SFS 1991:1681

911681.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1681

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utkom från trycket

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:

619)2

dels att i 4 kap, 2 § andra stycket och 8 kap. 4 § ordet "landsting" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige",

dels att i 2 kap. 5 § och 3 kap. 1, 2, 4, 12 och 17 §§ ordet "suppleant" i

olika böjningsformer skall bytas ut mot "ersättare" i motsvarande form,

dels att 4 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 § Av antalet huvudmän skall hälften, i enlighet med närmare föreskrif­

ter i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
inom sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmän­
nen själva bland insättama i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän

skall vara insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i sa mband med

sparbankens bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i

valet för besättande av hans egen plats.

Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om inte särskil­

da skäl föranleder till något annat, fördelningen av antalet mandat mellan
dem ske efter det invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i 5 kap. 47 § kommunallagen (1991:900) om proportio­

nellt val skall t illämpas också på kommunfullmäktiges och landstingsfull­
mäktiges val av huvudmän.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

2 Senaste lydelse av

3 kap. 1 § 1987:1249 4 kap. 2 § 1988:1303

3 kap. 2 § 1987:1249 8 kap. 4 § 1991-371

3 kap. 12 § 1987:1249

3 kap. 17 § 1987:1249

3113

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.