SFS 1988:1303

881303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1303

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utkom Mn trycket

den 16 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 § och 4 kap.

|

2 § sparbankslagen (1987:619) skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.

Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den som

är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsför­
bud.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmel­

serna om fusion i 7 ka p. 2 §.

3 kap.

3 §' Styrelseledamöterna skall vara svenska medborgare och, om inte

regeringen e ller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen i sär­

skilda fall tillåter något annat, bosatta inom sparbankens verksamhetsom­

råde. Den som är underårig eller i k onkurs eller som har förvaltare enligt

i 1 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma

gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436)
om näringsförbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara

anställd i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda.

' Prop. 1987/88; 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Senaste lydelse 1987:1249.

é

il

föräldrabalken får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som är

¬

background image

SFS 1988:1303

4 kap.

2 § En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför sparbankens verksamhetsområde, om inte bankinspek­

tionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.

I En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En huvudman, som utses av kommunf ullmäktige eller landsting enligt

3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i n ågot annat bankak­
tiebolag än Sparbankemas Bank eller i en föreningsbank eller inom lands-
hypoteks- och stadshypoteksinstitutioneraa.

Denna lag träder i k raft den 1 januar i 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Anders Nordström
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.