SFS 1967:541

670541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 541

ag

angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse;

given Slockholnis slolf den 9 juni 1967.

Vi GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, dels att 92 § 2 mom. och 103 § lagen den 31 mars 1955 om

bankrörelse skall upphöra att gälla, dels att 8 § 2 mom., 47 § 1 mom., 48 §,

92 I 3 mom. samt 128, 131, 137, 141, 183, 186 och 191 §§ samma lag skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

^ mom. Ej må

av 18 §.

47 §.4

? mom. Beslut om

rättens Ullstånd.

Rättens tillstånd

ansökningen bifallas.

' .^tidrhigoa innebär att 3. upphävs.

^ Prop. 1907: S3; B:oU 34; Rskr 310.

^ 'lindringen iirnebär all 2 mom. andra slycket upphävs.

Ändringen innebär all 1 mom. tredje stycket upphävs.

¬

background image

IL*.

1204

Oin ansökan,

Rällens beslut,

Aktiekapitalet skall

Innefattar beslut

Ansökan om

Rättens beslut, —

1967 • Nr 541

till regislreringsmyndiglielen.

— av lagakraftbevis.

blivit registrerat.

48

svarande belopp.

aga rum.

— av lagakraftbevis.

a mow. Inom linjen

92 §.

bokförda värde.

Inom linjen skola ock angivas de pensionsåtaganden, som ej upplagih

bland skulderna.

128

.5 d en

hans ställe.

Vad som är stadgat i 96 § andra stycket, 97 §, 98 §, 99 § första och tr edje

styckena, 100 § och 107 § 2 mom. om revisor och suppleant för revisor sam!

om revisors rättigheter och skyldigheter skall i tillämpliga delar gälla b e­

träffande likvidationsrevisor och suppleant, där ej annat följer av vad
nedan föreskrives.

Angående likvidationsrevisor

i 158 §.

131 §.

Det åligger

och balansräkning.

137

stadgat i 101 och 102 §§.

Sedan lilundatorerna —

141

för utskiftning.

I inventarium och balansräkning för bankaktiebolag i likvidation skola

upptagas bolagets tillgångar och skulder, tillgångarna till verkliga värdet.

Aktiekapitalet skall i balansräkningen upptagas inom linjen. I övrigt skall

beträffande inventarium och balansräkning för hankaktiebolag i likvida­

tion gälla vad i 7 och 8 §§ bokföringslagen är stadgat.

Likvidatorerna skola

till likvidationsrevisorcrna.

Inom en månad efter det redovisningshandlingarna överlämnats till lik­

vidationsrevisorerna skola dessa till likvidatorerna avlämna berättelse ö\er

granskningen av deras förvaltning och bolagets räkenskaper för räken­

skapsåret ävensom återställa handlingarna. Revisionsberättelsen, som sk a

vara underskriven av likvidationsrevisorerna, skall innehålla uttalande,

huruvida enligt deras mening likvidationen onödigt fördröjes eller ick^-

Om revisionsberättelsens innehåll i övrigt och om redovisningshandling

arnas förseende med påskrift skall i tillämpliga delar gälla vad som ar

Vid berättelsen skola fogas redovisningshandlingar för hela likvidation^

tiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skola i huvudskrift e

avskrift avlämnas till likvidationsrevisorerna, vilka hava att inom en

därefter avgiva en av dem underskriven reAnsionsberättelse Över för^a

ningen under likvidationen och återställa handlingarna. Om revisionsherät^

telsens innehåll och om redovisninsshandlinfiarnas förseende med

skall i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat

Efter det

Angående insändande

101 och 102 §§.

nämnda handlingar.

i 152 §.

' Ändringen innebär att tredje stycket uppliiivs.

¬

background image

1967 • Nr 541 och 542

1205

183 §.

dagsböter

till aktieägare;

4. stvrelscledainot, där han rdd upprättande av balansräkning, vinst- ocli

förlusträloiing eller förvaltningsberättelse, som avses i 89, 120 eller 129 §

iipp.sätligcn förfar i strid med bestämmelserna i 91 §, 92 § 3 mom., 93 § eller
94 §'

öV likvida tor som

därtill föreligger.

186 §.

Med dagsböter —

andra stycket;

3, don som bryter mot vad soin stadgas i 69 §.

191 §.

Jlör till bankaktiebolag pensionsstiftelse eller personalstiftelse och här­

rör stiftelsens förmögenhet hurmdsakligen från överföring av medel från

bolaget, ha r tillsynsmyndigheten att tillse att stiftelsens tillgångar äro pla­

cerade på sätt som med beaktande av stiftelsens ändamål och med hänsjm

jämväl till vad i denna lag är föreskrivet beträffande placering av bank­

bolags mede l bereder skälig säkerhet. Har så ej skett, må tillsynsmyndig­

heten f örelägga stiftelsen att rndtaga rättelse.

Det åligger

myndigheten äskas.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1968. Äldre lag äger tillämpning på

bankaktiebolag som är i likvidation vid lagens ikraftträdande.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslanvit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E, STRÄNG

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.