SFS 1970:666

700666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X970 ⬢ Nr ^666

Utkom från tiycket den 15 dec. 1970

Nr 666

Lag

om äudriag i lagen (1955; 183) om bankrörelse;

given Stockholms slott den 4 de cember 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om lagen (1955: 183) om bankrörelse förordna,

dels att 5, 71�73 och 159 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 74 a §, av nedan angivna

lydelse.

5 §.

Bolagsordning för

vara vidtagna.

Antalet styrelseledamöter,

antalet angives.

Bestämmelserna i denna paragraf om styrelseledamot gälla ej ledamot

som enligt 71 § utses av Konungen.

71 §.2

För hankaktiebolag skall finnas en styrelse bestående av minst fem och

högst tjugoen ledamöter. Konungen äger utse högst tre ledamöter i styrel­

sen (offentliga styrelseledamöter) med uppgift att särskilt verka för att

samhällets intressen beaktas i bankens verksamhet, övriga styrelseledamö­

ter till ett antal av högst aderton väljas å bolagsstämma; dock må enligt be­

stämmelser, som intagits i bolagsordningen, en eller flera av dessa ledamöter

kunna tillsättas i annan ordning.

Styrelsen skall

är stadgat.

72 §.

Styrelseledamöterna skola

svenska medborgare.

Av styrelseledamöterna

i banken.

Vid beräkningen av det högsta antal styrelseledamöter som enligt andra

stycket få vara befattningshavare i banken skall hänsyn ej tagas till offentlig

styrelseledamot.

73 §.

Styrelseledamot skall utses för tid intill dess ordinarie bolagsstämma

hållits och må icke utses för längre tid än till och med den stämma som skall

äga rum under tredje räkenskapsåret efter valet. �ndå att den tid, för ^iIken

styrelseledamot blivit utsedd, ej gått till ända, må han skiljas från uppdra-

1 Prop. 1970:141, BaU 64, rskr 395.

' Senaste lydelse 1968: 601.

¬

background image

ISOO

1970 . Nr 666

get genom beslut av den som utsett honom. Styrelseledamot äger ock rätt

att avgå före utgången av nämnda tid. Anmälan om avgång skall göras hos

styrelsen, så ock, där styrelseledamot ej är vald å bolagsstämma, hos den

som tillsatt honom.

Om styrelseledamot,

understiger fem.

74 a §.

Offentlig styrelseledamot eller, om flera sådana ledamöter utses, den som

Konungen förordnar, äger närvara och deltaga i överläggningarna när

ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, förberedes av därtill särskilt

utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i banken.

Konungen äger, om särskilda skäl föranleda det, förordna att uppdrag

enligt 74 § andra stycket, som avser flera personer, skall omfatta jämväl

offentlig styrelseledamot.

159 §.i

Till bestridande

av Konungen.

Det åligger bankbolag jämväl att utgiva ersättning, dels till offentlig

styrelseledamot med belopp som Konungen bestämmer, dels till revisor,

ombud eller likvidationsre%dsor, som förordnas enligt 149 § eller 158 §

1 mom., med belopp som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\asso hava Vi detta med egen hand undersla*i-\dt och med Vårt kungl. sigill

belu-äfta låtit.

Stockholms slott den 4 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

Senaste lydelse 1963: 601.

Nr 666, Vi ark. Stockholm 1970. Kungl. Boklryclteriel, P.A.Norstedt & Söner

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.