700596.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X970 ⬢ Nr 596�602

Utkom från trycket den 26 nov. 1970

Nr 596

Lag

;

om förenldad aktieliantemig;

(jiven Stockholms slott den 20 nove mber 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

^

i'

Inledande bestänunelser

1 §

Denna lag är tillämplig på aktiebolag om bolagsstämman beslutar det.

>

Lagen träder då i stället för motsvarande bestämmelser i lagarna (1944: 705)

i

om aktiebolag, (1948: 433) om försäkringsrörelse ocb (1955: 183) om bank­

rörelse.

2 §

Följande uppgifter skall för aktiebolaget fullgöras av Värdepapperscen-

trålen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen), nämligen att

i

1. föra alttiebok, aktiebrevsregister ocb förteckning enligt 12 §,

i

2. pröva frågor om införing av aktieägare i alttieboken,

i

3. svara för utskrift av alctiebok ocb sammanställning av uppgifter enligt

!

19 §,

,

4. avstämma aktiebok ocb förteckning enligt 12 §,

|ji

5. utsända aktiebrev, utdelning ocb emissionsbevis (tecluiingsrättsbevis

ocb delbevis),

6. svara för utbyte av alctiebrev ocb därmed sammanhängande åtgärder,

[

7. vidtaga åtgärder enligt 25 § i fråga om ej uttagen ny alctie.

Aktiebrev m. m.

3 §

Aktiebrev skall ställas till viss man.

På uppdrag av aktiebolaget får aktiebrev på bolagets vägnar undertecknas

av värdepapperscentralen. Firmatecknares namnteclming får återges genom

tryckning eller på annat sådant sätt.

I aktiebrev skall i stället för aktienummer anges brevets ordningsnummer

|

ocb det antal aktier som det avser.

I aktiebrev skall erinras om innehållet i 22 §.

' Prop. 1970; 99, I LU 62, rskr 365.

108�700040. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

1370

1970 ⬢ Nr 596

4 §

Skall aldiebrev enligt lag innehålla upplysning om inskränlmingar i rät­

ten till de aktier som brevet avser, får inskränkningarna återges i förkortad

form. Förkortningsformer fastställes av Konungen.

5 §

På begäran av aktieägare eller förvaltare som avses i 16 § skall aktiebrev

delas upp, läggas samman eller på annat sätt bytas ut. När alctiebrev före­

tes för införande av ny ägare i alctieboken, får brevet bytas ut mot ett eller

flera nya brev.

I aktiebrev, som utfärdas vid utbyte, behöver ej tagas in uppgift om ut­

budet eller om dag när det äldre brevet utfärdades.

6 §

När aktiebrev med överlåtelse in bianco företes för införande av ny ägare

i aktieboken, behöver ej förvärvarens namn sättas ut i överlåtelsen, om bre­

vet skall bytas ut.

Ej heller behöver aktiebrev, som utfärdas i samband med att aktieägaren

införes i aktieboken, förses med uppgift om införingen eller om fångets be­

skaffenhet

7 §

Bestämmelserna i denna lag om aktiebrev gäller i tillämpliga delar inte­

rimsbevis. Detsamma gäller teckningsbems och emissionsbevis såvitt avser

3 § andra stycket och 5 § samt beträffande teckningsbevis dessutom 3 § fjär­

de stycket samt 4 och 16 §§.

Aktiebok m. m.

8 §

Aktiebok föres med maskin för automatisk databehandling eller på annat

liknande sätt.

I aktieboken upptages, om ej annat följer av 16 §, alctieägarna med upp­

gift om personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. För

varje ägare anges det antal aktier som han äger av olika slag och aktiebrevs

ordningsnummer. Fångets beskaffenhet behöver ej anmärkas i aktieboken.

9 §

I fråga om förvaltare som avses i 16 § anteclmas i aktieboken samma upp­

gifter som enligt 8 § andra stycket skall införas om aktieägare.

10 §

Utöver aktiebok föres för varje aktiebolag ett aktiebrevsregister. Registret

upptager i löpande nummerföljd de alttiebrev som utfärdas med uppgift om

dagen för utfärdandet, antalet aktier och aktieslag samt ägares eller, i fall

som avses i 16 §, förvaltares identifieringsnummer i aktieboken.

Utfärdas nytt aktiebrev i stället för äldre, göres i registret hänvisning till

det äldre brevets ordningsnummer.

11 §

�ndras förhållande som antecknats i aktiebok eller aktiebrevsregister,

skall utan dröjsmål anteckning därom göras i boken eller registret efter an­

mälan av aktieägare eller annan behörig person. Dagen för anteclcningen

skall anges, om den ej framgår av annat tillgängligt material.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 596

1371

12 §

Den som med skriftlig handling visar att han till följd av uppdrag eller

pantsättning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att

i stället för den i aktieboken införde alctieägaren lyfta utdelning och mottaga

emissionsbevis och, vid fondemission, brev på ny aktie, skall på begäran

upptagas i en särsldld förteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god

man för. alctieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmät­

ning av eller kvarstad på aktier utmätningsmannen.

I förteckningen skall för sådan person som avses i första stycket anteck­

nas samma uppgifter som enligt 8 § andra stycket skall införas i aktiebo­

ken om aktieägare. Av förteclmingen skall även framgå den rätt som till­

kommer honom. Sådan anteckning skall avföras, när det visas att rätten

upphört.

Uppgift ur förteclcningen får ej lämnas ut till annan utan samtycke av

den som beröres av förhållanden som antecknats i förteckningen.

13 §

Utskrift av alctieboken skall hållas tillgänghg för envar hos aldiebolaget

och värdepapperscentralen. Utslcriften får ej vara äldre än sex månader.

Utöver vad som följer av första stycket har envar rätt att mot ersättning

för kostnaderna få utskrift av aktieboken eller del av denna.

Utskrift enligt första eller andra stycket får ej innehålla uppgift om alctie-

ägare som har högst femhundra alctier i alctiebolaget.

14 §

Utskrift av aktieboken avseende förhållandena tio dagar före bolagsstäm­

ma skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid stämman.

15 §

I utskrift av aktiebok upptages aktieägarna och de förvaltare som avses i

16 § i alfabetisk ordning. Aktiebrevs ordningsnummer behöver ej anges i

utskriften.

Förvaltarregistrering

16 §

Bank eller fondkommissionär, som är auktoriserad som förvaltare av ak­

tier, får införas i aktiebrev och i aktieboken i stället för ägaren till de alc­

tier som omfattas av lämnat förvaltningsuppdrag.

Om aktier i ett alctiebolag är föremål för handel vid utländsk fondbörs,

kan, efter särskilt tillstånd, i bolagets alctiebrev och alctiebok, i stället för ak­

tieägare som är bosatt utomlands, införas den som fått uppdrag att i utlan­

det förvalta hans alctier.

I alctiebrev och i aktieboken skall i fall som avses i första och andra

styckena anmärkas att aktien innehas för annans räkning. Detsamma gäller

emissionsbevis som utfärdas på grund av förvaltarregistrerad aktie och som

är ställt till viss man.

17 §

Fråga om auktorisation eller tillstånd, som avses i 16 §, prövas av Konung­

en eller myndighet som Konungen bestämmer.

I beslut om auktorisation eller tillstånd kan meddelas särskilda villkor

för att tillgodose såväl allmänna som enskilda intressen. �&sidosättes sådant

villkor och är avvikelsen betydande, kan auktorisationen eller tillståndet

återkallas.

¬

background image

1372

1970 ⬢ Nr 596

18 §

För rätt till registrering som förvaltare enligt 16 § lu-äves utöver vad där

sägs att förvaltaren uppfyller de villkor som gäller för införing av ägare i

aktieboken.

19 §

Förvaltare som avses i 16 § första stycket skall till värdepapperscentralen

lämna uppgift om sådan aktieägare som bar mer än femhundra alttier i sam­

ma aktiebolag registrerade i förvaltarens namn.

Uppgifter enligt första stycket sammanställes för varje aktiebolag. Sam­

manställningen skall hållas tillgänglig för envar hos såväl bolaget som vär­

depapperscentralen och får ej vara äldre än sex månader.

20 §

Vid förvaltarregistrering enligt 16 § första stycket kan förvaltare, såvitt

avser aktier i samma aktiebolag, efter tillstånd av aktieägare förvara olika

alctieägares brev tillsammans eller låta alctieägares aktier ingå i ett för flera

aktieägare gemensamt brev.

Envar alttieägare har del i det som förvaras enligt första stycket i förhål­

lande till vad han lämnat in till förvar.

Utdelning, ökning av aktiekap italet m. m.

21 §

I beslut om utdelning skall anges den dag då aktieboken och förteclming

enligt 12 § skall avstämmas för fastställande av vilka som är införda i dem.

Detsamma gäller beslut om sådan kapitalökning där aktiebolagets aktie­

ägare har rätt till nya aktier i förhållande till det antal alttier som de fönit

äger. Avstämningsdagen för kapitalökning får ej sättas tidigare än tre vec­

kor efter den dag när beslutet kungjorts i allmänna tidningarna. Vid fond­

emission får alctieboken och förtecltningen dock ej avstämmas innan be­

slutet om emissionen registrerats.

22 §

Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i förtecluiing

enligt 12 § skall anses vara behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis

och, vid fondemission, brev på ny aktie som tillkommer alctieägare.

23 §

Visar det sig att den som fått utdelning eller handling enligt 22 § saknade

rätt därtill, skall aktiebolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet.

Vad i första stycket sägs gäller ej om

1. aktiebolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att utdel­

ningen eller handlingen kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet

som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas,

2. mottagaren var i konkurs eller omyndig.

24 §

Utdelning förfaller till betalning på avstämningsdagen och skall betalas

utan dröjsmål.

Emissionsbevis och, vid fondemission, brev på ny aktie skall efter av-

stämningen utan dröjsmål översändas i rekommenderat brev eller på annat

betryggande sätt.

25 §

Om vid fondemission, som företagits sedan lagen börjat tillämpas på alitie-

bolaget, samtliga alctier ej kunnat tillställas behörig mottagare inom fem år

¬

background image

1970 ⬢ Nr 596

1373

frän registreringen av ölmingsbeslutet, skall de som är berättigade till åter­

stående aktier anmanas att vid äventyr av förlust av sin rätt till ny aktie

anmäla sina anspråk hos värdepapperscentralen. Anmaning sker genom

kungörelse i allmänna tidningarna ocb tidning inom den ort där bolagets

styrelse har sitt säte.

Aktie, beträffande vilken behörigt anspråk ej anmälts inom ett år från

dagen för anmaningens kungörande, skall genom fondkommissionär säljas

för den eller de berättigades räkning. Därefter föreligger endast rätt att utfå

vid försäljningen influtet belopp med avdrag för kostnaderna för anmaning-

en och försäljningen. Belopp som ej har lyfts inom fyra år från försäljning­

en tillfaller alctiebolaget.

Värdepapperscentralen, tillsyn m. m.

26 §

För värdepapperscentralen gäller, om ej annat följer av 27 och 28 §§, vad

om alctiebolag är stadgat i lagen (1944: 705) om aktiebolag.

27 §

Bolagsordning för värdepapperscentralen skall stadfästas av Konungen.

Bolagsordningen får ej ändras utan Konungens godkännande.

28 §

Värdepapperscentralen står under tillsyn av bankinspektionen.

,

Vid meddelande av föreskrift eller förbud i samband med tillsynen kan

j{

banldnspektionen förelägga vite.

Beslut i fråga som rör tillsynen länder omedelbart till efterrättelse om ej

Konungen förordnar annat.

; ^

Ytterligare bestämmelser om tillsynsverksamheten meddelas av Konungen.

i

29 §

i

Till bestridande av kostnaden för banldnspektionens tillsynsverksamhet

i|

skall värdepapperscentralen årligen erlägga bidrag.

Närmare föreskrifter om bidragets storlek och om dess fastställande och

i\

crläggande meddelas av Konungen.

i jij

Särskilda bestämmelser

,{

30 §

Beslut enligt 1 § skall anmälas för registrering senast två veckor före den

dag då denna lag blir tillämplig på aldiebolaget. Anteckning om beslutet och

t

om nämnda dag skall göras i det hos registreringsmyndigheten förda re-

I

gistret.

Ii

31 §

�gare av aktiebrev som utfärdats innan lagen börjat tillämpas på alvtie-

bolaget kan icke, såvitt avser därefter beslutad utdelning eller kapitalölming,

erhålla utdelning, emissionsbevis eller, vid fondemission, brev på ny aktie

förrän han avlämnat aktiebrevet för utbyte mot nytt brev och blivit införd i

aktieboken enligt 8 eller 16 §. Innan detta skett, är 12 § ej tillämplig.

32 §

Har aktiebrev ej avlämnats enligt 31 §, får uppgifter om aktien i tidigare

förd aktiebok föras över till alctiebok enligt 8 §. Därvid skall anges att aktie-

brev ej avlämnats.

¬

background image

1374

1970 ⬢ Nr 596

Sker ej överföring, utgör den äldre aktieboken alltjämt alctiebok för aldié-

bolaget i fråga om sådan aktie.

33 §

Aktiebrev som bytts ut skall makuleras i betryggande ordning och till­

sammans med handlingar som hör till brevet förvaras i huvudskrift eller

i fotografisk eller därmed jämförlig återgivning i minst tio år. Till alctiebrev

hörande kupongark behöver dock ej förvaras.

Anteclming om att aktiebrev maJmlerats skall göras i alctiebrevsregistret.

34 §

Uppgift, som avförts ur alctiebok, aktiebrevsregister eller förteckning en­

ligt 12 §, och utskrift av aktiebok skall bevaras i minst tio år.

Aktiebok, som aktiebolag tidigare fört, skall bolaget bevara i minst tio år

efter det att uppgifter beträffande bolagets samtliga aktier registrerats enligt

31 eller 32 §.

35 §

Rätt att deltaga i bolagsstämma tillkommer icke aktieägare som senare än

tio dagar före stämman anmält sig för att införas i alctieboken.

36 §

Vid kapitalökning behöver aktieägare ej underrättas enligt 54 § lagen

(1944: 705) om alctiebolag, 49 § lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse och

35 § tredje stycket lagen (1955: 183) om banlcrörelse.

Skadestånd och ansvar m. m.

37 §

Bestämmelserna i lagarna (1944: 705) om aktiebolag, (1948: 433) om för-

sälcringsrörelse och (1955: 183) om banlcrörelse beträffande skadestånds­

skyldighet vid �verträdelser av dessa lagar äger motsvarande tillämpning på

överträdelse av denna lag.

38 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 12 § tredje stycket, eller

2. åsidosätter villkor som meddelats med stöd av 17 § andra stycket

dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1 får väckas endast om

målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän syn­

punkt.

39 §

Styrelseledamot, verkställande direktör eller annan tjänsteman hos vär­

depapperscentralen, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar orik­

tig eller vilseledande uppgift till bankinspektionen rörande centralen eller

dess verksamhet, d�mes till böter eller fängelse i högst sex månader, oni ej

gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

40 §

Till böter dömes den som

1. underlåter att i enlighet med föreslcrifterna i denna lag föra aktiebok,

aktiebrevsregister eller förteckning enligt 12 § eller göra utslcrift av aktiebok

och hålla utslcriften tillgänglig,

2. vid utfärdande av aktiebrev, interimsbevis, teckningsbevis eller einis-

sionsbevis förfar i strid mot denna lag.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 596 och 597

1375

3> underlåter ätt iakttaga bestämmelserna om avstämning och om ut­

sändande av utdelning, emissionsbevis och, vid fondemission, brev på ny

aktie,

4. underlåter att göra anmälan för registrering enligt 30 §,

5. bryter mot 19, 33 eller 34 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Har aktiebolag före lagens ilcraftträdande fattat beslut enligt 1 §, skall så­

dant beslut registreras enligt 30 §.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^nsso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stocldiolms slott den 20 november 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.