830453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 2 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 2, 7 och 17

aktiebo­

lagslagen (1975: 1385)* skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1983:453

Utkom från trycket

den 14juni 1983

13 kap.

2

Det åligger styrelsen att ofördröjligen upprätta en särskild balans­

räkning så snart det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger
hälften av det registrerade aktiekapitalet. Visar balansräkningen att så är

fallet, skall styrels en snarast möjligt till bolagsstämma hänskjuta fråga om
bolaget skall t räda i likvidatio n. Godkänns ej på bolagsstämma inom åtta
månader efter hänskjutandet balansräkning avseende ställningen vid tiden
för stämman som utvisar att det egna kapitalet uppgår till det registrerade

aktiekapitalet, skall styrelsen, om ej bolagsstämman beslutar att bolaget
skall träda i likvidation, hos rätten ansöka att bolaget försätts i likvidation.

Sådan ansökan kan även göras av styrelseledamot, verkställande direktör,

revisor eller aktieägare.

' Prop. 1982/83: 139, LU 36, rskr 312.

^ Lagen omtryckt 1982: 739.

' Senaste lydelse 1983: 308.

1031

¬

background image

SFS 1983:453

Görs ansökan enligt första stycket, förordnar rätten att bolaget skall

träda i likvidation, om det ej under ärendets handläggning i tingsrätten
styrks att balansräkning utvisande att bolagets eget kapital uppgår till det

registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godkänd av
bolagsstämma.

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek skall inom linjen tilläggas

en post utvisande den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som

skulle följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för

försäljningskostnaderna. Beträffande sådana anläggningstillgångar som

undergår fortlöpande värdeminskning gäller dock att de tas upp till
anskaffningsvärdet minskat med erforderliga avskrivn ingar och nedskriv­

ningar, om därigenom erhålls ett högre värde. Vidare skall vid beräk ningen
hänsyn inte tas till skul d på grund av statligt stöd för vilket återbetalnings­
skyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning, om stödet -

för det fall att bolagets fö rsätts i konkurs eller träder i likvidation - skall

återbetalas först sedan övriga skulder till fullo betalats.

Underlåter styrelseledamöterna att fullgöra vad som åligger dem enligt

första stycket, svarar de och andra som med vetskap härom handlar på

bolagets vägnar solidariskt för bolagets uppkommande förbindelser. Så­

dant ansvar inträder även för aktieägare som, när likvidationsplikt förelig­
ger enligt första stycket tredje meningen, med vetskap härom deltar i

beslut att fortsätta bolagets verksamhet. Den ansvari ghet som det nu är

fråga om gäller dock ej för förbindelser som uppkommer sedan likvida­

tionsfrågan hänskjutits till rättens prövning eller sedan en balansräkning,

som utvisar att bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapi­
talet, blivit granskad av revisorerna och godkänd av bolagsstämma.

7 § När bolagsstämman har fattat beslut om likvidation skall detta ge­

nom stämmans försorg genast anmälas till rätt en och denna skall därefter

utan dröjsmål utse en eller flera likvidatorer. Domstol som fattar beslut att

bolaget skall träda i likvidation skall samtidigt utse en eller flera likvida­

torer. Likvidator träder i styrelsens och verkställande direktörs ställe och

har i up pgift att genomföra likvidationen.

Saknar aktiebolag, som trätt i likvidation, till registret anmäld behörig

likvidator, skall rätten förordna en eller flera likvidatorer efter anmälan av

registreringsmyndigheten eller ansökan av aktieägare, borgenär eller an­
nan vars rätt kan vara beroende av att någon finnes som kan företräda
bolaget.

Likvidatorerna skall genast för registrering anmäla beslut om likvidation

och förordnande av likvidator.

Bestämmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledamöter äger

motsvarande tillämpning på likvidator, i den mån ej annat följer av detta
kapitel.

Uppdrag att vara revisor upphör icke genom att bolaget trä der i likvida ­

tion. Bestämmelserna i 10 kap. äger tillämpning under likvidation. Revi­

sionsberättelsen skall innehålla uttalande huruvida enligt reviso rernas me­

ning likvidation onödigt fördröjes.

1032

17 § Har bolaget trätt i likvidation på grund av bolagsstämmans beslut

eller, i fa ll som avses i 2 §, på grun d av rättens beslut, kan stämman sedan

¬

background image

revisorerna avgivit yttrande besluta att likvidationen skall upphöra och

SFS 1983:453

bolagets verksamhet återupptagas. Sådant beslut får dock ej fattas, om

likvidationsanledning på grund av denna lag eller bolagsordningen förelig­

ger eller om bolagets eget kapital beräknat enligt 2 § tredje stycket ej

uppgår till det regi strerade aktiekapitalet eller om utskiftning ägt r um.

När beslut enligt första stycket fattas, skall samtidigt väljas styrelse.
Bolagsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av styrel­

se skall av likvidatorerna genast anmälas för registrering. Beslutet får ej

verkställas förrän registrering skett.

Om likvid ationsbeslut som avses i 1�4 §§ blivit upphävt genom dom­

stols lagakraftägande dom eller beslut, skall likvidatorerna genast göra

anmälan därom för registrering samt kalla till bolagsstämma för val av
styrelse.

När likvidation upphört enligt denna paragraf, äger 14 § m otsvarande

tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K Beckman
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.