771092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1092 Lag

Utkom från trycket

den

dec. 1977

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfårdad den 19 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 4 kap. 2 och 16 §§. 11 kap . 9, 11

och 13

12 kap . 7-9

13 kap, 7 och 10 §§. 14 kap. 9 § samt 19 kap. 1 §

aktiebolagslagen (197.S: 138?) skall ha nedan angivna lydelse.

4 KAP.

2 § Vid nyemission där de nya aktierna skall betalas med pengar (kon­
tantemission) och vid fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de
nya aktierna i för hällande till det antal aktier de förut äger. om ej annat fö-
reskri\ its i bo lagsordningen enligt 3 kap. 1 § an dra stycket 3 eller, vid kon­
tantemission. antingen bestämmes i e missionsbeslutet eller följer av vill-

kcm som enligt 5 kap. 4 ij för sta stycket 8 meddelats vid emission av skul­

debrev,

16 § Fondemission kan ske genom överföring till aktiekapitalet av be­

lopp som kan utdelas enligt 12 kap. 2 S fö rsta stycket samt av uppskriv­

ningsfond och reservfond eller genom uppskrivning av anläggningstill­

gångs värde.

Bestämmelserna i 4 S förs ta stycket gäller i tillä mpliga delar även i fråga

om förslag till beslut om fondemission.

Beslut om fondemission skall ange på vilket sätt och med vilket belopp

aktiekapitalet ökas samt de nya aktiernas aktieslag eller det belopp vartill
aktiemas nominella belopp höjes. I avstämningsbolag skall avstämnings-
dagen anges i b eslutet varvid iakttages att avstämning ej fär ske innan be­

slutet registrerats. Pä sådant bolag äger 5 § tredje stycket och 7 § första
stycket motsvarande tillämpning.

Beslutet om fondemission skall utan dröjsmål anmälas för registrering

och får ej verkställas före registreringen.

Aktiekapitalet är ökat när registrering skett. De nya aktierna skall ge­

nom styrelsens försorg ofördröjligen upptagas i akti eboken. De medför rätt

till u tdelning enligt vad därom bestämts i bes lutet om emission. Beslutet får

dock ej innebära att sådan rätt inträder senare än för räkenskapsåret efter
det under vilket registrering skett.

11 K AP.

9 § I fö rvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas dels om sådana för

bedömningen av bolagets verksamhetsresultat och ställning viktiga förhål­

landen. för vilka redovisning ej skall lämnas i r esultaträkning eller balans­

räkning. dels om händelser av väsentlig betydelse för bolaget, som inträf­

fat under räkenskapsåret eller efter dettas slut.

2422

Prop. 1977/78:41, I.U 1977/78: 8. rskr 1977/78: ii 2.

¬

background image

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret

SFS 1977:1092

anställda personer med ang ivande tillika av medelantalet för varje arbets­
ställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges sammanlagda belop­

pet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till styrel sen och verk­

ställande direktör, dels till övriga anställda. Tantiem och därmed jämställd
ersättning till styrelsen och verkställande direktör skall anges särskilt. Har

bolaget anställda i flera länder, skall löner och ersättningar anges särskilt

för varje land jämte uppgift om medelantalet anställda i re spektive land.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner beträf­

fande bolagets vinst eller förlust.

Aktiebolag som enligt 10 kap. 3 § and ra stycket är skyldigt att ha aukto­

riserad revisor skall till förvaltningsberättelsen foga en finansieringsana­

lys. I denna skall redovisas bolagets finansiering och kapitalinvesteringar
samt förändringen av rörelsekapitalet under räkenskapsåret.

11 § Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall var
för sig utgöra ett sammandrag av moderbolagets och dotterföretagens re­

sultaträkningar och balansräkningar, upprättat enligt god redovisningssed
och med ia kttagande i tillämpliga delar av 2 och 5-8 §§.

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens årsresultat efter av­

drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och avdrag eller tillägg

för ökning eller minskning av internvinst under räkenskapsåret. Koncern­

balansräkningen skall utvisa beloppet av fritt eget kapital eller ansamlad

förlust i koncernen e fter avdrag för internvinster. Med internvinst avses på

moderbolaget belöpande andel av vinst på överlåtelse av tillgång inom
koncernen, i den mån ej överlåtelse av tillgången därefter skett till köp are

utanför koncernen eller förbrukning av tillgången eller nedsättning av dess
värde ägt rum hos det företag inom koncernen som förvärvat tillgången.

Om det med hänsyn till koncernens sammansättning eller andra särskil­

da skäl är förenat med synnerliga svårigheter att vid koncernredovis­

ningen i visst hä nseende tillämpa första eller andra stycket får de undantag

göras som förhållandena kräver. För sådan avvikelse skall lämnas motive­

rad redogörel se i moderbo lagets förvaltningsberättelse.

I förvaltningsberättelsen för moderbolag skall vidare lämnas sådana

upplysningar om koncernen som avses i 9 § första och andra styckena. Re­

dogörelse skall lämnas om vilka metoder och värderingsprinciper som an­

vänts vid uppgöran de av koncernredovisningen. Därjämte skall uppges det

belopp, som av det fria egna kapitalet i konc ernen enligt årsredovisningar­
na för före tag inom de nna skall överföras till bu ndet eget kapital.

Aktiebolag som är dotterföretag skall i förvaltningsberättelsen ange

namnet på moderbolaget och i förekomma nde fall dettas moderbolag. Mo­

derbolag och dotterbolag skall vidare ange hur stor andel av årets inköp
och försäljning som avser andra företag inom sa mma koncern.

Uppgifter om koncernens lagerreserv skall intagas i koncernredovis­

ningen, om koncernen är av sådan storlek som anges i 10 kap. 3 § Qärde

stycket. I sådant fall skall till koncernredovisningen fogas finansierings­
analys för koncernen.

13 § I delårsrapport skall översiktligt redogöras för verksamheten och

resultatutvecklingen i denn a samt för investeringar och förändringar i lik-

2423

¬

background image

SFS 1977:1092

viditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare

skall lämnas beloppsuppgift om omsättningen och resultatet före boksluts­

dispositioner och skatt under rapportperioden. Om särskilda skäl förelig­
ger. får en ungefärlig beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas. Be­

stämmelserna i 6 § första stycket och 9 § första stycket gäller i ti llämpliga
delar för delårsrapport.

Är koncern av sådan storlek som avses i 10 ka p. 3 § fjärde stycket, skall

moderbolaget i delårsrapport, utöver uppgifter för moderbolaget, lämna
uppgifter för koncernen motsvarande vad i för sta stycket sägs. Uppgift om

omsättning och resultat skall avse belopp efter avdrag för interna poster

inom koncernen och med hänsyn tagen till internvinsteliminering.

2424

12 KAP.

7 8 Aktiebolag får ej lämna penninglån till d en som äger aktier i elle r är

styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller annat bolag i
samma koncern. Detsamma gäller i f råga om penninglån till

1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rä tt upp- eller ned­

stigande led till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör.

2. den som är besvågrad med sådan person i r ätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har

ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i fö rsta stycket gäller ej om
1. gäldenären är kommun eller landstingskommun,
2. gäldenären är företag i k oncern i v ilken det långivande bolaget ingår,
3. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl

samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse, eller

4. gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som

avses i fö rsta stycket 1-3 är aktieägare samt det sammanlagda aktieinne­

havet ej uppgår till en procent av aktiekapitalet i bo laget och ej heller, om
bolaget ingår i k oncern, till en procent av de sammanlagda aktiekapitalen i
koncernbolagen. Första stycket tillämpas dock, om gäldenären eller juri­

disk person över vars verksamhet han har ett bestämmande inflytande el­

ler båda tillsammans äger mer än 500 aktier i b olaget eller, om bolaget in­

går i k oncern, i k oncernbolagen.

Aktiebolag får icke lämna penninglån i sy fte att gäldenären eller honom

närstående fysisk eller juridisk person som avses i för sta stycket 1 -3 skall
förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i sa mma koncern.

Bestämmelserna i d enna paragraf om förbud mot penninglån äger mot­

svarande tillämpning i frå ga om ställande av säkerhet.

Vid tillämpningen av denna paragraf likställes äktenskapsliknande sam­

levnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med

varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

8 8 Länsstyrelsen kan på ansökan medge undantag från 7 8 . om det vid

förvärv av aktier i bo laget eller annat bolag i samm a koncern ;ir påkallat av
särskilda omständigheter eller om det i anna t fall föreligger synnerliga skäl.
Sådant undantag medges dock av bankinspektionen när det gäller aktiebo­

lag som står under bankinspektionens tillsyn.

¬

background image

Bolagets kända borgenärer skall höras över ansökningen. Det behöver

SFS 1977:1092

dock ej ske, om borgenärernas ställning uppenbarligen icke påverkas av
att ansökningen bifalles. Om borgenär begär det, skall hans fordran betalas
eller betryggande säkerhet ställas för den innan ansökningen får bifallas.

9 § Sådana penninglån och säkerheter som l ämnats med stöd av tillstånd

enligt 8 § skall upptagas i en av styrelsen och verkställande direktör för

varje räkenskapsår upprättad förteckning, såvida ej tillståndsmyndigheten

särskilt föreskrivit att lånet eller säkerheten ej behöver upptagas i såda n
förteckning. Förteckningen skall avse dels under räkenskapsåret tillkom­

na, dels från tidigare räkenskapsår kvarstående lån oc h säkerheter. I för­
teckningen skall angivas namnet på de personer till vilka lån lämnats eller
för vilka säkerhet ställts. I förteckning en intages på mo tsvarande sätt upp­

gift om sådana penninglån och säkerheter som lämnats i f all som avses i 7 §
andra stycket 3.

Bolaget skall bevara förteckning som avses i först a stycket under minst

tio år räknat från utgången av det räkenskapsår till vilket förteckningen

hänför sig.

13 KAP.

7 § Bolagsstämma eller domstol, som fattar beslut att bolaget skall träda i
likvidation, skall samtidigt utse en eller flera likvidatorer. I bolag sordning­

en kan före skrivas att därjämte en eller flera likvidatorer skall tillsättas i

annan ord ning. Likvidator träder i sty relsens och verkställande direktörs
ställe och har i uppgift att genomföra likvidationen.

Saknar aktiebolag, som trätt i l ikvidation, till registret anmäld behörig

likvidator, skall rätten förordna en eller flera likvidatorer efter anmälan av

registreringsmyndigheten eller ansökan av aktieägare, borgenär eller an­
nan vars rätt kan vara beroende av att någon finnes som kan företräda bo­
laget.

I

Likvidatorerna skall genast anmäla likvidationsbeslutet för registrering.
Bestämmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledamöter äger

motsvarande tillämpning på likvidator. i den mån ej annat följer av detta
kapitel.

Uppdrag att vara revisor upphör icke genom att bolaget t räder i likvida­

tion. Bestämmelserna i 10 kap. äger tillämpning under likvidation. Revi­
sionsberättelsen skall inne hålla uttalande huruvida enligt revisoremas me­

ning likvidation onödigt fördröjes.

10 § Likvidatorerna skall genast söka kallelse på bolagets o kända borge­

närer.

14 KAP.

9 § Äger mo derbolag självt eller tillsammans med dotterföretag mer än

nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av röstetalet för samtli­

ga aktier i dott erbolag, har moderbolaget rätt att av de övriga aktieägarna i

sistnämnda bolag lösa in återstående aktier. Den vars aktier kan lösas in

har rätt att få sina aktier inlösta av moderbolaget.

2425

¬

background image

SFS 1977:1092

Tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om lösen­

beloppet prövas av tre skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän, i

den mån annat ej följer av bestämmelserna i detta kapitel. Bestämmelserna

i 18 § andra stycket nämnda lag om tid inom vilken skiljedomen skall med­

delas är icke tillämpliga.

Har moderbolaget förvärvat större delen av sina aktier i dotterbolaget på

grund av inbjudan till en vid are krets att till moderbolaget överlåta sådana

aktier mot visst vederlag, skall lösenbeloppet motsvara vederlaget, om ej
särskilda skäl föranleder annat.

Kostnaderna för skiljemannaförfarandet skall bäras av moderbolaget,

om ej skiljemännen på särskilda skäl ålägger annan aktieägare att helt eller
delvis svara för dessa kostnader.

19 KAP.

1 § Till bö ter eller fängelse i högst ett år domes den som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra

aktiebok, aktiebrevsregister, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla ak­

tiebok tillgänglig,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 12 § tredje stycket,

8 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 9 § första stycket andra eller

tredje meningen,

3. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 12 kap. 7 eller 9 §,

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 ka p. 4 § första eller

andra stycket, 7 § tre dje stycket eller 9 §,

5. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 ka p. 5 § an dra stycket

eller 5 kap. 4 § a ndra stycket såvitt dessa lagrum rör förbehåll enligt 17
kap. 1 §.

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalke n får påföljd för brott enligt första

stycket 3 mot 12 kap. 7 § å dömas, om den misstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för brottet inom fem år från brottet.

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

2426

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.