SFS 1982:1141

821141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t3t
ibn

JC

Lag

SFS 1982:1141

om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker;

utkom från trycket

den 27 december 1982

Utfärdad den 16 decembe r 1982.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 51 och 81 §§ lagen (1955:416) om

sparbanker skall ha nedan angivna lydelse.

51

Styrelsens förvaltning samt sparbankens räkenskaper skall grans­

kas av revisorer som väljs av huvudmännen samt, enligt vad i 81 § är
stadgat, en eller flera revisorer utsedda av tillsynsmyndigheten.

Då revisorer väljs av huvudmännen, skall lika många suppleanter utses.

81

Om sparbanks huvudmän eller styrelse fattat beslut, som står i

strid med lag eller författning eller med reglementet eller eljest finnes

medföra våda för sparbankens säkerhet, må tillsynsmyndigheten förbjuda

' Prop. 1982/83:49, NU 14. rskr 73.

^Senaste lydelse 1962:234.

' Senaste lydelse 1968:602.

2847

¬

background image

SFS 1982:1141

verkställighet av beslutet. Myndigheten må ock förelägga huvudmännen

eller styrelsen att, om beslut som nyss sagts gått i verkställighet, göra

rättelse, där så kan ske, ävensom eljest förelägga huvudmän, styrelse eller
revisorer att fullgöra vad som åligger dem enligt lag elle r författning eller

enligt reglementet. Sådant föreläggande må dock, utom vad angår innehål­
let av vinst- och förlusträkning eller balansräkning, icke av myndigheten

meddelas i fråga om i lag eller författning givna föreskrifter, vilkas överträ­

dande är belagt med st raff.

Där sparbank i fall, som avses i 92§ första stycket, tillskyndats skada,

äger tillsynsmyndigheten föranstalta om talans anställande mot den ersätt­

ningsskyldige, såframt ej vad i 58, 59 och 77 §§ stadgas utgör hinder för

sådan talan.

Tillsynsmyndigheten skall för vaije sparbank förordna en eller, då sär­

skilda omständigheter föranleder det, flera revisorer att med övriga revi­
sorer deltaga i granskningen av styrelsens förvaltning och sparbankens

räkenskaper. Myndigheten äger när som helst återkalla förordnande som
här avses och i stället utse ny revisor. För revisor, som förordnats av
tillsynsmyndigheten, skall myndigheten utfärda instruktion.

Tillsynsmyndigheten äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift

eller förbud enligt denna lag.

Då tillsynsmyndigheten i anledning av att sparbank icke kan uppfy lla i

26 § föreskrivet krav på egna fonder förelägger sparbankens styrelse att

vidtaga rättelse, må, där ej särskilda omständigheter föranleda annat, den
tid, inom vilken föreläggandet skall vara fullgjort, icke sättas längre än två
månader, och må i intet fall sagda tid bestämmas till mer än ett år.

Har sparbanks styrelse underlåtit att ställa sig föreläggande, som sist

sagts, till efterrättelse eller har eljest svårare avvikelse skett från denna lag
eller med stöd därav meddelade bestämmelser eller reglementet och rättas
ej avvikelsen inom förelagd tid, äger tillsynsmyndigheten förordna, att

sparbanken genast skall träda i likvidation.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Lars Persson

(Ekonomidepartementet)

2848

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.