna i 5 kap.
20, 37–44 och 48 §§ och 6 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen
(1995:1554) samt 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 4 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte heller
tillämpas.

En tillgång får inte tas upp i balansräkningen till ett högre värde än den be-

räknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan
beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i
balansräkningen eller om det för en skuld eller en likvidationskostnad kan be-
räknas gå åt ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade av-
sättningen eller skulden, ska det beräknade beloppet anges vid tillgångs- eller
skuld- eller avsättningsposten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 1999:1093.

SFS 2015:814

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.