SFS 1974:166

740166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om änddflig B lagen (1955:183) om bankrörelse;

SFS 1974: 166

Utkom från trycket

den 30 april 1974

utfärdad den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med rilcsdagen' i fråga om lagen (1955:183)

om bankrörelse

delsoXi 5, 6, 13 och 155 §§, 164 § 1 och 2 mom. samt 165, 166, 170-

172 och 175 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 22 a §, av nedan angivna

lydelse.

5

Bolagsordning för bankaktiebolag skall angiva:

1. bolagets firma;

i

2. de rörelsegrenar bolaget må utöva;

;

3. aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändring av bolags-

ä

ordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och

maximikapitalet;

4. det belopp varå aktie skall lyda (nominella beloppet);

^

5. den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

1

6. antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola

\

finnas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för

;

styrelseledamots uppdrag, så ock, där styrelseledamot och styrelse­
suppleant ej skola väljas å bolagsstämma, huru de skola tillsättas;

7. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande och vilka ärenden

som skola förekomma å ordinarie stämma, utöver dem som

omförmäles i 106 §; samt

8. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med-

j

delanden bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före

I

stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna.

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje

lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer kan så

bestämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

Bestämmelserna i denna paragraf om styrelseledamot gälla ej

ledamot som enligt 71 § utses av Konungen.

' Prop. 1974:4, LU 6, rskr 56.

^ Se naste lydelse 1970:666.

425

¬

background image

SFS 1974:166

6 § Bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annan, förut i laga ordning

registrerad, ännu bestående banks firma, så ock från benämning å
utländsk bankinrättning, som är allmänt känd här i riket. För
registrering av bankaktiebolags firma gäller i övrigt vad som
löreskrives i firm alagen (1974,-'156).

Sedan bolaget bildals, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra

stycket sägs om firma gäller även bifirma. Ordet bank får ej intagas i

bifirma.

13 § Har ej beslut om bankaktiebolagets bildande fattats a

konstituerande stämma inom den i teckningslistan föreskrivna tiden

eller å stämma, till vilken frågan uppskjutits enligt 15 §, jämförd med

23 § I mom. tredje stycket lagen om aktiebolag, är aktieteckningen icke

vidare bindande.

Detsamma skall gälla, där ansökan om bolagets registrering icke

gjorts inom ett är efter det oktroj beviljats eller genom

lagakraftägande beslut ansökan om bolagets registrering blivit
avskriven eller avslagen.

22 a § Beslut om a ntagande av bifirma får anmälas för registrering av

styrelsen eller verkställande direktören. Har bifirma antagits innan
ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upplagas i
ansökningen. Vid anmälan skall fogas två avskrifter av protokoll som

bestyrker anmälningen.

155 § Har, sedan oktroj beviljats för bankaktiebolag, icke inom före­
skriven tid hålli ts konstituerande stämma, ankommer det pa Konungen

att efter anmälan av tillsynsmyndigheten förklara oktrojen förverkad.

Detsamma gäller, där ansökan om bolags registrering icke gö res inom

ett ar efter det oktroj beviljats eller genom lagakraftägande beslut
ansökan om bolags registrering blivit avskriven eller avslagen.

426

164 § / mom. Hava vid ansökan om registrering av bankaktiebolag
eller i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan
ansökan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall
stadgade, eller prövas beslut om bildande av bankbolag icke hava till­

kommit i föreskriven ordning eller hinder mot registrering av bolaget

eljest möta pä grund av föreskrifterna i den na lag eller annan lag eller
författning, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande
eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall

ansökningen avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i

föreläggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till

ansökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret,
skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden

nytt föreläggande.

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om

upprättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke

¬

background image

iakttagits de föresloifter, som finnas för varje särsldlt fall stadgade,

SFS

eller prövas beslut, som anmäles för registrering och för vars giltighet

Konungens stadfästelse ej erfordras, icke hava tillkommit i föreslcriven
ordning eller ej stå i överensstämmelse med föreslcriftema i denna lag
eller eljest strida mot lag eller författning eller mot bolagsordningen

eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende otydligt eller

vilseledande, skall vad i 1 mom. är .föreslcrivet om registrerings­

myndighetens behandling av ansökan äga motsvarande tillämpning.

Är annan grund till sådan klandertalan mot bolagsstämmobeslut,

som avses i 115 § 1 mo m. andra stycket, än att vid beslutet i denna lag

eller bolagsordningen upptagna föreskrifter om särsldld röstpluralitet
icke rätteligen iakttagits, är det ej hinder mot registrering, sedan tid för

väckande av Idandertalan utgått utan att talan väckts.

165 § Beviljas bankaktiebolag registrering, skall registrerings­

myndigheten låta i reg istret införa:

1. dagen för oktrojbeslutet och för beslutet om bolagets bildande;

2. bolagets firma;
3. de rörelsegrenar bolaget må utöva;
4. det belopp vartill, jämlikt den av styrelseledamöterna lämnade

uppgiften, aktiekapitalet uppgår, så ock, där aktiekapitalet skall kunna
utan ändring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre
belopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

5. akties nominella belopp;
6. det belopp som enligt förenämnda uppgift blivit inbetalt å aktie­

kapitalet, samt, där aktiekapitalet ej till fullo inbetalts, inom vilken tid

återstående inbetalning skall fullgöras;

7. där aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda

nominella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo
betalts;

8. den ort inom riket där styrelsen har sitt säte;
9. bolagets postadress;

10. tiden för-ordinarie bolagsstämmas hållande;
11. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra

meddelanden skola bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den
tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara

vidtagna;

12. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants så ock, där eljest

någon är bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullständiga

namn och hemvist; samt

13. av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas

av styrelsen.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även

denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för
vilken bifirman skall användas. Den ena av de enligt 22 a § ingivna

avskrifterna av protokoll skall förses med bevis om registreringen och
återställas till bolaget.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom för-

mäles i 8 § 1 mom., skall anmärkning om bestämmelsen eller förbe-

427

¬

background image

SFS 1974:166

hållet införas i registret Beträffande bestämmelse som avses i 8 § 1 '
mom. tredje stycket skall tillika angivas det belopp, till vilket aktier av

olika slag utgivits och må kunna utgivas.

166 § Göres efter det bankaktiebolag registrerats, anmälan för regist­

rering enligt denna lag, skall, där registrering beviljas, vad sålunda

anmälts anmärkas i registret.

170 § Om förbud mot användning av firma och om hävande av firma­

registrering finns bestämmelser i firmala gen (1974:156).

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att en i

bankregistret verkställd inskrivning länder honom till förfång, må talan

om registreringens hävande samt om skadestånd föras vid domstol.

171 § Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av

firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen

(1974:156).

Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret gjord

inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller

att eljest visst förhållande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall i

registret antecknas, att på nämnda grund den tidigare anteckningen

avföres ur registret. Sådan dom skall genom domstolens försorg i
avskrift sändas till reg istreringsmyndigheten.

Har, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­

trädande av bankaktiebolags egendom till konkurs, överrätt förklarat,

att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av konkursdomaren i

registret göras anteckning enligt vad som st adgas i andra stycket.

172 § Vad i bankregistret införes, med undantag av meddelande om

konkurs varom förmäles i 144 §, skall genom registrerings-

myndighetens försorg ofördröjligen kungöras i allmänr ia tidningarna.

Där i annat fall än som avses i 171 § tredje stycket i registret

antecknas, att tidigare anteckning avföres därur, skall kungörelse

därom äga rum efter vad ovan sägs.

175

Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres

hos Konungen genom besvär, men beslutet går ändock i verkställighet,

där icke Konungen annorlunda förordnar.

Den som icke åtnöjes med registreringsmyndighetens beslut,

varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller

registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag

däröver anföra besvär hos kammarrätten. I sam ma ordning må besvär
anföras över beslut om sådan förldaring, som avses i 167 § 2 mom. och

168 §.

428

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STRÄNG

(Finansdepartementet)

^ Se naste lydelse 19 71:612.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.