SFS 1987:1249

871249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1249

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

Utkom från trycket

den 30 december 1987

Utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 1-3, 12 och 17 §§ spar­

bankslagen (1987:619) skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 § En sparbank skall ha en styrelse med minst fem ledamöter. Styrelsen

skall förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som före­

skrivs i denna lag och bankrörelselagen (1987:617).

Styrelsen väljs av sparbanksstämman. Särskilda bestämmelser om att

styrelseledamot kan utses av annan än stämman finns i 4 §.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i reglement et.

Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestäm­

mas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie sparbanksstämma
på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag o ch bankrörelselagen om styrelseledamöter

skall i tillämpliga delar gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbeistagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245)

om styrelserepresentation för de privatanställda.

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos
styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på sparbanks stämman vill
avgå, hos den som har tillsatt honom.

Om en styrels eledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 §

uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon
suppleant, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter

vidta åtgär der för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående
mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutva­
rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall leda­

moten väljas på sparban ksstämma, kan valet anstå till den nästa ordinarie

stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med

kvarstående ledamöter och suppleanter och deras antal inte understiger

fem.

3 § Styrelseledamöterna skall vara svenska medborgare och, om inte

regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen i sär ­
skilda fall tillåter något an nat, bosatta inom sparbankens verksamhetsom­
råde. Den som är omyndig eller i kon kurs kan inte vara styrelseledamot.

Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 §
lagen (1986:436) om närings förbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara

anställd i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till arbets-

' Prop. 1987/88: 10, AU 10. rskr, 103.

37O3

¬

background image

SFS 1987:1249

tagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelsere­
presentation för de privatanställda.

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelsele­

damöter eller det högre antal som föreskrivs i reglementet ä r närvarande.
Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i är endets behandling och erhållit

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot

inte kan komma och det finns en suppleant, som skall träda in i hans ställe ,
skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot,
som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrels erepresentation för de

privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i

ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte reglementet föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som styrel­

sens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar
eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen
inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en

tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i
reglementet.

Handlingar som enligt denna lag eller bankrörelselagen (1987:617) skall

undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela

antalet styrelseledamöter.

17 § För registrering skall sparbanken anmäla vem som har utsetts till

styrelseledamot, suppleant och firmatecknare samt deras postadress och

personnummer. Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta
anges. För registrering skall sparbanken även anmäla av vilka och hur

bankens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när sparbanken enligt 2 kap. 11 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett

förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt
första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälning­
en gäller.

Om sparbankens postadress ändras, skall sparbanken genast anmäla det

för registrering.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

På regeringens vägnar

BENGT K.Å. JOHANSSON

Anders Nordström

(Finansdepartementet)

3704

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.