SFS 1990:1302

901302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 199(0): 13Ö2

om ändring i sparbankslagen (1987:619);

Utkom från trycket

den 21 december 1990

Utfärdad den 6 dece mber 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 kap. 3 § spar­

bankslagen (1987:619) skall ha följande lydelse.

2 kap.

1

En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.

Stiftarna skall vara fysiska personer och bosatta i Sverige. Den som är

underårig eller i kon kurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräld-
rabalken får i nte vara stiftare. Att detsamma gäller den som är underkas­
tad näringsförbud följer av 6 § lagen (198 6:436) om näringsförbud.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmel­

serna om fusion i 7 kap. 2 §.

3 kap.
3 §' Styrelseledamöterna skall vara bosatta inom sparbankens verksam­

hetsområde, om inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande

bankinspektionen i särskild a fall tillå ter något annat. Den som är under­

årig eller i konk urs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-

ken kan inte vara st yrelseledamot. Att detsamma gäller den som ä r under­
kastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud,

j Av styrelseledamöterna får högst en för vaije påbörjat femtal vara
, ans tälld i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till
j arbetstagarrepresenta nter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om

, styrelserepresentation för de privatanställda.

t

, Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1991.

Il
^ På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90: 160, 1990/91 :LU 11, rskr. 42. •

^ Senaste lydelse 1988:1303.

' Senaste lydelse 1988:1303.

2365

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.