SFS 1991:371

910371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:371 Lag

Utkom från lr>'cket

den 4 juni 19 91

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om sparbankslagen

(1987:619)

dels att 4 kap. 9 och 14 §§ samt 6 kap. 15 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 8 kap., av följande

lydelse.

4 kap.

9 § Styrelsen kallar till sparbanksstämma. Kallelse får utfärdas tidigast
fyra veckor före stämman. Om inte reglementet föreskriver längre tid,
skall kallelsen utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma

upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har

inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt
denna lag eller reglementet krävs för att ett sparbanksstämmobeslut skall

bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman
inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall

anges vilket beslut den första stäm man har fattat.

Kallelse skall ske enligt reglementet. Skriftlig kallelse skall dock alltid

sändas till varje huvudman.

1 kallelsen skall tydlig t anges de ärenden som skall förekomma på stäm­

man. Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparbankens
rörelse eller om dess fusion med annan sparbank eller om sparbankens
försättande i likvidation eller om ombildning enligt 8 kap!, skall förslaget

och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser en ändring i

reglementet, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen

anges i kallels en.

Senast en vecka före den stämma som avses i 6 § skall redovisningshand-

624

' Prop. 1990/91; 136, NU34, rskr. 273.

X"

¬

background image

lingarna och revisionsberättelsen samt, i spar bank som är moderföretag,

SFS 1991:371

koncernredovisningshandiingarna och koncemrevisionsberättelsen eller

avskrifter av dessa sändas till huvudmännen.

14 § Sparbanksstämman är beslutför, när de på stämman närvarande

huvudmännens antal överstiger hälften av hela antalet huvudmän, om inte
för beslutförhet ett högre antal föreskrivits i reglementet. Om en n ärvaran­

de huvudman enligt 13 § är förhindrad att rösta i ett särskilt ärende och till

följd därav antalet av de deltagande inte uppgår till det för beslutförhet
bestämda, utgör detta inte hinder för ärendets avgörande.

Sparbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än

hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som

ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rö sterna.

Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av

stämman innan valet förrättas.

Andra stycket gäller inte om annat följer av denna lag, bankrörelselagen

(1987:617) eller reglementet. Beträffande beslut som avses i 15 och 16 §§,

6 kap. 1 § andra stycket, 7 kap. 3 § och 8 kap. 3 § kan dock i reglementet

endast föreskrivas viHkor som går längre än som anges i dessa pa ragrafer.

6 kap.

15 § Om det enligt likvidatorernas slutredovisning finns ett överskott,

skall hälften av detta tillfalla sparbankernas säkerhetskassa samt återsto­
den, enligt vad s parbanksstämman bestämmer, användas för allmännytti­

ga eller därmed jämförliga ändamål. Sparbanksstämmans beslut skall u n­

derställas bankinspektionen, som skall tillse såväl at t angiven del av över­
skottet utbetalas till säkerhetskassan som att återstoden används i enlighet

med vad sparb anksstämman beslutat.

Om en sparbank i samband med likvidation överlåter sin rörelse till en

annan sparbank, skall överskottet utan hinder av första stycket gå till den
andra sparbanken. Om överlåtelsen sker till ett bankaktiebolag som tidiga­

re övertagit en sparbanks rörelse i samband med ombildning enligt 8 kap.,

skall överskottet, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, gå till en

stiftelse som har uppkommit vid en sådan ombildning.

I 8 kap. Ombildning till bankaktiebolag

1 § Sparbanksstämman kan besluta att sparbanken skall upplösas utan

likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

En sådan ombildning skall gå till på följande s ätt. Sparbanken Överlåter

sin rörelse till e tt bankaktiebolag. Som e rsättning får sparbanken aktier i

bankaktiebolaget. Sparbanken överlämnar utan ersättning aktierna till en

stiftelse, som har bildats av en eller flera sparbanker och vars huvudsakliga
ändamål är att främja sparsamhet i Sverige på det sätt som framgår

närmare av stiftelseförordnandet.

2 § Följande handlingar skall dels sändas till huvudmännen i sparb an­

ken senast en vecka före den sparbanksstämma vid vilken frågan om

625

¬

background image

SFS 1991:371

ombildning till bankaktiebolag skall beh andlas, dels läggas fram på stäm­

man:

1. de i 7 kap. I § andra och tredje styckena angivna handlingarna med

undantag för fusionsavtal,

2. bankaktiebolagets bolagsordning, och
3. stiftelseförordnandet för den stiftelse som aktierna i bankakti ebolaget

skall överlämnas till.

Om sparbanken skall bilda bankaktiebolaget och stiftelsen, skall i ställe t

för de i första stycket 2 och 3 angivna handlingarna förslag till bolagsord­

ning och stiftelseförordnande sändas till huvudmännen och läggas fram på

stämman.

3 § Ett beslut om ombildning som avses i 1 § är giltigt endast om det på
stämman har fått stÖd av samtliga närvarande huvudmän, som skall

utgöra nio tiondelar av hela anta let huvudmän, eller om det h ar fattats på
två på v arandra följande sparbanksstämmor och på den senare stämman
fått stöd av minst två tredjedelar av de vid stämm an närvarande huvud­

männen. Reglementet får innehålla villkor som går längre.

4 § I en sådan stiftelse som avses i 1 § andra stycket får förutom styrelsen
finnas huvudmän till det antal och med de uppgifter som framgår av
stiftelseförordnandet. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § om kommunfullmäkti­
ges och landstings val av huv udmän i sparbanker gäller också huvudmän i
en sådan stiftelse.

5 § Sparbanken skall inom fyra mån ader från stämmans beslut enligt 1 §

första stycket an mäla beslutet till bankinspektionen för registrering. Frå­

gan om ombildning har fallit om a nmälan inte gjorts inom föreskriven tid
eller om bankinspektionen genom beslut som vunnit laga kraft har avskri­

vit en sådan anmä lan eller vägrat registrering av beslutet.

Beslutet får inte registreras om ombildning en har förbjudits enligt kon­

kurrenslagen (1982:729). Hinder mot registrering föreligger också om
näringsfrihetsombudsmannen inte har beslutat att lämna ombildningen

utan åtgärd enligt 20 § första stycket konkurrenslagen.

6 § Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registre­

rats skall sparbanken ansöka om regeringens tillstånd att verkställa om­

bildningen. Om sparbanken skall bilda den stiftelse som aktierna i bank ak­
tiebolaget skall överläm nas till, skall sparbanken inom samma tid ansöka

om regeringens godkännande av stiftelseförordnandet.

Regeringen prövar om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas

och fordringsägarnas intressen samt om ombildningen framstår som ända­

målsenlig från allmän syn punkt.

7 § Inom två månader från dagen för regeringens beslut om tillstånd till
ombildningen skall styrelserna i sparbanken , stiftelsen och bankaktiebola­
get till bankinspektionen för registrering anmäla att ombildningen verk­
ställts. När anmälan har registrerats, är sparbanken upplöst.

626

¬

background image

8 § Har inte ansökan om tiUstånd till ombildning gjorts inom den i 6 §

SFS 1991:371

föreskrivna tiden eller har regeringen avslagit ansökan, skall bankinspek­
tionen förklara att frågan om ombildning har fallit. Detsamma gäller om

anmälan enligt 7 § inte har gjorts eller bankinspektionen genom beslut som

vunnit laga kraft h ar avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering.

9 § Om en pensionsstiftelse eller personalstiftelse hör till den sparbank
som skall ombildas, gäller for stiftelsens överforande till bankaktiebolaget

bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.