SFS 1989:1088

891088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1088 Lag

Utkom från trycket

den 11 januari 1990

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 21 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap . 1, 3 och 4 §§ sparbanks­

lagen (1987:619) skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 § Om det är påkallat för att upprätthålla en sparbanks verksamhet, får

sparbanksstämman besluta att bilda en garantifond genom bidrag av hu­

vudmän eller andra.

För att vara bindande skall teckning av bidrag till garantifonden ske på

en teckningslista. På denna skall anges om ränta skall utgå och i så fall hur

den skall berä knas. Vidare skall avskrifter av sparbankens senaste balans­

räkning och revisoremas yttrande över denna fogas till teckningslistan.

Garantifonden får återbetalas endast om det kan ske med hänsyn till

bestämmelserna i 2kap. 9—10§§ bankrörelselagen (19 87:617). I övrigt

skall bet räffande återbetalningen gälla vad som bestämts vid garantifon­
dens bildande.

3 § Finns det i reglementet ett förbehåll om återbäring av grundfonden
eller del därav, får sådan återbäring inte ske om inte reservfonden uppgår

till belop p som motsvarar tio gånger grundfonden. Inte heller får återbä­
ring ske, så länge ga rantifond, där sådan bildats, inte återbetalts eller om

sparbanken till följd av återbäringen inte skulle kunna uppfylla det i 2 kap.
9-10§§ bankrörelselagen ( 1987:617) föreskrivna kravet på kapitaltäck­

ning.

4 § Utfäst ränta på grundfonden eller garantifonden skall inte betalas ut,
om till följd av detta vinsten på rörelsen inte skulle räcka till att få upp

grundfonden eller garantifonden till det i 2 § första stycket angivna belop­

pet. Räntan på garantifonden skall inte heller betalas ut, o m genom utbe­
talningen en sådan förlust skulle uppkomma på rörelsen, att sparbanken

inte skulle kunna uppfylla det i 2 kap. 9-10§§ bankrörelselagen

(1987:617) föreskrivna kravet på kapitaltäckning. Grundfondsräntan skall

inte i något fall betalas ut om till följd av detta förlust skulle uppkomma.

2052

Prop. 1989/90:43, NU 15, rskr. 103.

r,

¬

background image

'

SI •

• •»••i•'

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1 990.

SFS 1989:1088

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.