870619.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:619 Sparbankslag;

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur en sparbank bildas och

om dess organisation m. m. Bestämmelser om den rörelse som en sparbank

får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker
gemensamma bestämmelser finns i bankröre lselagen (1987:617).

En sparbank har till ändamål att, utan rätt för dess stiftare eller andra att

få del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet

genom att driva bankverksamhet i enlighet med de bestämmelser som

meddelas i denna lag och bankrörelselagen. En sparbanks rörelse skall

avse främst ett visst verksamhetsområde.

2 § �ger en sparbank så många aktier eller andelar i en svensk juridisk

person att den har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller

andelar, är sparbanken moderföretag och den andra juridiska personen

dotterföretag. �ger ett dotterföretag eller äger en sparbank och ett eller

flera dotterföretag tillsammans eller äger flera dotterföretag tillsammans så

många aktier eller andelar i en juridisk person som nyss sagts, är även

sistnämnda juridiska person dotterföretag till sparbanken.

Har en sparbank i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav eller

avtal ensam ett bestämmande inflytande över en juridisk person och en

betydande andel i re sultatet av dess verksamhet, är sparbanken moderfö­

retag och den juridiska personen dotterföretag.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

1366

' Prop. 1986/87; 12 och prop. 1986/87:90 mom. 19 , NU 36, rskr. 356,

¬

background image

ä kap. Bildande av sparbank

SFS 1987:619

1 § En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.

' Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den som

är omyndig eller i ko nkurs får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den
som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om nä­

ringsförbud.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmel­

serna om fusion i 7 kap. 2 §.

2 § Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank

bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall bestäm­
mas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade
rörelsen. Grundfonden skall betalas med p engar.

3 § Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall underställas rege­

ringen för s tadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan för den
tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att reglementet överensstämmer med denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar samt om och i vad
mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och

arten av sparbankens verksamhet.

Om regeringen finner den planerade rörelsen vara nyttig för det allmän­

na stadfäster regeringen reglementet samt beviljar oktroj.

4 § Om reglementet ändras skall även ändringen stadfästas.

Regeringen kan uppdra åt bankinspektionen att pröva frågor om stadfäs­

telse i sådana fall som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av
synnerlig vikt.

5 § Reglementet skall ange

1. sparbankens firma,
2. sparbankens verksamhetsområde,

3. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,
4. de rörelsegrenar som sparbanken avser att driva,
5. grundfondens belopp samt huruvida hela grundfonden eller del av

denna skall betalas tillbaka med eller utan ränta,

6. antalet huvudmän,
7. den kommunala valkorporation som skall förrätta val av huvudmän

och, där sådant val skall förrättas av flera korporationer, fördelningen av
antalet mandat dem emellan, samt ordningen för att åstadkomma en suc­
cessiv förnyelse av huvudmannakåren och det närmare förfarandet i övrigt

vid huvudmannavalen,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som skall utses av sparbanksstämman, samt
tiden för deras uppdrag,

9. sättet att sammankalla sparbanksstämman, samt

10. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman.

6 § Sedan oktroj har beviljats, skall stiftarna för teckning av bidrag till

grundfonden lägga fram en av dem upprättad och underskriven, dagteck-

1367

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.