740165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:165 Lag

Utkom f rån tr ycket

äodr�0eg i lagee (1948:433) om försäkriogsröreEse;

den 30 april 1974

, . , ,

utfardad den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1948:433)

om försäkringsrörelse

dels att 6, 7. 16, 26, 170, 171, 178 och 188 §§, 288 § 4 mom., 304 § 1

och 2 mom., 305-307 §§, 308 § 2 mom. samt 312-314 och 318 §§ skall

ha nedan angivna lydelse,

dels au i lagen skall införas två nya paragrafer, 29 a § och 191 a §, av

nedan angivna lydelse.

6

Bolagsordning för försäkringsaktiebolag skall angiva:

1. bolagets firma;
2. föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande, huru­

vida verlcsamheten skall avse såväl direkt försäkring som åter­
försäkring;

3. beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­

samhet;

4. aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändring av

bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimi­
kapitalet och maximikapitalet;

5. akties nominella belopp;
6. den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

7. antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola

finnas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för

' Prop, 1974:4, LU 6. rskr 56.

416

^ Senas te lydelse 1973:223 .

¬

background image

styrelseledamots och revisors uppdrag, så ock, där styrelseledamot och

SFS 1974:165

styrelsesuppleant eller revisor och revisorssuppleant ej skola väljas å

bolagsstämma, huru de skola tillsättas, ävensom i vilken omfattning

revisorerna skola vara auktoriserade revisorer eller godkända revisorer;

8. huruvida mer än en ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas,

samt vilka ärenden som skola förekomma å ordinarie stämma, utöver
dem vilka enligt 118 § skola förekomma å stämma som i 113 § sägs,
eller, där flera ordinarie stämmor skola hållas, å envar av dem;

9. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande, vilken tid, i fråga om

stämma som i 113 § sägs, skall bestämmas till viss period, icke över­

stigande tre månader, inom sex månader från nästföregående räken­
skapsårs utgång;

10. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före

stämma, då föreslcrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

11. de grunder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst,

med särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån

avsättning skall ske till återbäringsfond; samt

12. beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget

är skyldigt att teckna återförsäkring.

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje

lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer kan så

bestämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

7 § Försäkringsaktiebolags

firma

skal!

innehålla

ordet

försäkringsaktiebolag.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annat, förut i laga ordning

registrerat, ännu bestående försäkringsbolags firma, så ock från
benämning å utländsk försäkringsanstalt som är allmänt känd här i

riket. För registrering av försäkringsaktiebolags firma gäller i övrigt
vad som föreskrives i firmalagen (1974:156).

Sedan bolaget bildats, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra

stycket sägs om firma gäller även bifirma. Ordet försäkringsaktiebolag

får ej intagas i bifirm a.

16 § Har ej beslut om bolagets bildande fattats å konstituerande

stämma inom den i tecknin gslistan föreskrivna tiden eller å stämma, till

vilken frågan uppskjutits enligt 20 §, vare aktieteckningen icke vidare
bindande.

Samma lag vare, där genom lagakraftägande beslut frågan om

bolagets registrering förklarats förfallen eller ansökan om bolagets
registrering blivit avskriven eller avslagen.

26 § Har styrelsen, verkställande direktören eller annan ställ­

företrädare, som avses i 80 §, ingått avtal för oregistrerat bolag, vare

avtalet, där registrering sker, gällande från registreringen, såvida icke

den med vilken avtalet slöts utövar den rätt att frånträda avtalet, som

på grund av vad i andra stycket stadgas må tillkomma honom,

j

Den med vilken avtalet slöts äge frånträda avtalet, innan det kommit

417

27�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:165

eller enligt vad i 316 § sägs skall anses hava kommit till hans
kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var
oregistrerat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda
avtalet i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom den i
29 § stadgade tiden eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, av
försäkringsinspektionen avskrivits eller avslagits.

Frånträde skall anses hava ägt rum, när meddelande därom

inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på
ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller

till a nnan, som utsetts att vara styrelseledamot, verlcställande direktör
eller firmatecknare. Den med vilken avtalet slöts vare pliktig att, på

förfrågan huruvida han vill vidbliva a vtalet, inom skälig tid giva besked

därom. Förklarar han sig v ilja vidbliva avtalet eller underlåter han att

inom skälig tid giva besked, skall han vara bunden av avtalet som om

han vetat att bolaget var oregistrerat.

29 a § Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av

styrelsen eller verkställande direktören. Har bifirma antagits innan
ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i
ansökningen. Vid anmälan skall fogas två avskrifter av protokoll som

bestyrker anmälningen.

170 §3 Bolagsordning för ömsesidigt försäkringsbolag skall angiva:

1. bolagets firma;

2. föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande,

huruvida verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som åter­

försäkring;

3. beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­

samhet;

4. den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;
5. antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola fin­

nas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelse­

ledamots och revisors uppdrag, sä ock, där styrelseledamot och

styrelsesuppleant eller revisor och revisorssuppleant ej skola väljas ä

bolagsstämma, huru de skola tillsättas, ävensom i vilken omfattning

revisorerna skola vara auktoriserade revisorer eller godkända revisorer;

6. huruvida mer än en ordinarie bolagsstämma skall ärligen hållas,

samt vilka ärenden som skola förekomma ä ordinarie stämma, utöver
dem vilka enligt 218 § skola förekomma ä stämma som i 213 § sägs,
eller, där flera ordinarie stämmor skola hällas, ä envar av dem;

7. tiden för ordinarie bolagsstämmas hällande, vilken tid, i fråga om

stämma som i 213 § sägs, skall bestämmas till viss period, icke

överstigande tre månader, inom sex månader frän nästföregående

räkenskapsårs utgång;

8. grunderna för utövande av rösträtt och fattande av beslut å

bolagsstämma med särskilt angivande, huruvida och i vilken mån

delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade och, där
garantikapital förskjutes, rösträtt skall tillkomma garant;

418

Senaste lydelse 1973 :223.

¬

background image

9. det "Sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra

SFS 1974:165

meddelanden kungöras delägarna eller röstberättigade, som icke äro

delägare, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder

senast skola vara vidtagna;

10. där ej för bolagets förbindelser häfta allenast dess tillgångar,

intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna äro personligen
ansvariga för bolagets förbindelser;

11. där bolaget är skyldigt att göra avsättning till reservfond, huru

stor del av bolagets årsvinst, som minst skall avsättas till dylik fond,

och till vilket belopp reservfonden skall uppgå för att avsättning ej
skall behöva äga rum;

12. de grunder, enligt vilka eljest skall förfogas över uppkommen

vinst, med särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån

avsättning skall ske till återbäringsfond;

13. antal och belopp av försäkringar, som skola vara tecknade, innan

bolaget må anses bildat;

14. beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget

är skyldigt att teckna återförsäkring;

15. där verksamheten avser såväl direkt försäkring som återför­

säkring, regler för återförsäkringens begränsning i förhållande till den
direkta försäkringen;

ävensom, där garantikapital förskjutes;

16. garantikapitalels belopp;
17. i vilken o rdning garant skall inbetala tecknat garantibelopp;
18. huruvida och i vilken ordning ränta skall erläggas å garanti­

kapitalet och vinst utdelas till garant, så ock i vilken ordning
garantikapitalet skall återbetalas.

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje

lydelse angivas i bolag sordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor-^r kan sä

bestämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

Bolagsordningen skall jämväl innehålla bestämmelser ej mindre om

den tid, ej överstigande sex månader från det koncession beviljats,

inom vilken konstituerande stämma skall hållas, än även om grunderna
för utövande av rösträtt och fattande av beslut ä sådan stämma och å
särskild stämma enligt 183 §.

171 § �msesidigt försäkringsbolags firma skall innehålla orden ömse­

sidig samt försäkring. 1 fräga om bolag, vars verksamhet endast avser

att meddela försäkring av egendom inom ett län, skall firman angiva
området för bolagets verksamhet men må ordet ömsesidig utelämnas.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annat, förut i laga ordning

registrerat, ännu bestående försäkringsbolags firma, så ock från

benämning å utländsk försäkringsanstalt, som är allmänt känd här i
riket. För registrering av ömsesidigt försäkringsbolags firma gäller i

övrigt vad som föreskrives i firma lagen (1974:156).

Sedan bolaget bildats, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra

stycket sägs om firma gäller även bifirma.

178 § Har ej beslut om bolagets bildande fattats å konstituerande

419

p

; I'

¬

background image

\

SFS 1974:165

stämma inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden eller å stämma,

till vilken frågan uppskjutits enligt 182 §, vare teckning av försäkring

eller av garantikapital, där sådant skall förskjutas, icke vidare

bindande.

Samma lag vare, där genom lagakraftågande beslut frågan om

bolagets registrering förklarats förfallen eller ansökan om bolagets
registrering blivit avskriven eller avslagen.

188 § Har styrelsen, verkställande direktören eller annan ställ­

företrädare, som avses i 204 §, jämförd med 80 §, ingått avtal för

oregistrerat bolag, vare avtalet, där registrering sker, gällande från

registreringen, såvida icke den med vilken avtalet slöts utövar den rätt

att frånträda avtalet, som på grund av vad i a ndra stycket stadgas må

tillkomma honom.

Den med vilken avtalet slöts äge frånträda avtalet, innan det kommit

eller enligt vad i 316 § sägs skall anses hava kommit till hans

kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var
oregistrerat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda
avtalet i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom den i
191 § sta dgade tiden eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, av

försäkringsinspektionen avskrivits eller avslagits.

Frånträde skall anses hava ägt rum, när meddelande därom

inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på

ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller

till annan, som utsetts att vara styrelseledamot, verkställande direktör

eller firmatecknare. Den med vilken avtalet slöts vare pliktig att, på

förfrågan huruvida han vill vidbliva avtalet, inom skälig tid giva besked
därom. Förklarar han sig vilja vidbliva avtalet eller underlåter han att
inom skälig tid giva besked, skall han vara bunden av avtalet som om

han vetat att bolaget var oregistrerat.

191 a § Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering
av styrelsen eller verkställande direktören. Har bifirma antagits innan
ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i
ansökningen. Vid anmälan skall fogas två avskrifter av protokoll som

bestyrker anmälningen.

420

288 § 4 mom. Har, sedan koncession för försäkringsbolag beviljats,
icke inom föreskriven tid hållits konstituerande stämma, ankomme på

Konungen att efter anmälan av försälcringsinspektionen förklara
koncessionen förverkad. Lag samma vare, om genom lagakraftägande

beslut frågan om bolagets registrering förklarats förfallen eller ansökan

om bolagets registrering blivit avskriven eller avslagen, så ock där

bolaget icke börjat sin verksamhet inom tre månader från det bolaget
registrerades.

304 § 1 mom. Hava vid ansökan om registrering av försäkringsbolag

eller i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan
ansökan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall

stadgade, eller prövas beslut om bildande av försäkringsbolag icke hava

¬

background image

tillkommit i föreskriven ordning eller hinder mot registrering av

SFS t974:165

bolaget eljest möta på grund av föreslcriftema i denna lag eller annan

lag eller författning, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva
yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall

ansökningen avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i

föreläggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till

ansökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret,
skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden

nytt föreläggande.

2 mom.'' Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om

upprättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke

iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall stadgade,

eller prövas beslut, som anmäles för registrering och för vars giltighet
stadfästelse ej erfordras, icke hava tillkommit i föreskriven ordning
eller ej stå i överensstämmelse med föreskrifterna i denna lag eller
eljest strida mot lag eller författning eller mot bolagsordningen eller
grunderna eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende
otydligt eller vilseledande, skall vad i 1 mom. är föreskrivet om

försäkringsinspektionens behandling av ansökan äga motsvarande

tillämpning.

�r annan grund till sådan klandertalan mot bolagsstämmobeslut,

som avses i 131 § 1 mom. andra stycket eller 229 § 1 mom. andra
stycket, än att vid beslutet i de nna lag eller bolagsordningen upptagna

föreskrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakttagits, vare det
ej hinder mot registrering, sedan tid för väckande av klandertalan

utgått utan att talan väckts.

305

Beviljas försäkringsaktiebolags registrering, läte försäkrings-

inspektionen i registre t införa:

1. dagen för koncessionens beviljande och dagen för beslutet om

bolagets bildande;

2. bolagets firma;
3. föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande,

huruvida verksamheten avser såväl direkt försäkring som återför-

säkring;

4. beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan

verksamhet;

5. det belopp vartill, jämlikt den av styrelseledamöterna och

verkställande direktören lämnade uppgiften, aktiekapitalet uppgår, så
ock, där aktiekapitalet skall kunna utan ändring av bolagsordningen

bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och
maximikapitalet;

6. akties nominella belopp;
7. det belopp som enligt förenämnda uppgift blivit inbetalt å

aktiekapitalet, samt, där aktiekapitalet ej till fullo inbetalats, inom

vilken tid återstående inbetalning skall fullgöras;

" Senaste lydelse 1961:6 10.

5 Senas te lydelse 1973 :223.

421

¬

background image

SFS 1974:165

8. där aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda

nominella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo

inbetalats;

9. den ort inom riket där styrelsen har sitt säte;

10. bolagets postadress;

11. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;
12. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra

meddelanden skola bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den

tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara

vidtagna;

13. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants samt verkställande

direktörens och vice verkställande direktörs så ock, där eljest någon
ensam eller i förening med annan är bemyndigad att teckna bolagets

firma, dennes fullständiga namn och hemvist;

14. av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas

av styrelsen; samt

15. där enligt denna lag eller bolagsordning revisor eller

revisorssuppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor,

uppgift om hans fullständiga namn och hemvist.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även

denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för

vilken bifirman skall användas. Den ena av de enligt 29 a § ingivna

avskrifterna av protokoll skall förses med bevis om registreringen och

återställas till bolaget.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom för-

mäles i 10 § 1 mom., varde anmärkning om bestämmelsen eller förbe­

hållet införd i registret. Beträffande bestämmelse som avses i 10§ I

mom. tredje stycket skall tillika angivas det belopp, till vilket aktier av

olika slag utgivits och må kunna utgivas.

Bolaget skall tillställas bevis om registreringen, tecknat å avskrift av

koncessionen. De listor a vilka aktieteckningen ägt rum skola

återställas till bola get.

306

Beviljas ömsesidigt försäkringsbolags registrering, låte

försäkringsinspektionen i re gistret införa:

1. dagen för koncessionens beviljande och dagen för beslutet om

bolagets bildande;

2. bolagets firma;

3. föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande, huruvida

verksamheten avser såväl direkt försäkring som återförsäkring;

4. beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan

verksamhet;

5. beloppet av garantikapital, där sådant förskjutes, samt huru stor

del därav blivit inbetald;

6. den ort inom riket, där styrelsen har sitt säte;

7. bolagets postadress;

8. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;

422

' Senaste lydelse 1973 :223.

¬

background image

9. huruvida och i vilken mån delägare skall vara utesluten från

SFS 1974:165

rösträtt å bolagsstämma med särskilt angivande, huruvida och i vilke n
mån delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade;

10. huruvida och i vilken mån rösträtt å bolagsstämma tillkommer

garant;

11. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra

meddelanden kungöras delägarna eller röstberättigade, som icke äro

delägare, ävensom den tid före stamma, då föreskrivna kallelseåtgärder

senast skola vara vidtagna;

12. där ej för bolagets förbindelser häfta allenast dess tillgångar,

intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna äro personligen
ansvariga för bolagets förbindelser;

13. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants samt verkställande

direktörens och vice verkställande direktörs så ock, där eljest någon
ensam eller i förening med annan är bemyndigad att teckna bolagets

firma, dennes fullständiga namn och hemvist;

14. av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas

av styrelsen; samt

15. där enligt denna lag eller bolagsordningen revisor eller

revisorssuppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor,
uppgift om hans fullständiga namn och hemvist.

Upplager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även

denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för

vilken bifirman skall användas. Den ena av de enligt 191 a § ingivna

avskrifterna av protokoll skall förses med bevis om registreringen och

återställas till bo laget.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom för-

mäles i 174§, varde anmärkning om bestämmelsen eller förbehållet

införd i reg istret.

Bolaget skall tillställas bevis om registreringen, tecknat å avskrift av

koncessionen. De listor å vilka teckning av försäkringar ägt rum skola

återställas till bol aget.

307 § Göres, efter det försäkringsbolag registrerats, anmälan för

registrering enligt denna lag, skall, där registrering beviljas, vad

sålunda anmälts anmärkas i regi stret.

Sker registrering på grund av anmälan i fall, då protokollsavskrift

eller, jämlikt 60 § fjärde stycket, annan handling skall i två exemplar

ingivas i ärendet, skall det ena av dessa, försett med bevis om

registreringen, återställas till bolaget.

Har handling ingivits i såväl huvudskrift som avskrift, skall

huvudskriften återställas. Där registrering sker på grund av anmälan

enligt 56 §, 57 § 1 mom. eller 58 §, skola ock de listor å vilka
aktieteckningen ägt rum återställas.

308 § 2 mom. Har i fall, då beslut om ökning av aktiekapitalet

innehåller bestämmelse om minimiteckning, registreringsanmälan

enligt 56 § icke gjorts inom föreskriven tid, skall försäkrings­

inspektionen till bolaget avlåta skrivelse med anmaning att inom en

månad därefter inkomma med sådan anmälan. Efterkommes ej

423

¬

background image

SFS 1974; 16S

anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut anmälan avskrivits

eller registrering vägrats, skall inspektionen förklara ökningsbeslutet

förfallet samt därom ofördröjligen med posten översända underrättelse
till bolaget. Sedan beslutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i

registret antecknas, att på grund av förklaringen den tidigare

anteckningen om ökningsbeslutets registrering avföres ur registret.

312 §' Om förbud mot användning av firma och om hävande av

firmaregistrering finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att en i

försäkringsregistrel verkställd inskrivning länder honom till förfång,

må talan om registreringens hävande samt om skadestånd föras vid

domstol.

424

313 § Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av

firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen

(1974:156).

Har i ann at fall än som avses i första stycket genom lagakraftägande

dom förklarats, att en i registret gjord inskrivning ej bort ske eller att

beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller att eljest visst förhållande,

varom inskrivning skett, ej föreligger, skall i reg istret antecknas, att på

nämnda grund den tidigare anteckningen avföres ur registret. Sådan
dom skall genom domstolens försorg i av skrift sändas till försäkrings­
inspektionen.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­

trädande av försäkringsbolags egendom till konkurs, av överrätt
förklarat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av kon­
kursdomaren i registret göras anteckning enligt vad i andra stycket

stadgas.

314 §® Vad i försäkringsregistret införes, med undantag av med­

delande om konkurs, varom förmäles i 160 el ler 255 §, skall genom

försäkringsinspektionen försorg ofördröjligen kungöras i allmänna

tidningarna.

Där i a nnat fall än i 313 § tredje stycket avses i registret antecknas,

att tidigare anteckning avföres därur, skall kungörelse därom äga rum
efter vad ovan sägs.

Anmälningar och ansökningar med därvid fogade handlingar skola,

särskilt för varje bolag, förvaras såsom bilagor till försäkringsregistret.

318 §' Talan mot beslut i tillståndsärende, varå 72, 81, 100, 142 eller

237 § äger tillämpning, och mot beslut, som av försäkringsinspektionen

meddelas på grund av tillsynen över försäkringsbolag, föres hos

Konungen genom besvär.

Mot försäkringsinspektionens beslut enligt 335 § må talan icke föras.
Den, som icke åtnöjes med försäkringsinspektionens beslut,

varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller

^ S enaste lydelse 19 55:421,

8 Sen aste lydelse 1973:391.

' Senaste lydelse 1971:595.

¬

background image

registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag

SFS 1974:165

däröver anföra besvär hos kammarrätten. I sam ma ordning må besvär
anföras över beslut om sådan förklaring, som avses i 304 § 4 mom.,
308 §2 mom., 309 § och 311 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.