SFS 1991:1768

911768.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1768 Lag

Utkom från trycket

om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

den 20 december 1991

Utfärdad den 12 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)^

delszii i 1 kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 1, 5, 6 a, 8-12, 15 a, 16, 17 och 22 §§,

3 kap. 1-3, 6-8 och 15 §§, 4 kap. 1, 3-5, 8, 11 och 12 §§, 6 kap. 2 §,
7 kap. 1 -18 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ ordet

"bankinspektionen" i oli ka böjningsformer skall bytas ut mot "finansin­
spektionen" i motsvarande form,

dels att 1 kap. 4 § samt 2 k ap. 6, 14 och 15 §§ skall ha följande lydelse.

1 kap.

4

Ett utländskt bankföretag får

1. efter tillstånd av regeringen driva bankrörelse från avdelningskontor

med självständig förvaltning (filial) eller

' Prop. 1991/92:37, NU

16, rskr. 54.

'

Senaste lydelse av

1 kap.5 § 1991:1018

3 kap.3 § 1990:1301

2kap. 1§

"

4kap. 4 § 1989:1086

2 kap.5 § 1990:821

6 kap. 2 § 1991:372

2 kap. 6 a § 1991; 1018

7 kap. 7 § 1989:1086

2 kap. 9 § 1989:1086

7 kap. 9 a § 1990:821

2 kap. 9 a § 1991; 1018

7 kap. 14 § 1991; 1018

2 kap. 10 §

"

7 kap. 15 § 1990:821

2 kap. 11 §

"

7 kap.18 § 1991:1018

2 kap,12 §

"

8 kap. 5 § 1991:372

2 kap. 15 a § "

8 kap. 8 §

2 kap. 16 §

"

9kap. 2 § 1990:1306.

' Senaste lydelse 1990:821.

.

r

r.

J

V

' • f.

¬

background image

2. efter anmälan till finansinspéktiöhen driva verksamhet, som hu vud-

SFS 1991:1768

sakligen avser representation och förmedling av banktjänster, från kontor
eller annat fast driftställe (representationskontor).

En bank får efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndi­

gande, finansinspektionen inrätta filial i utlandet.

Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 och andra stycket skall

lämnas om den plane rade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven

på en sund bankverksamhet. Bestämmelser om en banks forvärv av aktier

eller andelar i utländska bankföretag finns i 2 kap. 6 § första stycket.

För utländska bankers verksamhet genom filial i Sverige gäller bestäm­

melserna i den na lag i til lämpliga delar. I övrigt gä ller for sådana företag

lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka

näring här i riket.

2 kap.

6 §'' Efter tillstånd av rege ringen eller, efter regeringens bemyndigande,

finansinspektionen får en bank förvärva aktie i bankaktiebolag samt aktie

eller andel i utländskt bankföretag och i svensk t eller utländsk t företag,

vars ändamål kan anses vara till nytta for bankväsendet eller det allmänna.

Vad som sägs i första sty cket gäller även i fråga om gar antifondsbevis,

förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som har utfärdats av företag som
avses i för sta stycket. Med banks förvärv av garantifondsbevis jämställs
utfärdande av garantifondsförbindelse.

BeträflFande förvärv av aktier eller andelar i försäkringsföretag gäl ler

6a§.

14

När en bank beviljar kredit får den inte avtala att bankens fordran

skall medföra rätt till betalning först efter låntagarens övriga borgenärer.

Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeri ngens bemyndig ande, fi­

nansinspektionen får dock en bank avtala om sådant villkor som avses i

första stycket vid beviljande av kredit till annan bank, till utländskt
bankföretag eller till sådant svenskt eller utländskt föret ag, vars ändam ål
kan anses vara till nytta fÖr bankväsendet eller det allmänna.

Angående rätt att bevilja kredit med villkor som avs es i första styck et

finns ytterligare bestämmelser i 15 a §.

15 §® En bank får inte, utöver vad som anges i 15 a §, vid avtal om kredit

eller i sin rörelse i övrigt förbehålla sig andel i vinst på affä r, som banken

inte själv får avsluta.

En bank får inte heller på annat sätt beredas andel i vinst på verksamhet,

som banken inte själv får bedriva. Vad nu sagts gäller dock inte utdelning

på aktier eller vad banken som ägare av aktier i övrigt har rätt till.

•' Senaste lydelse 1991:1018, Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1991:1018. ^

' Senaste lydelse 1991:1018. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

3241

¬

background image

/l

C

SFS 1991:1768

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.