801105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:1105

om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar; utkom från trycket

den 9 januari 1981

Utfärdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1951:308) om e ko­

nomiska föreningar

dels att 18, 38-47, 49-51, 57, 81, 105 a, 110, 111 och 117 a §§ samt hu­

vudrubriken närmast före 38 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 a och 24 a §§, samt

närmast före 38, 43 a och 44 §§ nya un derrubriker av nedan angivna lydel­
se.

1 a § �ger en ekonomisk förening så många aktier eller andelar i en

svensk eller utländsk juridisk person att den har mer än hälften av rösterna
för samtliga aktier eller andelar, är den ekonomiska föreningen moderför­
ening och den andra juridiska personen dotterföretag. �ger ett dotterföre­
tag eller äger en moderförening och ett eller flera dotterföretag tillsammans
eller äger flera dotterföretag tillsammans aktier eller andelar i en juridisk

person i den omfattning som angivits nu, är även sistnämnda juridiska per­

son dotterföretag till moderföreningen.

Har en ekonomisk förening i annat fall på grund av aktie- eller andelsin­

nehav eller av tal ensam ett bestämmande inflytande �ver en juridisk per­

son och en betyd ande andel i re sultatet av dess verksamhet, är den ekono-

piiska föreningen moderförening och den juridiska personen dotterföretag.

Moderförening och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

18

Utdelning får inte överstiga vad som i fastställd balansräkning och,

i fråga om moderförening, i fastställd koncembalansräkning för det senaste
räkenskapsåret redovisas såsom föreningens eller koncernens nettovinst

för året, balanserade vinst och fria fonder med avdrag för 1. redovisad för­

lust, 2. belopp som enligt lag eller stadgar skall avsättas till bundet eget ka­

pital eller, i fråga om mo derförening, belopp som av det fria egna kapitalet

i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall överfö­
ras till bundet eget kapital, 3. belopp som enligt stadgarna eljest skall an­
vändas för annat ändamål än utdelning till medlemmarna. Ej heller får gott-

görelse som avses i 17 § 1 mom. och som icke inräknats i år svinsten beta­
las ut i vidare mån än att föreskriven avsättning kan ske till reservfonden. I
övrigt får utbetalning, till medlemmarna av föreningens tillgångar ej verk­

ställas på annat sätt än genom återbetalning av insatsbelopp enligt 16 § 1
mom. eller 16 a § eller i samb and med nedsättning av insatsernas belopp

enligt 68 § sista s tycket.

Utdelning, som beräknas på annat sätt än i för hållande till den omfatt­

ning i vilken medl emmarna deltagit i föreningen s verksamhet eller i övrigt

tagit d enna i ansp råk, får fastställas till högst en ränta för år på inbetalda
insatser som motsvarar det av riksbanken fastställda diskonto som gällde

vid räkens kapsårets utgång med tillägg av tre procentenheter.

' Prop. 1979/80:144, LU 1980/81:4, rskr 1980 /81: 39.

^ Senaste lydelse 1967:621.

2079

¬

background image

SFS 1980:1105

2080

Vinstutdelning eller utbetalning i annan form av gottgörelse som avses i

17 § 1 mom. får inte ske med så stort belopp att utdelningen eller utbetal­

ningen med hänsyn till föreningens eller koncernens konsolideringsbehov,

likviditet eller ställning i övrigt stå r i strid mot god affä rssed.

24 a § Om en förening har blivit moderförening, skall styrelsen meddela
detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna sty­

relsen för moderföreningen de upplysningar som behövs för beräkningen

av koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

Redovisning
�&rsredovisning m. m.

38 § För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning. Denna

består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

1 fråga om resultaträkning och balansräkning i årsredovisnin g och i års­

bokslut enligt bokföringslagen (1976:125) gäller, förutom bestämmelserna i

nämnda lag, föreskrifterna nedan om årsredovisning m. m. Dock tillämpas

39 § fjärde stycket och 40 § första stycket endast på årsredovisningen.

1 årsredovisni ngen skall återges resultaträkningen och balansräkningen

för närmast föregående räkenskapsår. Har under året ändring vidtagits be­

träffande specificeringen av poster i resul taträkningen och balansräkning­

en, skall uppgifterna från den tidigare årsredovisningen sammanställas så

att dessa kan jämföras med posterna i den senare årsredovisningen, om
särskilt hinder inte möter.

�&rsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Har beträffande årsredovisningen avvikande mening antecknats till styrel­

sens protokoll, skall yttrandet fogas till re dovisningen.

Minst en månad före ordinarie föreningsstämma skall årsredovisnings­

handlingarna för det förflutna räkenskapsåret avlämnas till revisorerna.

Senast en månad e fter det resultaträkningen och balansräkningen blivit

fastställda, skall avskrift av årsredovisning och revisionsberättelse hållas

tillgängliga hos föreningen för alla som är intresserade samt efter särskilt

föreläggande av länsstyrelsen insändas dit. Sådant föreläggande utfärdas
när någon begär de t. Föreningar som avses i 46 § 4 mom. första stycket är

utan särskilt föreläggande skyldiga att insända nämnda handlingar till läns­

styrelsen.

På avskriften av årsredovisningen skall en styrelseledamot teckna bevis

om alt resultaträkning och balansräkning har fastställts. Uppgift skall ock­
så lämnas om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om

föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

39 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 15 § fjärde stycket bokförings­

lagen (1976:125) om användningen av belopp, varmed värdet av där av­
sedd anläggningstillgång uppskrivs, får sådant belopp utnyttjas även till

avsättning till en upp skrivningsfond. vilken får tas i ansprå k endast för än­
damål som avses i nämnda lagrum i bokföringslagen.

Vid värdering av aktier eller andelar som en moderförening äger i ett

dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföreningen inte
anses ha något värde.

¬

background image

Andelar i andra foretag än aktiebolag skall likställas med aktier som ägs

SFS 1980:1105

av moderföreningen vid uppställningen av moderföreningens resultaträk­

ning och balansräkning samt vid specificering enligt 42 §.

I b alansräkning och resultaträkning i årsredo visningen behöver storlek

och förändringar av lagerreserven uppges endast av föreningar som avses i
46§ 4 mom. första stycket.

40 § Om syn nerliga skäl föreligger, får regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer medge att bruttoomsättningssumman inte be­

höver anges i resultat räkningen i årsredovisningen.

I resultatrakningen sk all utdelning på aktier i dotterbolag tas upp som en

särskild intäktspost. Som en särskild kostnadspost skall tas upp gottgörel-
se som avses i 17 § 1 mom. och som inte har inräknats i årsvinsten.

41

I balansräkningen skall aktier i dotterbolag tas upp som en särskild

post bland tillgån garna.

En förenings eget kapital skall delas upp i b undet eget kapital och fritt

eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp

inbetalda insatser, reservfond och uppskrivningsfond. Under fritt eget ka­
pital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad

vinst eller förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanse­
rad förlust och förlu st för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspos­
ter.

Fordran på insats får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av full­

gjorda insatser får ske så att i b alansräkningen anges hela insatskapitalet
samt hur mycket härav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de be­
talda insatserna � utförs som en särskild post under eget kapital.

Om det i en fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen ingår en

fordran ho s eller skuld till ett dotterföretag eller en moderförening, skall

beloppet anges särskilt. Angivandet får ske inom linjen. Detsamma gäller i
fråga om pant o ch därmed jämförliga säkerheter eller ansvarsförbindelser
till förmån för ett dotterföretag eller en moderförening.

42 § Utöver vad som följer av bokföringslagen {1976:125) skall i resu ltat­
räkningen och balansräkningen lämnas uppgifter och särskilda upplysning­
ar i följande hänseenden:

1. Aktier skall tas upp med an givande för varje bolag av dess namn, an­

talet aktier och dessas nominella värde och värde enligt balansräkningen.
Understiger båda d essa värden för aktierna i ett bolag, som inte är dotter­

företag, femtiotusen kronor eller det lägre belopp som motsvarar fem pro­
cent av föreningens eget kapital enligt balansräkningen, får dock specifika­

tion utelämnas. När det från allmän och enskild synpunkt är påkallat, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tillåta att aktier

även i andra fall red ovisas utan specifikation.

2. �ndringar i belop pen av det egna kapitalets poster jämfört med före­

gående balansräkning skall specificeras.

3. För varje post som upptas i ba lansräkningen som anläggningstillgång

och där skepp eller maskiner, inventarier och dylikt eller byggnader ingår

^ Senaste lydelse av 1 och 4 mom. 196 7; 538.

131-SFS 1980

2081

¬

background image

SFS 1980:1105

skall anges dels tillgångamas anskaffningsvärde, dels det sammanlagda be­
loppet av de av- och nedskrivningar som har företagits på anskaffningsvär­

det intill bala nsdagen. Har sådana tillgångar uppskrivits, skall även anges

kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen.

4. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges taxeringsvär­

det med fördelning på de tillgångar som har upptagits under särskilda pos­

ter i balansr äkningen.

5. Om det har förekommit sådan förändring i resultaträkning eller ba­

lansräkning beträffande posters gruppering eller eljest som väsentligt på­
verkar jämförbarheten mellan åren, skall redogörelse lämnas för föränd­
ringen.

6. Driver föreningen rörelsegrenar som är väsentligen oberoende av

varandra, skal! bruttoresultatet av varje sådan rörelsegren redovisas sär­

skilt.

De uppgifter och särskilda upplysningar som avses i första stycket får

tas in i n oter, om tydliga hänvisningar görs vid de poster i redovisnings­

handlingarna till vilka de hänför sig.

43 §" Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god re ­
dovisningssed.

I förvaltning sberättelsen skall lämnas upplysning dels om sådana för be­

dömningen av föreningens verksamhetsresultat och ställning viktiga för­

hållanden, för vilka redovisning inte skall lämnas i resultaträkningen eller

balansräkningen, dels om händelser av väsentlig betydelse för föreningen,
som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut. Förvaltnings­

berättelsen skall vidare innehålla uppgifter om väsentliga förändringar i

medlemsantalet samt om summorna av insatsbelopp som skall återbetalas
under nästa räkenskapsår dels enligt I6§ I m om., dels enligt 16 a §.

I förvaltning sberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret

anställda personer såväl för företaget i dess helhet som för varje arbetsstäl­

le med m er än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda belop­

pet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till styrelsen och andra

personer i ledand e ställning, dels till övriga an ställda. Har föreningen an­

ställda i flera länder, skall löner och ersättningar anges särskilt för varje
land jämte uppgift om medelan talet anställda i respekt ive land.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner beträf­

fande föreningens vinst eller förlust.

För förening som avses i 4 6§ 4 mom. första stycket skall till förvalt­

ningsberättelsen fogas en finansieringsanalys. I finansieringsanalysen skall
redovisas föreningens finansiering och kapitalinvesteringar under räken­

skapsåret.

Koncernredovisning

43 a §⬢' I en moderförening skall, utöver årsredovisning för moderför­
eningen, för varje räkenskapsår avges en koncernredovisning bestående
av koncernresultaträkning och konccrnbalansräkning. Redovisningen
skall hänföra sig till balansdagen för moderföreningen.

2082

Senaste lydelse av I m om. 1967:621.

'⬢ Senaste lydelse 1979:313.

¬

background image

Bestämmelserna i 38 § Qärde-sjunde styckena tillämpas även på kon-

SFS 1980:1105

cernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Moderföreningen är

dock utan särskilt föreläggande skyldig att insända nämnda handlingar till

länsstyrelsen.

Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall var för sig

utgöra ett sammandrag av moderföreningens och dotterföretagens resul­
taträkningar och balansräkningar. Sammandraget skall upprättas enligt

god redov isningssed.

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens årsresultat efter av­

drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och efter avdrag eller

tillägg för ökning eller minskning av internvinst under räkenskapsåret.
Koncernsbalansräkningen skall utvisa beloppet av fritt eget kapital eller

ansamlad förlust i koncernen efter avdrag för internvinster. Med intern­

vinst avses på moderföreningen belöpande andel av vinst på överlåtelse av

en tillgång inom konc ernen, i den mån inte överlåtelse av tillgången däref­

ter har skett till en köpare utanför koncernen eller förbrukning av tillgång­
en eller nedsättning av dess värde har ägt rum hos det företag inom koncer­

nen som har för värvat tillgången.

Om det med hänsyn till kon cernens sammansättning eller andra särskil­

da skäl är förenat med synnerliga svårigheter att vid koncernredovisningen

i vi sst hänseende tillämpa tredje eller Qärde stycket, får de undantag göras

som förhållandena kräver. För sådana undantag skall lämnas en motiverad

redogörelse i mo derföreningens förvaltningsberättelse.

I förvaltningsberättelsen för en moderförening skall vidare lämnas såda­

na upplysningar om koncernen som avses i 43 § andra stycket första me­
ningen och tredje stycket. Redogörelse skall lämnas om vilka metoder och
värderingsprinciper som har använts vid uppgörande av koncernredovis­
ningen. Därjämte skall uppges det belopp, som av det fria egna kapitalet i

koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall överfö­
ras till bundet eget kapital.

Ett dotterföretag skall i förv altningsberättelsen eller, om företaget inte

är skyldigt att upprätta förvaltningsberättelse, i en bilaga till sin ba lansräk­

ning ange namnet på moderföreningen och i förekommande fall dennas
moderförening. Moderföreningen och dotterföretaget skall vidare ange hur

stor andel av årets inköp och försäljningar som avser annat företag inom
samma koncern.

Uppgifter om koncernens lagerreserv skall tas in i koncernredovisning­

en, om koncernen är av sådan storlek som avses i 46§ 4 mom. tredje
stycket. I sådana fall skall till koncernredovisningen fogas en finansie­

ringsanalys för koncernen.

Delårsrapport

44 § För förening som avses i 46 § 4 mom. fö rsta stycket och för moder­
förening i koncern som avses i 46§ 4 mo m. tredje stycket skall minst en
gång under varje räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avges en

särskild redovisning (delårsrapport). Rapporterna skall avse föreningens

verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporterna avges av styrelsen eller av den styrelseledamot som

2083

¬

background image

SFS 1980:1105

2084

styrelsen bestämmer. Rapporterna skall hos föreningen hållas tillgängliga

for envar och genast sändas till den medlem som begär det. Delårsrappor­

ter som avses i första stycket tredje meningen skall senast två månader ef­

ter rapportperiodens utgång sändas in till länsst yrelsen.

44 a §® I delårsrapporter ska|l översiktligt redogöras för verksamheten
och resultatutvecklingen i denna samt för investeringar och förändringar i

likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare
skall lämnas beloppsuppgifter om omsättningen och resultatet före bok­

slutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om särskilda skäl
föreligger, får en ungefärlig beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas.

Bestämmelserna i 40 § första stycket och 43 § andra stycket första mening­

en gäller i tillämpliga de lar i fråga om delår srapport.

Om en koncern är av sådan storlek som anges i 46§ 4 mom. tredje

stycket, skall moderföreningen i d elårsrapportema, utöver uppgifter för

moderföreningen, lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad som

sägs i första stycket. Uppgifter om omsättning och resultat skall avse be­

loppen efter avdrag för interna poster inom koncernen och med hänsyn ta­

gen till intem vinsteliminering.

Om särskilda hinder inte möter, skall i anslutning till uppgifter enligt

första och andra styckena även lämnas motsvarande uppgifter för samma

rapportperiod under det föregående räkenskapsåret.

Begrepp och termer skall i möjlig m ån överensstämma med dem som har

använts i den sen ast framlagda årsredovisningen.

45 § En eller flera revisorer utses på föreningsstämma, om ej revisor en­

ligt stadgarna skall tillsättas i annan or dning. Tillika kan en eller flera revi­

sorssuppleanter utses. Bestämmelserna i den na lag om revisorer gäller i

tillämpliga delar om su ppleanter.

Revisorer skall utses för tiden till dess stämma som avses i 57 § 1 m om.

har hållits. De får inte utses för längre tid än till och med den stämma som

skall äga rum under andra räkenskapsåret efter det de utsetts. �ven om

den tid för vilken en revisor har blivit utsedd inte har gått till ända, får revi­

sorn skiljas från uppdraget genom beslut av den som utsett honom. Om en

revisor som är vald på föreningsstämma entledigas eller eljest avgår eller

avlider eller det uppkommer hinder för honom enligt 46 § 1 eller 4 mom. att

vara revisor och det ej finns någon suppleant, åligger det styrelsen att oför-

dröjligen föranstalta om val av ny revisor.

Den som har utsetts till rev isor skall ofördröjligen underrättas om det.

Har han valts på föreningsstämma, sker underrättelse genom styrelsens

försorg och eljest av den som tillsa tt honom.

46 § I mom.'' Revisorer skall vara svenska medborgare och bosatta i

Sverige, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm­

mer tillåter annat för särskilt fall. Den som är omyndig eller i konkurs kan
inte vara revisor. Revisorer skall ha den insikt i och erfaren het av redovis­

ning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget

av föreningens verksamhet fordras för fullgörande av uppdraget.

" Senaste lydelse 1975; 1391.
' Senaste lydelse 1975: 420.

¬