SFS 1971:1032

711032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:1032

om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse;

utkom fr ån trycket

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

2357

149�SFS 1971

¬

background image

SFS 1971: 1032

dagen^, funnit gott förordna, att 71 och 74 §§ lagen (1955: 183) om

bankrörelse skall ha nedan angivna lydelse.

71 §2 För bankaktiebolag skall finnas en styrelse bestående av minst
fem och högst tjugotre ledamöter. Konungen äger utse högst fem leda­

möter i styrelsen (offentliga styrelseledamöter) med uppgift att särskilt

verka för att samhällets intressen beaktas i bankens verksamhet. �vriga
styrelseledamöter till ett antal av högst aderton väljas å bolagsstämma;
dock må enligt bestämmelser, som intagits i bolagsordningen, en eller

flera av dessa ledamöter kunna tillsättas i annan ordning.

Styrelsen skall förvalta bankbolagets angelägenheter i enlighet med

vad i denna lag är stadgat.

2358

74 §3 Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under
styrelsens inseende leda verksamheten, däri inbegripet att i den utsträck­

ning styrelsen bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest an­

komma på styrelsens egen prövning. Där förhållandena så påkalla, må
bland styrelseledamöterna eller styrelsesuppleantema flera verkställande
direktörer utses. Styrelsen skall även förordna styrelseledamot eller sty­

relsesuppleant att vara ställföreträdare för verkställande direktör.

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör

att ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet
att eljest ankomma på styrelsens egen prövning.

Angående den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma

verkställande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger
det styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i sänder fastställd
instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna för
kreditgivningen fastställas. Hava flera verkställande direktörer utsetts,
skall instruktionen angiva huru ledningen av bankens verksamhet skall

mellan dem fördelas. Styrelsen skall, så snart kan ske, till tillsynsmyndig­

heten insända avskrift av instruktionen ävensom, där ändringar vidtagas

i densamma, meddela myndigheten därom.

Uppdrag som sägs i denna paragraf må när som helst återkallas eller

inskränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende
av varje slag.

Styrelsen må icke åt enskild styrelseledamot eller annan uppdraga

att avgöra ärende, som avser:

1. inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertagande

av annan bankrörelse;

2. förvärv eller avyttring av fastighet, avsedd för bankens inrymman­

de eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov;

3. beviljande av kredit till person, som avses i 61 § första eller andra

stycket, eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan

person är styrelseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett
väsentligt ekonomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att för person

eller sammanslutning, som nu nämnts, fastställa vissa gränser, inom vil­
ka utan styrelsens beslut i varje särskilt fall kredit må beviljas veder­

börande i och för en av honom idkad rörelse;

1 Prop. 1971: 166, NU 51, rskr 324.

2 Se naste lydelse 1970: 666.

Senaste lydelse 1968: 601.

¬

background image

4. förvärv av aktie eller förlagsbevis i andra fall än då fråga är om

SFS 1971:1032

aktie eller förlagsbevis, som är för bankbolagets fordran utmätt eller

pantsatt;

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock

att beslut, där så påkallas av allmän ränteförändring, må utan styrelsens

hörande meddelas för tiden intill nästkommande styrelsesammanträde.

I denna paragraf meddelade bestämmelser angående kredit skola gälla

även i fråga om garantiförpliktelse, som bankbolag ikläder sig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

Q g STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.