SFS 1976:354

760354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:354

om änd ring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom fr ån trycket

utfärdad den 3 juni 1976.

j""'

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om aktiebolagslagen

(1975: 1385)

dels att i 8 kap. 2 § orden "lagen (1972: 827) om offentliga styrelse­

ledamöter i vissa aktiebolag och stiftelser" skall bytas ut mot "lagen
(1976: 350) om styrelserepresentation för samhället i a ktiebolag, ekono­

miska föreningar och stiftelser" samt att uttrycket "(1972: 829)" skall

bytas ut mot "(1976: 351)".

dels att 8 kap. 9 § skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1975/76: 166, NU 68 , rskr 40 2.

613

¬

background image

SFS 1976:354

i-;.

8 kap.

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelse
ledamöter eller det högre antal som föreskrives i bolagsordningen ä r nar

varand?. Beslut i ärende får dock icke fattas, om ej såvitt möjligt samt

liga styrelseledamöter dels fått tillfälle at t deltaga i ä rendets behandling
dels erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Har sty

relseledamot förfall och finnes suppleant, som skall inträda i hans ställe

skall denne beredas tillfälle därtill.

Som styrelsens beslut gäller, om bolagsordningen ej föreskriver särskild

röstmajoritet, den mening för vilken vid sa mmanträde mer än hälften av

de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som biträdes av
ordföranden. Är styrelsen icke fulltalig, skall de som röstar för beslutet
dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om

ej annat föreskrives i bolagsordningen.

Handling som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall

underskrivas av minst h älften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

•lim

ti •

u

KJELL-OLOF FELDT

Johan Lind
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.