SFS 1992:1614

921614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1614 Lag

Utkom från trycket

om ändring i Sparbankslagen (1987:619);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om sparbankslagen

(1987:619)2

dels att i 2 kap. 4 och 14 §§, 3 kap. 4, 6 och 7 §§, 4 kap, 17 §, 6 kap. 3-5,

15, 17 och 19 §§, 7 kap. 7 § samt 8 kap. 7 och 8 §§ ordet "bankinspektio­
nen" skall bytas ut mot "Finansinspektionen",

dels att 2 kap. 1—3 och 11 §§, 3 kap. 3, 14 och 17 §§, 4 kap. 2 och 6 §§, 6

kap. 2 och 13 §§, 7 kap. 4 och 8 §§ samt 8 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

3826

2 kap.

1 §2 En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.

Stiftarna skall vara fysiska personer och bosatta inom Europeiska eko­

nomiska samarbetsområdet. Den som är underårig eller i konkurs eller

som har förvaltare enligt 11 k ap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare.

Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 §
lagen (1986:436) om näringsförbud.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmel­

serna om fusion i 7 kap. 2 §.

2 § Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank
bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall bestäm-

' Prop. 1992/93:62, prop. 1992/93:68, prop. 1992/93:89, bet. 1992 /93:NU9, rskr ,

1992/93:109. Jfr EE S-avtalet bil aga IX avsnitt II och råde ts direktiv 89/646/EEG

{EGTnrL 386, 30.12.1989, s. l)m .fl.

^ Senaste lydelse av

3kap. 4 § 1991:1681 8 kap. 7 § 1991:371

4kap. 2 § 1991:1681 8 kap. 8 § 1991:371

6 kap. 15 § 1991:371.

' Senaste lydelse 1990:1302.

¬

background image

mas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade

SFS 1992:1614

rörelsen. Grundfonden skall betalas med pengar.

Sparbanken skall när rörelsen påböijas ha fonder som vid tidpunlcten för

beslut om oktroj motsvarar minst en miljon ecu. I 4 kap. 7 § bankrörelse­

lagen (1987:617) finns bestämmelser om vad som utgör fonder.

3 §'' Stiftarna skall upp rätta ett reglemente som skall underställas rege ­

ringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan for den
tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att reglementet överensstämmer med denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) och andra forfattningar samt om och i vad
mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och

arten av sparbankens verksamhet.

Regeringen skall stadfasta reglementet och bevilja oktroj, om den plane­

rade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund bankverk­

samhet.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterliga­

re bank.

11 § En sparbank skall anmälas for registrering senast sex månader efter

det att oktroj har beviljats.

För registrering krävs att hela det belopp, vartill grundfonden enligt

reglementet skall uppgå, har inbetalts, samt att sparbanken har så stora

fonder som föreskrivs i 2 § andra stycket. D etta skall styrkas genom ett
skriftligt intyg från en auktoriserad revisor.

Frågan om sparbankens bildande har fallit, om anmälan for sparban­

kens registrering inte skett inom den tid som anges i första stycket eller om
Finansinspektionen genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit

en sådan anmälan eller vägrat registrering av sparbanken. I sådant fall

svarar styrelseledamöterna solidariskt for återbetalningen av de belopp
som har betalts till grundfonden jämte uppkommen avkastning, med
avdrag för kostnader på grund av åtgärder enligt 13 § första stycket tredje

meningen.

3 kap.

3

Styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Europeiska eko nomis­

ka samarbetsområdet, om inte regeringen eller efter regeringens bemyndi­

gande Finansinspektionen i särskilda fa ll tillåter något annat. Den som är

underårig eller i konk urs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § foräld-

rabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsa mma gäller den som är

underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:43 6) om näringsför­
bud.

Av styrelseledamöterna får högst en för vaije påbörjat femtal vara

anställd i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda.

" Senaste lydelse 1990:823.

' Senaste lydelse 1990:1302.

382 /

¬

background image

'';-r

SFS 1992:1614

14 § Styrelsen företräder sparbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda

sparbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant bemyn­
digande har tagits in i reglementet. I fråga om den som inte är styrelseleda­
mot gäller vad som sägs i 3 § första stycket och 13 § om styrelseledamot.

Rätten att teckna sparbankens firma får utövas endast av två eller flera

personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

andra stycket.

Om sparbanken inte har någon här i landet bosatt behörig ställföreträda­

re, skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på bankens
vägnar ta emot delgivn ing. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till

någon som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-
ken.

17

För registrering skall sparbanken anmäla vem so m har utsetts till

styrelseledamot, ersättare, firmatecknare och vem som enligt 14 § har

bemyndigats att på bankens vägnar ta emot delgivning samt deras post­

adress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Om en
ledamot eller ersättare har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelsere­

presentation för de privatanställda, skall detta anges. För registrering skall

sparbanken även anmäla av vilka och hur bankens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när sparbanken enligt 2 kap. 11 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett
förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt
första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälning­

en gäller.

Om sparbankens postadress ändras, skall sparbanken genast anmäla det

för registrering.

4 kap.

2 §' En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte

Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken , om inte reglemen tet uttryckligen medger det­

ta, eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfull­

mäktige enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något

annat bankaktiebolag än Sparbankemas Bank eller i en föreningsbank eller

inom landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionema.

3828

6

Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom fem månader efter

utgången av vaije räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen läg ga

® Senaste lydelse 1991:1681.

' Senaste lydelse 1991:1681.

® Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

¬

background image

fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i en sparbank som är

SFS 1992:1614

moderföretag, koncernredovisningen och koncemrevisionsberättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i

moderföretag, koncemresultaträkningen och koncembalansräkningen,

2. om dispositioner beträlfande vinst eller förlust e nligt den fastställd a

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt
4. i andra ärenden som ankomm er på huvudmännen enligt denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) eller reglementet.

Om stämman skjuter upp ett beslut i en fråg a som avses i andra stycket

1—3 till en fortsatt stämma, skall denna hållas minst en och högst två
månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

6 kap.

2 § Rätten skall förordna att en sparbank skall träda i likvidation, om

1. oktrojen har återkallats, eller
2. sparbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom

föreskriven tid har fattat beslut om likvid ation enligt 18 § andra stycket.

Beslut om likvidation skall dock inte meddela s, om det styrks att likvi­

dationsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av Finans­

inspektionen eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot eller huvud­
man. I det fall som avses i första stycket 2 prövas frågan även på ansökan

av borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon
som kan företräda sparbanken.

13 § När likvidatorema har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det

kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltnings­
berättelse som avser likvidationen i dess helhet. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redo­
visningshandlingarna skall lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en
månad därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och
förvaltningen under likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen lämnats till likvidatorema skall dessa

genast kalla huvudmännen till en sparbanksstämma för granskning av
slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandling­
ar och revisionsberätt elsen skall sändas till huvudmännen enligt bestäm-

melsema i 4 kap. 9 § Qärde stycket samt läggas fram på stämman. Före­

skrifterna i 4 kap. 6 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut på
sparbanksstämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna skall tilläm­

pas på likvidatorema.

7 kap.

4 § När fusionsavtalet har godkänts av sparbanksstämman skall det

anmälas av den överlåtande sparbanken för registrering. Om detta inte har

3829

¬

background image

SFS 1992:1614

skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om Finansinspek­
tionen genom lagakraftvunnet beslut har avskrivit en sådan anmälan eller
vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt kon­

kurrenslagen (1982:729) eller om Konkurren sverket inte har beslutat att
lämna fusionen utan åtgärd en ligt 20 § första stycket konkurrenslagen.

8 § Om en sparban k äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparban­

kens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dotterbo­
laget skall gå upp i sparbanken. Styrelsern a skall anmäla avtalet för regi ­

strering hos Finansinspektionen. Därvid gäller 5 —7 §§ i tillämpliga delar.

Dotterbolaget ä r upplöst när regeringens beslut om tillstånd enligt 5 §

har registrerats. Finansinspektionen skall lämna uppgifter om fusionen till
Patent- och registreringsverket, som skall registrera tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dot terbolaget

finns sådan egendo m som sparbanken inte får förvärva. Sådan egen dom

måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl förelig­

ger, kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

8 kap.

5 §' Sparbanken skall inom fyra månader från stämmans beslut enligt

1 § första stycket anmäla beslutet till Finansinspekt ionen fÖr registrering.

Frågan om ombildning har fallit om anmälan inte gjorts inom föreskriven

tid eller om Finansinspektionen genom beslut som vunnit laga kraf t har
avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av beslutet.

Beslutet får inte registreras om ombildningen har förbjudits enligt kon­

kurrenslagen (1982:729). Hinder mot registrering föreligger också om

Konkurrensverket inte har beslutat att lämna ombildningen utan åtgärd

enligt 20 § första stycket konkurrenslagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Holmstrand

(Finansdepartementet)

3830

' Senaste lydelse 1991:371.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.