SFS 1990:823

900823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:823 Lag

Utkom från trycket

om ändring 5 sparbankslagen (1987:619);

den 17 juli 1990

1536

utfärdad den 21 juni 1990.

siOi

clr.ad

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 § sparbankslagen ~

(1987:619) skall ha följ ande lydelse.

2 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90:116. NU38.rskr. 351,

r.£jid

3 § Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall underställas rege­

ringen för stadfästelse. T ill ansökan om oktroj skall fogas en plan för de n
tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att reglementet överensstämmer med denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar samt om och i vad
mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och

arten av sparbankens verksamhet.

Regeringen skall stadfasta reglementet och bevilja oktroj, om den plane­

rade rörelsen kan a ntas komma att uppfylla kraven på en sund bankverk­

samhet.

-i;'i

'⬢iai

⬢ (H

V.Silvc'

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.