SFS 1987:618

870618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:618

Bankaktiebolagslag;

Utkom från trycket

,

den 26 juni 1987

utfärdad den 11 juni 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

., • ' 1.»

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur e tt bankaktiebolag bildas '

och om dess organisation m.m. Bestämmelser om den rörelse som ett'
bankaktiebolag får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker ocli.^
föreningsbanker gemensamma bestämmelser finns i bankrörelselagön"
(1987:617).

,

'Prop, 1986/87:12, 1986/87:76 mom. 4, 1986/87:90 mom. 18 och 1986/87:

1320

NU 36 . rskr. B.Sh.

¬

background image

2 § I ett bankaktiebolag svarar delägarna inte personligen för bolagets

SFS 1987:618

förpliktelser.

Bankaktiebolagets aktiekapital skall bestämmas med h änsyn till omfatt­

ningen och beskaffenheten av den planerade rörelsen. Är aktiekapitalet

fördelat på flera aktier, skall dessa lyda på lika belopp.

3 § Äger ett bankaktiebolag så många aktier eller andelar i en svensk

eller utländs k juridisk person att det har mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, är bankaktiebolaget moderbolag och den
andra juridiska personen dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger ett

moderbolag och ett eller flera dotterföretag tillsammans eller äger flera

dotterföretag tillsammans så många aktier eller andelar i en juri disk person
som nyss sagts, är även sistnämnda juridiska person dotterföretag till

moderbolaget.

Har ett bankaktiebolag i annat fall på grund av ak tie- eller andelsinnehav

eller avtal ensamt ett bestämmande inflytande över en juridisk person och

en be tydande andel i resultatet av dess verksamhet, är bankaktiebolaget

moderbolag och den juridiska personen dotterföretag.

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

4 § Ett bankaktiebolag får ingå som dotterbolag i en koncern endast om
ett annat bankbolag är moderbolag.

Om det finns särskilda skäl får regeringen medge undantag från första

stycket.

5 § Ingår ett bankaktiebolag i en koncern, där moderbolaget inte är bank,

skall b estämmelserna i ba nkrörelselagen (1987: 617) om banks rörelse och
om tillsyn av bank samt bestämmelserna i denna lag om banks ledning gälla
för moderbolaget i tillämpliga delar och för övriga företag, som om de vore
dotterföretag till bank. Begränsningarna i fråga om banks rörelse skall avse
företagen gemensamt. Koncernbidrag får ges endast efter medgivande av

bankinspektionen.

I en sådan koncern som avses i första stycket får det bokförda värdet av

moderbolagets aktier eller andelar i d otterföretag som driver någon form
av ban kverksamhet inte överstiga moderbolagets eget kapital. Vid den na
beräkning skall häns yn inte tas till kredi taktiebolag som har till huvudsak­
ligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i pantr ätt i bos tads-, kontors- eller
affärsfastighet eller att lämna lån till k ommuner.

Vad som sägs i 3 kap. 3 § om för bud att förvärva aktier i bankaktiebolag

gäller även beträffande förvärv av aktier i ett sådant moderbolag som avses

1 första stycket.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, bankinspektionen medge undantag från bestämmelserna i

första och andra styckena.

2 kap. Bildande av bankaktiebolag

1 § Ett bankaktiebolag skall bildas av en eller flera stiftare.

Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den som

är omyndig eller i ko nkurs får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den

1321

¬

background image

SFS 1987:618

som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om

ringsförbud.

.'j.

Utan hinder av andra stycket far ett bankaktiebolag bildas av ett Éll ?

flera utländska bankföretag som stiftare.

.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om annat följer av bestämmelr ^

serna om fusion i 11 kap. 2 §.

2 § Stiftarna anger villkoren för bolagsbildningen.

Betalningen för en aktie fär inte understiga det belopp på vilket aktien

skall lyda (det nominella beloppet). Aktierna skall betalas med pengar,

3 § Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall underställas rege­

ringen för stadfåstelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan för den
tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar samt om och i vad

mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och
arten av bolagets verksamhet.

Om regeringen finner den planerade rörelsen vara nyttig för det allmän­

na stadfaster regeringen bolagsordningen samt beviljar oktroj för en tid av
högst tio år och därutöver till det löpande räkenskapsårets slut.

4 § Om bolagsordningen ändras skall även ändringen stadfästas.

Regeringen kan uppdra åt bankinspektionen att pröva frågor om stadfas-

telse i sådana fall som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av

synnerlig vikt.

5 § Bolagsordningen skall ange

1. bolagets firma,
2. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,
3. de rörelsegrenar som bolaget avser att driva,
4. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen skall

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maxi-
mikapitalet, varvid minimikapitalet inte far vara mindre än en fjärdedel a v
maximikapitalet,

5. aktiernas nominella belopp,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som skall utses av bolagsstämman, sam't

tiden för deras uppdrag,

7. sättet att sammankalla bolagsstämman, samt
8. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman.

6 § Sedan oktroj har beviljats, skall stiftarna upprätta och skriva under

en dagtecknad teckningslista som skall innehålla uppgifter om

1. det belopp som skall betalas för vaije aktie,
2. tiden för aktiernas betalning, samt

3. sättet och tiden för kallelse till den konstituerande stämman, om

sådan kallelse skall ske enligt 10 §.

I teckningslistan skall finnas en e rinran om den inskränkning i rätten a tt

förvärva aktier som föreskrivs i 3 kap. 3 §.

'^22

Till teck ningslistan skall fogas avskrifter av oktrojbeslutet och bolags­

ordningen.

/

¬

background image

? § Teckning av aktier skall ske på den teckningslista som avses i 6 §

SFS 1987:618

eller på annan sådan lista, innehållande samma uppgifter och åtföljd av
samma handlingar.

Har aktier tecknats på annat sätt kan teckningen inte göras gällande av

bankaktiebolaget, om tecknaren anmäler felet hos bankinspektionen före
bolagets registrering.

Har aktier tecknats med villkor, är teckningen ogiltig. Har ogiltigheten

inte anmälts hos bankinspektionen före bolagets registrering, är dock
aktietecknaren bunden av teckningen fastän han inte kan åberopa villko­
ret.

8 § Stiftarna eller annan får inte ta emot ersättning av bankaktiebolaget

för andra kostnader för bolagets bildande än sådana som varit uppenbarli­
gen nödvändiga för bildandet. De får inte heller förbehålla sig eller någon
annan särskilda förmåner eller rättigheter.

9 § Stiftarna avgör om aktieteckningen skall godtas och hur många aktier
som skall tilldelas tecknarna. Har en stiftare enligt uppgift i teckn ingslistan

tecknat ett visst antal aktier, skall minst detta antal tilldelas honom.

Om aktier inte har tilldelats en aktietecknare enligt aktieteckningen,

skall stiftarna utan dröjsmål meddela honom detta.

10 § Beslut om bankaktiebolagets bildande fattas på en konstituerande

stämma.

Stiftarna skall kalla de godtagna aktietecknarna till den konstituerande

stämman enligt föreskrifterna i bolagsordningen om kallelse till bolags­
stämma. Teckningslistoma, oktrojbeslutet och bolagsordningen skall ge­

nom stiftamas försorg hållas tillgängliga för aktietecknarna under minst en
vecka före stämman på den plats som har angivits i kallelsen.

Om alla akti er tecknas vid stämman och alla godtagna aktietecknare är

ense, kan beslut om bolagets bildande fattas även om någon kallelse till
stämman inte har skett.

På den konstituerande stämman skall stiftarna lägga fram teckningslis­

toma och de därtill fogade handlingarna i o riginal. Stiftarna skall vidare
lämna uppgifter om

1. antalet aktier enligt godtagna teckningar,
2. aktiemas fördelning mellan tecknarna, och
3. det belopp som har inbetalts på aktierna.
Samtliga uppgifter skall föras in i pro tokollet.

11 § Om det vid den konstituerande stämman inte visas att teckning och

tilldelning av aktier har skett motsvarande aktiekapitalet eller minimikapi­

talet enligt bolagsordningen, har frågan om bankaktiebolagets bildande

fallit.

Om tecknare med flertalet avgivna röster och med minst två tredjedelar

av de vid stämman företrädda aktierna röstar för beslutet att bilda bolaget,
är detta bildat. I annat fall har frågan om bolagets bildande fallit.

När bankaktiebolaget är bildat, skall på den konstituerande stämman

styrelse och revisorer väljas.

I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt i tillämpliga delar

1323

föreskrifterna om bolagsstämma i denna lag och bolagsordningen.

¬

background image

SFS 1987:618

12 § Ett bankaktiebolag skall anmälas för registrering senast sex m

der efter det att oktroj har beviljats.

För registrering krävs

K

1. att det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade^

aktier efter avdrag för de aktier som enligt 14 § har förklarats förverUadfe"
och inte har övertagits av någon anna n (bolagets aktiekapital) svarar mot

aktiekapitalet eller minimikapitalet enligt bolagsordningen,

2. att de aktier som ingår i bolaget s aktiekapital är helt betalda, och

3. att auktoriserad revisor skriftligen intygar att betalning enligt 2 ha r

skett.

Genom registreringen fastställs bolagets aktiekapital till belopp som

anges i andra stycket 1. De aktier som enligt 14 § har förldarats förverkade

och inte övertagits av någon annan blir därvid ogiltiga.

Frågan om bolagets bildande har fallit, om anmälan för registrering inte

skett inom den tid som anges i för sta stycket eller om bankinspektionen
genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan
eller vägrat registrering av bolaget. I sådant fall svarar styrelseledamöterna
solidariskt för återbetalningen av de belopp som har betalts in på de

tecknade aktierna Jämte uppkommen avkastning med avdrag för kostnader
på grund av åtgärder enligt 16 § första stycket tredje meningen.

13 § Skulder som grundas på aktieteckning far inte kvittas mot fordring­

ar hos bankaktiebolaget.

Bolaget kan inte överlåta eller pantsätta fordringar på aktiebelopp.
Den som genom överlåtelse har förvärvat aktier som inte är helt betalda

är tillsammans med överlåtaren ansvarig för betalningen, sedan han anmält

sitt namn för införande i aktieboken.

14 § Om en aktie inte betalas i rätt tid, kan styrelsen en månad efter

betalningsanmaning förklara aktien förverkad för den betalningsskyldige.

Anmaningen skall innehålla meddelande om att aktien kan förklaras

förverkad. Anmaningen skall ske genom avsändande av rekommenderat

brev, om den betalningsskyldiges adress är angiven vid aktietecknin gen
eller införd i aktiebo ken eller annars anmäld till bolaget. I annat fall skall
anmaningen kungöras i den eller de ortstidningar som styrelsen bestäm­

mer. En underrättelse om anmaningen skall genast sändas till den som är
införd som panthavare eller uppdragstagare för aktien i förteckningen
enligt 3 kap. 13 §.

Innan en förverkad aktie har blivit ogiltig kan styrelsen låta någon annan

överta aktien och betalningsansvaret för det tecknade beloppet.

Om en aktie har förklarats förverkad och inte övertagits av någon annan

som erlagt full betalning, skall den, för vilken aktien har förverkats, gent­
emot bolaget s vara för en femtedel av full betalning för a ktien.

15 § Innan styrelsen och revisorerna har valts, kan aktierna betalas
endast genom insättning på sådan räkning som stiftarna för detta ändamål

har öppnat hos en svensk bank.

Det på räkningen insatta beloppet får lyftas för bankaktiebolaget när

styrelsen och revisorerna har valts. Har frågan om bolagets bildande fallit
eller är aktieteckningen av annan orsak inte bindande, skall det insatta
aktiebeloppet betalas tillbaka med rän ta till te cknarna.

tu

¬

background image

16 § Innan ett bankaktiebolag har registrerats, kan det inte förvärva

SFS 1987:618

rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan inför

domstolar eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra talan i mål
rörande bolagsbildningen och i övrigt vidta åtgärder för att erhålla de
tecknade aktiebeloppen.

Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på bolagets vägnar före

registreringen, svarar de som har beslutat eller deltagit i åt gärden solida­

riskt för förpliktelsen. Vid reg istreringen övergår ansvaret på bolaget, om

förpliktelsen följer av bolagsordningen eller teckningslista eller har till­

kommit efter det att bolaget har bildats.

Har före registreringen ett avtal för bolaget slutits med en medkontra-

hent som visste att bolaget var oregistrerat kan denne, såvida inte annat

följer av avtalet, frånträda detta endast om frågan om bolagets bildande har
fallit enligt 12 § ^ärd e stycket. Om medkontrahenten inte visste att bolaget
var oregistrerat, kan han frånträda avtalet innan bolaget har registrerats.

17 § Det nybildade bankaktiebolaget skall genom kungörelse i Post- och

Inrikes Tidningar tillkännage när det böljar sin rörelse. Bolaget skall till

bankinspektionen anmäla dagen då kungörande har skett.

3 kap. Alitier, aktiebrev, aktiebok m. m.

1 § Alla aktier har lika rätt i ba nkaktiebolaget, om inte något annat följer

av denna paragraf.

I bolagsordningen kan bestämmas att aktier av olika slag skall finnas

eller kunna utges. En sådan bestämmelse skall ange

1. olikheterna mellan aktieslagen,
2. antalet aktier av varje slag,
3. den företrädesrätt som tillkommer skilda grupper av aktieägare vid en

ökning av aktiekapitalet enligt 4 ka p.

En föreskrift om olika företrädesrätt får meddelas endast om aktierna

inte skall medföra lika rätt till andel i bolagets tillgångar eller vinst.

Avser olikheten mellan aktieslagen aktiernas röstvärde, gäller att ingen

aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon
annan aktie.

I bolagsordningen kan bestämmas att aktier av ett visst slag skall i

närmare angiven ordning kunna omvandlas till ak tier av annat slag. Om­

vandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd

när registrering sker.

2 § Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer av
3 § eller i övrigt av lag.

3 § Aktier i ett bankaktiebolag får inte genom teckning eller överlåtelse
förvärvas av utländska medborgare och andra utländska rättssubjekt eller
av svenska bolag och föreningar som är kontrollsubjekt enligt lagen
(1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m.

Första stycket gäller inte aktier i ett bankaktiebolag som är bildat av

utländskt b ankföretag. Beträffande sådant bolag gäller i stället att aktier i
bolaget får förvärvas endast av utländskt bankföretag som fått regeringens

1325

tillstånd till för värvet.

¬

background image

SFS 1987:618

Svensk medborgare som förvärvat aktier i ett bankaktiebolag och söm

därefter förlorat sitt svenska medborgarskap samt den som förvärvat äk-

tier på annat sätt än genom teckning eller överlåtelse är inte heller förhirids >
rad att, om aktiekapitalet ökas genom fondemission eller nyemission, med

stöd av den med dessa aktier förenade företrädesrätten förvärva ytterligare r'
aktier.

Förvärv av alctier, som skett i st rid med första eller andra stycket, äV

ogiltigt.

4 § Aktiebrev skall ställas till viss man. Det får lämnas ut endast till
sådan aktieägare som är införd i aktieboken och först när den eller de

aktier brevet lyder på har betalts. Vidare fordras

1. att bankaktiebolaget har registrerats, om aktien har tecknats vid

bolagets bildande,

2. att nyemission eller fondemission har registrerats, om aktien tillkom­

mit på grund av emissionen, eller

3. att registrering har skett enligt 5 kap. 14 §, om aktien har tillkommit

på grund av utbyte eller nyteckning enligt 5 k ap.

Aktiebrev skall undertecknas av styrelsen. Namnteckningarna får åter­

ges genom tryckning eller på något annat liknande sätt. Brevet skall ange

bolagets firma, ordningsnummer på den eller de aktier varpå brevet lyder,

aktiens nominella belopp och dagen för utfärdandet. Varje aktiebrev skall
ange den inskränkning i rätten att förvärva aktier som föreskrivs i 3 §.

Kan, när aktiebrevet ges ut, aktier av olika slag finnas enligt bolagsord­
ningen, skall aktieslaget anges i brevet. Om bolagsordningen innehåller

förbehåll enligt 1 § fjärd e stycket, 8 § eller 6 kap. 8 §, skall detta tydligt

anges i brevet på sådan aktie som avses med förbehållet. Uppgiften kan
ges i förk ortad form. Förkortningsformerna fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

När utbetalning görs vid inlösen av en aktie eller vid minskning av dess

nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar, skall aktiebrevet

förses med påskrift om utbetalningen. Har utan återbetalning en aktie

dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall så snart som möjligt en

påskrift om detta göras på aktiebrevet.

Ett aktiebrev, som i samband med dödning eller vid utbyte ges ut i stället

för ett annat, skall innehålla uppgift om detta. Byts ett aktiebrev ut mot ett
eller flera andra aktiebrev skall det äldre aktiebrevet och de därtill hörande

kupongarken makuleras på ett betryggande sätt.

Emissionsbevis samt de skuldebrev och optionsbevis som avses i 5 kap .

skall u ndertecknas på det sätt som anges i andra stycket.

5 § Innan aktiebrev utfärdas kan bankaktiebolaget utge ett till viss man

ställt bevis om rätt till en eller flera aktier (interimsbevis). Beviset skall
innehålla förbehåll om att aktiebrevet lämnas ut endast om bolaget samti­

digt får tillbaka beviset. På begäran skall beviset förses med anteckning om
de betalningar som har gjorts för aktien. Få interimsbeviset skall även
antecknas sådan återbetalning som sker enligt 2 kap. 15 § andra stycket. I

övrigt gä ller bestämmelserna i denn a lag om aktiebrev i tillämpliga delar

interimsbevis.

1326

C-w"

¬

background image

6,§ Om ett aktiebrev eller ett till viss man ställt emissionsbevis eller

SFS 1987:618

optionsbevis överlåts eller pantsätts, skall bestämmelserna om skuldebrev
till viss man eller order i 13, 14 och 22 §§ lagen (1936; 81) om skuldebrev

tillämpas. Härvid är den som innehar ett aktiebrev och enligt bolagets

anteckning på detta är införd såsom ägare i ak tieboken likställd med de n
som enligt 13 § andra stycket nämnda lag förmodas äga rätt att göra
skuldebrevet gällande.

Överlåts eller pantsätts ett emissionsbevis eller ett optionsbevis som inte

är ställt till viss man, skall bestämmelserna om skuldebrev till innehavaren
i 13, 14 och 22 §§ lagen om sku ldebrev tillämpas.

Om utdelningskuponger finns bestämmelser i 24 och 25 §§ lagen om

skuldebrev.

7 § Över bankaktiebolagets samtliga aktier och aktieägare skall styrelsen
föra en förteckning (aktiebok). Den skall upprättas omedelbart efter bola­
gets bildande. Aktierna skall tas upp i nummerföljd med uppgift om aktie­

tecknarna. Aktieägarnas postadress och yrke eller titel skall anges. Finns
det aktier av olika slag, skall det av aktieboken framgå till vilket slag vaije
aktie hör.

Aktieboken kan bestå av ett betryggande lösblads- eller kortsystem. Den

kan o ckså föras med hjälp av automatisk databehandling eller på annat

liknande sätt.

När någon visar upp ett utfardat aktiebrev och enligt 6 § eller på annat

sätt styrker sitt förvärv eller när en aktieägare eller annan behörig person
anmäler annan förändring i de förhållanden som har tagits upp i akti ebo­

ken, skall en anteckning om aktieägaren eller om förändringen genast föras

in. Detta gäller endast om hinder inte möter enligt 3 §. Dagen för införan­
det skall anges, om dagen inte framgår av annat tillgängligt material.

Är sista överlåtelsen på ett aktiebrev tecknad in bianco, skall namnet

sättas ut i överlåtelsen innan införandet sker. Ett aktiebrev som visats upp
skall förses med påskrift om införandet och dagen för detta.

8 § I bolagsordningen kan förbehåll tas in om att den som på en fastställd

avstämningsdag är införd i aktieboken eller i en förteckning enligt 13 §
skall anses behörig att ta emot utdelning, emissionsbevis och, vid fond­
emission, brev på ny aktie som tillkommer en aktieägare. Om förbehållet
förs in genom en ändring av bolagsordningen, skall styrelsen när ändringen
har stadfästs fastställa från vilken dag förbehållet skall tillämpas och för

registrering anmäla detta samtidigt som styrelsen anmäler bolagsstämmans
beslut för registrering.

Ett bankaktiebolag som har ett sådant förbehåll (avstämningsförbehåll) i

sin bolagsordning kallas i denna lag avstämningsbolag.

För avstämningsbolag skall Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

(värdepapperscentralen) fullgöra uppgifterna att

1. föra aktieboken, aktiebrevsregistret och förteckningen enligt 13 §,
2. pröva frågor om införande av aktieägarna i aktieboken,

3. svara för utskriften av aktieboken och sammanställningen av uppgif­

terna enligt 7 § lagen (1987:623) om fö renklad aktiehantering,

4. stämma av aktieboken och förteckningen enligt 13 §,

5. sända ut aktiebreven, utdelningen och emissionsbevisen,

1327

¬

background image

[) (• '

SFS 1987:618

6. svara för utbyten av aktiebreven och de därmed sammanhängande '

^

åtgärderna och

'

7. vidta åtgärder enligt 4 kap. 18 § i fråga om aktier som inte är uttagna.

v

9 § I avstämningsbolag får aktiebrev på uppdrag av bankaktiebolaget på

' ^

dess vägnar undertecknas av värdepapperscentralen, varvid firmateckna- '

rens namnteckning får återges genom tryckning eller på annat liknande

'

sätt. Brevet skall i stället för akties ordningsnummer ange brevets ord-

ningsnummer och det antal aktier brevet avser. På begäran av aktieägare

^7-

eller förvaltare som avses i II § skall aktiebreven delas upp, läggas säm-

man eller på annat sätt bytas ut. När aktiebrevet visas upp för införande av
ny ägare i aktieboken, får värdepapperscentralen byta ut brevet mot ett

eller flera nya brev. Har det äldre brevet överlåtits in bianco, behöver inte
förvärvarens namn sättas ut i ö verlåtelsen. I aktiebrev som utfärdas vid

utbyte behöver inte tas in någon uppgift om utbytet eller om den dag när
det äldre brevet utfärdades. Inte heller behöver aktiebrev, som utfärdas i

samband med att aktieägaren förs in i aktieboken, förses med uppgifter om

införandet.

Bestämmelserna i f örsta stycket skall tillämpas även på emissionsbevis

samt på de skuldebrev och optionsbevis som avses i 5 kap. I dessa

handlingar behöver ordningsnummer dock inte anges.

10 § I avstämningsbolag förs aktieägarna in i aktiebok en med uppgift om

personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. För var­

je ägare anges det antal aktier av olika slag som denne äger. I ställe t för
aktienumret anges aktiebrevets ordningsnummer. Aktieboken förs med

hjälp av automatisk databehandling eller på något annat liknande sätt.

11 § Har aktier i ett avstämningsbolag lämnats till förvaltning hos en

bank eller fondkommissionär, som är auktoriserad som förvaltare av ak­
tier, kan, i stället för aktieägaren, banken eller fondkommissionären föras

in i aktiebrevet och i aktieboken.

I aktiebrevet och i aktieboken skall anmärkas att aktien innehas för

annans räkning. Detsamma gäller emissionsbevis som utfärdas på grund av
förvaltarregistrerad aktie och som är ställt till viss man. Beträffande förval­

taren antecknas i aktieboken samma uppgifter som enligt 10 § skall föras in

om aktieägaren.

För rätt till registrering som förvaltare krävs, utöver vad som sägs i

första stycket, att förvaltaren uppfyller de villkor som gäller för införande
av ägaren i aktieboken. Om auktorisation, förvaltares åligganden samt

skyldighet för bolaget och värdepapperscentralen att för var och en hålla

tillgänglig en sammanställning av uppgifter från förvaltare om de aktieäga­
re som har mer än femhundra aktier i bolaget registrerade i förvaltaren s
namn, finns bestämmelser i lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering.

12 § Har ett avstämningsförbehåll förts in genom en ändring av bolags­
ordningen och har ett aktiebrev, som dessförinnan utfärdats, inte lämnats

in för utbyte mot ett nytt brev, får uppgiften om aktien i den tidigare

aktieboken föras över till en så dan aktiebok som avses i 10 §. Därvid skall

1328

anges att aktiebrevet inte har avlämnats. Sker ingen överföring, gäller den
äldre aktieboken fortfarande i fråga om denna aktie.

¬

background image

Utöver aktiebok skall i avstämningsbolag föras ett aktiebrevsregister.

SFS 1987:618

Registret skall i löpande nummerföljd ta upp de aktiebrev som utfardas

med uppgift om dagen för utfärdandet, antalet aktier och aktieslag samt

ägarens eller, i de fall som avses i 11 §, förvaltar ens identifieringsnummer i
aktieboken. När ett nytt aktiebrev utfärdats i stäl let för ett äldre, skall i

registret göras en hänvisning till det äldre brevets ordningsnummer. För

det sistnämnda brevet skall antecknas att det har makulerats.

I avstämningsbolag skall de aktiebrev som bytts ut makuleras i b etryg­

gande ordning och tillsammans med handlingar som hör till brevet förvaras

i original eller fotografisk eller därmed jämförlig återgivning i minst tio år.

Till aktiebrev hörande kupongark behöver dock inte förvaras.

I avstämningsbolag skall de uppgifter som avförts ur aktiebok, aktie-

brevsregistret eller förteckningen enligt 13 § s amt utskrift av aktieboken

bevaras i minst tio år. En aktiebok, som ett sådant bolag tidigare har fört,
skall bev aras i minst tio år efter det att uppgifterna beträffande bolagets
samtliga aktier har förts in i den aktiebok som avses i 10 §.

13 § I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas

upp den som med skriftlig handling visar att han, till följd av uppdrag eller

pantsättning eller på grund av villkor i tes tamente eller gåvobrev, har rätt

att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta utdelning och

ta emot emissionsbevis och, vid fondemission, brev på en ny aktie. Det­
samma gäller förmyndare eller god man för en aktieägare eller vid konkurs
konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring

avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma

uppgifter so m enligt 10 § skall föras in i aktieboken om aktieägare. Av

förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer honom. En sådan

anteckning skall avföras, när det visas att rätten har upphört.

Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan sam­

tycke av den som berörs av förhållanden som har antecknats i förteckning­
en.

14 § Aktiebok skall på bankaktiebolagets huvudkontor hållas tillgänglig
för alla. Förs aktieboken med hjälp av automatisk databehandling eller på

något annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av aktieboken på
begäran tillhand ahållas på bolagets huvudkontor och, i fråga om avstäm­
ningsbolag, även hos värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äldre

än sex månader. Alla har rätt att mot ersättning för kostnaderna få en
sådan utskrift av aktieboken eller del av den. När det gäller avstämnings­
bolag får dock en utskrift enligt detta stycke inte innehålla någon uppgift
om de aktieägare som har högst femhundra aktier i bolag et.

Aktieboken skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid bolagsstämman.

Förs aktieboken med hjälp av automatisk databehandling eller på något

annat liknande sätt, skall i ställ et en utskrift av hela aktieboken avseende
förhållandena tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig vid stämman.

I utskriften tas i alfabetisk ordning upp aktieägarna och de förvaltare

som avses i 11 § första stycket. Aktiebrevens nummer behöver inte anges.

1329

¬

background image

SFS 1987:618

15 § Den till villten en aktie har övergått får inte, innan han förts in i ;
aktieboken, utöva en aktieägares rätt i bankaktiebolaget. Detta gäller döck '

inte sådan rätt som uppkommit ur en aktie och som utövas mot uppvisande

eller avlämnande av ett aktiebrev, en kupong eller annat särskilt bevis som
getts ut av bolaget.

Ägaren till en aktie för vilken aktiebrev har utfärdats innan bolaget blivit

ett avstämningsbolag kan inte, när det gäller därefter beslutad utdelning
eller emission, erhålla utdelning, emissionsbevis eller, vid fondemission,

brev på en ny aktie förrän han har avlämnat aktiebrevet för utbyte mot ett
nytt sådant och införande i aktieboken har gjorts enligt 10 eller 11 §. Innan

detta har skett är 13 § inte tillämplig.

Om en aktie ägs av flera, kan de endast genom en gemensam företrädare

utöva den rätt i bolaget som en aktieägare har.

16 § Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bankakt iebolaget
företräda aktier skall gälla även för den som genom testamente erhållit

nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet

innehåller en bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och, för

avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas

under särskild vård.

Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan

bli införd i a ktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om ägan­

derättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är
förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av

nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna

lag om införandet av aktieägaren. Dock skall någon påskrift om införandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtten

har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktiebo ken.

När en god man, på grund av ett förordnande enligt 18 kap. 4 § förs ta

stycket 5 föräldrabalken, förvaltar aktier för en blivande aktieägares räk­

ning, skall den blivande ägaren på anmälan av den gode mannen föras in
som ägare i akti eboken med anteckning om förvärvet och om förordnan­
det.

17 § Ingår aktier i en aktiefond enligt aktiefondslagen (1974; 931), skall i

stället för fondandelsägarna det fondbolag som förvaltar fonden samt fon­
dens beteckning föras in i aktieb reven och i ak tieboken.

18 § Om ett aktiebrev enligt denna lag skall förses med påskrift eller om
det, på grund av bolagsstämmans beslut om uppdelning av aktierna, skall

bytas ut mot två eller flera nya aktiebrev, kan bankaktiebolaget hålla inne

den utdelning och de emissionsbevis som faller på en aktie till dess aktie-

brevet tillhandahålls för nämnda ändamål. Detta gäller också om aktiebrev

skall bytas ut på grund av att aktier av visst slag, enligt en bestämmelse i

bolagsordningen, skall omvandlas till aktier av annat slag.

4 kap. Ökning av aktiekapitalet genom nyem ission eller fondemission
Inledande bestämmelser

1330

1 § Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning (ny -

¬

background image

emission) eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella belopp höjs

SFS 1987:618

utan ny betalning (fondemission).

Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om något annat inte följer

av 15 eller 16 §. Sådant beslut får inte fattas förrän bankaktiebolaget har
blivit registrerat. Behöver bolagsordningen ändras, skall beslut om detta

fattas först. Ett beslut om emission far fattas innan ändringen har stadfästs,

om beslutet görs beroende av att stadfästelse meddelas.

I fråga om bankaktiebolag, som enligt lagen (1985:571) om värdepap­

persmarknaden utgör aktiemarknadsbolag, samt dotterbolag till sådana
bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen

(1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m.

2 § Vid nyemission får aktier tecknas mot betalning med pengar eller

med annan egendom (apport), om annat inte följer av bestämmelserna i

2 kap. 5 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617). Betalningen för
aktier får inte understiga det nominella beloppet. Skall aktie kunna tecknas

med rätt eller skyldighet att betala aktierna med apportegendom, får värdet

på denna egendom inte sättas högre än det verkliga värdet för bankaktiebo­

laget. Endast sådan egendom som är eller kan antas bli till nytta för

bolagets verksamhet kan utgöra apportegendom.

Om aktie skall tecknas mot betalning med apportegendom, krävs bank­

inspektionens medgivande för detta. Utgörs apportegendomen av hela

eller en inte obetydlig del av en annan banks rörelse, krävs dock regering­
ens eller bankinspektionens tillstånd enligt 2 kap. 5 § första stycket bank­

rörelselagen för genomförande av nyemissionen.

Om aktier tecknas med villkor som strider mot första stycket, skall det

nominella beloppet ändå betalas.

Vid fondem ission får inte till aktiekapitalet föras över belopp som är

lägre än summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den samman­

lagda höjningen av aktiernas nominella belopp.

3 § Vid nyem ission där de nya aktierna skall betalas med pengar (kon­

tantemission) och vid f ondemission har aktieägarna företrädesrätt till de

nya aktierna i för hållande till det antal aktier de förut äger. Detta gäller

endast om annat inte har föreskrivits i bolagsordningen enligt 3 kap. 1 §
andra stycket 3 eller, vid kontantemission, har bestämts i emissionsbeslu­

tet eller följer av villkor som enligt 5 kap. 4 § första stycket 8 har meddelats

vid emission av skuldebrev.

4 § De aktieägare som har företrädesrätt att delta i en emission har rätt
att för vaije aktie fa ett särskilt emissionsbevis (vid nyemission tecknings­

rättsbevis och vid fondemission delbevis). Om bolaget inte är ett avstäm-
ningsbolag, får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emis­

sionsbevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis, skall det i

beviset anges hur många sådana bevis som skall lämnas för vaije ny aktie.

Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett

bankaktiebolag som inte är ett avstämningsbolag skall anteckning om detta

göras på det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas, om inte ku­

ponger används som emissionsbevis.

I avstämningsbolag skall emissionsbevisen och, vid fondemission,

1331

¬

background image

SFS 1987:618

breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i rekoth-"»'
menderat brev eller på annat betryggande sätt till dem som på avstätii-
ningsdagen är införda i aktieboken eller i förteckningen enligt 3 k ap. 13 §.

Om dessa inte var berättigade att ta emot handlingarna skall bolaget ändå

' ^

anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller dock inte om bolaget eller

värdepapperscentralen kände till att handlingarna skulle komma i orätta

,

händer eller om någon av dem har åsidosatt den aktsamhet som efter

^

omständigheterna skäligen bort iakttas. Bolaget eller värdepapperscentra-

len anses inte heller ha fullgjort sin skyldighet om mottagaren var omyndig,

5'-

Allmänna bestämmelser om nyemission

5 § Ett förslag till beslut om nyemission skall hållas tillgängligt för aktie-

ägarna under minst en vecka före den bolagsstämma vid vilken beslutet
skall fattas. Det skall genast sändas till de aktieägare som begär det och

uppger sin postadress. Förslaget skall läggas fram på stämman. Vad som
nu har sagts om förslag till beslut skall även gälla s ådant medgivande av
bankinspektionen och tillstånd av regeringen eller bankinspektionen som

avses i 2 § andra stycket samt sådana redogörelser av styrelsen och yttran­
den av revisorerna som avses i 7 §. Innebär förslaget en avvikelse från

ss!

aktieägarnas företrädesrätt, skall skälen till avvikelsen anges i förslaget
eller i en handling som skall fogas till fö rslaget. Om årsredovisningen inte

skall behandlas på stämman, skall även följande handlingar enligt vad som

nyss har sagts hållas tillgängliga och läggas fram på stämman:

i

1. en avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning

om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, samt en avskrift
av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig

betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovis­
ningen avgetts, och

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.

Kallelsen till bolagsstämman skall innehålla uppgifter om den företrä­

desrätt att teckna aktier som aktieägarna eller andra har enligt förslage t
samt uppgifter om vem som i övrigt får t eckna aktier.

Kallelsen skall ange förslagets huvudsakliga innehåll, om aktieägarna

inte skall ha företrädesrätt till teckning i förhålla nde till det antal aktier de
förut äger eller enligt vad som föreskrivs i b olagsordningen.

6 § Beslutet om nyemission skall ange

1. det belopp eller det högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna

ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,

2. det aktieslag vartill de nya aktierna skall höra, i de fall aktier av olik a

slag finns eller kan utges,

3. den rätt till utdelning som tillkommer de nya aktierna samt det räken­

skapsår för vilket rätten till utdelning inträder,

4. den företrädesrätt att teckna aktier som aktieägarna eller andra har

eller vem som a nnars får teckna aktier,

5. den tid inom vilken aktier kan tecknas, när ett visst belopp eller ett

lägsta belopp har fastställts för aktiekapitalets ökning,

6. den tid, inom vilken ak tieägare kan använda sin företrädesrätt,

J332

7. den tid inom vilken tecknade aktier skall betalas,

• hsiH

¬

background image

8. den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de aktier som

SFS 1987:618

inte har tecknats med företrädesrätt skall fördelas, om det inte föreskrivs

att fördelningen skall bestämmas av styrelsen, samt

9. aktiernas nominella belopp och det belopp som skall betalas för varje

tecknad aktie.

Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt enligt

första stycket 6 får inte vara kortare än en månad. Tiden räknas från

1. det att kungörelse enligt 8 § skedde,
2. emissionsbeslutet, om samtliga aktieägare har varit företrädda vid

den bolagsstämma som har fattat beslutet, eller

3. avstämningsdagen, när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt 3 kap. 1 § fjärde stycket eller 6 kap. 8 § skall gälla

för de nya aktierna, skall emissionsbeslutet innehålla en erinran om detta. I
emissionsbeslutet skall också erinras om den inskränkning i rätten att
förvärva aktier som föreskrivs i 3 k ap. 3 §.

Om ak tieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen gäller för

avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i emissionsbeslutet.

Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än tre veckor från det att kungö­
relse enligt 8 § skedde.

Om de kuponger som hör till aktiebreven skall användas som emissions­

bevis, skall detta anges i bes lutet.

7 § Bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittnings-

rätt eller i övrigt med villkor skall tas upp i beslutet om nyemission.

Styrelsen skall lämna en redogörelse för de omständigheter som kan

vara av vikt för bedömandet av värdet på apportegendomen och av be­
stämmelser som avses i första stycket i övrigt. I redogörelsen skall särskilt

anges

1. namn och hemvist för den som avses med bestämmelserna, och

2. det värde till vilket apportegendomen beräknas komma att tas upp i

balansräkningen och antalet aktier eller annat vederlag som skall lämnas

för egendomen.

Om ett skriftligt avtal har upprättats rörande de bestämmelser som avses

skall styrelsens redogörelse innehålla avtalet eller avskrift av detta eller

hänvisning till avtalet med uppgift om den plats där det hålls tillgängligt för

aktietecknarna. Ett muntligt avtal skall i sin he lhet tas upp i redo görelsen.
Om en rörelse tillskjuts eller övertas, skall vad som nu har sagts om
skriftligt avtal gälla även balans- och resultaträkningar för rörelsen under
de senaste två räkenskapsåren. I redogörelsen skall upplysning ges om
rörelsens resultat under tiden därefter. Om sådana räkningar inte har
upprättats för rörelsen, skall i redogörelsen lämnas upplysning om rörel­
sens resultat under nämnda räkenskapsår.

Om f örsta-tredje styckena inte har iakttagits beträffande en viss be­

stämmelse, är bestämmelsen utan verkan mot det emitterande bolaget.

Över styrelsens redogörelse skall revisorerna avge yttrande av vilket

skall framgå att egendom, som skall tillföras bolaget, inte i redogörelsen
åsatts högre värde än det verkliga värdet för bolaget och att apportegendo­

men är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet. I emissions­

beslutet skall anges att bankinspektionens medgivande eller regeringens

eller bankinspektionens tillstånd enligt 2 § and ra stycket, styrelsens redo-

J333

görelse enligt andra stycket och revisorernas yttrande har lämnats.

¬

background image

SFS 1987:618

8 § Beslutet om nyemission eller en redogörelse för det väsentliga inne­

hållet i beslutet skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den

eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer. Kungörs inte beslutet i sin

helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgifter om var beslutet hålls

tillgängligt. I e tt bankaktiebolag som inte är avstämningsbolag krävs dock

inte någon kungörelse, om samtliga aktieägare har varit företrädda vid den

bolagsstämma som har beslutat om emissionen. Inte heller krävs någon
kungörelse när ett bankaktiebolag som är bildat av utländskt bankföretag

har fattat beslut om ökning av aktiekapitalet.

Är bolaget inte ett avstämningsbolag, skall beslutet om nyemission

genast sändas till de aktieägare, vilkas postadresser är kända för bolaget,

om aktieägarna skall ha företrädesrätt att delta i emissi onen. Detta gäller
dock inte, om samtliga aktieägare har varit företrädda vid den bolagsstäm ­

ma som har beslutat om emissionen.

9 § Teckning av nya aktier skall ske på en teckningslista som innehåller

beslutet om nyemission. Avskrifter av bolagsordningen och av de hand­
lingar, som skall läggas fram enligt 5 och 7 §§, skall fogas till teckningslis­
tan eller hållas tillgängliga fö r aktietecknarna på den plats som anges i

listan.

Om de som har rätt till det tecknar alla aktierna vid den stämma där

beslutet om nyemission fattas, kan teckningen ske i stäm mans protokoll.

Detta gäller dock inte avstämningsbolag.

Om teckningen har skett på annat sätt än som anges i d enna paragraf

eller om en aktie har tecknats med villkor som inte stämmer överens med
de villkor som anges i emissionsbeslutet, är aktieteckningen ogiltig, under
förutsättning att tecknaren har anmält ogiltigheten hos bankinspektionen

och detta har skett innan anmälan enligt 14 § har r egistrerats.

10 § När aktieteckningen har avslutats skall styrelsen besluta om tilldel­

ning av nya akti er till aktietecknarna. Anser styrelsen att någon aktieteck­
ning är ogiltig, skall a ktietecknaren genast underrättas om detta. Aktierna

skall genom styrelsens försorg genast tas upp i akt ieboken.

11 § Om ett visst belopp eller ett lägsta belopp för aktiekapitalets ökning

har bestämts men inte har tecknats inom teckningstiden, har beslutet om
nyemission förfallit. Detsamma gäller ett beslut om en sådan ändring av
bolagsordningen som förutsätter att aktiekapitalet ökas. Vad som har
betalts för de tecknade aktierna skall i såda nt fall ge nast betalas tillbaka.

12 § Bestämmelserna i 2 kap. 13 och 14 §§ skall tillämpas vid inbetalning

på grund av beslut om nyemission. Kvittning av en skuld på grund av

aktieteckning mot en fordran hos bolaget får dock ske, om emissionsbeslu­

tet innehåller bestämmelser om kvittning eller styrelsen medger kvittning.

Ett sådant medgivande får inte lämnas om det skulle vara till skada för

bolaget eller dess borgenärer.

13 § Beslut om nyemission skall anmälas för registrering inom sex måna­

der från beslutet, om det inte har förfallit enligt 11 §. För registrering krävs

1334

¬

background image

1. full betalning enligt registret har erlagts för alla de aktier som ingår i

SFS 1987:618

' det förut registrerade aktiekapitalet,

2. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya

aktier efter avdrag för de aktier som har förklarats förverkade och inte har
övertagits av någon annan (ökningen av aktiekapitalet) uppgår till det

belopp som avses i 11 § först a meningen,

3. hälften av det belopp som skall betalas med pengar för de i den

registrerade kapitalökningen ingående aktierna har betalts in,

4. all a pportegendom enligt beslutet om nyemission är tillförd bolaget

och all kvittning enligt samma beslut är helt verkställd,

5. auktoriserad revisor intygar att 3 och 4 har iakttagits, samt

6. behövliga ändringar av bolagsordningen har stadfästs.
Genom registreringen fastställs ökningen av aktiekapitalet till det belopp

som anges i första stycket 2.

Om anmälan för registrering av beslutet inte har gjorts inom den i första

stycket angivna tiden eller om bankinspektionen genom lagakraftägande

beslut har avskrivit en sådan anmälan eller har vägrat registrering, gäller
vad som sägs i I I §.

Aktiekapitalet är ökat när registrering har skett. De aktier som har

förklarats förverkade och inte har övertagits av någon annan blir därmed

ogiltiga. De nya aktierna medför rätt till utdelning enligt vad som har
bestämts om detta i beslutet om emission. Beslutet får dock inte innebära

att en sådan rätt inträder senare än för räkenskapsåret efter det år under

vilket aktierna skall ha slutligt betalts.

14 § De aktier som har tecknats vid en kontantemission skall vara helt

betalda inom sex månader från registreringen av nyemissionen. Senast en
månad efter utgången av denna tid skall bolaget för registrering anmäla hur
många av de i den re gistrerade kapitalökningen ingående aktierna som har
blivit helt betalda. Anmälningen skall bestyrkas av auktoriserad revisor.

Om det inte enligt första stycket har anmälts att aktierna har helt betalts,

skall bankinspektionen, efter bolagets hörande, registrera dels att aktieka­

pitalet har satts ned med det sammanlagda nominella beloppet av ej betal­

da aktier, dels, om det fordras, att bolagsordningens bestämmelser om
aktiekapitalet har ändrats och ändringen har stadfästs. De aktier som inte

har betalts blir ogiltiga när nedsättningen har registrerats.

Styrelsens beslut om nyemission

15 § Styrelsen kan besluta om nyemission och om avvikelse från aktie­

ägarnas företrädesrätt enligt 3 § under förutsättning av bolagsstämmans

godkännande. Bestämmelserna i 6-14 §§ skall därvid gälla i tillämpliga
delar. Dessutom skall bestämmelserna i t redje stycket iakttas.

I fråga om styrelsens begäran om bolagsstämmans godkännande skall

5 § tillämpas. Vad som där sägs om förslag till emissionsbeslut skall i

stället gälla styrelsens beslut.

Innan stämman godkänt emissionsbeslutet, får de nya aktierna inte föras

in i aktieboken och beslutet inte anmälas för registrering enligt 13 §. Har en
sådan anmälan inte gjorts inom ett år från styrelsens beslut om emission, är
emissionsbeslutet förfallet. Vad som har betalts för tecknade aktier skall i

sådant fall genast betalas tillbaka.

¬

background image

18 § Har vid en fondemission ett behörigt anspråk på en ny aktie inte
framställts inom fem år från registreringen av emissionsbeslutet, kan den

berättigade anmanas att ta ut a ktien. Han skall därvid upplysas om att han

annars riskerar att förlora aktien. Anmaningen skall sändas till den berätti­
gade, om hans namn och adress är kända för bolaget. I annat fall skall
anmaningen kungöras i Post - och Inrikes Tidningar och den eller de orts-

tidningar som styrelsen bestämmer. Inkommer inte anmälan inom ett år

SFS 1987:618

16 § Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en

nyemission som kan ske utan ändring i bolagsordningen och att därvid

'

avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 3 §.

Skall styrelsen kunna besluta om nyemission med de bestämmelser som 'p

avses i 7 § eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall detta

särskilt anges i bolagsstämmans bemyndigande. Bemyndigandet skall in-
nehålla bestämmelser om den tid, längst till nästa ordinarie bolagsstämma,

inom vilken styrelsens beslut om nyemission skall fattas. Bestämmelserna
i 5 § om förslag till emissionsbeslut skall tillämpas på förslag till bemyndi­
gande.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande skall genast anmälas för re­

gistrering. Innan registrering har skett, kan styrelsen inte fatta beslut om

emission.

Bestämmelserna i 6-14 §§ gäller i tillämpliga de lar när styrelsen beslu­

tar om emission med stöd av ett bemyndigande.

Fondemission

17 § En fondemission kan ske genom att till aktiekapitalet förs över

1. belopp som kan delas ut enligt 9 kap. 2 § första stycket,

2. medel från uppskrivningsfond,
3. medel från reservfond, eller
4. belopp varmed värdet av en anläggningstillgång skrivs upp enligt

4 kap. 5 § första stycket bankrörelselagen (1987; 617).

Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller i tillämpliga delar även i fråg a

om förslag till beslut om fondemission.

Ett beslut om fondemission skall ange
1. på vilket sätt och med vilket belopp aktiekapitalet skall ökas,

2. de nya aktiemas aktieslag eller det belopp vartill aktiemas nominella

belopp höjs, och

3. den rätt till utdelning som tillkommer de nya aktiema.

I ett avstämningsbolag skall avstämningsdagen anges i emissionsbeslu­

tet, varvid iakttas att avstämning inte får ske innan beslutet har registre­
rats. Bestämmelsema i 6 § fjärde stycket och 8 § första stycket skall
tillämpas på avstämningsbolag.

Beslut om fondemission skall genast anmälas för r egistrering och får inte

'a

verkställas före registreringen.

ii

Aktiekapitalet är ökat när registreringen har skett. De nya aktierna skall

o

genom styrelsens försorg genast tas upp i aktie boken. De medför rätt till

rja

utdelning enligt vad som har bestämts om detta i emissionsbeslutet. Beslu-
tet får dock inte innebära att en sådan rätt inträder senare än för räken-

SQ

skapsåret efter det under vilket registrering har skett.

¬

background image

från anmaningen, kan den nya aktien säljas genom en fondkommissionär
för den berättigades räkning. Denne har därefter endast rätt att mot uppvi­

sande av aktiebrev eller avlämnande av delbevis fa ut det vid försäljningen

influtna beloppet med avdrag för kostnaderna för anmaningen och försälj­
ningen. Det belopp som inte har lyfts inom fyra år från försäljningen

tillfaller bolaget.

Emissionsprospekt

19 § När ett bankaktiebolag eller aktieägare i ett sådant bolag offentlig­

gör eller på annat sätt till en vidare krets riktar en inbjudan att förvärva
aktier eller teckningsrätter i bolaget, skall styrelsen upprätta en särskild

redogörelse för bolagets förhållanden (emissionsprospekt) enligt 20-
26 §§. Emissionsprospekt behöver dock inte upprättas om summan av de

belopp som till följd av inbjudan kan komma att betalas understiger en

miljon kronor.

20 § Aktieägare som ämnar sälja aktier eller teckningsrätter under såda­

na former att emissionsprospekt skall upprättas, skall underrätta styrelsen

om detta senast sex veckor före den dag då inköp tidigast avses kunna ske.

21 § Emissionsprospekt skall innehålla

1. balansräkningar avseende utgången av de tre senaste räkenskapsår

för vilka årsredovisning och revisionsberättelse har avgivits,

2. resultaträkningar för dessa tre räkenskapsår, samt

3. ett sammandrag av de uppgifter som det har ålegat bolaget att ta in i

förvaltningsberättelserna för de tre räkenskapsåren.

Fyller handlingarna i prospektet inte de krav som framgår av bestämmel­

serna i 4 kap. 9§ Qärde stycket bankrörelselagen (1987:617), skall de
fullständigas i enlighet med dessa bestämmelser.

Bestämmelserna i 4 kap. 2 § första stycket andra meningen bankrörelse­

lagen skall tillämpas på emissionsprospekt.

Till redovisningen för de tre senaste räkenskapsåren enligt första stycket

skall uppgifter lämnas om utvecklingen av in- och utlåning samt likviditet.

Om bankaktiebolaget är moderbolag, skall bolaget i emissionsprospektet

ta in ko ncernresultaträkningama och koncembalansräkningama för de tre

senaste räkenskapsåren. När redovisningshandlingarna och andra uppgif­

ter för en koncern tas in i prospektet får de uppgifter för bolaget som svarar
mot uppgifter i de ssa handlingar utelämnas i den mån de kan anses sakna
väsentlig betydelse för bedömningen av bolagets aktier. Dock får bolagets
resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret enligt

första stycket inte utelämnas.

22 § Upplysning skall lämnas i emissionsprospektet om sådana förhål­
landen och händelser som hänför sig till tiden efter den period, som
omfattas av de i 21 § angi vna handlingarna, och som är viktiga för bedöm­

ningen av bolagets verksamhetsresultat och ställning eller i övrigt av
väsentlig betydelse för bolaget.

Om emissionsprospektet läggs fram senare än åtta månader efter utgång­

en av det senaste räkenskapsår, för vilket årsredovisning och revisionsbe-

¬

background image

SFS 1987: öl8

rättelse har avgetts, skall prospektet innehålla uppgifter motsvarande del­

årsrapport enligt 4 kap. 13 och 14 §§ bankröre lselagen (1987:617). Dessa

uppgifter skall avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag

ej tidigare än tre månader före emissionsprospektets tillhandahållande. '

23 § I emissionsprospektet skall följande uppgifter lämnas, nämligen

1. en kortfattad historik över bankaktiebolaget och dess verksamhet,

2. en redogörelse för bolagets och, om det finns dotterföretag, koncer­

nens verksamhet samt för bolagets del uppgifter som är av betydelse för

bedömningen av rörelsens karaktär och utveckling,

3. en redogörelse för kapitaltäckningen enligt 2 kap. 9 och 10 §§ samt, i

förekommande fall, 11 § ba nlaörelselagen (1987:617) och dess betydelse
för bankbolaget.

24 § Uppgifterna i emissionsprospektet enligt 21 §, 22 § fö rsta stycket
samt 23 § skall granskas av bankaktiebolagets revisorer. Deras berättelse
över granskningen skall tas in i emissionsprospektet.

25 § Emissionsprospektet skall tillhandahållas på de platser där teckning
eller inköpsanmälan tas emot senast tre dagar före den dag då teckning
eller inköp tidigast kan ske. Vid tiden s bestämmande skall inte söndagar,
andra allmänna helgdagar, lördagar, midsommarafton, julafton och nyårs­
afton räknas in.

26 § Utarbetas emissionsprospektet med anledning av erbjudande från
en aktieägare, har bankaktiebolaget rätt att från aktieägaren få ersättning
för sina kostnader för emissionsprospektet samt för revisionskostnaden.

Uppträder flera aktieägare som säljare, skall kostnaderna fördelas mellan

dem i förhållande till det antal aktier eller teckningsrätter, som var och en

har bjudit ut till försäljning.

5 kap. Konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § Ett bankaktiebolag kan mot e rsättning ge ut konvertibla skuldebrev
eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Sådana skulde­

brev skall ställas till innehavaren eller till viss man eller order. Bestämmel­
serna i 2 kap. 20 § banlcrörelselagen (1987:617) om bankaktiebolags rätt att
utfärda obligationer skall därvid iakttas.

Konvertibla skuldebrev skall innehålla en utfästelse från bolaget om att

borgenären har rätt att helt eller delvis byta ut sin fordran enligt skuldebre-

1338

ven mot a ktier i bolaget. Skuldebrev förenade med option srätt till nytcck-

4. uppgifter om bolagets styrelseledamöter, revisorer samt anställda

och delegater i ledande ställning, samt

5. en redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden i fråga om bolagets

alttier.

Uppgifterna enligt första stycket 1 behöver inte lämnas av bankaktiebo­

lag, vars aktier är inregistrerade vid Stockholms fondbörs.

¬

background image

ning skall ge borgenären rätt att teckna aktier i bolaget mot betalning i

SFS 1987:618

pengar.

Villkoren för utbyte eller nyteckning av aktie skall bestämmas så att

utbyte eller nyteckning kan ske utan att bolagsordningen ändras. Ersätt­
ningen f ör ett konvertibelt skuldebrev får inte understiga det nominella
beloppet på aktie som lämnas ut vid utbyte, om inte mellanskillnaden täcks

genom kontant betalning vid utbytet. Skall ett konvertibelt skuldebrev
kunna betalas med annan egendom än pengar (apport) krävs bankinspek­
tionens medgivande eller i vissa fall regeringens eller bankinspektionens
tillstånd enligt 4 kap. 2 § andra stycket. I övrigt gäller härvid bestämmel­

serna i 4 kap. 2 § första stycket.

Optionsrätt till nyteckning kan knytas till optionsbevis som är fogade till

skuldebrev. Borgenären far avskilja ett optionsbevis från ett skuldebrev

och förfoga över beviset särskilt, om det inte i sku ldebrevet föreskrivs att

beviset får avskiljas först efter viss tid.

I fråga om bankaktiebolag, som enligt lagen (1985:571) om värdepap­

persmarknaden utgör aktiemarknadsbolag, samt dotterbolag till sådana
bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen

(1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m.

2 § Vid emission av skuldebrev mot betalning i p engar har aktieägarna
företrädesrätt att teckna sig för förvärv av skuldebrev som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att träda i st ället för skuldebreven eller

nytecknas på grund av optionsrätt.

Förfarandet vid emissionen

3 § Beslut om emission av skuldebrev fattas av bolagsstämman,om nå­
got annat inte följer av 8 eller 9 §. Behöver bolagsordningen ändras, skall

beslut om detta fattas först. Ett beslut om emission får fattas innan änd­
ringen stadfästs, om beslutet görs beroende av att stadfästelse meddelas. I

fråga om förslag till beslut om emission och om kallelse till bolagsstämma
skall 4 kap. 5 § tillämpas.

4 § Beslutet om emission skall ange

1. emissionens belopp eller det högsta beloppet eller det lägsta och

högsta beloppet för emissionen,

2. den företrädesrätt att delta i e missionen som tillkommer aktieägare

eller någon annan eller vem som annars får delta i emissionen,

3. den tid inom vilken teckning av skuldebrev kan ske, när ett visst

belopp eller ett lägsta belopp har bestämts för emissionen,

4. den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt till

teclcning,

5. skuldebrevens nominella belopp, emissionskursen och räntefoten,
6. den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas samt den

beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev som inte
tecknats med f öreträdesrätt skall fördelas, om det inte föreskrivs att för­
delningen skall b estämmas av styrelsen,

7. tiden och villkoren för utbytet eller nyteckningen,
8. den rätt som skall tillkomma borgenären eller innehavaren av op­

tionsbevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteckningen

1339

¬

background image

SFS 1987:618

ökas eller sätts ned eller nya konvertibla skuldebrev eller skuldebröv

förenade med optionsrätt till nyteckning ges ut eller bolaget uppl öses elléf

upphör genom fusion,

9. det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas genom utbyte

eller nyteckning,

:

10. det aktieslag vartill de nya aktierna skall höra, i de fall aktier av olika •"i

slag finns eller kan utges, samt

11. den rätt till utdelning som tillkommer de nya aktierna samt del

räkenskapsår för vilket rätten till utdelning inträder.

Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt enligt

första stycket 4 får inte vara kortare än en månad. Tiden räknas från

1. det kungörelse enligt 6 § första stycket första meningen skedde,
2. beslutet, när det gäller sådana fall som avses i 6 § fjärde stycket, eller

3. avstämningsdagen, när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt 3 kap. 1 § Qärde stycket eller 6 kap. 8 § skall gälla

för de nya aktierna, skall emissionsbeslutet innehålla en erinran om detta. I
emissionsbeslutet skall också erinras om den inskränkning i rätten att

förvärva aktier som föreskrivs i 3 ka p. 3 §.

Om en aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen, gäller för

avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i emissionsbeslutet,

Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än tre veckor från det kungörelse

enligt 6 § första stycket första meningen skedde.

Om ett skuldebrev skall bli föremål för handel vid Stockholms fondbörs,

kan det i e missionsbeslutet tas upp ett bemyndigande för styrelsen eller

den som styrelsen inom sig fö rordnar att innan teckning påbörjas bestäm­

ma emissionens belopp, emissionskursen, räntefoten och villkoren för
utbyte eller nyteckning. I fråga om avstämningsbolag skall dock nämnda

villkor bestämmas senast på avstämningsdagen, om aktieägarna skall ha

företrädesrätt att delta i emissio nen.

5 § Bestämmelserna i 4 kap. 7 § gäller i tillämpliga delar vid emission av

konvertibla skuldebrev.

6 § Bolagsstämmans beslut om emission eller en redogörelse för det

väsentliga innehållet i beslutet skall genast kungöras i Post- och Inrikes

Tidningar och den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer.

Kungörs inte beslutet i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift

om var beslutet hålls tillgängligt. Har bolagsstämman enligt 4 § femte

stycket överlämnat åt någon annan att besluta om emissionens belopp,
emissionskursen, räntefoten och villkoren för utbyte eller nyteckning,
skall vad som beslutats om detta kungöras på motsvarande sätt.

Är ba nkaktiebolaget inte ett avstämningsbolag, skall beslutet om emis­

sion genast sändas till de aktieägare, vilkas postadresser är kända för
bolaget, om aktieägarna skall ha företrädesrätt att delta i emissionen.

1 fråga om avstämningsbolag skall till emissionsbevisen, när dessa

översänds, fogas de beslut av styrelsen, eller av den som styrelsen inom
sig f örordnar, som rör emissionens belopp, emissionskursen, räntefoten
och villkoren för utbyte eller nyteckning.

Bestämmelserna i förs ta och andra styckena gäller inte för annat bolag

J34Q

än avstämningsbolag, om samtliga aktieägare varit företrädda vid den

¬

background image

bolagsstämma, som beslutat emissionen, och emissionsbeslutet inte inne-

SFS 1987:618

håller bemyndigande enligt 4 § femte stycket.

7 § Om ett visst belopp eller ett lägsta belopp för emissionen har be­

stämts, har beslutet om emissionen förfallit, om beloppet inte har tecknats
inom teck ningstiden. Detsamma gäller ett beslut om en sådan ändring av
bolagsordningen som förutsätter att aktiekapitalet ökas. Vad som har
betalts för de tecknade skuldebreven skall i sådana fall genast betalas
tillbaka.

Bestämmelserna i 4 kap. 12 § g äller i tillämpliga d elar vid em ission av

konvertibla skuldebrev.

När teckningen av skuldebreven avslutats, skall bankaktiebolaget ge­

nast för registrering anmäla beslutet om emissionen och det nominella

beloppet av det lån som tecknats, om beslutet inte har förfallit enligt första

stycket. För registrering krävs att full betaln ing enligt registret erlagts för
alla d e aktier som ingår i det förut registrerade aktiekapitalet samt att

behövliga ändringar av bolagsordningen har stadfästs.

Styrelsens beslut om emission

8 § Styrelsen kan besluta om emission av skuldebrev och om avvikelse

från aktieägares företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämmans

godkännande. Bestämmelserna i 4-6 §§ och 7 § första stycket skall därvid
gälla i tillämpliga delar.

I fråga om styrelsens begäran om bolagsstämmans godkännande skall

4 kap. 5 § tillämpas. Vad som där sägs om förslag till emissionsbeslut skall
i stället gälla styrelsens beslut.

Emissionsbeslutet skall anmälas för registrering enligt 7 § tredje stycket

när det har godkänts av stämman och teckningen av skuldebreven avslu­
tats. Har en sådan anmälan inte gjorts inom ett år från styrelsens beslut om

emission, är beslutet förfallet.

9 § Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en emis­
sion som kan ske utan ändring i bolagsordningen och att därvid avvika från
aktieägarnas företrädesrätt enligt 2 §.

Skall skuldebrev kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än

pengar eller med andra villkor eller skall avvikelse från aktieägarnas före­

trädesrätt kunna göras, skall detta särskilt anges i bolag sstämmans bemyn­

digande. Bemyndigandet skall innehålla bestämmelser om den tid, längst
till nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken styrelsens beslut skall fat­
tas. Bestämmelserna i 4 kap. 5 § om förslag till emissionsbeslut skall
tillämpas på förslag till b emyndigande.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande skall genast anmälas för re­

gistrering. Innan registrering har skett, kan styrelsen inte fatta beslut om
emission.

Bestämmelserna i 4-7 §§ gäller i tillämpliga de lar när styrelsen beslutar

om emission med stöd av ett bemyndigande.

Emissionshevis

10 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § om emissionsbevis skall tillämpas vid

emission enligt detta kapitel.

¬

background image

SFS 1987:618

Utbyte och nyteckning

11 § När en fordran enligt ett skuldebrev byts ut mot en eller flera ak j,.
skall skuldebrevet förses med påskrift om utbytet. Aktien skall genoin ,
styrelsens försorg genast tas upp i ak tieboken.

'

Vid nyteckning skall skuldebrevet eller i förekommande fall optiöiis-

beviset förses med påskrift om nyteckningen.

12 § Vid nyteckning enligt detta kapitel skall aktierna tecknas på bit '

teckningslista, som skall innehålla beslutet om emissionen. Avskrifter ati
bolagsordningen, den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning

om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, samt en avskrift
av revisionsberättelsen för det år balansräkningen avser skall fogas till
teckningslistan eller hållas tillgängliga för aktietecknarna på den plats soni

anges i listan.

Har teckningen skett i s trid mot denna paragraf eller har aktier tecknats

med villkor som inte stämmer överens med de villkor som anges i emi s­

sionsbeslutet, skall 2 kap. 7 § tilläm pas.

Anser styrelsen eller den styrelsen inom sig förordnar att aktieteckning;

en är ogiltig enligt andra stycket, skal! aktietecknaren genast underrättas

om d etta. I annat fall skall aktietecknaren tilldelas de tecknade aktierna.

Aktierna skall genom styrelsens försorg genast tas upp i aktieb oken.

13 § Bestämmelserna i 2 kap. 13 och 14 §§ skall tillämpas vid inbetalning

på grund av nyteckning enligt detta kapitel. Kvittning av en skuld på grund
av aktieteckning mot en fordran hos bolaget får dock ske, om styrelsen

medger det. Ett sådant medgivande far inte lämnas, om det skulle vara till
skada för bolaget eller dess borgenärer.

14 § Senast tre månader efter det att tiden för utbyte eller nyteckning av

aktier har gått ut skall styrelsen för registrering anmäla hur många aktier
som har utgivits i utbyte eller som har nytecknats och helt betalts. Om

utbytestiden eller teckningstiden är längre än ett år, skall anmälan göras

senast tre månader efter utgången av vaije räkenskapsår under vilket

utbyte eller nyteckning har skett.

För registrering krävs

1. vid utbyte, att bolaget på g rund av emissionen har tillförts ersättning

till e tt värde som motsvarar minst det sammanlagda beloppet av de an­

mälda aktierna,

2. vid nyteckning, att aktierna helt har betalts, och

3. att auktoriserad revisor intygar att 1 eller 2 har iakttagits.
Genom registreringen är aktiekapitalet ökat med det sammanlagda nomi­

nella beloppet av de anmälda aktierna.

15 § De ny a aktierna skall medföra rätt till utdelning enligt vad som har

bestämts om detta i beslut et om emission. Beslutet får dock inte innebära

att en sådan rätt inträder senare än för räkenskapsåret efter det år under

vilket aktierna skall vara helt betalda.

1342

¬

background image

Upptagande av vissa andra lån

SFS 1987:618

16 § Om inte något annat följer av detta kapitel, får ett bankaktiebolag

inte ta upp ett penninglån på villkor att lånet skall betalas på något annat
sätt än med ett nominellt penningbelopp eller med ett penningbelopp som

bestäms med hänsyn till förändringar i penningvärdet.

17 § Upptagande av lån mot obligationer eller andra skuldebrev med rätt

till r änta, vars storlek är helt eller delvis beroende av utdelningen till

aktieägare i bolaget eller bolagets vinst (vinstandelsbevis) beslutas av

bolagsstämman. Styrelsen far dock fatta ett sådant beslut under förutsätt­
ning av bolagsstämmans godkännande eller efter bolagsstämmans bemyn­

digande.

Bestämmelserna i 2 kap. 20 § bankrörelselagen (1987:617) om bankak­

tiebolags rät t att utfärda obligationer skall iakttas vid upptagande av lån

enligt första stycket.

Emissionsprospekt

18 § Bestämmelserna i 4 ka p. 20-26 §§ om emissionsprospekt skall till-
lämpas när ett bankaktiebolag eller aktieägare i ett sådant bolag offentlig­
gör eller på annat sätt till e n vidare krets riktar en inbjudan att förvärva

sådana av bolaget utgivna skuldebrev, optionsbevis eller vinstandelsbevis
som avses i de tta kapitel. Emissionsprospekt behöver dock inte upprättas
om summan av de belopp som till följd av inbjudan kan komma att betalas

understiger en miljon kronor.

6 kap. Nedsättning av aktiekapitalet och förvärv av egna aktier

Nedsättning av aktiekapitalet

1 § Nedsättning av aktiekapitalet får ske för följande ändamål:

1. avsättning till reservfonden eller omedelbar täckning av förlust enligt

den fastställda balansräkningen, om förlusten inte kan täckas av fritt eget

kapital,

2. återbetalning till aktieägarna, eller
3. avsättning till en fond som kan användas enligt beslut av bolagsstäm­

man.

Nedsättning av aktiekapitalet kan genomföras genom

1. inlösen eller sammanläggning av aktier,
2. indragning av aktier utan återbetalning, eller
3. minskning av aktiernas nominella belopp med eller utan återbetal­

ning.

Om nedsät tning av aktiekapitalet på grund av bristande betalning finns

det bestämmelser i 4 k ap. 14 § andra stycket.

2 § Beslut om nedsättning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman, om
inte annat följer av 8 §. Nedsättningsbeslutet får inte fattas förrän bankak­

tiebolaget blivit r egistrerat. Behöver bolagsordningen ändras, skall beslut

om detta fattas först. Ett beslut om nedsättning får fattas innan ändringen

stadfästs, om det sker under förutsättning att stadfästelse meddelas.

Nedsättning för de ändamål som anges i 1 § först a stycket 2 eller 3 får

beslutas endast efter förslag eller godkännande av styrelsen.

'^43

/

¬

background image

\

SFS 1987:618

Bestämmelserna i 4 k ap. 5 § om förslag till bolagsstämm ans beslut"

andra handlingar gäller i tillämpliga de lar.

^

3 § Nedsättningsbeslutet skall ange det belopp varmed aktiekapitälef"
skall sättas ned (nedsättningsbeloppet), nedsättningsändamålet samt hUr'^

nedsättningen skall genomföras. Om det i samband med nedsättningen

skall utskiftas medel med högre belopp än nedsättningsbeloppet, skall
även det högre beloppet anges.

4 § Nedsättningsbeslutet skall anmälas för registrering. Om detta inte
har skett inom fyra månader från beslutet eller om bankinspektionen

genom lagakraftvunnet beslut har avskrivit en anmälan eller vägrat regist­

rering, har nedsättningsbeslutet förfallit. Detsamma gäller beslut om såda­

na ändringar av bolagsordningen som förutsätter att aktiekapitalet sätts

ned.

5 § Skall nedsättningsbeloppet användas enligt 1 § första stycket 1, är
aktiekapitalet nedsatt när beslutet har registrerats. Inom tre år från regis­

treringen får vinstutdelning beslutas endast om rätten ger tillstånd till detta
eller om aktiekapitalet har ökats med minst nedsättningsbeloppet. I fråga
om rättens tillstånd gäller 6 § andra-femte styckena i tillämplig a delar.

6 § Om nedsättningsbeloppet helt eller delvis skall användas enligt I §
första stycket 2 eller 3, far nedsättningsbeslutet inte verkställas utan rät­

tens tillstånd, såvida inte samtidigt bankaktiebolaget genom nyemission

tillförs ett belopp som minst svarar mot nedsättningsbeloppet.

Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det att nedsätt­

ningsbeslutet har registrerats. Till ansökningshandlingen skall fogas bevis

om registreringen.

Rätten skall utan dröjsmål inhämta bankinspektionens yttrande om och i

så fall i vad mån nedsättningen kan komma att inverka på insättamas rätt.

Finner rätten med hänsyn till yttrandets innehåll att nedsättningen inte bör
verkställas, skall ansökningen genast avslås. I annat fall skall rätten kalla
bolagets borgenärer och förelägga dem som vill bestrida'ansökningen att

^

senast en viss dag skriftligen hos rätten anmäla detta. I föreläggandet skall
anges att den som inte gjort sådan anmälan anses ha medgivit ansökningen.

I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens yttrande tas

in. Kallelsen skall genast kungöras genom rättens försorg i Post- och

Inrikes Tidningar.

Tillstånd skall meddelas, om ansökningen inte bestrids eller om de

^

borgenärer som bestrider den får full betalning eller betryggande säkerhet

^

för sina fordringar. Att en insättare bestrider ansökningen utgör dock inte

något hinder, om inspektionens yttrande ger grund för att meddela til l-

It

stånd.

Om en borgenär även är gäldenär i sam ma rättsförhållande, har han inte

rätt till betalning eller säkerhet enligt fjärde stycket.

7 § Rätten skall underrätta bankinspektionen om an sökningar enligt 6 §

och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana

1344

ansökningar.

¬

background image

Har rätten genom lagakraftvunnet beslut bifallit en ansökan enligt 6 §,- är

SFS 1987:618

aktiekapitalet nedsatt när beslutet har registrerats.

Om inte ansökan om rättens tillstånd har gjorts inom föreskriven tid eller

om rätten genom lagakraftvunnet beslut har avslagit ansökan, skall bankin­
spektionen förklara att nedsättningsbeslutet har förfallit. Detsamma gäller

beslut om sådana ändringar av bolagsordningen som förutsätter att aktie­
kapitalet sätts ned.

8 § I ett bankaktiebolag, vars aktiekapital utan ändring av bolagsord­

ningen kan be stämmas till ett lägre eller ett högre belopp, kan i bolagsord­
ningen tas in ett förbehåll att aktiekapitalet kan sättas ned genom inlösen

av aktier, dock inte under minimikapitalet. Förbehållet skall ange ordning­

en för inlösningen och inlösningsbeloppet eller grunderna för dess beräk­

ning.

Om förbehållet förs in genom att bolagsordningen ändras, får det endast

avse aktier som kan tecknas eller ges ut efter det att ändringen har registre­
rats. Har en fondemission ägt rum efter registreringen, får fondaktiema
lösas in först när tre år har förflutit från registreringen av emissionen.

När det enligt förbehållet har blivit bestämt att vissa aktier skall lösas in,

skall det genast anmälas för registrering att aktiekapitalet sätts ned med
dessa aktiers sammanlagda nominella belopp. När registreringen har skett
är aktiekapitalet nedsatt.

Förvärv av eg na aktier

9 § Ett bankaktiebolag får inte förvärva eller som pant ta emot egna
aktier. Ett dotterföretag får inte heller förvärva eller som pant ta emot
aktier i moderbolaget. Avtal i strid mot detta förbud är ogiltiga.

Har ett bankaktiebolag tillstånd att driva fondkommissionsrörelse, får

bolaget utan hinder av första stycket förvärva egna aktier för att underlätta

sådan rörelse. Anskaffningsvärdet av det sammanlagda innehavet av egna
aktier får inte vid något tillfälle överstiga ett belopp som svarar mot tre

procent av det för bolaget högsta tillåtna värdet enligt 16 § första stycket

fondkommissionslagen (1979:748).

Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del

bland dessa aktier även aktier i bankaktiebolaget, utgör första stycket inte
hinder för bolaget att som pant ta emot även de egna aktierna. Regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar närmare
föreskrifter om vilka begränsningar som i detta fall skall gälla.

7 kap. Bankaktiebolagets ledning

1 § Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.

Styrelsen skall förvalta bolagets angelägenheter i enlighet med vad som

föreskrivs i denna lag och bankrörelselagen (1987:617).

Styrelsen väljs av bolagsstämman. Regeringen får dock utse högst fem

ledamöter i styrelsen (offentliga styrelseledamöter) med uppgift att särskilt

verka för att samhällets intressen beaktas i bolagets verksamhet. Även

annan styrelseledamot får, om så föreslcrivs i bo lagsordningen, tillsättas i
annan ordning än genom val av bolagsstämman. Särskilda bestämmelser

1345

43-SFS 1987

¬

background image

SFS 1987:618

om att styrelseledamot kan utses av annan än stämman finns i lagen;,
(1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut ochå

försäkringsbolag.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i bolagsord-,

ningen. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall
bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstäm­
ma på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag och bankrörelselagen om styrelseledamöter

skall i tillämpliga delar gälla även suppleanter.

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos
styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på bolagsstämma vill avgå,
hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 §

uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon

suppleant, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter

vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående

mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutva­
rande ledamoten var offentlig styrelseledamot eller arbetstagarrepresen-
tant som avses i lagen (1976: 355) om styrelserepresentation för de anställ­

da i b ankinstitut och försäkringsbolag. Skall ledamoten väljas på bolags­

stämma, kan valet anstå till den nästa ordinarie stämma på vilken styrel­
seval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och

suppleanter och deras antal inte understiger fem.

Om en styrelseledamot som enligt bolagsordningen skall tillsättas i anr

nan ordning än genom val av bolagsstämma inte har utsetts, skall bankin­
spektionen förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot, aktie­

ägare, borgenär eller någon an nan vars rätt kan vara beroende av att det
finns någon som kan företräda bolaget.

3 § Styrelseledamöterna skall vara svenska medborgare och, om inte

regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen i sär­
skilda fall tillåter något annat, bosatta i Sverige. Den som är omyndig eller i
konkurs kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är
underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsför­
bud.

Utan hinder av första stycket får i et t bankaktiebolag som är bildat av

utländskt bankföretag högst en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter
vara svenska medborgare bosatta utomlands eller utländska medborgare.

Styrelseordföranden skall dock vara svensk medborgare och bosatt här i
landet. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektio­

nen får medge u ndantag från vad som f öreskrivs i detta stycke.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påböijat femtal vara

anställd i bank en. Vid denn a beräkning skall hänsyn inte tas till de offentli­
ga styr elseledamöterna. Att detsamma gäller arbetstagarrepresentanterna
enligt lagen (1976: 355) om styrelserepresentation för de anställda i ba nkin­
stitut och försäkringsbolag framgår av 8 § nämnda lag.

1346

¬

background image

4' § Styrelsen skall inom sig utse en verkställande direktör att under

SFS 1987:61o

styrelsens inseende leda verksamheten i banken. Om det behövs, får flera

verkställande direktörer utses bland styrelseledamöterna och styrelse­
suppleanterna. Styrelsen skall även förordna styrelseledamot eller styrei-
sesuppleant att vara ställföreträdare för verkställande direktör. I ett bank­
aktiebolag som är bildat av utländskt bankföretag skall verkställande di­

rektör vara bosatt här i landet.

Vad so m sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga

delar gälla ställföreträdare för verkställande direktör.

5 § Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing i

aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i ba nkaktiebolaget och i aktiebolag

inom samma koncern som bankaktiebolaget, om det inte har skett dessför­
innan. Förändringar i aktieinnehavet skal! anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt

lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden.

6 § Styrelsen får, med den inskränkning som följer av 7 §, uppdra åt

verkställande direktör eller någon annan att ensam eller tillsammans med

annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen

prövning. En person som har fått ett sådant uppdrag kallas delegat.

Delegation enligt första stycket får även ske till särskilda ledningsorgan

för visst område (regionstyrelse) eller för ett eller flera bankkontor (kon­

torsstyrelse).

Styrelsen skall i en ins truktion meddela föreskrifter om de befogenheter

som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater. Instruk­
tionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att bevilja
kredit, skall grunderna för kreditgivningen fastställas. Har flera verkstäl­
lande direktörer utsetts, skall instruktionen ange hur ledningen av bankens
verksamhet skall fördelas mellan dem. Styrelsen skall så snart det kan ske
sända en avskrift av instruktionen till bankinspektionen samt, när ändring­
ar vidtagits i instruktionen, underrätta inspektionen om detta.

Uppdrag som avses i fö rsta stycket kan när som helst återkallas eller

inskränkas. Även om styrelsen har lämnat delegatuppdrag får styrelsen

själv avgöra ärenden av varje slag.

7 § Styrelsen far inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att

avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övr igt av större

vikt.

Styrelsen får inte i någo t fall uppdra åt en enskild styrelseledamot eller

annan att bevilja kredit till fy sisk eller juridisk person som omfattas av

bestämmelserna i 2 kap. 17 § bank rörelselagen (1987:617).

Utan hinder av andra stycket får styrelsen uppdra åt annan att inom

fastställda gränser bevilja kredit i och f ör en rörelse som drivs av låntaga­

ren.

Styrelsen far endast i enlighet med de föreskrifter som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar uppdra åt en­
skild styrelseledamot eller annan att ensam eller i förening med annan
bevilja kredit till andra anställda och delegater än sådana som avses i andra
stycket och till fysiska eller juridiska personer, vilka står i ett sådant

1347

¬

background image

SFS 1987:618

förhållande till dem som anges i 2 kap. 17 § första stycket 6 och 7 bankfÖ^.

relselagen.

,

Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även garantiförbindel- •

se som bankaktiebolaget åtar sig.

8 § Regeringen kan förordna att ett delegatuppdrag som ges åt flera

personer skall omfatta också offentliga styrelseledamöter. Avser uppdra­

get att delta i en regionstyrelse, kan regeringen förordna att en person som

inte är ledamot av bankens styrelse skall omfattas av uppdraget med
uppgift att särskilt verka för att samhällets intressen beaktas i verksamhe­
ten.

Om en delegats uppdrag innebär att han skall ingå i en kontorsstyrelse,

får kommunfullmäktige i den kommun där kontoret är beläget förordna

högst två personer som skall ha till uppgift att särskilt verka för att

samhällets intressen beaktas i ver ksamheten. Är kontorsstyrelsen gemen­

sam för kontor i två kommuner, får fullmäktige i va rdera kommunen utse

en sådan person. Är styrelsen gemensam för kontor i tre eller flera kommu­

ner, utses personerna av fullmäktige i de två kommuner som har flest

invånare.

9 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anställd i banke n
far inte vara styrelseledamot i sådana företag vars huvudsakliga verksam­

het består i att förvalta eller driva handel med aktier eller som driver

emissionsrörelse. I andra företag får de vara styrelseledamöter, om bankr

aktiebolagets styrelse i varje särskilt fall ger sitt tillstånd. Den som tillstån­

det avser får inte delta i st yrelsens beslut i frågan.

10 § Om ett bankaktiebolag har blivit moderbolag, skall styrelsen med­

dela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall läm­

na styrelsen för moderbolaget de upplysningar som behövs för att bedöma
koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

11 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen

skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen eller

beslutas av bolagsstämman eller följer av andra stycket. Styrelsen får även
utse vice ordförande. Vid lika rö stetal avgörs valet genom lottning. Verk­

ställande direktör eller annan anställd i banken får inte vara ordförande

eller vice ordförande.

Valet av ordförande skall utan dröjsmål underställas regeringen för

godkännande. Regeringen skall godkänna valet, om den valde kan förvän­

tas verka för att såväl bankens som samhällets intressen beaktas i verk­

samheten. Om valet inte godkänns skall regeringen i stället utse en annan

ledamot av styrelsen till ordförande.

Regeringens godkännande enligt andra stycket gäller tills vidare. Vid

omval av en ordförande som tidigare har godkänts av regeringen krävs inte

ny underställning. Regeringen får återkalla sitt godkännande, om ordföran­

den inte längre uppfyller de villkor för godkännande som anges i andra:
stycket. Om regeringen har utsett ordföranden får uppdraget återkallas när
som helst.

1348

Om ett godkännande har återkallats skall bestämmelserna i första sty c-ji

¬

background image

ket tillämpas. Detsamma gäller om ett uppdrag har återkallats eller av

SFS 1987:618

annat skäl upphört.

Intill dess att valet av ordförande har prövats av regeringen, skall den

enligt första stycket utsedde ledamoten vara ordförande.

12 § Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På

begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som underteck­

nas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till

det. Styrelseledamot har rätt att fa avvikande mening antecknad till proto­

kollet. Protokollen skall föras i numme rföljd och förvaras på betryggande

sätt.

En offentlig styrelseledamot eller, om flera sådana ledamöter är utsedda,

den eller de som regeringen förordnar, har rätt att närvara och delta i
överläggningarna när ärenden, som senare skall avgöras av styrelsen,

förbereds av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter, anställda eller dele­
gater i banken. En person som avses i 8 § första stycket andra meningen

har motsvarande rätt.

13 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelsele­
damöter eller det högre antal som föreskrivs i bolagsordningen är närva­

rande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt

samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och
erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelsele­
damot inte kan komma och det finns en suppleant, som skall träda in i hans
ställe, skall suppleanten beredas tillfälle till det.

Om inte bolagsordningen föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som

styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande

röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är

styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än
en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i
bolagsordningen.

Handlingar som enligt denna lag eller bankrörelselagen (1987:617) skall

undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela

antalet styrelseledamöter.

14 § En styrelseledamot eller en delegat får inte handlägga frågor om
avtal mellan honom och bankaktiebolaget. Han får inte heller handlägga
frågor om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har ett

väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Han far inte heller delta i
beslut om avtal mellan bolaget och tredje man, som han ensam eller
tillsammans med annan får företräda. Med avtal jämställs rättegång eller

annan talan.

15 § Styrelsen företräder bankaktiebolaget och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda

bolaget och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant bemyndigan­

de har tagits in i bola gsordningen. I fråga om den som inte är styrelseleda­

mot gäller vad som sägs i 3 § fö rsta stycket och 14 § om sty relseledamot.
Regeringen el ler, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får

1349

¬

background image

\

SFS 1987:618

medge undantag från kravet på svenskt medborgarskap för firmateckn

ett bankaktiebolag som är bildat av utländskt bankföretag.

• nrK.

Rätten att teckna bolagets firma får utövas endast av två eller flera^

personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

,

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i'-

andra stycket.

16 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för bankaktiebolaget far inte
företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda otillböW

lig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller
annan aktieägare.

En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av bolagsstämman

eller annat bolagsorgan som inte är gällande därför att de står i strid me d

denna lag, bankrörelselagen (1987:617) eller bolagsordningen,

(

17 § Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog

en rättshandling för bolaget, gäller inte rättshandlingen mot bolaget, oni
den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att
befogenheten överskreds.

18 § För registrering skall bankaktiebolaget anmäla vem som har utsetts

till styrelseledamot, suppleant eller firmatecknare samt deras postadress,
personnummer och medborgarskap. För registrering skall även anmälas av

vilka och hur bolagets firma tecknas.

Anmälan görs första gången när bankaktiebolaget enligt 2 kap, 12 §

anmäls för registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat
i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt

första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälning­
en gäller.

Om bolagets postadress ändras, skall bolaget genast anmäla det för

registrering.

8 kap. Bolagsstämma

1 § Aktieägarnas rätt att besluta i bankaktiebolagets angelägenheter ut­

övas vid bolagsstämman.

1 avstämningsbolag tillkommer rätten att delta i bolagsstämma den som

har tagits upp som aktieägare i en sådan utskrift av aktieboken som avses i

3 kap. 14 § andra stycket.

1 bolagsordningen kan bestämmas att aktieägare, för att få delta i bolags^

stämman, skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag far inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidi­

gare än femte dagen före stämman.

Aktier som tillhör bolaget eller dess dotterföretag kan inte företrädas vid

bolagsstämman. Sådana aktier skall inte medräknas när det fordras sam-
tycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall b)i

giltigt eller en befogenhet skall få utövas.

2 § En aktieägares rätt vid bolagsstämman ut övas av aktieägaren pcrsoil'-

i })

1350

ligen ell er genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten J

gäller högst ett år från utfärdandet.

i

¬

background image

En aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst ett biträde.

SFS 1987:618

Om två eller flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

ett visst bankaktiebolag får vaije styrelse för sig utöva rösträtt för de aktier
styrelsen förvaltar. En fondstyrelse får för högst ett år i sänder överlåta åt
en eller flera fackliga organisationer med medlemmar anställda hos bolaget
och, om bolaget är moderbolag i en koncern, hos dess dotterbolag att var
för sig utöva rösträtt för aktier som styrelsen förvaltar.

3 § Ingen kan rösta för egna och andras aktier för sammanlagt mer än en

femtedel av de aktier som företräds på stämman, om inte något annat följer
av bolagsordningen.

En alctieägare får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
1. talan mot honom,
2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gent­

emot bolaget, eller

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträff ande annan, om aktie­

ägaren i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets.

Bestämmelserna i första och andra styckena om aktieägare gäller även

ombud för aktieägare.

Om två ell er flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

ett visst bankaktiebolag, anses vaije styrelse för sig som aktieägare vid

tillämpning av första och tredje styckena.

4 § Bolagsstämman skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I
bolagsordningen kan dock föreskrivas att den skall eller kan hållas på
annan angiven o rt. Om utomordentliga omständigheter föranleder det, får
stämman hållas på annan plats inom riket.

5 § Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom fyra månader efter utgång­

en av vaije räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram
årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag, koncernre­
dovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i

moderbolag, koncemresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag, bankrö­

relselagen (1987:617) eller bolagsordningen.

Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1-3 skall dock skjutas upp till

en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet, som består av ägare

till minst en tiondel av samtliga aktier, begär det. Sådan stämma skall
hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov

är inte tillåtet.

Om skyldighet att sända in vissa handlingar till b ankinspektionen finns

det bestämmelser i 7 kap . 6 § bankrörelselagen.

6 § Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till d etta.

P' Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen

1351

Si'

¬

background image

t

SFS 1987:618

begärs av flertalet av revisorerna eller av ägare till minst en tiondel ay

samtliga aktier. Kallelse skall utfärdas inom florton dagar från den dag då .

begäran kom in till b olaget.

'

7 § En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsst äm­

ma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så

god tid at t ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

8 § Styrelsen kallar till bolagsstämma. Kallelse far utfärdas tidigast fyra

veckor före stämman. Om inte bolagsordningen föreskriver längre tid,

skall kallelsen utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma

upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har
inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt
denna lag eller bolagsordningen krävs för att ett bolagsstämmobeslut skall

bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman

inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall
anges vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelse skall ske enligt bolagsordningen. Skriftlig kallelse skall dock

alltid sändas till vafle aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om

1. ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i

bolagsordningen, eller

2. bolagsstämma skall behandla fråga om
a) sådan ändring av bolagsordningen som avses i 14 §,

b) bolagets försättande i likvidation, eller

c) upphörande av bolagets likvidation.

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på

stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, skall det

huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Att i
vissa fall särskilda uppgifter skall anges i kallelsen följer av 4 kap. 5 §

andrastycket, 5 kap. 3 § och 1 § tredje stycket detta kapitel.

Under minst en vecka före den stämma som avses i 5 § skall redovis­

ningshandlingarna och revisionsberättelsen samt, i moder bolag, koncern-

redovisningshandlingarna och koncernrevisionsberättelsen eller avskrifter
av dessa hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna och genast sändas

till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

9 § Om bestämmelser i denna lag, bankrörelselagen (1987; 617) eller

bolagsordningen rörande kallelse till bolagsstämma eller tillhandahållande
av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet

utan samtycke av de aktieägare som berörs av felet. Stämman får dock

även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i

kallelsen, om ärendet enligt bolagsordningen skall förekomma på stämman

eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får

också besluta att extra bolagsstämma skall sammankallas för behandling
av ärendet.

10 § Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som

styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna. I bola gsord­

ningen kan dock bestämmas vem som skall öppna stämman och vara

1352

ordförande vid denna.

¬

background image

Stämmans ordförande skall upprätta en förteckning över närvarande

§FS 1987:618

aktieägare, ombud och biträden samt i de nna ange hur många aktier och

röster var och en företräder vid stämman (röstlängd). Sedan röstlängden

har godkänts av stämman, skall den tillämpas till dess att stämman beslutar

om ändring. Uppskjuts stämman till en senare dag än nästföljande vardag,
skall en ny röstlängd upprättas.

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I fråga

om protokollets innehåll gäller

1. att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till pr otokollet,

2. att stämmans beslut skall föras in i pro tokollet, samt

3. att, om röstning har skett, resultatet skall anges i prot okollet.

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justerings­

man som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall det

justerade protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget. Proto­

kollen skall förvaras på betryggande sätt.

11 § Styrelsen skall, om en aktieägare begär det och styrelsen finner att

det kan ske utan väsentlig nackdel för bankaktiebolaget eller nämnvärd
olägenhet för enskild, på bolagsstämman lämna upplysningar om förhållan­
den, som kan inverka på bedömandet av bolagets årsredovisning och dess

ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår bankaktiebolaget i
en koncern, avser upplysningsplikten även bolagets förhållande till andra
koncernföretag samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen

liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterfö­

retagens ställning.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte

är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter

hållas skriftligen tillgänglig för aktieägarna hos bolaget samt sändas till de

aktieägare som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till aktieägar­

na utan väsentlig nackdel för bolaget eller nämnvärd olägenhet för enskild,

skall upplysningen i ställ et på aktieägarens begäran lämnas till revisorerna

inom två veckor efter stämman. Revisorerna skall inom en månad efter

stämman till st yrelsen skriftligen yttra sig huruvida den begärda upplys­

ningen ha r lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras me­
ning borde ha föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande

moderbolag, i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen

i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller
erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande
tillgängligt för aktieägarna på bankaktiebolagets huvudkontor samt sända

det i avskrift till d e aktieägare som har begärt upplysningen.

12 § Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än

hälften a v de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som

ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna.

Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av

stämman innan valet förrättas.

Första stycket gäller inte om annat följer av denna lag, bankrörelselagen

(1987:617) eller bolagsordningen. Beträffande beslut som avses i 13 och

I353

¬

background image

SFS 1987:618

14 §§ kan dock i bolag sordningen endast föreskrivas villkor som går lä

än som anges i dessa paragrafer.

'

"H'

13 § Beslut att ändra bolagsordningen fattas av bolagsstämman, utonif'i

det fall som avses i 4 kap. 14 § andra stycket. Beslutet är giltigt, om det har .

biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster­

na som de vid stämman företrädda aktierna, eller den större majoritet som
krävs enligt 14 §.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen skall genast anmälas för

registrering, sedan ändringen har stadfästs. Beslutet får, utom i de fall som

avses i 8 kap. 7 § bankrörelselagen (1987:617), inte verkställas förrän

registrering har skett.

14 § Ett beslut om sådan ändring av bolagsordningen att i fråga om redan

utgivna aktier

1. aktieägarnas rätt till bankaktiebolagets vinst eller övriga tillgångar

minskas genom bestämmelse enligt 9 kap. 1 § andra stycket, eller

2. rättsförhållandet mellan aktier rubbas

?

är giltigt, om det biträtts av samtliga vid st ämman närvarande aktieägare
företrädande minst nio tiondelar av aktierna.

Ett beslut om en sådan ändring av bolagsordningen som innebär att
1. det antal aktier för vilka aktieägare kan rösta på bolagsstämman

begränsas,

2. av nettovinsten för räkenskapsåret, efter avdrag för vad som går åt

för att täcka balanserad förlust, mer än som följer av 9 kap. 4 § första

stycket skall avsättas till reservfonden eller på något annat sätt hållas inne,

eller

- •

3. användningen av bolagets vinst eller dess behållna tillgångar vid dess

upplösning regleras på något annat sätt än som avses i första stycket 1 eller

^

detta stycke 2

i

är giltigt, om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av de

s

avgivna rösterna och nio tiondelar av de på stämman företrädda aktierna.

i

Ett beslut om sådan ändring av bolagsordningen som avses i första eller

ö

andra stycket är, utan hinder av vad i dessa stycken sägs, giltigt, om d et

biträtts av aktieägare med minst t vå tredjedelar av såväl de avgivna röster-

i

na som de på stämman företrädda aktierna, om

1. ändringen endast försämrar viss eller vissa aktiers rätt och samtliga

jilj

de vid stämman närvarande ägarna av dessa aktier företrädande minst nio

j

tiondelar av alla de aktier som på detta sätt berörs samtycker till ändring-

'i

en, eller

,

'i

2. ändringen endast försämrar ett helt aktieslags rätt och ägarna till

i

minst hälften av alla aktier av detta slag och nio tiondelar av de på

jts

stämman företrädda aktierna av detta slag samtycker till ändringen.

"i ;

15 § Bolagsstämman får inte fatta beslut som ä r ägnade att bereda otill­

börlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolage t eller

'

annan aktieägare.

't:

16 § Om ett beslut av bolagsstämman inte har kommit till i behörig

1354

ordning eller i övrigt strider mot denna lag, bankrörelselagen (1987:617)

¬

background image

eller bolagsordningen, kan talan mot bankaktiebolaget om att beslutet skall

SFS 1987:618

upphävas eller ändras föras av aktieägare eller av styrelsen eller styrelsele­
damot. Sådan talan kan föras även av den som styrelsen obehörigen har

vägrat att föra in som aktieägare i aktieboken.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte

talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket när

1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla aktie­

ägares samtycke,

2. samtycke till be slutet krävs av alla eller vissa aktieägare och sådant

samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse

som gäller för bolaget har eftersatts i något väsentligt avseende.

En dom varigenom bolagsstämmans beslut upphävs eller ändras gäller

även för de aktieägare som inte har fört talan. Rätten kan ändra bolags­

stämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet
rätteligen borde ha haft. Är bolagsstämmans beslut sådant som enligt
denna lag eller bankrörelselagen skall anmälas för registrering, skall rätten
underrätta bankinspektionen för registrering, om beslutet har upphävts
eller ändrats genom en dom som vunnit laga kraft eller rätten genom beslut

under rätte gången har förordnat att bolagsstämmans beslut inte får verk­

ställas.

17 § Om styrelsen vill väcka talan mot bankaktiebolaget, skall styrelsen
sammankalla en bolagsstämma för val av ställföreträdare att föra bolagets

talan i tvisten. Stämning delges med den valde ställföreträdaren.

Ett förbehåll i b olagsordningen, att tvister mellan bolaget och styrelsen,

styrelseledamot, likvidator eller aktieägare skall hänskjutas till skiljemän,

har samma verkan som ett skiljeavtal. Om styrelsen begär skiljemannaför-

farande mot bolaget, tillämpas första stycket. Är det fråga om en klander­

talan av styrelsen mot bolagsstämmans beslut är rätten till talan inte

förlorad enligt 16 § andra stycket, om styrelsen inom den klandertid som

anges där har kallat till bola gsstämma enligt första stycket.

9 kap. Vinstutdelning och annan användning av bankaktiebolagets egendom

1 § Ett bankaktiebolags medel får betalas ut till aktieägarna endast enligt

bestämmelserna i denna lag om vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning

av aktiekapitalet eller reservfonden och utskiftning vid bolagets likvida­

tion.

Om bolage ts verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än a tt

bereda vinst åt aktieägarna, skall bolagsordningen innehålla bestämmelser

om hur vinsten och de behållna tillgångarna vid bolagets likvidation skall
användas.

2 § Vinstutdelning till a ktieägare får inte överstiga vad som i den fast­
ställda balansräkningen och, i fråga om moderbolag, i den fastställda

koncernbalansräkningen för det senaste räkenskapsåret redovisas som
bolagets eller koncernens nettovinst för året, balanserad vinst och fria

fonder sedan avdrag gjorts för

1355

¬

background image

\

SFS 1987:618

1- den redovisade förlusten,

' '

2. det belopp som enligt lag eller bolagsordningen skall avsättas'''

bundet eget kapital eller, i fråga om moderbolag, det belopp som av detfn

egna kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom den-^

na skall föras över till det bundna egna kapitalet, och

3. belopp som annars enligt bolagsordningen skall användas för någöl

annat ändamål än utdelning till aktieägarna.

Vinstutdelning får inte ske med så stort belopp att utdelningen med

hänsyn till bol agets eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet elléf

ställning i övrigt står i strid med god affärssed. Förbud mot vinstutdelning i

vissa fall föreskrivs i 6 kap. 5 §.

3 § Bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning. Stämman får endast

i den mån den har skyldighet till de tta enligt bolagsordningen besluta om
utdelning av större belopp än styrelsen har föreslagit eller godkänt.

I avstämningsbolag skall avstämningsdagen anges i bolagsstämmans

beslut om utdelning till a ktieägare. Utdelningen förfaller till betalning på

avstämningsdagen och skall betalas utan dröjsmål. Den som på avstäm­

ningsdagen är införd i aktieboken eller i förteck ningen enligt 3 kap. 13 §

skall anses behörig att ta emot utdelningen. Om han inte var behörig att ta
emot utdelningen skall 4 kap. 4 § tred je stycket tilllämpas.

4 § Till reservfonden skall avsättas belopp, som

1. om reservfonden inte uppgår till tjugo procent av aktiekapitalet,

motsvarar minst tio procent av den del av nettovinsten för året som inte

går åt för att täcka balanserad förlust,

2. på grund av aktieteckning erhållits för aktierna utöver det nominella

beloppet,

3. betalats till bolaget av någon som fått en aktie förverkad,
4. enligt 4 kap. 18 § skall tillfalla bolaget,

5. vid utbyte av en fordran enligt skuldebrev mot en aktie, motsvarar

skillnaden mellan fordringsbeloppet och aktiens nominella belopp,

6. enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden,

7. enligt beslut av bolagsstämman i övrigt skall överföras från det i

balansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden.

Vid be räkning av det belopp, som enligt första stycket 1 skall avsättas

till res ervfonden, skall nettovinsten ökas med vad s om kan ha tillerkänts
styrelseledamot eller annan som tantiem.

Reservfonden får enligt beslut av bolagsstämman sättas ned endast

1. för att täcka sådana förluster enligt den fastställda balansräkningen,

som inte kan täckas av fritt eget kapital,

2. för fondemission, eller

3. för andra ändamål, om rätten med motsv arande tillämpning av 6 kap.

6 § ger tillstånd till nedsättningen.

5 § Sker utbetalning till aktieägare i strid mot denna lag, skall mottag aren

betala tillbaka vad han erhållit med ränta beräknad enligt 5 § räntelagen

(1975:635) från det att utbetalningen erhållits intill dess högre ränta skall

betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. Detta gäller

1356

dock inte om mottagaren hade skälig anledning att anta att utbetalningen

utgjorde laglig vinstutdelning.

¬

background image

För den brist som uppkommer vid återbetalningen ansvarar enligt 5 kap.

SFS 1987:618

1-4 §§ bankrörelselagen (1987:617) de som medverkat till att besluta om

eller verkställa utbetalningen eller till att upprätta eller fastställa en oriktig

balansräkning som legat till grund för beslutet.

6 § Bolagsstämman far besluta om gåvor till al lmännyttiga eller därmed
jämförliga ändamål, om det med hänsyn till ända målet, bolagets ställning
och omständigheterna i övrig t kan anses skäli gt. Styrelsen får för sådana

ändamål endast använda tillgångar som m ed häns yn till bolage ts ställning
är av ringa betydelse.

10 kap. Likvidation och upplösning

Frivillig likvidation

1 § Bolagsstämman kan besluta att bankaktiebolaget skall träda i likvida­

tion.

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga aktieägare förenat

sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande stämmor
och på den senare stämman biträtts av aktieägare med minst två tredje­
delar av de avgivna rösterna. Längre gående villkor för att beslutet skall bli
giltigt får föreskrivas i bolagsordningen. Likvidationen inträder omedel­

bart eller den senare dag som stämman beslutar.

Ett beslut om likvidation kan d ock alltid fattas med enkel majoritet, om

det gäller ett beslut enligt 19 § andra stycket eller om det föreligger grund

för tvångslikvidation enligt 2 eller 4 §. Vid lik a röstetal utgörs stämm ans
beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut o m likvidation
enligt detta stycke har omedelbar verkan.

Tvångslikvidation
2 § Det åligger styrelsen i ett bankaktiebolag att ofördröjligen upprätta
en särskild balansr äkning så snart det finns skä l att anta att bolagets eget

kapital underskrider nio tiondelar av det registrer ade aktiekapitalet. Visar
balansräkningen att så är fallet, skall styrelsen snarast mö jligt til l bola gs­
stämman hänskjuta frågan om bolaget skall träda i likvidation. Tidpunkten

för bolagsstämman skall bestäm mas efter sam råd med bankins pektionen.

Minst en vecka före stämman skall styrelsen till bankinspektionen sända in
balansräkningen och ett särskilt yttrande av revisorerna över denna. Vida­

re skall styrelsen inom samma tid hos bolaget hålla de nämnda handlingar­
na tillgängliga för aktieägarna. Handlingarna skall läggas fram på stämman.

Om bolagsstämman inte godkänner en balansräkning, avseende ställningen

vid tid en för stämman, som utvisar att det egna kapitalet uppgår til l det

registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen, om inte stämman beslutar att
bolaget skall träda i likvidation, hos rätten ansöka om att bolaget försätts i
likvidation. En sådan ansöka n kan även göra s av en styre lseledamot eller
en aktieä gare. Anmälan till rätten om samma förhålla nde kan göras av

bankinspektionen.

Görs en ansökan eller en anmälan enligt första stycket, förordnar rätten

att bolaget skall träda i likvidation, om det inte under ärendets han dlägg­
ning i första instan s styrks att en balansräkning, som utvisar att bolagets

eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet, har blivi t granskad

I357

av revisorerna och godkänd av bolag sstämman.

¬

background image

SFS 1987:618

Vid be räkningen av det egna kapitalets storlek skall inom linjen läggas'

till en post som utvisar den ökning av tillgångarnas sammanlagda värdd
som skulle följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för

de förväntade försäljningskostnaderna. Beträffande sådana anläggningstill­
gångar som undergår en fortlöpande värdeminskning gäller dock att de tas

upp till anskaffningsvärdet minskat med erforderliga avskrivningar och
nedskrivningar, om ett högre värde erhålls genom detta,

3 § Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem
enligt 2 § fö rsta stycket, svarar de och andra som med vetskap om denna

underlåtenhet handlar på bankaktiebolagets vägnar solidariskt för de för­

pliktelser som uppkommer för bolaget. Ett sådant ansvar inträder även för

de aktieägare som, när likvidationsplikt föreligger enligt 2 § första stycket,
med vetskap om likvidationsplikten deltar i beslut att fortsätta bolagets

verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf gäller dock inte för förplik­
telser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till rättens

prövning eller sedan en balansräkning, som utvisar att bolagets eget kapital
uppgår till det registrerade aktiekapitalet, har blivit granskad av revisorer­

na och godkänd av bolagsstämman.

4 § Rätten skall förordna att bankaktiebolaget skall träda i likvidatio n,
om

1. rörelsen inte öppnats inom ett år från bolagets bildande,
2. bolagets hela rörelse har överlåtits,
3. meddelad oktroj gått till ända utan att ny oktroj beviljats eller rege­

ringen har förklarat oktrojen förverkad, eller

4. bolaget efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom

föreskriven tid h ar fattat beslut om likvidation enligt 19 § andra stycket.

Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks att likvida­

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av bankin­

spektionen eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot eller aktieägare.

I det fall som avses i fö rsta stycket 4 prövas frågan även på ansökan av
borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon
som kan företräda bolaget.

Förfarandet hos rätten

5 § Görs ansökan eller anmälan som avses i 2 eller 4 §, skall rätten
genast kalla bolaget, bankinspektionen samt de aktieägare och borgenärer

som vill yttra sig i ären det att inställa sig för rätten på en bestämd dag, då
frågan om skyldighet för bolaget att träda i likvidation skall prövas. Kallel­
sen skall delges bolaget, om det kan ske på annat sätt än enligt 15 -17 §§

delgivningslagen (1970:428). Kallelsen skall kungöras genom rättens för­

sorg i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före

inställelsedagen.

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för

expeditioner i ett ärende enligt 2 el ler 4 §, skall kostnaderna betalas av
bankaktiebolagets medel, om bolaget förpliktas träda i likvidation eller om

1358

rätten i annat fall finner det skäli gt. När anmälan har gjorts av bankinspek­
tionen skall de ssa kostnader betalas av bolaget.

¬

background image

,Genomför ande t av likvidationen

SFS 1987:618

7 § Bolagsstämman eller den domstol som beslutar att bankaktiebolaget

skall träda i likvidation skall genast anmäla beslutet till bankinspektionen
för registrering. Bankinspektionen skall därvid utan dröjsmål utse två eller
flera likvidatorer. Likvidatorerna träder i styrelsens ställe och har till

Uppgift att genomföra likvidationen.

8 § Bestämmelserna i denna lag och bankrörelselagen (1987:617) om

styrelse och styrelseledamöter skall tillämpas på likvidatorerna, i den mån
inte annat följer av detta kapitel.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att bolaget träder i

likvidation. Bestämmelserna om revision i 3 kap. bankrörelselagen skall

tillämpas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall innehålla ett utta­
lande huruvida enligt revisoremas mening likvidationen onödigt fördröjs.

9 § I fråga om bolagsstämma under likvidation skall bestämmelserna i

denna lag o ch bankrörelselagen (1987:617) om bolagsstämma tillämpas, i
den mån inte annat följer av detta kapitel.

10 § När bankaktiebolaget har trätt i likvidation skall styrelsen genast
avge en redovisning för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under
den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram på

bolagsstämma. Redovisningen skall läggas fram på stämman så snart det
kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall
tillämpas.

Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild

redovisning avges för detta år. I ett bankaktiebolag som är moderbolag
skall denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

11 § Likvidatorerna skall ansöka om kallelse på bankaktiebolagets okän­

da borgenärer.

12 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla bankaktiebolagets
egendom till pengar, i de n mån det behövs för likvidationen, samt betala

bolagets skulder. Bolagets rörelse får fortsättas, om det behövs för en

ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skäligt rådrum
för att skaffa sig nya anställningar.

13 § Likvidatorerna skall för vaije räkenskapsår avge en årsredovisning,

som skall läggas fram på den ordinarie bolagsstämman för godkännande. I

fråga om likvidatoremas redovisning och dess behandling på stämman

tillämpas inte 8 kap, 5 § andra stycket 1 och 2 denna lag samt 4 kap. 9 §

andra stycket 3 och tredje-femte styckena, 10 och 11 §§ bankrörelselagen
(1987:617).

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid aktiekapi­

talet anges inom linjen, i förekommande fall fördelat på olika aktieslag.

Ingen tillgång får tas upp till e tt högre värde än den beräknas inbringa

efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas
inbringa e tt väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i

1359

¬

background image

\.

SFS 1987:618

balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostn
beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade

den, skall vid tillgångs- eller skuldposten det beräknade beloppet'
inom linjen.

T;>1 )

14 § När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälnltigsti- •

den har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna ' *?

skifta bolagets behållna tillgångar. Om något skuldbelopp är tvistigt eller
inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall sä

mycket av bolagets medel som kan behövas för denna betalning behålläS '

och återstoden skiftas.

De aktieägare som vill klandra skiftet skall väcka talan mot bolagét

senast tre månader efter det att slutredovisningen lades fram på bolags­
stämman.

Om en aktieägare inte inom fem år efter det att slutredovisning lades

fram på bolagsstämman har anmält sig för att lyfta vad han erhållit vid

skiftet, har han förlorat sin rätt till detta. Om medlen är ringa i förhållande

till de skiftade tillgångarna, kan rätten på anmälan av likvidatorerna föf-

ordna att medlen skall tillfalla allmänna arvsfonden. I annat fall skall 17 §

tillämpas.

'

15 § När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det

kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltnings­
berättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även

innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovis­

ningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisnings­
handlingarna skall lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad

därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvalt­

ningen under likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen har lämnats till likvidatorerna skall

dessa genast kalla aktieägarna till en bolagsstämma för granskning av

slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandling­
ar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga för aktieägarna och
sändas till aktieägare enligt bestämmelserna i 8 kap. 8 § Qärde stycket samt

läggas fram på stämman. Föreskrifterna i 8 kap. 5 § andra stycket 3 och
tredje stycket om beslut på bolagsstämma om ansvarsfrihet för styrelsele­
damöterna skall tillämpas på likvidatorerna. Om skyldighet att sända in de

nämnda handlingarna till bankinspektionen finns bestämmelser i 7 kap. 6 §
bankrörelselagen (1987; 617).

16 § När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen är bankaktiebo­

laget upplöst. Detta skall genast anmälas för registrering.

Ägare av en tiondel av samtliga aktier kan dock begära hos likvidatorer­

na att en bolagsstämma kallas in för att behandla en fråga om talan enligt 5

kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617).

17 § Om det efter bankaktiebolagets upplösning enligt 16 § visar sig att

bolaget har tillgångar eller om talan väcks mot bolaget eller om det av
någon annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvi-

1360

dationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna för reglst-

¬

background image

rering. Kallelse till första bolagsstämman efter återupptagandet skall utfär-

SFS 1987; 618

das enligt bolagsordningen. Därutöver skall skriftliga kallelser sändas till

vaije aktieägare vars postadress är införd i aktieboken eller på annat sätt är
känd för bolaget.

18 § Om ett bankaktiebolag har trätt i likvidation på grund av bolags­
stämmans beslut eller, i fall som avses i 2 §, på grund av rättens beslut, kan
stämman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att likvidationen skall
upphöra och bolagets verksamhet återupptas. Ett sådant beslut får dock
inte fattas, om det finns anledning till likvidation på grund av denna lag
eller bolagsordningen, eller om bolagets eget kapital beräknat enligt 2 §
tredje stycket inte uppgår till det registrerade aktiekapitalet, eller om

utskiftning har ägt rum.

När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.
Bolagsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av en

styrelse skall likvidatorerna genast anmäla för registrering. Beslutet får

inte verkställas förrän bankinspektionen lämnat tillstånd till detta och
registrering har skett.

Om ett likvidationsbeslut som avses i 1-4 §§ har blivit upphävt genom

en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna
genast anmäla detta för registrering samt kalla till bola gsstämma för val av
styrelse.

När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 15 § tillämpas.

Konkurs

19 § Om ett bankaktiebolag har försatts i konkurs och denna avslutas

utan överskott, är bolaget upplöst när konkursen avslutas.

Om det finns överskott, skall bolagsstämman inom en månad från det att

konkursen avslutades besluta att bolaget skall träda i likvidation. Om inte

ett sådant beslut fattas gäller 4 §.

Var bolaget i likvidation när det försattes i k onkurs, skall likvidationen

fortsättas enligt 17 §, om konkursen avslutas med överskott.

20 § Om ett bankaktiebolag försätts i konkurs, skall tingsrätten sända en
underrättelse om beslutet till bankinspektionen för registrering.

Under konkursen företräds bolaget som konkursgäldenär av den styrel­

se eller de likvidatorer som finns vid konkursens början. Även under

konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå, om

entledigande och om nytillsättning.

När en konkurs har avslutats skall tingsrätten genast för registrering

underrätta bankinspektionen samt ange om överskott finns eller inte.

Tingsrätten skall även för registrering underrätta bankinspektionen när en
överrätt genom beslut som vunnit laga kraft har upphävt ett b 'slut att
försätta bolaget i k onkurs.

11 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

Fusion genom absorption

1 § Enligt ett avtal om fusion kan ett bankaktiebolag (det överlåtande

bolaget) gå upp i e tt annat bankaktiebolag (det övertagande bolaget). En

136!

¬

background image

\

SFS 1987:618

sådan fusion innebär att det överlåtande bolaget upplöses utan likv'
samt att dess tillgångar och skulder övertas av det övertagande bo

Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av bolagsstämman i det öv

de bolaget, om inte annat följer av 9 §. Fusion kan ske, trots att'
överlåtande bolaget har trätt i likvidation. I ett sådant fall skall likvida^

tionen avslutas när tillstånd enligt 4 § h ar registrerats.

:

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under mtet

en vecka före den bolagsstämma vid vilken frågan om godkännande äv
fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på stämman:

,

1. förslag till bolagsstämmans beslut,

fji

2. fusionsavtalet, som skall ange fusionsvederlaget och grunderna för

dess fördelning,

i?

3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av

vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för bolaget och insättarna,

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3,
5. om årsredovisningen inte skall behandlas på stämman, de handlingar

som anges i 4 kap . 5 § första stycket 1 -3,

6. om i fusionsve derlaget ingår aktier i det övertagande bolaget eller,av

detta bolag utfärdade konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade

med optionsrätt till nyte ckning, de handlingar som anges i 4 kap. 5 § första
stycket 1-3 beträffande det övertagande bolaget.

Handlingarna skall genast sändas till de aktieägare som begär det och

uppger sin postadress.

Ett avtal om fusion enligt första stycket får inte träffas mellan ett

svenskägt bankaktiebolag och ett bankaktiebolag som är bildat av ut­
ländskt bankföretag.

Fusion genom kombination

2 § Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera bankaktiebolag (de

överlåtande bolagen) förenas genom att bilda e tt nytt bankaktiebolag (det
övertagande bolaget). En sådan fusion innebär att de överlåtande bolagen
upplöses utan likvidation samt att det övertagande bolaget övertar deras

tillgångar och skulder mot aktierna i det övertagande bolaget. Avtalet skall

för att bli giltigt godkännas av bolagsstämman i vaije överlåtande bolag.

Bestämmelsen i I § första stycket Qärde meningen skall tillämpas.

>

De handlingar som anges i 1 § andra stycket 1-5 skall upprättas för

vaije överlåtande bolag. De skall hållas tillgängli ga för aktieägarna i de

överlåtande bolagen under minst en vecka före bolagsstämma vid vilken

frågan o m godkännande av fusionsavtalet skall behandlas. Handlingarna

skall genast sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post­

adress. Handlingarna skall läggas fram på stämmorna .

'

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till bolagsordning för det över-,

tagande bolaget och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de

överlåtande bolagen godkänner fusionsavtalet, skall de samtidigt i enlighet

med avtalets bestämmelser utse styrelse och revisorer i det nya bolaget.

Ett avtal om fusion enligt första stycket får inte träffas mellan ett

svenskägt bankaktiebolag och ett bankaktiebolag som är bildat av. U t­
ländskt bankföretag.

^

t

1362

¬

background image

^psionsförfarandet

SFS 1987:618

3 § När fusionsavtalet har godkänts av bolagsstämman skall det anmälas

av det överlåtande bankaktiebolaget för registrering. Om detta inte har
skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om bankinspektionen
genom lagakraftvunnet beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat
registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt konkur­

renslagen (1982:729) eller om näringsfrihetsombudsmannen inte har beslu­

tat att lämna fusionen utan åtgärd enligt 20 § första stycket konkurrens­
lagen.

För registrering av ett fusionsavtal enligt 2 § krävs vidare att ett yttrande

företes från en auktoriserad revisor, av vilket framgår att aktiekapitalet i

det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens samman­
lagda verkliga värde för det övertagande bolaget.

4 § Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats
skall-såväl överlåtande som övertagande bankaktiebolag ansöka om rege­

ringens tillstånd att verkställa avtalet. Vid fusion enligt 2 § skall bolagen

däijämte underställa regeringen bolagsordningen för det övertagande bola­
get för stadfästelse och oktroj enligt 2 kap. 3 §.

Regeringen prövar om fusionen kan anses förenlig med deras intressen,

som är insättare i eller i övr igt har fordringar på de av fusionen berörda

bankaktiebolagen, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från

allmän synpunkt.

5 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till det överlå­

tande bankaktiebolaget, gäller om stiftelsens överförande till det överta­
gande bolaget bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av pen­
sionsutfästelse m. m.

6 § Utgörs fusionsvederlaget helt eller delvis av aktier i det övertagande

bankaktiebolaget och har det eller de överlåtande bankaktiebolagen full­

gjort sina skyldigheter enligt fusionsavtalet, skall såväl det övertagande

som det överlåtande bolaget för registrering anmäla aktiekapitalets ökning
eller, vid fusion enligt 2 §, att det övertagande bolaget bildats och en
styrelse utsetts för det. Anmälningen, som ersätter teckning av aktierna,
skall göras inom två månader från det att regeringen givit tillstånd till
fusionen. Till anmälningshandlingen skall fogas ett intyg av en auktori­
serad revisor om att de överlåtande bolagens tillgångar har överlämnats till
det övertagande bolaget. Vad som nu har sagts tillämpas på motsvarande
sätt, om det i fusionsvederlaget ingår konvertibla skuldebrev eller skulde­

brev förenade med optionsrätt till nyteckning, som det övertagande bola­

get ger ut med anledning av fusionen.

De överlåtande bolagens tillgångar och skulder, med undantag av skade­

ståndsanspråk enligt 5 kap. 1-4 §§ ban krörelselagen (1987:617), ö vergår

till det övertagande bolaget när fusionstillstånd enligt 4 § har registrerats

och, i fall som avses i första stycket, även en sådan anmälan som där anges

har registrerats.

Har inte ansökan om regeringens tillstånd gjorts inom den föreskrivna

tiden eller har regeringen avslagit ansökan, skall bankinspektionen förkla-

1363

¬

background image

\

SFS 1987:618

ra att frågan om fusion har fallit. Detsamma gäller om bolagen inte

anmälan enligt första stycket inom den föreskrivna tiden eller bankin
tionen genom lagakraftägande beslut avskrivit sådan anmälan eller
registrering.

''' Vi-. '

7 § När registrering som avses i 6 § andra stycket skett, skall styrelsSmi
överlåtande bankaktiebolag skifta fusionsvederlaget.

;

Styrelsen skall genast när skiftet skett redovisa sin förvaltning av bölä^

gets angelägenheter för den tid och på det sätt som anges i 10 k ap. 10'§,t

Redovisningen, som skall läggas fram på bolagsstämman så snart det kaii,
ske, skall innehålla en redogörelse för skiftet.

Beträffande klander av skiftet och preskription av skifteslikviden skall

10 kap. 14 § andra och tredje styckena tillämpas.

' I-

8 § När slutredovisningen har lagts fram enligt 7 §, är det överlåtande

bankaktiebolaget upplöst. En anmälan om detta skall genast göras för

registrering.

-

*

Utan hinder av första stycket kan ägare till en tiondel av samtliga aktieir

hos styrelsen påkalla bolagsstämma för behandling av fråga om talan enligt

5 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617). Om en sådan talan väcks gäller lO

kap. 17 § i tillämpliga delar.

Fusion mellan bankaktiebolag och ett helägt dotteraktiebolag

9 § Om ett bankaktiebolag äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan

bolagens styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dotterbolaget
skall gå upp i bankaktiebolaget. Styrelserna skall anmäla avtalet för regist­

rering hos bankinspektionen. Därvid gäller 4-6 §§ i tilläm pliga delar.'

Dotterbolaget är upplöst när regeringens beslut om tillstånd enligt 4 '§

har registrerats. Är dotterbolaget inte ett bankaktiebolag, skall bankin­

spektionen lämna uppgifter om fusionen till pat ent- och registreringsver­
ket, som skall registrera tillståndet.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget

finns egendom som bankaktiebolaget inte får förvärva enligt bestämmel-.

serna i 2 kap . 1-4 §§ bankrörelselagen (1987:617). Sådan egendom måste

avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger, kan
bankinspektionen förlänga denna frist.

• ^

Inlösen av aktier i ett dotterbolag

10 § Om et t moderbolag självt eller tillsammans med ett eller flera dot-^

terföretag äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar

av röstetalet för samtliga aktier i ett dotterbolag, har moderbolaget rätt att
av de övriga aktieägarna i d otterbolaget lösa in de återstående aktierna,'
Den som har aktier som kan lösas in har också rätt att få dessa inlösta av
moderbolaget,

'

En tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om

lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte annat följer av bestämmcl-'
serna i det ta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och förfarandet inför
dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen (1929:145) Ofti
skiljemän. Bestämmelserna i 18 § a ndra stycket nämnda lag om dcrt ti d

1364

inom vilken skiljedomen skall meddelas gäller dock inte. Kostnadcrnaföf.

¬

background image

skiljemannaförfarandet skall bäras av moderbolaget, om inte skiijemännen

SFS 1987:618

av särskilda skäl ålägger en annan aktieägare att helt eller delvis svara för
dessa kostnader. Part som är missnöjd med skiljedomen har rätt att väcka
talan vid domstol inom sextio dagar från det att han fick del av skiljedomen
i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är tingsrätten i den ort
där dotterbolagets styrelse har sitt säte.

Har moderbolaget förvärvat större delen av sina aktier i dotterbolaget på

grund av att en vidare krets inbjudits att till moderbolaget överlåta sådana

aktier mot viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen, om
det inte finns särskilda skäl för annat.

11 § Om ett moderbolag vill lösa in aktier i e tt dotterbolag enligt 10 §

men en överenskommelse om detta inte kan träffas, skall moderbolaget
hos dotterbolagets styrelse skriftligen begära att tvisten hänskjuts till

skiljemän. Moderbolaget skall samtidigt uppge sin skiljeman.

Görs en begäran enligt första stycket, skall dotterbolagets styrelse ge­

nast genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de

ortstidningar som styrelsen bestämmer anmoda de aktieägare, mot vilka
lösningsanspråket riktas, att skriftligen uppge sin skiljeman till dotterbola­

get senast två veckor från kungörelsen. Anmodan skall även genom brev

sändas till vaije sådan aktieägare, om hans postadress är känd för dotter­
bolaget.

Om in te samtliga aktieägare, vilkas namn är införda i aktieboken och

mot vilka lösningsanspråket riktas, inom den föreskrivna tiden har uppgett

en gemensam skiljeman, skall dotterbolagets styrelse begära hos rätten i
den ort där styrelsen har sitt säte att god man förordnas. Denne skall hos
samma r ätt ansöka om förordnande av en sådan skiljeman och i tvisten

bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt.

12 § Dotterbolagets aktieägare är skyldiga att till moderbolaget överläm­

na sina aktiebrev med påskrift om överlåtelse, om en tvist om inlösen

enligt 10 § prövas av skiljemän eller domstol och det är ostridigt mellan

parterna att det föreligger lösningsrätt eller om det i en dom som har vunnit

laga kraft har förklarats att sådan rätt föreligger utan att lösenbeloppet

samtidigt har fastställts. Skyldighet att överlämna aktiebreven föreligger
dock endast om moderbolaget ställer sådan säkerhet för kommande lösen­

belopp jäm te ränta som godkänns av skiljemännen eller, om tvisten är

anhängig vid domstol, av domstolen.

Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det

att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning.

13 § Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utan att

denne har överlämnat sina aktiebrev, skall moderbolaget utan dröjsmål

sätta ned lösenbeloppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar

hos myndighet. Moderbolaget får inte göra förbehåll om rätt att återta det
nedsatta beloppet.

14 § Moderbolaget är ägare till a ktierna, om säkerhet har ställts enligt

12 § eller om nedsättning har skett enligt 13 §. Innan aktiebreven har
överlämnats till mo derbolaget medför breven i så dana fall en dast rätt för

1365

¬

background image

SFS 1987; 618

innehavaren att mot överlämnande av breven till moderbolaget eller länss'

styrelsen fa ut lösenbeloppet med ränta.

Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att

moderbolaget blivit ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev som

är ställt till m oderbolaget. Det nya aktiebrevet skall innehålla uppgift om
att det ersätter det äldre brevet. Om det äldre brevet därefter överlämnas

till moderbolaget, skall det lämnas vidare till dotterbolaget för att makule­
ras.

Föreskrifter om ilaaftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621)

om införande av ny banklagstiftning.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. Å. JOHANSSON

1'i

ti

(Finansdepartementet)

0

!

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.