730223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:223

om ändring i la gen (1948:433) om försäkringsrörelse;
given SlockhoJms slott den 6 april 1973.

^2 ma j 1973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagenL funnit gott att i fråga om lagen (1948: 433) om försäkringsrö­

relse- förordna,

dels att i 6 och 29 §§, 100 § 1 mom. samt 170, 191, 305 och 306 §§

orden "godkänd granskningsman" i olika böjningsformer skall bytas ut
root "godkänd revisor" i motsvarande form,

dels att 99 § skall ha nedan angivna lydelse.

Revisorer och revisorssuppleanter, som väljas av bolag.sstämma,

skola ut ses för tid intill dess stämma som i 113 § sägs hållits och mä ic-

^0 väljas för längre tid än till och med den stämma som skall äga rum
o Oder tredje räkenskapsåret efter valet. Skall mer än en ordinarie stäm-

s ly-

26. NU 25, rskr 109.

ienasie lydelse av

196(6.0

>00 5 1 �~,o�~.

..

19] §

305 §

3 306 §

Senaste ly delse 1961 :610. �nd ringen innebär bi. a. att sjätte stycket upphävs.

405

¬

background image

ma årligen hållas, gälle vad nu är sagt den stämma, å vi lken revisor ,

skall förrättas. Revisor må, ändå att den tid för vilken han blivit y,
ej gått till ända, skiljas från uppdraget, där han valts på b olagsstän,

Ulseda

av stämman och eljest genom beslut av dem som tillsat t honom.

Om rev isor, som är vald på bolagsstämma, entledigas eller eljest jy ⬢

eller avlider och suppleant på grund av avgång eller fr ånfdile ej fiJe'
åligger det styrelsen att ofördröjligen föranstalta om va l av n y r evisol"
Vad nu ä r sagt gälle ock, där hinder att vara revisor uppkommer enlJj

100 §. Sker valet å anna n än ordinarie stämma, där revisorsval skalUsj

rum, skall uppdraget avse allenast tiden till och med sådan stämma.

Den, som utsetts till revisor eller revisorssuppleant, skall därom

ofördröjligen underrä ttas, om han valts å bolagsstämma, av styrelsen cl-

ler verkställande direktören och eljest av den som tillsatt honom.

Skall enligt bolagsordningen revisor vara auktoriserad revisor e l er

godkänd revisor och sker änd ring i avseende å därtill uts edd person el er
suppleant för denne eller beträffande sådan persons hem vist, skall sty­

relsen eller verkställande direktören ofördröjligen göra a nmälan därom

för registrering. �& denna anmälan skall vad i 29 § andra s tycket sägs

äga motsvarande tillämpning. Vid anmälan, som ej avser allenast änd­

ring av hemvist, sk all fogas avskrift av protokoll eller an nan h andling

som bestyrker ändringen, så ock, där jämlikt 100 § särskilt tillstånd er­

fordras, bevis om sådant tillstånd.

Rätt att göra anmälan enligt fjärde stycket tillkommer de n s om be-

röres av ändringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytlcf-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V årt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 6 april 1973.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.