SFS 1983:453

830453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VNBQWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:578px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i aktiebolagslagen (1975:1385); </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 juni 1983. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 13 kap. 2, 7 och 17 </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:556px;white-space:nowrap" class="ft11">aktiebo�</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">lagslagen (1975: 1385)* skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1983:453 </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:652px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft11">den 14juni 1983 </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">13 kap. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">2 </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Det �ligger styrelsen att of�rdr�jligen uppr�tta en s�rskild balans�</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13">r�kning s� snart det finns sk�l att anta att bolagets eget kapital understiger <br/>h�lften av det registrerade aktiekapitalet. Visar balansr�kningen att s� �r </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft13">fallet, skall styrels en snarast m�jligt till bolagsst�mma h�nskjuta fr�ga om <br/>bolaget skall t r�da i likvidatio n. Godk�nns ej p� bolagsst�mma inom �tta <br/>m�nader efter h�nskjutandet balansr�kning avseende st�llningen vid tiden <br/>f�r st�mman som utvisar att det egna kapitalet uppg�r till det registrerade </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft13">aktiekapitalet, skall styrelsen, om ej bolagsst�mman beslutar att bolaget <br/>skall tr�da i likvidation, hos r�tten ans�ka att bolaget f�rs�tts i likvidation. </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">S�dan ans�kan kan �ven g�ras av styrelseledamot, verkst�llande direkt�r, </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">revisor eller aktie�gare. </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1982/83: 139, LU 36, rskr 312. </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1982: 739. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1983: 308. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft11">1031 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1983:453 </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">G�rs ans�kan enligt f�rsta stycket, f�rordnar r�tten att bolaget skall </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft22">tr�da i likvidation, om det ej under �rendets handl�ggning i tingsr�tten <br/>styrks att balansr�kning utvisande att bolagets eget kapital uppg�r till det </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft22">registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godk�nd av <br/>bolagsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid ber�kningen av det egna kapitalets storlek skall inom linjen till�ggas </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">en post utvisande den �kning av tillg�ngarnas sammanlagda v�rde som </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">skulle f�lja, om de redovisades till f�rs�ljningsv�rdet med avdrag f�r </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs�ljningskostnaderna. Betr�ffande s�dana anl�ggningstillg�ngar som </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft22">underg�r fortl�pande v�rdeminskning g�ller dock att de tas upp till <br/>anskaffningsv�rdet minskat med erforderliga avskrivn ingar och nedskriv�</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft22">ningar, om d�rigenom erh�lls ett h�gre v�rde. Vidare skall vid ber�k ningen <br/>h�nsyn inte tas till skul d p� grund av statligt st�d f�r vilket �terbetalnings�<br/>skyldigheten �r beroende av bolagets ekonomiska st�llning, om st�det -</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r det fall att bolagets f� rs�tts i konkurs eller tr�der i likvidation - skall </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">�terbetalas f�rst sedan �vriga skulder till fullo betalats. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft20">Underl�ter styrelseledam�terna att fullg�ra vad som �ligger dem enligt </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket, svarar de och andra som med vetskap h�rom handlar p� </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">bolagets v�gnar solidariskt f�r bolagets uppkommande f�rbindelser. S�</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft22">dant ansvar intr�der �ven f�r aktie�gare som, n�r likvidationsplikt f�relig�<br/>ger enligt f�rsta stycket tredje meningen, med vetskap h�rom deltar i </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">beslut att forts�tta bolagets verksamhet. Den ansvari ghet som det nu �r </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om g�ller dock ej f�r f�rbindelser som uppkommer sedan likvida�</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">tionsfr�gan h�nskjutits till r�ttens pr�vning eller sedan en balansr�kning, </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft22">som utvisar att bolagets eget kapital uppg�r till det registrerade aktiekapi�<br/>talet, blivit granskad av revisorerna och godk�nd av bolagsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">7 � N�r bolagsst�mman har fattat beslut om likvidation skall detta ge�</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">nom st�mmans f�rsorg genast anm�las till r�tt en och denna skall d�refter </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">utan dr�jsm�l utse en eller flera likvidatorer. Domstol som fattar beslut att </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">bolaget skall tr�da i likvidation skall samtidigt utse en eller flera likvida�</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">torer. Likvidator tr�der i styrelsens och verkst�llande direkt�rs st�lle och </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">har i up pgift att genomf�ra likvidationen. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">Saknar aktiebolag, som tr�tt i likvidation, till registret anm�ld beh�rig </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">likvidator, skall r�tten f�rordna en eller flera likvidatorer efter anm�lan av </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft23">registreringsmyndigheten eller ans�kan av aktie�gare, borgen�r eller an�<br/>nan vars r�tt kan vara beroende av att n�gon finnes som kan f�retr�da <br/>bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">Likvidatorerna skall genast f�r registrering anm�la beslut om likvidation </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">och f�rordnande av likvidator. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledam�ter �ger </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">motsvarande till�mpning p� likvidator, i den m�n ej annat f�ljer av detta <br/>kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppdrag att vara revisor upph�r icke genom att bolaget tr� der i likvida �</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">tion. Best�mmelserna i 10 kap. �ger till�mpning under likvidation. Revi�</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft20">sionsber�ttelsen skall inneh�lla uttalande huruvida enligt reviso rernas me�</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft20">ning likvidation on�digt f�rdr�jes. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">1032 </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft20">17 � Har bolaget tr�tt i likvidation p� grund av bolagsst�mmans beslut </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft20">eller, i fa ll som avses i 2 �, p� grun d av r�ttens beslut, kan st�mman sedan </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">revisorerna avgivit yttrande besluta att likvidationen skall upph�ra och </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1983:453 </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">bolagets verksamhet �terupptagas. S�dant beslut f�r dock ej fattas, om </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">likvidationsanledning p� grund av denna lag eller bolagsordningen f�relig�</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">ger eller om bolagets eget kapital ber�knat enligt 2 � tredje stycket ej </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">uppg�r till det regi strerade aktiekapitalet eller om utskiftning �gt r um. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft32">N�r beslut enligt f�rsta stycket fattas, skall samtidigt v�ljas styrelse. <br/>Bolagsst�mmans beslut om likvidationens upph�rande och val av styrel�</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">se skall av likvidatorerna genast anm�las f�r registrering. Beslutet f�r ej </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">verkst�llas f�rr�n registrering skett. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft30">Om likvid ationsbeslut som avses i 14 �� blivit upph�vt genom dom�</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">stols lagakraft�gande dom eller beslut, skall likvidatorerna genast g�ra </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">anm�lan d�rom f�r registrering samt kalla till bolagsst�mma f�r val av <br/>styrelse. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r likvidation upph�rt enligt denna paragraf, �ger 14 � m otsvarande </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1984. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">OVE RAINER </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft32">Lars K Beckman <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utf�rdad den 2 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 13 kap. 2, 7 och 17

aktiebo�

lagslagen (1975: 1385)* skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1983:453

Utkom fr�n trycket

den 14juni 1983

13 kap.

2

Det �ligger styrelsen att of�rdr�jligen uppr�tta en s�rskild balans�

r�kning s� snart det finns sk�l att anta att bolagets eget kapital understiger
h�lften av det registrerade aktiekapitalet. Visar balansr�kningen att s� �r

fallet, skall styrels en snarast m�jligt till bolagsst�mma h�nskjuta fr�ga om
bolaget skall t r�da i likvidatio n. Godk�nns ej p� bolagsst�mma inom �tta
m�nader efter h�nskjutandet balansr�kning avseende st�llningen vid tiden
f�r st�mman som utvisar att det egna kapitalet uppg�r till det registrerade

aktiekapitalet, skall styrelsen, om ej bolagsst�mman beslutar att bolaget
skall tr�da i likvidation, hos r�tten ans�ka att bolaget f�rs�tts i likvidation.

S�dan ans�kan kan �ven g�ras av styrelseledamot, verkst�llande direkt�r,

revisor eller aktie�gare.

' Prop. 1982/83: 139, LU 36, rskr 312.

^ Lagen omtryckt 1982: 739.

' Senaste lydelse 1983: 308.

1031

background image

SFS 1983:453

G�rs ans�kan enligt f�rsta stycket, f�rordnar r�tten att bolaget skall

tr�da i likvidation, om det ej under �rendets handl�ggning i tingsr�tten
styrks att balansr�kning utvisande att bolagets eget kapital uppg�r till det

registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godk�nd av
bolagsst�mma.

Vid ber�kningen av det egna kapitalets storlek skall inom linjen till�ggas

en post utvisande den �kning av tillg�ngarnas sammanlagda v�rde som

skulle f�lja, om de redovisades till f�rs�ljningsv�rdet med avdrag f�r

f�rs�ljningskostnaderna. Betr�ffande s�dana anl�ggningstillg�ngar som

underg�r fortl�pande v�rdeminskning g�ller dock att de tas upp till
anskaffningsv�rdet minskat med erforderliga avskrivn ingar och nedskriv�

ningar, om d�rigenom erh�lls ett h�gre v�rde. Vidare skall vid ber�k ningen
h�nsyn inte tas till skul d p� grund av statligt st�d f�r vilket �terbetalnings�
skyldigheten �r beroende av bolagets ekonomiska st�llning, om st�det -

f�r det fall att bolagets f� rs�tts i konkurs eller tr�der i likvidation - skall

�terbetalas f�rst sedan �vriga skulder till fullo betalats.

Underl�ter styrelseledam�terna att fullg�ra vad som �ligger dem enligt

f�rsta stycket, svarar de och andra som med vetskap h�rom handlar p�

bolagets v�gnar solidariskt f�r bolagets uppkommande f�rbindelser. S�

dant ansvar intr�der �ven f�r aktie�gare som, n�r likvidationsplikt f�relig�
ger enligt f�rsta stycket tredje meningen, med vetskap h�rom deltar i

beslut att forts�tta bolagets verksamhet. Den ansvari ghet som det nu �r

fr�ga om g�ller dock ej f�r f�rbindelser som uppkommer sedan likvida�

tionsfr�gan h�nskjutits till r�ttens pr�vning eller sedan en balansr�kning,

som utvisar att bolagets eget kapital uppg�r till det registrerade aktiekapi�
talet, blivit granskad av revisorerna och godk�nd av bolagsst�mma.

7 � N�r bolagsst�mman har fattat beslut om likvidation skall detta ge�

nom st�mmans f�rsorg genast anm�las till r�tt en och denna skall d�refter

utan dr�jsm�l utse en eller flera likvidatorer. Domstol som fattar beslut att

bolaget skall tr�da i likvidation skall samtidigt utse en eller flera likvida�

torer. Likvidator tr�der i styrelsens och verkst�llande direkt�rs st�lle och

har i up pgift att genomf�ra likvidationen.

Saknar aktiebolag, som tr�tt i likvidation, till registret anm�ld beh�rig

likvidator, skall r�tten f�rordna en eller flera likvidatorer efter anm�lan av

registreringsmyndigheten eller ans�kan av aktie�gare, borgen�r eller an�
nan vars r�tt kan vara beroende av att n�gon finnes som kan f�retr�da
bolaget.

Likvidatorerna skall genast f�r registrering anm�la beslut om likvidation

och f�rordnande av likvidator.

Best�mmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledam�ter �ger

motsvarande till�mpning p� likvidator, i den m�n ej annat f�ljer av detta
kapitel.

Uppdrag att vara revisor upph�r icke genom att bolaget tr� der i likvida �

tion. Best�mmelserna i 10 kap. �ger till�mpning under likvidation. Revi�

sionsber�ttelsen skall inneh�lla uttalande huruvida enligt reviso rernas me�

ning likvidation on�digt f�rdr�jes.

1032

17 � Har bolaget tr�tt i likvidation p� grund av bolagsst�mmans beslut

eller, i fa ll som avses i 2 �, p� grun d av r�ttens beslut, kan st�mman sedan

background image

revisorerna avgivit yttrande besluta att likvidationen skall upph�ra och

SFS 1983:453

bolagets verksamhet �terupptagas. S�dant beslut f�r dock ej fattas, om

likvidationsanledning p� grund av denna lag eller bolagsordningen f�relig�

ger eller om bolagets eget kapital ber�knat enligt 2 � tredje stycket ej

uppg�r till det regi strerade aktiekapitalet eller om utskiftning �gt r um.

N�r beslut enligt f�rsta stycket fattas, skall samtidigt v�ljas styrelse.
Bolagsst�mmans beslut om likvidationens upph�rande och val av styrel�

se skall av likvidatorerna genast anm�las f�r registrering. Beslutet f�r ej

verkst�llas f�rr�n registrering skett.

Om likvid ationsbeslut som avses i 14 �� blivit upph�vt genom dom�

stols lagakraft�gande dom eller beslut, skall likvidatorerna genast g�ra

anm�lan d�rom f�r registrering samt kalla till bolagsst�mma f�r val av
styrelse.

N�r likvidation upph�rt enligt denna paragraf, �ger 14 � m otsvarande

till�mpning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1984.

P� regeringens v�gnar

OVE RAINER

Lars K Beckman
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.