SFS 1970:666

700666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:34px;font-family:QXBRRD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:PEEEVK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:QXBRRD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:UDXPHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:QXBRRD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:QXBRRD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:33px;font-family:QXBRRD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:QXBRRD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:84px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft10">SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>X970 " Nr ^666 </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n tiycket den 15 dec. 1970 </b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft12">Nr 666 </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft12">Lag </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>om �udriag i lagen (1955; 183) om bankr�relse; </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>given Stockholms slott den 4 de cember 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:411px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">gott att i fr�ga om lagen (1955: 183) om bankr�relse f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 5, 7173 och 159 �� skall ha nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 74 a �, av nedan angivna </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft12">5 �. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft12">Bolagsordning f�r </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft12">vara vidtagna. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">Antalet styrelseledam�ter, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft12">antalet angives. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i denna paragraf om styrelseledamot g�lla ej ledamot </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">som enligt 71 � utses av Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft14">71 �.2 </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r hankaktiebolag skall finnas en styrelse best�ende av minst fem och </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">h�gst tjugoen ledam�ter. Konungen �ger utse h�gst tre ledam�ter i styrel�</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">sen (offentliga styrelseledam�ter) med uppgift att s�rskilt verka f�r att </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">samh�llets intressen beaktas i bankens verksamhet, �vriga styrelseledam��</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">ter till ett antal av h�gst aderton v�ljas � bolagsst�mma; dock m� enligt be�</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">st�mmelser, som intagits i bolagsordningen, en eller flera av dessa ledam�ter </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">kunna tills�ttas i annan ordning. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">Styrelsen skall </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft12">�r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft12">72 �. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">Styrelseledam�terna skola </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft12">svenska medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft12">Av styrelseledam�terna </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft12">i banken. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid ber�kningen av det h�gsta antal styrelseledam�ter som enligt andra </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">stycket f� vara befattningshavare i banken skall h�nsyn ej tagas till offentlig </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">styrelseledamot. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft12">73 �. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">Styrelseledamot skall utses f�r tid intill dess ordinarie bolagsst�mma </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">h�llits och m� icke utses f�r l�ngre tid �n till och med den st�mma som skall </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">�ga rum under tredje r�kenskaps�ret efter valet. �nd� att den tid, f�r ^iIken </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">styrelseledamot blivit utsedd, ej g�tt till �nda, m� han skiljas fr�n uppdra-</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 1970:141, BaU 64, rskr 395. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">' Senaste lydelse 1968: 601. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">ISOO </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft20">1970 . Nr 666 </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">get genom beslut av den som utsett honom. Styrelseledamot �ger ock r�tt </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">att avg� f�re utg�ngen av n�mnda tid. Anm�lan om avg�ng skall g�ras hos </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">styrelsen, s� ock, d�r styrelseledamot ej �r vald � bolagsst�mma, hos den </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">som tillsatt honom. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft20">Om styrelseledamot, </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft20">understiger fem. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft20">74 a �. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20">Offentlig styrelseledamot eller, om flera s�dana ledam�ter utses, den som </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Konungen f�rordnar, �ger n�rvara och deltaga i �verl�ggningarna n�r </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende, som senare skall avg�ras av styrelsen, f�rberedes av d�rtill s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">utsedda styrelseledam�ter eller befattningshavare i banken. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20">Konungen �ger, om s�rskilda sk�l f�ranleda det, f�rordna att uppdrag </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 74 � andra stycket, som avser flera personer, skall omfatta j�mv�l </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">offentlig styrelseledamot. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft20">159 �.i </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20">Till bestridande </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft20">av Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft20">Det �ligger bankbolag j�mv�l att utgiva ers�ttning, dels till offentlig </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">styrelseledamot med belopp som Konungen best�mmer, dels till revisor, </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">ombud eller likvidationsre%dsor, som f�rordnas enligt 149 � eller 158 � </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1 mom., med belopp som tillsynsmyndigheten best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i Icraft den 1 januari 1971. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20">\asso hava Vi detta med egen hand undersla*i-\dt och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20">belu-�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 4 december 1970. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft22">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft20">G. E . STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft22">Senaste lydelse 1963: 601. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft22">Nr 666, Vi ark. Stockholm 1970. Kungl. Boklryclteriel, P.A.Norstedt &amp; S�ner </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X970 " Nr ^666

Utkom fr�n tiycket den 15 dec. 1970

Nr 666

Lag

om �udriag i lagen (1955; 183) om bankr�relse;

given Stockholms slott den 4 de cember 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fr�ga om lagen (1955: 183) om bankr�relse f�rordna,

dels att 5, 7173 och 159 �� skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 74 a �, av nedan angivna

lydelse.

5 �.

Bolagsordning f�r

vara vidtagna.

Antalet styrelseledam�ter,

antalet angives.

Best�mmelserna i denna paragraf om styrelseledamot g�lla ej ledamot

som enligt 71 � utses av Konungen.

71 �.2

F�r hankaktiebolag skall finnas en styrelse best�ende av minst fem och

h�gst tjugoen ledam�ter. Konungen �ger utse h�gst tre ledam�ter i styrel�

sen (offentliga styrelseledam�ter) med uppgift att s�rskilt verka f�r att

samh�llets intressen beaktas i bankens verksamhet, �vriga styrelseledam��

ter till ett antal av h�gst aderton v�ljas � bolagsst�mma; dock m� enligt be�

st�mmelser, som intagits i bolagsordningen, en eller flera av dessa ledam�ter

kunna tills�ttas i annan ordning.

Styrelsen skall

�r stadgat.

72 �.

Styrelseledam�terna skola

svenska medborgare.

Av styrelseledam�terna

i banken.

Vid ber�kningen av det h�gsta antal styrelseledam�ter som enligt andra

stycket f� vara befattningshavare i banken skall h�nsyn ej tagas till offentlig

styrelseledamot.

73 �.

Styrelseledamot skall utses f�r tid intill dess ordinarie bolagsst�mma

h�llits och m� icke utses f�r l�ngre tid �n till och med den st�mma som skall

�ga rum under tredje r�kenskaps�ret efter valet. �nd� att den tid, f�r ^iIken

styrelseledamot blivit utsedd, ej g�tt till �nda, m� han skiljas fr�n uppdra-

1 Prop. 1970:141, BaU 64, rskr 395.

' Senaste lydelse 1968: 601.

background image

ISOO

1970 . Nr 666

get genom beslut av den som utsett honom. Styrelseledamot �ger ock r�tt

att avg� f�re utg�ngen av n�mnda tid. Anm�lan om avg�ng skall g�ras hos

styrelsen, s� ock, d�r styrelseledamot ej �r vald � bolagsst�mma, hos den

som tillsatt honom.

Om styrelseledamot,

understiger fem.

74 a �.

Offentlig styrelseledamot eller, om flera s�dana ledam�ter utses, den som

Konungen f�rordnar, �ger n�rvara och deltaga i �verl�ggningarna n�r

�rende, som senare skall avg�ras av styrelsen, f�rberedes av d�rtill s�rskilt

utsedda styrelseledam�ter eller befattningshavare i banken.

Konungen �ger, om s�rskilda sk�l f�ranleda det, f�rordna att uppdrag

enligt 74 � andra stycket, som avser flera personer, skall omfatta j�mv�l

offentlig styrelseledamot.

159 �.i

Till bestridande

av Konungen.

Det �ligger bankbolag j�mv�l att utgiva ers�ttning, dels till offentlig

styrelseledamot med belopp som Konungen best�mmer, dels till revisor,

ombud eller likvidationsre%dsor, som f�rordnas enligt 149 � eller 158 �

1 mom., med belopp som tillsynsmyndigheten best�mmer.

Denna lag tr�der i Icraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

\asso hava Vi detta med egen hand undersla*i-\dt och med V�rt kungl. sigill

belu-�fta l�tit.

Stockholms slott den 4 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

Senaste lydelse 1963: 601.

Nr 666, Vi ark. Stockholm 1970. Kungl. Boklryclteriel, P.A.Norstedt & S�ner

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.