SFS 1973:223

730223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:HOAVSS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:24px;line-height:34px;font-family:HOAVSS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:22px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:28px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:22px;line-height:27px;font-family:QELGVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:594px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:223 </b></p> <p style="position:absolute;top:618px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i la gen (1948:433) om f�rs�kringsr�relse; <br/></b>given SlockhoJms slott den 6 april 1973. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft11">^2 ma j 1973 </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">dagenL funnit gott att i fr�ga om lagen (1948: 433) om f�rs�kringsr��</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">relse- f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 6 och 29 ��, 100 � 1 mom. samt 170, 191, 305 och 306 �� </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">orden &#34;godk�nd granskningsman&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut <br/>root &#34;godk�nd revisor&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 99 � skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">Revisorer och revisorssuppleanter, som v�ljas av bolag.sst�mma, </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">skola ut ses f�r tid intill dess st�mma som i 113 � s�gs h�llits och m� ic-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft14">^0 v�ljas f�r l�ngre tid �n till och med den st�mma som skall �ga rum <br/>o Oder tredje r�kenskaps�ret efter valet. Skall mer �n en ordinarie st�m-</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">s ly- </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft11">26. NU 25, rskr 109. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">ienasie lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft11">196(6.0 </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">&gt;00 5 1 ,o. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft11">.. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">19] � </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">305 � </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">3 306 � </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste ly delse 1961 :610. �nd ringen inneb�r bi. a. att sj�tte stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:693px;white-space:nowrap" class="ft11">405 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">ma �rligen h�llas, g�lle vad nu �r sagt den st�mma, � vi lken revisor , </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft23">skall f�rr�ttas. Revisor m�, �nd� att den tid f�r vilken han blivit y, <br/>ej g�tt till �nda, skiljas fr�n uppdraget, d�r han valts p� b olagsst�n, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:791px;white-space:nowrap" class="ft20">Ulseda </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">av st�mman och eljest genom beslut av dem som tillsat t honom. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft20">Om rev isor, som �r vald p� bolagsst�mma, entledigas eller eljest jy " </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft23">eller avlider och suppleant p� grund av avg�ng eller fr �nfdile ej fiJe' <br/>�ligger det styrelsen att of�rdr�jligen f�ranstalta om va l av n y r evisol&#34; <br/>Vad nu � r sagt g�lle ock, d�r hinder att vara revisor uppkommer enlJj </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft20">100 �. Sker valet � anna n �n ordinarie st�mma, d�r revisorsval skalUsj </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">rum, skall uppdraget avse allenast tiden till och med s�dan st�mma. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft20">Den, som utsetts till revisor eller revisorssuppleant, skall d�rom </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">of�rdr�jligen underr� ttas, om han valts � bolagsst�mma, av styrelsen cl-</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">ler verkst�llande direkt�ren och eljest av den som tillsatt honom. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft20">Skall enligt bolagsordningen revisor vara auktoriserad revisor e l er </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft25">godk�nd revisor och sker �nd ring i avseende � d�rtill uts edd person el er <br/>suppleant f�r denne eller betr�ffande s�dan persons hem vist, skall sty�</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">relsen eller verkst�llande direkt�ren of�rdr�jligen g�ra a nm�lan d�rom </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r registrering. � denna anm�lan skall vad i 29 � andra s tycket s�gs </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">�ga motsvarande till�mpning. Vid anm�lan, som ej avser allenast �nd�</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">ring av hemvist, sk all fogas avskrift av protokoll eller an nan h andling </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">som bestyrker �ndringen, s� ock, d�r j�mlikt 100 � s�rskilt tillst�nd er�</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">fordras, bevis om s�dant tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tt att g�ra anm�lan enligt fj�rde stycket tillkommer de n s om be-</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">r�res av �ndringen. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft26">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1973. <br/>Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytlcf-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft24">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V �rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 6 april 1973. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft27">GUSTAF ADOLF <br/>(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft23">G. E. STR�NG <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1973:223

om �ndring i la gen (1948:433) om f�rs�kringsr�relse;
given SlockhoJms slott den 6 april 1973.

^2 ma j 1973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riks-

dagenL funnit gott att i fr�ga om lagen (1948: 433) om f�rs�kringsr��

relse- f�rordna,

dels att i 6 och 29 ��, 100 � 1 mom. samt 170, 191, 305 och 306 ��

orden "godk�nd granskningsman" i olika b�jningsformer skall bytas ut
root "godk�nd revisor" i motsvarande form,

dels att 99 � skall ha nedan angivna lydelse.

Revisorer och revisorssuppleanter, som v�ljas av bolag.sst�mma,

skola ut ses f�r tid intill dess st�mma som i 113 � s�gs h�llits och m� ic-

^0 v�ljas f�r l�ngre tid �n till och med den st�mma som skall �ga rum
o Oder tredje r�kenskaps�ret efter valet. Skall mer �n en ordinarie st�m-

s ly-

26. NU 25, rskr 109.

ienasie lydelse av

196(6.0

>00 5 1 ,o.

..

19] �

305 �

3 306 �

Senaste ly delse 1961 :610. �nd ringen inneb�r bi. a. att sj�tte stycket upph�vs.

405

background image

ma �rligen h�llas, g�lle vad nu �r sagt den st�mma, � vi lken revisor ,

skall f�rr�ttas. Revisor m�, �nd� att den tid f�r vilken han blivit y,
ej g�tt till �nda, skiljas fr�n uppdraget, d�r han valts p� b olagsst�n,

Ulseda

av st�mman och eljest genom beslut av dem som tillsat t honom.

Om rev isor, som �r vald p� bolagsst�mma, entledigas eller eljest jy "

eller avlider och suppleant p� grund av avg�ng eller fr �nfdile ej fiJe'
�ligger det styrelsen att of�rdr�jligen f�ranstalta om va l av n y r evisol"
Vad nu � r sagt g�lle ock, d�r hinder att vara revisor uppkommer enlJj

100 �. Sker valet � anna n �n ordinarie st�mma, d�r revisorsval skalUsj

rum, skall uppdraget avse allenast tiden till och med s�dan st�mma.

Den, som utsetts till revisor eller revisorssuppleant, skall d�rom

of�rdr�jligen underr� ttas, om han valts � bolagsst�mma, av styrelsen cl-

ler verkst�llande direkt�ren och eljest av den som tillsatt honom.

Skall enligt bolagsordningen revisor vara auktoriserad revisor e l er

godk�nd revisor och sker �nd ring i avseende � d�rtill uts edd person el er
suppleant f�r denne eller betr�ffande s�dan persons hem vist, skall sty�

relsen eller verkst�llande direkt�ren of�rdr�jligen g�ra a nm�lan d�rom

f�r registrering. � denna anm�lan skall vad i 29 � andra s tycket s�gs

�ga motsvarande till�mpning. Vid anm�lan, som ej avser allenast �nd�

ring av hemvist, sk all fogas avskrift av protokoll eller an nan h andling

som bestyrker �ndringen, s� ock, d�r j�mlikt 100 � s�rskilt tillst�nd er�

fordras, bevis om s�dant tillst�nd.

R�tt att g�ra anm�lan enligt fj�rde stycket tillkommer de n s om be-

r�res av �ndringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1973.
Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytlcf-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V �rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 6 april 1973.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.