SFS 1990:1352

901352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1352 Lag

Utkom från tr> 'cket

OHl

den 27 d ecember 1990

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 5 § sparbankslagen

{1987:619) skal) ha följa nde lydelse.

3 kap.

.

5 § Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing i a]gj|
aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma konceiBr^
som sparbanken, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktie-|

innehavet skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte. om anmälningsskyldighet föreligger enligt

insiderlagen (1990:1342),

2464

Prop. 1990/91:42, NU 15, rskr. 84.

¬

background image

, i ? •

Denna lag träder i k raft den 1 februari 1991.

SFS 1990; 1352

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.