SFS 1987:619

870619.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:619 Sparbankslag;

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur en sparbank bildas och

om dess organisation m. m. Bestämmelser om den rörelse som en sparbank

får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker
gemensamma bestämmelser finns i bankröre lselagen (1987:617).

En sparbank har till ändamål att, utan rätt för dess stiftare eller andra att

få del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet

genom att driva bankverksamhet i enlighet med de bestämmelser som

meddelas i denna lag och bankrörelselagen. En sparbanks rörelse skall

avse främst ett visst verksamhetsområde.

2 § Äger en sparbank så många aktier eller andelar i en svensk juridisk

person att den har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller

andelar, är sparbanken moderföretag och den andra juridiska personen

dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger en sparbank och ett eller

flera dotterföretag tillsammans eller äger flera dotterföretag tillsammans så

många aktier eller andelar i en juridisk person som nyss sagts, är även

sistnämnda juridiska person dotterföretag till sparbanken.

Har en sparbank i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav eller

avtal ensam ett bestämmande inflytande över en juridisk person och en

betydande andel i re sultatet av dess verksamhet, är sparbanken moderfö­

retag och den juridiska personen dotterföretag.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

1366

' Prop. 1986/87; 12 och prop. 1986/87:90 mom. 19 , NU 36, rskr. 356,

¬

background image

ä kap. Bildande av sparbank

SFS 1987:619

1 § En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.

' Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den som

är omyndig eller i ko nkurs får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den
som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om nä­

ringsförbud.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmel­

serna om fusion i 7 kap. 2 §.

2 § Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank

bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall bestäm­
mas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade
rörelsen. Grundfonden skall betalas med p engar.

3 § Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall underställas rege­

ringen för s tadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan för den
tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att reglementet överensstämmer med denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar samt om och i vad
mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och

arten av sparbankens verksamhet.

Om regeringen finner den planerade rörelsen vara nyttig för det allmän­

na stadfäster regeringen reglementet samt beviljar oktroj.

4 § Om reglementet ändras skall även ändringen stadfästas.

Regeringen kan uppdra åt bankinspektionen att pröva frågor om stadfäs­

telse i sådana fall som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av
synnerlig vikt.

5 § Reglementet skall ange

1. sparbankens firma,
2. sparbankens verksamhetsområde,

3. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,
4. de rörelsegrenar som sparbanken avser att driva,
5. grundfondens belopp samt huruvida hela grundfonden eller del av

denna skall betalas tillbaka med eller utan ränta,

6. antalet huvudmän,
7. den kommunala valkorporation som skall förrätta val av huvudmän

och, där sådant val skall förrättas av flera korporationer, fördelningen av
antalet mandat dem emellan, samt ordningen för att åstadkomma en suc­
cessiv förnyelse av huvudmannakåren och det närmare förfarandet i övrigt

vid huvudmannavalen,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som skall utses av sparbanksstämman, samt
tiden för deras uppdrag,

9. sättet att sammankalla sparbanksstämman, samt

10. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman.

6 § Sedan oktroj har beviljats, skall stiftarna för teckning av bidrag till

grundfonden lägga fram en av dem upprättad och underskriven, dagteck-

1367

¬

background image

\

SFS 1987:619

nad teckningslista. På teckningslistan skall anges om fonden eller d

denna skall betalas tillbaka med eller utan ränta jämlikt förbehåll i regi

mentet. Skall ränta utgå, skall anges den räntefot, efter vilken räntan s

beräknas. Räntefoten får dock inte sättas högre än den som framgår av 5'

räntelagen (1975:635). Till teckningslistan skall fogas avskrifter av oktrpj-

beslutet och reglementet.

Bidragsteckning, som inte sker på teckningslistan, är inte bindande.

Tecknas bidrag med a ndra villkor än som sägs i tec kningslistan, är teck­

ningen ogiltig.

7 § Stiftarna eller annan får inte ta emot ersättning av sparbanken för
andra kostnader för sparbankens bildande än sådana som varit uppenbarli­

gen nödvändiga för bildandet. De får inte heller förbehålla sig eller någ on

annan särskilda förmåner eller rättigheter.

8 § När samtliga huvudmän har utsetts på det sätt som föreskrivs i 4 kap.

3 § och hela det i reglementet fastställda grundfondsbeloppet här blivit
tecknat, skall stiftarna kalla huvudmännen till en konstituerande stämma
enligt föreskrifterna i reg lementet om kallelse till sparbanksstämma.

Teckningslistan, oktrojbeslutet och reglementet skall genom stiftarnas

försorg hållas tillgängliga för huvudmännen under minst en vecka före
stämman på den plats som har angivits i kallelse n.

9 § Beslutet om sparbankens bildande fattas på den konstituerande

stämman.

På den konstituerande stämman skall stiftarna lägga fram teckningslis­

tan, oktrojbeslutet och reglementet. Stiftarna skall vidare lämna uppgift
om storleken av det tecknade grundfondsbeloppet samt om de belopp som

redan betalts in. Dessa uppgifter skall föras in i protokollet.

10 § Om det vid den konstituerande stämman inte visas att belopp som

svarar mot grundfonden har tecknats, har frågan om sparbankens bildande

fallit.

Om minst två tredjedelar av huvudmännen biträder beslutet att bilda

sparbanken, är denna bildad. I annat fall har frågan om sparbankens

bildande fallit.

När sparbanken är bildad skall på den konstituerande stämman styrelse

och revisorer väljas.

I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt i tilläm pliga delar

föreskrifterna om sparbanksstämma i de nna lag och reglementet.

II § En sparbank skall anmälas för registrering senast sex månader efter

det att oktroj har beviljats.

För registrering krävs att hela det belopp, vartill grundfonden enligt

reglementet skall uppgå, har inbetalts. Detta skall styrkas genom ett skrift­
ligt intyg från en auktoriserad revisor.

Frågan om sparbankens bildande har fallit, om anmälan för sparbankens

registrering inte skett inom den tid som anges i fö rsta stycket eller om
bankinspektionen genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en

sådan anmälan eller vägrat registrering av sparbanken. 1 sådant fall svarar

1368

styrelseledamöterna solidariskt för återbetalningen av de belopp som ba r

¬

background image

bétälts till grundfonden jämte uppkommen avkastning, med avdrag för

SFS 1987:619

kostnader på grund av åtgärder enligt 13 § första stycket tredje meningen.

12 § Innan styrelsen och revisorerna har valts, kan bidrag till grundfon­
den betalas endast genom insättning på sådan räkning som stiftarna för

detta ändamål har öppnat hos en svensk bank.

Det på räkningen insatta beloppet får lyftas för sparbanken när styrelsen

och revisorerna har valts. Har frågan om sparbankens bildande fallit eller
är teckningen av annan orsak inte bindande, skall det insatta beloppet

betalas tillbaka med ränta till bidragstecknarna.

13 § Innan en sparbank har registrerats, kan den inte förvärva rättigheter
eller ikläda sig skyldigheter. Den kan inte heller föra talan inför domstolar
eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra talan i mål rörande

bildandet av sparbanken och i övrigt vidta åtgärder för att erhålla de
tecknade bidragen till grundfonden.

Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på sparbankens vägnar

före registreringen, svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden

solidariskt fö r förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansvaret på spar­

banken, om förpliktelsen följer av reglementet eller teckningslistan eller
har tillkommit efter det att sparbanken har bildats.

Har före registreringen ett avtal för sparbanken slutits med en medkont-

rahent som visste att sparbanken var oregistrerad kan denne, såvida inte

annat följer av avtalet, frånträda detta endast om frågan om sparbankens

bildande har fallit enligt 11 § tredje stycket. Om medkontrahenten inte
visste att sparbanken var oregistrerad, kan han frånträda avtalet innan

sparbanken har registrerats.

14 § Den nybildade sparbanken skall genom kungörelse i Post- och Inri­

kes Tidningar tillkännage när den böljar sin rörelse. Sparbanken skall till
bankinspektionen anmäla dagen då kungörande har skett.

3 kap. Sparbankens ledning

1 § En sparbank skall ha en styrelse med minst fem ledamöter. Styrelsen

skall förv alta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som före­
skrivs i denna lag och bankrörelselagen (1987; 617).

Styrelsen väljs av sparbanksstämman. Särskilda bestämmelser om att

styrelseledamot utses av annan än sparbanksstämman finns dock i 4 § och
1 lagen (1976: 355) om st yrelserepresentation förde anställda i bankins titut
och försäkringsbolag.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i reglem entet.

Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestäm­
mas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie sparbanksstämma
på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i d enna lag och bankrörelselagen om styrelseledamöter

skall i tillämpliga delar gälla även suppleanter.

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som ha r utsett honom begär det. Anmälan om avg ång skall göras hos

1369

¬

background image

SFS 1987:619

styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på sparbanksstämman,yilh
avgå, hos den som har tillsatt honom.

j

Om e n styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 §

uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon

suppleant, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter

vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående

mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutva­
rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (1 976:355)

om styrelserepresentation för de anställda i ba nkinstitut och försäkrings­
bolag. Skall ledamoten väljas på sparbanksstämma, kan valet anstå till den

nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är
beslutför med kv arstående ledamöter och suppleanter och deras antal inte
understiger fem.

3 § Styrelseledamöterna skall vara svenska medborgare och, om inte

regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen i sär­

skilda fall tillåter något annat, bosatta inom sparbankens verksamhetsom­

råde. Den som är omyndig eller i ko nkurs kan inte vara styrelseledamot.
Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 §
lagen (1986:436) om näringsförbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för vaije påbörjat femtal vara

anställd i sparbanken. Att arbetstagarrepresentanterna enligt lagen
(1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och
försäkringsbolag inte skall medräknas, framgår av 8 § nämnda lag.

4 § Styrelsen skall utse en eller, om det behövs, flera verkställande
direktörer att under styrelsens inseende leda verksamheten i sparbanken.
Styrelsen får även utse ställföreträdare för verkställande direktör. Bankin­

spektionen far medge att verkställande direktör inte utses.

Om någon annan än styrelseledamot utses till verkställande direktör,

skall han ingå som ledamot i s tyrelsen. Om någon annan än styrelseleda­

mot eller suppleant utses till ställföreträdare för verkställande direktör,
skall han ingå som suppleant i styre lsen.

Vad som sägs i den na lag om verkställande direktör skall i tillämpliga

delar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör.

5 § Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing i

aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebo lag inom samma koncern

som sparbanken, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i a ktie­
innehavet skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt

lagen (1985; 571) om värdepappersmarknaden.

6 § Styrelsen får, med den inskränkning som följer av 7 §, uppdra åt

verkställande direktör eller någon annan att ensam eller tillsammans med

annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen

prövning. En person som har fått ett sådant uppdrag kallas delegat.

Delegation enligt första stycket får även ske till särskilda ledningsorgan

för visst område (regionstyrelse) eller för ett eller flera bankkontor (kon-

1370

t^rsstyrelse).

¬

background image

Styrelsen skall i en instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter

SFS 1987:619

som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater. Instruk­
tionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att bevilja

kredit, skall grunderna för kreditgivningen fastställas. Har flera verkstäl­
lande direktörer utsetts, skall instruktionen ange hur ledningen av sparban­

kens verksamhet skall fördelas mellan dem. Styrelsen skall så snart det
kan ske sända en avskrift av instruktionen till bank inspektionen samt, när

ändringar vidtagits i instru ktionen, underrätta inspektionen om detta.

Uppdrag som avses i f örsta stycket kan när som helst återkallas eller

inskränkas. Även om styrelsen har lämnat delegatuppdrag får styrelsen
själv avgöra ärenden av varje slag.

7 § Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att

avgöra ärenden som ar av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större

vikt.

Styrelsen får inte i något fall uppdra åt en enskild styrelseledamot eller

annan att bevilja kredit till fysisk eller juridisk person som omfattas av

bestämmelserna i 2 kap. 17 § bank rörelselagen (1987:617).

Utan hinder av andra stycket får styrelsen uppdra åt annan att inom

fastställda gränser bevilja kredit i och för en rörelse som drivs av låntaga­

ren.

Styrelsen far endast i enlighet med de föreskrifter som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar uppdra åt en­
skild styrelseledamot eller annan att ensam eller i förening med annan

bevilja kredit till andra anställda och delegater än sådana som avses i andra

stycket och till fysiska eller juridiska personer, vilka står i ett sådant
förhållande till dem som anges i 2 k ap. 17 § första stycket 6 och 7 bankrö­
relselagen.

Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även garantiförbindel­

se som sparbanken åtar sig.

8 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anställd i sparba n­

ken får inte vara styrelseledamot i såda na företag vars huvudsakliga verk­
samhet består i at t förvalta eller driva handel med aktier eller som driver
emissionsrörelse. I andra företag får de vara styrelseledamöter, om spar­
bankens styrelse i vatje särskilt fall ger sitt tillstånd. Den som tillståndet

avser får inte delta i styre lsens beslut i frågan.

9 § Om en sparbank har blivit moderföretag, skall styrelsen meddela

detta till dotterföretaget: ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna
styrelsen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att bedöma
koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

10 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen

skall välja ordförande om inte annat föreskrivs i reglemen tet eller beslutas
av s parbanksstämman. Styrelsen får även utse vice ordförande. Vid lika
röstetal avgörs valet genom lottning.

Verkställande direktör eller annan anställd i banken får inte vara ordfö­

rande eller vice ordförande.

¬

background image

SFS 1987:619

11 § Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behöv

begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.

>7

Vid styr elsens sammanträden skall det föras protokoll, som unde

nas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen uts ,

det. Styrelseledamot har rätt att fa avvikande mening antecknad till pxötor

kollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betrygg

sätt.

• ,^>7}

f. •

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelsele-'
damöter eller det högre antal som föreskrivs i reg lementet är närvarande.

Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga

styrelseledamöter fått tillfälle at t delta i ä rendets behandling och erhållit

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot
inte kan komma och det finns en suppleant, som skall träda in i hans ställe,

skall suppleanten beredas tillfälle till det .

Om inte reglementet föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som styrel­

sens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar
eller, vid lika rös tetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen
inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en

tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i
reglementet.

Handlingar som enligt denna lag eller bankrörelselagen (1987; 617) skall

undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela

antalet styrelseledamöter.

13 § En styrelseledamot eller en delegat får inte handlägga frågor om

avtal mellan honom och sparbanken. Han får inte heller handlägga frågor
om avtal mellan sparbanken och tredje man, om han i frågan har ett

väsentligt intresse som kan strida mot sparbankens. Han får inte heller

delta i beslut om avtal mellan sparbanken och tredje man, som han ensam
eller tillsammans med a nnan får företräda. Med avtal jämställs rättegång
eller annan talan.

14 § Styrelsen företräder sparbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda

sparbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant bemyndi­

gande har tagits in i r eglementet. I fråga om den som inte är styrelseleda­

mot gäller vad som säg s i 3 § förs ta stycket och 13 § om styrelseledamot.

Rätten att teckna sparbankens firma får utövas endast av två eller flera

personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

andrastycket.

15 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för sparbanken får inte följa
sådana föreskrifter av sparbanksstämman eller annat sparbanksorgan söiii
inte är gällande därför att de står i strid med den na lag, bankrörelselagen

(1987:617) eller reglementet.

16 § Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han föret og

J372

en rättshandling för sparbanken, gäller inte rättshandlingen mot spa rbanl"

¬

background image

kfen, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett

SFS 1987:619

att befogenheten överskreds.

17 § För registrering skall sparbanken anmäla vem som har utsetts till
styrelseledamot, suppleant eller firmatecknare samt deras postadress och

personnummer. För registrering skall även anmälas av vilka och hur spar­

bankens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när sparbanken enligt 2 kap. 11 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett

förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt
första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälning­

en gäller.

Om sparbankens postadress ändras, skall sparbanken genast anmäla det

för registrering.

4 kap. Sparbanksstämma

1 § I en sparbank skall som representanter för insättarna finnas minst

tjugo huvudmän för övervakning av sparbankens förvaltning och med
uppgifter i övrigt enligt den na lag.

2 § En huvudman får inte vara

1. omyndig eller i k onkurs,
2. bosatt utanför sparbankens verksamhetsområde, om inte bankin­

spektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.

En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landsting enligt

3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något an nat bankak­
tiebolag än Sparbankernas Bank eller i en före ningsbank eller inom lands-

hypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna.

3 § Av antalet huvudmän skall hälften, i enlighet med när mare föreskrif­

ter i regle mentet, väljas av kommunfullmäktige eller landsting inom spar­
bankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva
bland in sättarna i s parbanken. Kravet på att dessa huvudmän skall vara
insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens
bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för
besättande av hans egen plats.

Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om inte särskil­

da skäl föranleder till något annat, fördelningen av antalet mandat mellan
dem ske efter det invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i 2 kap. 23 § första stycket kommunallagen (1977:179)

om proportionellt val gäller även kommunfullmäktiges och landstings val
av huvudmän.

4 § Huvudmännen skall utses för tre år. Vid det första huvudmannavalet
skall mandattiderna dock sättas kortare i den mån det behövs för att
åstadkomma successiva nyval.

J3y3

¬

background image

SFS 1987:619

Upphör huvudmans uppdrag i förtid eller uppkommer för honom hinder

enligt 2 § att vara huvudman, skall sparbankens styrelse se till att fyll ­

nadsval för den återstående mandattiden anställs så snart det kan ske.

5 § De ärenden vilka enligt denna lag eller andra författningar eller

reglementet tillhör huvudmännens prövning handläggs på sparbanksstäm­
man.

Sparbanksstämman skall hållas inom verksamhetsområdet, om inte u t­

omordentliga omständigheter föranleder något annat.

6 § Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom fem månader efter

utgången av vatje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga

fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i en sparbank som är

moderföretag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i

moderföretag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,samt

4. i an dra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) eller reglementet.

Om stämman skjuter upp ett beslut i en fråga som avses i andra stycket

1-3 till en fortsatt stämma, skall denna hållas minst en och högst två

månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

Om skyldighet att sända in v issa handlingar till bankinspektionen finns

det bestämmelser i 7 k ap. 6 § bankrörelselagen.

7 § Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till

detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftli­
gen begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvud­

män. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran
kom in till spa rbanken.

8 § En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en sparb anks­

stämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i
så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

9 § Styrelsen kallar till s parbanksstämma. Kallelse får utfärdas tidigast

fyra veckor före stämman. Om inte reglementet föreskriver längre tid,

skall kallelsen utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma

upp till en dag som infaller se nare än fyra veckor efter det att stämman har
inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt

denna lag eller reglementet krävs för att ett sparbanksstämmobeslut skall

bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den s enare stämman
inte utfärdas innan den första stämman har hållits. 1 en sådan kallelse skall

anges vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelse skall ske enligt reglementet. Skriftlig kallelse skall dock alltid

sändas till varje huvudman.

1374

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma pa

¬

background image

Ståitiman. Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparban-

SFS 1987:619

kens rörelse eller om dess fusion med annan sparbank eller om sparban­
kens försättande i likvidat ion, skall förslaget och grunden för detta anges i
kallelsen. Om ett ärende avser en ändring av reglementet, skall det huvud­

sakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallel sen.

Senast en vecka före den stämma som avses i 6 § skall redovisnings­

handlingarna och revisionsberättelsen samt, i sparban k som är moderföre­

tag, koncernredovisningshandlingarna och koncernrevisionsberättelsen el­
ler avskrifter av dessa sändas till huvu dmännen.

10 § Om bestämmelser i denna lag, bankrörelselagen (1987:617) eller

reglementet rörande kallelse till s parbanksstämma eller tillhandahållande

av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet

utan samtyck e av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock

även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i

kallelsen, om ärendet enligt reglementet skall förekomma på stämman eller

omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också

besluta att extra sparbanksstämma skall sammankallas för behandling av
ärendet.

11 § Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den
som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland

huvudmännen. I reglementet kan dock bestämmas vem som skall öppna

stämman och vara ordförande vid denna.

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid st ämman. I proto­

kollet skall antecknas de vid stäm man närvarande samt införas stämmans
beslut och, om röstning skett, hur den utfallit.

Protokollet skal l undertecknas av ordföranden och minst en justerings­

man som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift

av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall
förvaras på betryggande sätt.

12 § Styrelsen skall, om en huvudman begär det och styrelsen finner att

det kan ske utan nämnvärd olägenhet för enskild, på sparbanksstämman
lämna upplysningar om förhållanden, som kan inverka på bedömandet av
sparbankens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende

på stämman. Ingår sparbanken i en koncern, avser upplysningsplikten
även sparbankens förhållande till andra koncernföretag samt, om sparban­
ken är moderföretag, koncernredovisningen liksom sådana förhållanden

som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.

Kan en begärd upplysn ing lämnas endast med stöd av uppgifter som inte

är tillgängl iga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter

hållas skriftligen tillgänglig för hu vudmännen hos sparbanken samt sändas
till de huvudmän som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till huvudmän­

nen utan nämnvärd olägenhet för enskild, skall upplysningen i s tället på
huvudmans begäran lämnas till sparbankens revisorer inom två veckor

efter stämman. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrel­
sen skriftligen yttra sig huruvida den begärda upplysningen har lämnats till

1375

¬

background image

\ •

t

' (

{>.

SFS 1987:619

dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening b orde ha f
ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande sparbank som är mod

retag, i koncemrevisionsberättelsen liksom huruvida upplysningen i o,

ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinri
anges i yt trandet. Styrelsen skall hålla re visorernas yttrande tillgängligt

huvudmännen samt sända det i avsk rift till de huvudmän, som har begaff
upplysningen.

A/i

13 § Vid omröstning har vaije huvudman en röst. Huvudmännen får

endast personligen utöva sin rösträtt.

Huvudman får dock inte rösta i fråga om
1. talan mot honom,
2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gent­

emot sparbanken, eller

'

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, onr

huvudmannen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida moT

sparbankens.

14 § Sparbanksstämman är beslutför, när de på stämman närvarande

huvudmännens antal överstiger hälften av hela antalet huvudmän, om inte

för beslutförhet ett högre antal föreskrivits i regle mentet. Om en närvaran-:
de huvudman enligt 13 § är förhindrad att rösta i ett särskilt ärende och till
följd därav antalet av de deltagande inte uppgår till d et för beslutförhet

bestämda, utgör detta inte hinder för ärendets avgörande.

Sparbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än

hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som i
ordföranden biträder. Vid val a nses den vald som fått de flesta rösterna.

Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av
stämman innan valet förrättas.

Andra stycket gäller inte om annat följer av denna lag, bankrörelselagen

(1987:617) eller reglementet. Beträffande beslut som avses i 15 och 16 §§,
6 kap. 1 § andra stycket och 7 kap. 3 § kan dock i reglementet endast
föreskrivas villkor som går längre än som anges i dessa paragrafer.

;

I

15 § Beslut att ändra reglementet fattas av sparbanksstämman. Beslutet
är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de på stäm man

närvarande huvudmännen.

Ett beslut om ändring av reglementet skall, sedan ändringen har stad-,

fästs, genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän-

registrering har skett.

16 § Ett avtal, som inte avser fusion men varigenom en sparbank förbin­
der sig a tt överlåta hela eller en icke obetydlig del av sin rörelse till
annan bank, får inte träffas om inte samtliga huvudmän i den överlåta nde'

sparbanken förenat sig om beslutet att sparbanken skall biträda avtalet
eller beslutet fattats på två på varandra följande stämmor och på den '

senare stämman biträtts av minst fyra femted elar av de röstande och dessa'
tillika utgjort minst tre fjärdedelar av samtliga huvudmän. Reglementet khh"'"

1376

föreskriva ytterligare villkor för bes lutets giltighet.

' ^

¬

background image

15?! § ! Om ett beslut av sparbanksstämman inte har tillkommit i behörig

SFS 1987:619

ötditing eller i övrigt strider mot denna lag, bankrörelselagen (1987:617)
eller reglementet, kan talan mot sparbanken om att beslutet skall upphävas
eller ändras föras av huvudman, styrelsen eller styrelseledamot.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte

talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket när

1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla huvud­

männens samtycke,

2. samtycke till besl utet krävs av alla eller vissa huvudmän och sådant

samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse

som gäller för sparbanken har eftersatts i något väsentligt avseende.

Rätten kan ändra sparbanksstämmans beslut endast om det kan faststäl­

las vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. Är sparbanksstämmans

beslut sådant som enligt denna lag eller bankrörelselagen skall anmälas för
registrering, skall rätten underrätta bankinspektionen för registrering, om
beslutet har upphävts eller ändrats genom en dom som har vunnit laga
kraft eller rätten genom beslut under rättegången har förordnat att spar­

banksstämmans beslut inte får verkställas.

18 § Om styrelsen vill vä cka talan mot sparbanken skall styrelsen sam­

mankalla en sparbanksstämma för val av ställföreträdare att föra sparban­
kens talan i tvis ten. Stämning delges med den valde ställföreträdaren.

Ett förbehåll i regle mentet, att tvister mellan sparbanken och styrelsen,

styrelseledamot, likvidator eller huvudman skall hänskjutas till skiljemän,

har samma verkan som ett skiljeavtal. Om styrelsen begär skiljemannaför-

farande mot sparbanken, tillämpas första stycket. Är det fråga om en

klandertalan av styrelsen mot sparbanksstämmans beslut är rätten till talan

inte förlorad enligt 17 § andra stycket, om styrelsen inom den klandertid
som anges där har kallat till sparbanksstämma enligt första stycket.

19 § En huvudman får i denna sin egenskap erhålla ersättning för delta­

gande i möten med huvudmännen i enlighet med vad som anges i reglemen­

tet. Ersättningen får avse förlorad arbetsförtjänst, skäligt arvode för delta­

gande i sådana möten samt resekostnader och traktamente.

5 kap. Fonder och vinstdisposition m.m.

1 § Om det är påkallat för att upprätthålla en sparbanks verksamhet, får

sparbanksstämman besluta att bilda en garantifond genom bidrag av hu­

vudmän eller andra.

För att vara bindande skall teckning av bidrag till garantifonden ske på

en teckningslista. På denna skall anges om ränta skall utgå och i så fall hur
den skall beräknas. Vidare skall avskrifter av sparbankens senaste balans­
räkning och revisorernas yttrande över denna fogas till tec kningslistan.

Garantifonden får återbetalas endast om det kan ske med hänsyn till

bestämmelserna i 2 kap . 9 och 10 §§ bankrörelselagen (1987:617). I övrigt

skall b eträffande återbetalningen gälla vad som bestämts vid garantifon­
dens bildande.

1377

44-SFS 1987

¬

background image

SFS 1987:619

2 § Sparbankens vinst skall, i den mån grundfonden eller en

garantifond gått förlorad, i första hand användas för att uppbringa f

till det belopp vilket den skall uppgå.

Den del av vinsten som inte tas i anspråk för det i första stycket

ändamålet skall avsättas till en reservfond.

;:,; i

Utan hinder av andra stycket får sparbanksstämman besluta om

till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål, om det med hänsyn
ändamålet, sparbankens ställning och omständigheterna i övrigt kan anses"
skäligt. Styrelsen får för sådana ändamål endast använda tillgångar.sotiif.

med hänsyn till sparbankens ställning är av ringa betydelse.

3 § Finns det i reglementet ett förbehåll om återbäring av grundfonden

eller del därav, får sådan återbäring inte ske om inte reservfonden uppgår

till belopp som motsvarar tio gånger grundfonden. Inte heller far återbäring
ske, så länge garantifond, där sådan bildats, inte återbetalts eller om '
sparbanken till följd av återbäringen inte skulle kunna uppfylla det i 2 käpj

9 och 10 §§ bankr örelselagen (1987; 617) föreskrivna kravet på egna fon^s

der.

-j

4 § Utfast ränta på grundfonden eller garantifonden skall inte betalas ut,'

om till följd av detta vinsten på rörelsen inte skulle räcka till att få upp
grundfonden eller garantifonden till det i 2 § första stycket angivna belop­

pet. Räntan på garantifonden skall inte heller betalas ut, om genom utbetal­
ningen en sådan förlust skulle uppkomma på rörelsen, att sparbanken inte'

skulle kunna uppfylla det i 2 kap. 9 och 10 §§ bankrörelsel agen (1987:617)
föreskrivna kravet på egna fonder. Grundfondsräntan skall inte i något fall

betalas ut om till följd av de tta förlust skulle uppkomma.

ft

• u

5 § Om sparbanken försätts i konkurs på en ansökan som gjorts inom ett!

år från det att beslut fattades om återbetalning av garantifonden eller oiUi
återbäring av grundfonden, skall uppburna belopp betalas tillbaka i den
mån det krävs för att sparbankens skulder skall kunna betalas.

På det belopp som till följd av första stycket skall erläggas till konkurS';

boet skall ränta betalas. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635)

från den dag beloppet betalades ut av sparbanken till oc h med den dag

återbetalning eller återbäring till konkursboet skall ske och enligt 6 §i
räntelagen för tiden därefter.

6 § Om inte annat följer av bestämmelserna i 1 och 3 §§ får gru ndforiclf

garantifond och reservfond inte minskas, om det inte behövs för att täcka
en förlust som uppstått i rörelsen.

7 § En sparbank får förvärva bevis om tillskott till garantifond eller

grundfond i sparbanken endast om förutsättningar för återbetalning av ^
fonden föreligger enligt 1 eller 3 §.

En juridisk person i vilken en sparbank ensam eller tillsammans medi

andra sparbanker har e tt dominerande inflytande får int e förvärva beyis
om tillskott till garantifond eller grundfond utgivet av sparbanken.

4

1378

'

¬

background image

6 kap. Likvidation och upplösning

1987:619

Privillig likvidation

1 § Sparbanksstämman kan besluta att sparbanken skall träda i likvida­

tion.

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga huvudmän förenat

sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande stämmor
och på den senare stämman biträtts av minst fyra femtedelar av de röstan­
de och dessa tillika utgjort minst tre fjärdedelar av samtliga huvudmän.

Längre gående villkor för att beslutet skall bli giltigt får föreskrivas i
reglementet. Likvidationen inträder omedelbart eller den senare dag som

stämman beslutar.

Ett beslut om li kvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet, om

det gäller ett beslut enligt 18 § andra stycket eller om det föreligger grund
för tvångslikvidation enligt 2 §. Vid lika röstetal utgörs stämmans beslut av

den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om likvidation enligt
detta stycke har omedelbar verkan.

Tvångslikvidation
2 § Rätten skall förordna att en sparbank skall träda i likvidation, om

1. rörelsen inte öppnats inom ett år från sparbankens bildande,
2. sparbankens hela rörelse har överlåtits,

3. regeringen har förklarat oktrojen förverkad, eller
4. sparbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom

föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 18 § andra stycket.

Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks att likvida­

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av bankin­

spektionen eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot eller huvudman.
I det fall som avses i fö rsta stycket 4 prövas frågan även på ansökan av

borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon

som kan företräda sparbanken.

Förfarandet hos rätten

3 § Görs ansökan eller anmälan som avses i 2 §, skall rätten genast kalla

sparbanken, bankinspektionen samt de huvudmän och borgenärer som vill

yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på en bestämd dag, då frågan om

skyldighet för sparbanken att träda i likvidation skall prövas. Kallelsen
skall delges sparbanken, om det kan ske på annat sätt än enligt 15-17 §§
delgivningslagen (1970; 428). Kallelsen skall kungöras genom rättens för­
sorg i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före
inställelsedagen.

4 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för
expeditioner i et t ärende enligt 2 §, skall kostnaderna betalas av sparban­

kens medel, om sparbanken förpliktas träda i likvidat ion eller om rätten i

annat fall finner det skäligt. När anmälan har gjorts av bankinspektionen

skall dessa kostnader betalas av sparbanken.

1379

¬

background image

: " t,

SFS 1987:619

Genomförandet av likvidationen

5 § Sparbanksstämman eller den domstol som beslutar att sparb

skall träda i likvidation skall genast anmäla beslutet till bankinspekti '

för registrering. Bankinspektionen skall därvid utan dröjsmål utse två

flera likvidatorer. Likvidatorerna träder i styrelsens ställe och har^
uppgift att genomföra likvidationen.

'^"1

•i" '

6 § Bestämmelserna i denna lag och bankrörelselagen (1987:617) 6m
styrelse och styrelseledamöter skall tillämpas på likvidatorerna, i den måif
inte annat följer av detta kapitel.

'

Upphör mandattiden för en huvudman medan sparbanken är i lik vidä-

tion, skall mandattiden anses vara förlängd till dess att likvidationen aV^slU^
tas.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att sparbanken träderl

likvidation. Bestämmelserna om revision i 3 kap. bankrörelselagen skall
tillämpas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall innehålla ett utta­

lande huruvida enligt revisorernas mening likvidationen onödigt fördröjs.

7 § I fråga om sparbanksstämma under likvidation skall bestämmelserna
i denna lag och bankrörelselagen (1987:617) om spar banksstämma tilläm­

pas, i den mån inte annat följer av detta kapitel.

8 § När sparbanken har trätt i likvidation skall styrelsen genast avge en

redovisning för sin förvaltning av sparbankens angelägenheter under den
tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram på spar­
banksstämma. Redovisningen skall läggas fram på stämman så snart det

kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall
tillämpas.

Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild

redovisning avges för detta år. I en sparbank som är moderföretag skall

denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

9 § Likvidatorerna skall ansöka om kallelse på sparbankens okända borr

genärer.

10 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla sparbankens egen­
dom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala

sparbankens skulder. Sparbankens rörelse får fortsättas, om det behövs

för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skäligt

rådrum för att skaffa sig nya anställningar.

11 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som skall läggas fram på den o rdinarie sparbanksstämman för godkännan-'
de. I fråga om likvidatoremas redovisning och dess behandling på stäm­

man tillämpas inte 4 kap. 6 § and ra stycket 1 och 2 denn a lag samt 4 kap'

9 § andra stycket 3 och t redje-femte styckena, 10 och 11 §§ ba nkrörelse-

lagen (1987: 617).

Ingen tillgång får i balansräkningen tas upp till ett högre värde än den

beräknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång

¬

background image

kan be räknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har

SFS 1987:619

tagits upp i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskost­
nad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisa­
de skulden, skall vid tillgångs- eller skuldposten det beräknade beloppet

anges inom linjen.

12 § När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälningsti­

den har gå tt ut och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna,
om det finns garantifond eller om det i reglementet har gjorts förbehåll om
återbäring av grundfond, ombesöija återbetalning av sådan fond jämte
utfäst ränta. Finns såväl garantifond som grundfond får återbäring av
grundfonden inte äga rum, förrän garantifonden jämte ränta har återbe­

talts. Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till betalning eller

av annan orsak inte kan betalas, skall så mycket av sparbankens medel
som kan behövas för denna betalning behållas.

13 § När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det

kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltnings­
berättelse som avser likvidationen i dess helhet. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovis­
ningshandlingarna skall lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad
därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvalt­
ningen under likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen lämnats till likvidatorerna skall dessa

genast kalla huvudmännen till en sparbanksstämma för granskning av
slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandling­
ar och revisionsberättelsen skaU sä ndas till h uvudmännen enligt bestäm­

melserna i 4 kap. 9 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. Före­

skrifterna i 4 kap. 6 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut på
sparbanksstämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna skall tillämpas
på likvidatorerna. Om skyldighet att sända in de nämnda handlingarna till
bankinspektionen finns bestämmelser i 7 kap. 6 § bankrörelselagen
(1987:617).

14 § När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen är sparbanken

upplöst. Detta skall genast anmälas för registrering.

15 § Om det enligt likvidatorernas slutredovisning finns ett överskott,

skall hälften av detta tillfalla sparbankemas säkerhetskassa samt återsto­
den, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, användas för allmännyttiga
eller därmed jämförliga ändamål. Sparbanksstämmans beslut skall under­
ställas bankinspektionen, som skall tillse såväl att angiven del av överskot­

tet utbetalas till säkerhetskassan som att återstoden används i enlighet med
vad sparbanksstämman beslutat.

Om en s parbank i samb and med likvidation överlåter sin rörelse till en

annan sparbank, skall överskottet utan hinder av vad som föreskrivs i

första stycket gå till den andra sparbanken.

16 § Om det efter sparbankens upplösning enligt 14 § visar sig att den har

tillgångar eller om talan väcks mot sparbanken eller om det av någon annan

1381

¬

background image

SFS 1987:619

orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidation
sättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorema för registrering;-.' ,

-j-

17 § Om en sparbank har trätt i likvidation på grund av sparbank

mans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit yttrande beslu '

likvidationen skall upphöra och sparbankens verksamhet återupptas. E
sådant beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation pa

grund av denna lag eller reglementet, eller om garantifond eller grundfonå-

har återbetalts under likvidationen.

,

När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas";)

Sparbanksstämmans beslut om likvidationens upphörande och vakäVi

styrelse skall likvidatorema genast anmäla för registrering. Beslutet får
inte verkställas förrän bankinspektionen lämnat tillstånd till detta och

registrering har skett.

Om ett likvidationsbeslut som avses i I eller 2 § har blivit upphävt

genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorer-

na genast anmäla detta för registrering samt kalla till sparbanksstämma för
val av styrelse.

När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 13 § tillämpas.

Konkurs

18 § Om en sparbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan

överskott, är sparbanken upplöst när konkursen avslutas.

r

Om d et finns överskott, skall sparbanksstämman inom en månad från

det att konkursen avslutades besluta att sparbanken skall träda i lik vida^
tion. Om inte ett sådant beslut fattas gäller 2 §.

>

Var sparbanken i likvidatio n när den försattes i konkurs, skall likvida^;

tionen fortsättas enligt 16 §, om konkursen avslutas med överskott.

Bevis om tillskott till garantifond eller till grundfond, som skall återb ä-

ras, medför rätt till utdelning först efter övriga fordringar i konkursen, däri
inbegripet fordringar på grund av sparbankens förlagsupplåning. Beträfr

fande den inbördes förmånsrätten mellan dessa fondmedel skall gälla vad
som föreskrivs i 12 §.

19 § Om en sparbank försätts i konkurs, skall tingsrätten sända en under-,

rättelse om beslutet till bankinspektionen för registrering.

'J

Under konkursen företräds sparbanken som konkursgäldenär av den

styrelse eller de likvidatorer som finns vid konkursens böljan. Även under
konkursen gäller dock bestämmelserna i d enna lag om rätt att avgå, om

entledigande och om nytillsättning.

När en konkurs har avslutats skall tingsrätten genast för registrering

underrätta bankinspektionen samt ange om överskott finns eller inte.;

Tingsrätten skall även för registrering underrätta bankinspektionen närent
överrätt genom beslut som vunnit laga kraft har upphävt ett beslut att
försätta sparbanken i konkurs.

1382

¬

background image

7 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

1987:619

Fusion genom absorption

1 § Enligt ett avtal om fusion kan en sparbank (den överlåtande sparban­

ken) gå upp i en annan sparbank (den övertagande sparbanken). En sådan

fusion inne bär att den överlåtande sparbanken upplöses utan likvidation

samt att dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande sparban­

ken. Avtalet skall för att bli giltigt godkä nnas av sparbanksstämman i den

överlåtande sparbanken. Fusion kan ske, trots att den överlåtande spar­

banken har trätt i lik vidation. I ett sådant fall skall likvidationen avslutas
när tillstånd till fusionen enligt 5 § har registrerats.

Följande handlingar skall sändas till huvudmännen i den överlåtande

sparbanken senast en vecka före den sparbanksstämma vid vilken frågan
om godkä nnande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på
stämman:

1. förslag till sparbanksstämmans beslut,
2. fusionsavtalet,

3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av

vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för sparbanken och insättar-
na, samt

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3.
Om årsr edovisningen inte skall behandlas på stämman, skall följande

handlingar sändas till huvudmännen samt läggas fram på stämman:

1. avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om

sparbanksstämmans beslut om sparbankens vinst eller förlust, samt av­
skrift av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig

betydelse för sparbankens ställning vilka har inträffat efter det att årsredo­
visningen har avgetts, samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.

Fusion genom kombination

2 § Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera sparbanker (de överlå­
tande sparbankerna) förenas genom att bilda en ny sparbank (den överta­
gande sparbanken). En sådan fusion innebär att de överlåtande sparban­

kerna upplöses utan likvidation samt att den övertagande sparbanken

övertar deras tillgångar och skulder. Avtalet skall för att bli giltigt godkän­

nas av s parbanksstämman i vaije överlåtande sparbank. Bestämmelsen i

I § första styc ket fjärde meningen skall därvid tillämpas.

De handlingar som anges i 1 § and ra och tredje styckena skall upprättas

för varje överlåtande sparbank. De skall sändas till huvudmännen i de
överlåtande sparbankerna senast en vecka före sparbanksstämma vid vil­

ken frågan om go dkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas

fram på stämmorna.

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till reg lemente för den överta­

gande sparbanken. Om sparbanksstämmorna i de öve rlåtande sparbanker­

na godkänner avtalet, skall de genast se till a tt huvudmän, styrelse och
revisorer utses i den nya sparbanken.

1383

¬

background image

SFS 1987:619

Fusionsförfarandet

3 § Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om de

stämman har biträtts av samtliga närvarande huvudmän, som skall utg"

nio tiondelar av hela antalet huvudmän, eller om det har fattats på två
varandra följande sparbanksstämmor och på den senare stämman biträtts,

av minst två tredjedelar av de vid stä mman närvarande huvudmännen. J;',
reglementet får föreskrivas villkor som går längre.

^

, '

i - -.j

'

'

4 § När fusionsavtalet har godkänts av sparbanksstämman skall det an- , '

mälas av den överlåtande sparbanken för registrering. Om de tta inte har'

skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om bankinspektionen

genom lagakraftvunnet beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat

registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt konkur­

renslagen (1982; 729) eller om näringsfrihetsombudsmannen inte har beslu­

tat att lämna fusionen utan åtgärd enligt 20 § första stycket konkurrens­
lagen.

5 § Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats

skall såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om regeringens

tillstånd att verkställa avtalet. Vid fusion enligt 2 § skall sparbankerna

däijämte underställa regeringen reglementet för den övertagande sparban­

ken för stadfastelse och oktroj enligt 2 kap. 3 §.

Regeringen prövar om fusionen kan anses förenlig med deras intressen,

som ä r insättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda
sparbankerna, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän
synpunkt.

6 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till den överlå ­

tande sparbanken, gäller om stiftelsens överförande till den övertagande

sparbanken bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av pensions­

utfästelse m. m.

7 § Inom tv å månader från dagen för regeringens beslut om tillstånd ti ll

fusion skall styrelserna i såväl överlåtande som övertagande sparbank till

bankinspektionen för registrering anmäla att fusionen verkställts enligt

fusionsavtalet samt, vid fusion enligt 2 §, att den övertagande sparbanken

bildats och att huvudmän, styrelse och revisorer utsetts för denna.

När fusionstillstånd enligt 5 § och anmälan enligt första stycket har

registrerats, är överlåtande sparbank upplöst och dess tillgångar och skul­

der övergår till den övertagande sparbanken.

Har inte ansökan om fusionstillstånd gjorts inom den i 5 § föreskrivna

tiden eller har regeringen avslagit ansökan, skall bankinspektionen förkla­

ra att frågan om fusion har fallit. Detsamma gäller om sparbankerna inte
har gjort anmälan enligt första stycket inom den föreskrivna tiden eller
bankinspektionen genom lagakraftägande beslut avskrivit sådan anmälan

eller vägrat registrering.

1384

¬

background image

Pimon mellan sparbank och ett helägt dotteraktiebolag

SFS 1987:619

8 § Om en sparbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparban­

kens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dotterbo­
laget skall gå upp i sparbanken. Styrelserna skall anmäla avtalet för regist­
rering hos bankinspektionen. Därvid gäller 5-7 §§ i tillämpliga delar.

Dotterbolaget är upplöst när regeringens beslut om tillstånd enligt 5 §

har registrerats. Bankinspektionen skall lämna uppgifter om fusionen till
patent- och registreringsverket, som skall registrera tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget

finns sådan egendom som sparbanken inte får förvärva enligt bestämmel­
serna i 2 kap. 1-4 §§ bankrörelselagen (1987; 617). Sådan egendom måste
avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger, kan

bankinspektionen förlänga denna frist.

Inlösen av aktier i dotterbolag

9 § Om en sparbank själv eller tillsammans med ett eller flera dotterföre­

tag äge r mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av

röstetalet för samtliga aktier i ett dotterbolag, har sparbanken rätt att av de

övriga aktieägarna i dotterbolaget lösa in de återstående aktierna. Den som

har aktier som kan lösas in h ar också rätt att få dessa inlösta av sparban­

ken.

En tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om

lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte annat följer av bestämmel­
serna i detta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och förfarandet inför
dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen (1929:145) om
skiljemän. Bestämmelserna i 18 § andra stycket nämnda lag om den tid
inom vilken skiljedomen skall meddelas gäller dock inte. Kostnaderna för
skiljemannaförfarandet skall bäras av sparbanken, om inte skiljemännen
av särskilda skäl ålägger en annan aktieägare att helt eller delvis svara för
dessa kostnader. Part som är missnöjd med skiljedomen har rätt att väcka
talan vid domstol inom sextio dagar från det han fick del av skiljedomen i
huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är tingsrätten i den ort där

bolagets styrelse har sitt säte.

Har sparbanken förvärvat större delen av sina aktier i bolaget på grund

av att en vidare krets inbjudits att till sparbanken överlåta sådana aktier

mot viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen, om det inte

finns särskilda skäl för annat.

10 § Om en sparbank vill lösa in a ktier i ett d otterbolag enligt 9 § men en

överenskommelse om detta inte kan träffas, skall sparbanken hos bolagets
styrelse skriftligen begära att tvisten hänskjuts till skilje män. Sparbanken
skall samtidigt uppge sin skiljeman.

Görs en begäran enligt första stycket, skall bolagets styrelse genast

genom kungörelse i P ost- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstid­

ningar som styrelsen bestämmer anmoda de aktieägare, mot vilka lösnings­

anspråket riktas, att skriftligen uppge sin skiljeman till bolaget senast två

veckor från kungörelsen. Anmodan skall även genom brev sändas till vaije

sådan aktieägare, om hans postadress är känd för bolaget.

Om int e samtliga aktieägare, vilkas namn är införda i a ktieboken och

mot vilka lösningsanspråket riktas, inom den föreskrivna tiden har uppgett

1385

¬

background image

\

SFS 1987:619

en gemensam skiljeman, skall bolagets styrelse hos rätten i den ort(
styrelsen har sitt säte begära att god man förordnas. Denne skall"
samma rätt ansöka om förordnande av en sådan skiljeman och i tvi

bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt.

,•

--It'­

ll § Aktieägarna är skyldiga att till sparbanken överlämna sina aktlebifev

med påskrifter om överlåtelse, om en tvist om inlösen enligt 9 § prövas ay

skiljemän eller domstol och det är ostridigt mellan parterna att det förelig­
ger lösningsrätt eller om det i en dom som har vunnit laga kraft har
förklarats att sådan rätt föreligger utan att lösenbeloppet samtidigt ha^

fastställts. Skyldighet att överlämna aktiebreven föreligger dock endast pm

sparbanken ställer sådan säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta
som godkänns av skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid domst ol,

av domstolen.

Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det

att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning.

12 § Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utan, at;

denne har överlämnat sina aktiebrev, skall sparbanken utan dröjsmål sätta
ned lösenbeloppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hps
myndighet. Sparbanken får inte göra förbehåll om rätt att återta det nedsat­
ta beloppet.

13 § Sparbanken är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts enligt II §

eller om nedsättning har skett enligt 12 §. Innan aktiebreven har överläm­

nats till sparbanken medför breven i sådana fall endast rätt för innehavaren

att mot överlämnande av breven till s parbanken eller länsstyrelsen fa ut

lösenbeloppet med ränta.

Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att

sparbanken blev ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev som är
ställt till sparbanken. Det nya aktiebrevet skall innehålla uppgift om att def
ersätter det äldre brevet. Om det äldre brevet därefter överlämnas til l

sparbanken, skall det i sin tur lämnas vidare till bolaget för att makuleras,,

1386

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621)

om införande av ny ban klagstiftning.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. Å. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

/

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.