SFS 1985:500

850500.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.' •' v

, t

Lag

SFS 1985:500

om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse;

utkom från trycket

den 20juni 1985

utfärdad den 13 juni 1985.

. Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § 1 mom., 6 §, 10 § 1 mom.

samt 18, 22, 35, 72, 74, 189 och 190 §§ lagen (195 5: 183) om bankrörelse

skall ha nedan angivna lydelse.

4 § 1 mom .^ Bankaktiebolag bildas av stiftare, som skall vara minst tio

till antalet. Stiftarna skall vara här i riket bosatta svenska medborgare. Den

som är omyndig eller i konkurstillstånd kan ej vara stifta re.

Utan hinder av första stycket får bankaktiebolag bildas av ett eller flera

utländska bankföretag som stiftare.

Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall underställas rege­

ringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan för den

tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar bolagsordningens överensstämmelse med denna lag

samt lag och författning i övrigt , så ock om och i vad mån därut över, med

hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rö relse, särskilda
bestämmelser må erfordras.

Finnes den tillämnade rörelsen vara nyttig för det allmänna, stadfäster

regeringen bolagsordningen samt beviljar oktroj för en tid av högst tio å r

och därutöver intill slutet av då löpande räkenskapsår.

6

Bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

Ny firma skall tydligt skilja sig från ann an, förut i laga ordning registre­

rad, ännu bestående banks firma, så ock från benämning å utländsk bank­
inrättning, som är allmänt känd här i riket. För registrering av bankaktie­

bolags firma gäller i övrigt vad som föresk rivs i firmalagen (1 974: 156).

Utan hinder av andra stycket får firman för ett bankaktiebolag som har

bildats av ett utländskt bankföretag innehålla det företagets firma. Motsva­

rande gäller om bankaktiebolaget bildats av flera utländska bankföretag.

Sedan bolaget bi ldats, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra stycket

sägs om firma gäller även bifirma. Ordet bank får ej intagas i bifirma .

10 § 1 mom. Teckning av ak tier skall ske å teckningslistan i huvudskrift
eller i avskrift som bestyrkts av notarius publicus eller landsfiskal eller av
stiftarna. Vid teckningslistan skola vara fogade på enahand a sätt styrkta
avskrifter av oktrojbeslutet och bolagsordningen.

Innan teckningslistan framlägges i huvudskrift eller avskrift, skall teck­

ning av stiftarna hava ägt rum med angivande av dagen därför. Om ett
bankaktiebolag bildas av utländskt bankföretag behöver teckningslistan

inte läggas fram.

18 §•' Aktier i bankaktiebolag får genom teckning eller överlåtelse förvär­

vas endast av svenska medborgare, av svenska bolag och föreningar, som

' Prop. 1984/85; 191, NU 35. rskr402.

^ Senaste lydelse 1975: 227.

' Senaste lydelse 1974; 166.

Senaste lydelse 1982: 624.

.

'V,- ' '.

¬

background image

\

SFS 1985; 500

inte är kontrollsubjekt enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av
svenska företag m.m., ävensom av andra svenska samfalligheter och

stiftelser samt till aktiefonder enligt aktiefondslagen (1974:931). Har aktie­
förvärv skett annorledes än genom teckning eller överlåtelse, skall vad

nyss stadgats icke i något fa ll medföra hinder för aktieägaren att med stöd

av den företrädesrätt till teckning eller erhållande av nya aktier, vilken
enligt denna lag eller den vid förvärvet gällande bolagsordningen är före­

nad med de förvärvade a ktierna, bekomma ytterligare aktier.

Första stycket gäller inte aktier i ett bankaktiebolag som är bildat av

utländskt bankföretag. Beträffande sådant bolag gäller i stället att aktier i
bolaget får förvärvas endast av utländskt bankföretag som fått regeringens

tillstånd til l förvärvet.

Förvärv av aktie, som skett i strid med första eller andra stycket, är

ogillt.

22 § Ansökan om bankaktiebolagets registrering skall göras av styrelse n
senast ett år från det oktroj beviljats.

Ansökningen skall beträffande styrelseledamot och styrelsesuppleant

innehålla uppgift om fullständigt namn, hemvist och medborgarskap samt
förklaring att dessa personer inte är omyndiga.

I ansökningen skall uppgivas, av vilka och huru bolagets firma skall

tecknas, där den e j tecknas av styrelsen allenast på grund av denna lag.

Skall firman tecknas av annan person än som avses i andra stycket , gäller

vad där är stadgat även i fråga om sådan firmatecknare.

Bolagets postadress skall angivas.
Vid ansökningen skola fogas:
1. de listor, å vilka aktieteckningen ägt rum, jämte avskrift av desamma;

2. avskrift av protokollet vid konstitu erande stämman;
3. två avskrifter av oktrojbeslutet och bolagsordningen;

4. avskrift av den i 15 § 1 mom. omförmä lda handlingen rörande tilld el­

ningen av aktier;

5. en av samtliga styrelseledam öter undertecknad handling, innehållan­

de uppgift dels om det tecknade belopp, för vilket tilldeln ing av aktier ägt

rum, samt om det belopp, för vilket aktier må hava förklarats förverkade

enligt 28 §, dels angående det belopp, som inbetalts å aktiekapitalet, och,
där aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda nominella

beloppet av de aktier, som till fullo betalts, dels ock om det sätt varpå

inbetalningen skett.

Har ej å ansökningen varje styrelseledamot och styrelsesuppleant eller

annan, som är bemyndigad att teckna bolagets firma, egenhändigt skrivi t
sin av vittnen styrkta namnteckning, skall vid ansökningen fogas en sär­
skild bilaga, därå namnteckningen finnes och blivi t styrkt av vittnen.

35

Sedan bolagsstämman fattat beslut om aktiekap italets ökning skall

teckningslista och kungörelse om beslutet upprä ttas samt undertecknas av
samtliga styrelseledamöter. Någon kungörelse behövs dock inte när ett

bankaktiebolag som är bildat av utländskt bankföretag fattat beslut om

ökning av aktiekapitalet.

1188

Senasle lydelse 1977:693.

¬

background image

M '

1 såväl teckningslistan som kungörelsen skall upptagas bolagsstämmans

SFS 1985:500

beslut om a ktiekapitalets ökning ävensom erinran om den i 18 § st adgade
inskränkningen i rätten att förvärva aktier. Har i ökningsbeslutet bestäm­

melse ej meddelats om tiden för betalning av nya aktier, skall sådan
bestämmelse upptagas i teckningslistan och kungörelsen.

Sedan ökningsbeslutet registrerats, skall styrelsen låta införa kungörel­

sen i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar, som
styrelsen bestämmer. Det åligger ock styrelsen att ofördröjligen i rekom­

menderat brev om bolagsstämmans beslut underrätta varje aktieägare, om
vars postadress upplysning utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt kan
inhämtas.

72

Styrelseledamöterna skola vara myndiga, här i riket bosatta svens­

ka medborgare.

Utan h inder av första stycket får i ett bankaktiebolag som är bildat av

utländskt bankföretag högst en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter
vara svenska medborgare bosatta utomlands eller utländska medborgare.

Styrelseordföranden skall dock vara svensk medborgare och bosatt här i

landet. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyn­

digheten får medge undantag från vad som föreskrivs i detta stycke.

Av styrelseledamöterna får icke flera än en för varje påbörjat femtal vara

befattningshavare i banken. Vid beräkningen skall hänsyn ej tagas till

offentlig styrelseledamot.

74 § ' Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under sty­

relsens inseende leda verksamheten, däri inbegripet att i den utsträckning

styrelsen bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest ankomma

på styrelsens egen prövning. Där förhållandena så påkalla, må bland sty­
relseledamöterna eller styrelsesuppleanterna flera verkställande direktörer
utses. Styrelsen skall även förordna styrelseledamot eller styrelsesupp­

leant att vara ställföreträdare för verkställande direktör. I ett bankaktiebo­
lag som är bildat av utländskt bankföretag skall verkställande direktör vara

bosatt här i landet.

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör att

ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest
ankomma på styrelsens egen prövning.

Angående den befogenhet i olika avse enden, som skall tillkomm a verk­

ställande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger det
styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i sänd er fastställd instruk­
tion. Avser uppdraget beviljande av kre dit, skola grunderna för kreditgiv-

ningen fastställas. Hava flera verkställande direktörer utsetts, skall in­

struktionen angiva huru ledningen av bankens verksamhet skall mellan
dem fö rdelas. Styrelsen skall, så snart kan ske, till tillsynsmyndigheten
insända avskri ft av instruktionen ävensom, där ändringar vidtagas i den­
samma, meddela myndigheten därom.

Uppdrag som sägs i d enna paragraf må när som helst återkallas eller

inskränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende av
varje slag.

'' Senaste lydelse 1970: 666.

^ Senaste lydelse 1979: 1050.

1189

¬

background image

4

SFS 1985:500

Styrelsen må icke åt enskild styrelseledamot eller annan uppdraga atf '.:,

avgöra ärende, som avser:

,,

1. inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertag ande av

annan bankrörelse;

2. förvärv eller avyttring av fastighet, avsedd för bankens inrymmande

eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov ;

3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 61 § första

stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i förening med
annan får avgöra på styre lsen ankommande ärenden, till den som är gift

med sådan befattningshavare, till person som avses i 61 § andra stycket

eller till bolag, förenin g eller annan sammanslutning, vari sådan person är
styrelseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt eko­

nomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att för person eller sammanslut­
ning, som nu näm nts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan styrelsens
beslut i vaije särskilt fall kredit må beviljas ved erbörande i och för en av
honom idkad rörelse;

4. förvärv av aktie, emissionsbevis, förlagsbevis som avses i 55 § första

stycket 5 samt andel i aktiefon d och i ekonomisk föreni ng i andra fall än då
fråga är om sådant värdepapper, som är för bankbolagets fordran utmätt
eller pantsatt, eller förvärvet sker med stöd av 55 § andra eller tredje
stycket och styrelsebeslut angående förvärvet ej kan utan olägenhet av­

vaktas;

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock att

beslut, där så påkallas av allmän ränteförändring, må utan styrelsens
hörande meddelas för tiden intil l nästkommande styrelsesammanträde;

6. utgivande av obligationer med längre löptid än ett å r.

I denna paragraf meddelade bestämmelser angående kredit och obliga­

tioner skola gälla även i fråga om garantiförpliktelse, som bankbolag ik lä­

der sig.

189 §® Bildas bankaktiebolag eller ökas bankbolags aktiekapital för över­

tagande av annan bankrörelse, må andel i vad bolaget sålunda skall över­

taga utgöra vederlag för aktie i bolaget samt teckning ske med villkor, att
sådant tillskott skall få göras; och skall i övrigt i ty fall gälla denna lags
bestämmelser om bankbolags bildande och aktiekapitalets ökning med

följande tillägg och undantag:

1. Vid bankbolags bildande skall teckningslista och vid aktiekapitale ts

ökning bolagsstämmans beslut om ökningen innehålla jämväl alla de om
bankrörelsens övertagande träffade bestämmelserna. Vad som stadgas i 9

och 33 §§ föranleder ej därtill att värdet av det, som för aktie skall tillskju­

tas i annat än penningar, skall i teck ningslista eller i bolagsstämmans beslut

om Ökning av aktiekapitalet uppskattas till visst penningbelopp.

2. Där vid bankbolags bildande ej samt liga tecknare enligt bestämmelse

i teckningslistan äro berättig ade att för aktie tillskjuta annat än penningar,
äger å konstituerande stämman tecknare, vilken berättigats att göra till ­
skott i annat än penningar, e j deltaga i omröstning enligt 15 §; ej heller må
sådan tecknare eller av honom tecknad e eller eljest förvärvade aktier vid
omröstningen tagas i beräkning.

1190

" Senaste lydelse 1968:601.

¬

background image

i

3. Vad som st adgas i 3 6 § äg er ej tillämpning.

SFS 1985:500

4. Tillgång, som bankbolag på s ätt ovan sägs övertagit, skall vid dess

införande i bolagets b öcker upptagas till skäligt värde .

5. Har bankbolag övertagit annat bankbolags rörelse och finnes blatid

sistnämnda bolags tillgångar egendom, varmed bankbolag ej må driva

handel för egen räkning, må den egendom, även om s ådant fall ej är för
handen, som i 55 eller 56 § omförmäles, förvärvas av det övertagande

bolaget. Egendom, som bankbolaget på d etta sätt förvärvat, skall, i den
mån egendomen ej jämlikt vad i nyssnämnda lagrum stadgas må av bolaget
behållas, åter avyttras så snart lämpligen kan ske och senast då avyttring
kan äga rum utan förlust för bolaget.

Första stycket gäller inte för ett bankaktiebolag som är bildat av ut­

ländskt bankföretag.

190

Ej må bankaktiebolag övertaga annat bankbolags eller sparbanks

rörelse, med mindre regeringen, där övertagandet icke finnes vara till
skada för det allmänna, lämnar tillstånd därtill. Ett bankaktiebolag som är

bildat av utländskt bankföretag får inte överta en svenskägd banks rörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)

'

Senaste lydelse 1975:227.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.