SFS 1991:997

910997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:997 Lag

Utkom frto trjckei

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 8 § sparbankslagen

(1987:619) skall ha fö ljande lydelse.

3 kap.
8 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anställd i sparban­

ken får inte vara styrelseledamot i sådan a företag vars huvudsakliga verk­
samhet består i att förv alta eller driva handel m ed aktier eller som driver
emissionsrörelse. I andra företag få r de vara styrelseledamöter, om sp ar­

bankens styrelse i vaije särskilt fall g er sitt tillstånd. De n som tills tåndet
avser får inte delta i s tyrelsens beslut i frågan.

Första stycket gäller inte för sådant företag som ingår i samma koncern

som banken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

' Prop, 1990/91:142, NU37, rskr. 349.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.