SFS 1984:945

840945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(1975: 1385)-

dels att 10 kap. 5, 10 och 13 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1982:739) om ändring i

nämnda lag skall ha nedan angivna lydelse.

10 kap,
5 § Uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor utsetts.

Uppdrag som revisor upphör i förti d, om revisorn eller den som utsett

SFS 1984:945

Utkom från trycket

den 20 december 1984

' Prop. 1984/85:30. LU 13, rskr65,

^ Lagen omtryckt 1982:739 .

2009

ii

0:

M.

¬

background image

SFS 1984:945

honom begär det. Anmälan härom skall göras hos styrelsen och, om [
revisor som ej är vald på bolagsstämma vill avgå, hos den som tillsatt j

honom.

^ I

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till i

länsstyrelsen. Revisorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för iakt­
tagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av löpande
räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäller i

tillämpliga delar vad som i 10 § tredje och Qärde styckena föreskrivs om

revisionsberättelse. Avskrift av anmälningen skall sändas in till reg istre-'
ringsmyndigheten samt överlämnas till bolagets styre lse.

Upphör revisors uppdrag i förtid eller uppkommer för honom hinder '

enligt 2-4 §§ elle r enligt bolagsordningen att vara revisor och finnes ej

suppleant, skall styrelsen vidtaga åtgärd för att ny revisor för den åter­

stående mandattiden tillsättes.

2010

10 § Revisorerna skall för vaije räkenskapsår avge revisionsberättelse

till bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse se­
nast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredovisning­

en uppgjorts enligt denna lag. Har i årsredovisni ngen icke lämnats sådana

upplysningar som enligt 11 kap. skall lämnas, skall revisorerna ange detta

och, om det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sin berättelse.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse,

som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verk­
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkställande di­
rektör eljest handlat i strid mot de nna lag eller bolagsordningen skall det

anmärkas i ber ättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalan­
de angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di­

rektör. Revisorerna kan även i övrigt i berä ttelsen meddela upplysningar

som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 § lagen ( 1968:430) om mervär­

deskatt,

3. att lämna uppgift enligt 54 § I mom. uppbö rdslagen, 4 eller 11 § lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller 22 § la gen
om m ervärdeskatt.

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 -3.
Om r evisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte har

fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket 1 -4, skall revisorerna genast

sända in en avskrift av revisionsberättelsen till länsstyrelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning enligt

12 kap. 9 § up prättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt uttalande

angånde fastställandet av balansräkningen och resultaträkningen samt an­
gående det i förvaltning sberättelsen framställda förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust.

I moderbolag skall revisor avge en särskild rev isionsberättelse beträffan­

de koncernen. Bestämmelserna i f örsta-tredje och sjätte styckena äger

motsvarande tillämpning.

¬

background image

13 § Revisor får ej till enskild aktieägare eller utomstående lämna upp-

SFS 1984:945

lysningar om sådana bolagets angelägenheter som han fått kännedom om

vid fullgörande av si tt uppdrag, om det kan lända till förfång för bolaget.

Revisorn är skyldig att till bolagsstäm man lämna alla upplysningar som

bolagsstämman begär, om det ej skulle lända till väsentligt förfång för
bolaget. Revisorn är vidare skyldig att lämna medrevisor, granskare som
avses i 14 §, ny reviso r och, om bolaget har försatts i kon kurs, konkursför­

valtare erforderliga upplysningar om bolagets angelägenheter. Revisorn är

dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelä­
genheter till undersö kningsledaren under förundersökning i brottm ål.

1. Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1983.

2. För ett bolag vars konstituerande stämma har hållits före ikraftträ­

dandet av denna lag tillämpas de nya bestämmelserna i 10 kap. 3 § första
och femte styckena samt 6 § tredje stycket från och med förs ta ordinarie
bolagsstämma som hålls efter utgången av år 1987. Intill des s tillämpas i
stället m otsvarande äldre bestämmelser.

3. Om det är påkallat av särskilda omständigheter, får länsstyrelsen

besluta att de nya bestämmelserna som avses i punkt 2 skall för visst bolag
tillämpas från en tidigare tidpunkt än som anges där.

Om det finns skäl till d et, får länsstyrelsen samtidigt också förordna en

auktoriserad revisor eller en godkänd revisor att med övriga revisorer delta

i revisionen. Uppdragstiden för revisorn skall bes tämmas så att uppdraget
upphör vid sl utet av nästa ordinarie bolagsstämma på vilken revisorsval

förrättas.

Innan länsstyrelsen meddelar beslut som avses i första eller andra

stycket, skall bolaget beredas tilirälle att y ttra sig.

Denna lag'' träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

' 1982:739,

"1984:945.

201

•i p ;

ut

M,

((

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.