550183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i lS!|, i-

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

5 . Nr 183—187

Utkom från trycket den 12 maj 1955

i;!]!!]!)

liEiK-!;"'

* 'Me-.

Nr 183

Lag

om bankrörelse;

given Stockholms slott den SI mars 1955.

, _5Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

™'^'i^ott förordna som följer.

IBK:

Inledande bestämmelser

1 §.

Bankrörelse må, förutom av Sveriges riksbank, drivas endast av bank­

aktiebolag, som därtill erhållit Konungens tillstånd (oktroj).

Med bankrörelse förstås i denna lag sådan verksamhet, i vilken ingår

^'inlåning från allmänbeten på räkning som av bank allmänneligen begagnas.

-;,4iigående postsparbanken och postgirörörelsen samt sparbank, central­

kassa för jordbrukskredit och järnkontoret är särskilt stadgat.

2 §.

; Eji må annan än riksbanken, bankalctiebolag, postsparbanken, sparbank

och Sveriges allmänna bypoteksbank i sin firma eller eljest vid beteckning

ayt a ffärsrörelsen använda ordet bank. Beträffande användningen av ordet

bänk i registrerad understödsförenings firma är särskilt stadgat.
I

3 §.

- Bankaktiebolag skola stå under tillsyn av en för hela riket gemensam till­

synsmyndighet, varom förmäles i 162 §.

- För inskrivning av de uppgifter, vilka enligt denna lag skola anmälas för

registrering eller vilkas intagande i registret eljest är föreskrivet, skall föras

bankregister bos registreringsmyndigbet, varom förmäles i 174 §.

' ^

I'

I

. I

Om banlcaktiebolags bildande

4 §.

7 mom. De som vilja stifta bankaktiebolag skola upprätta bolagsordning

samt därå söka Konungens stadfästelse.

1 Prop, 1955: 3; B:oU 5; Rskr 14(5.

llcriA 86—557024. Svensk författningssamling 1955, Nr 183—187

¬

background image

^.,5^

270

1955 . Nr

I

Stiftarna skola vara myndiga här i riket bosatta svenska medborgar

till antalet minst tio.

Den som är i konkurstillstånd kan ej vara stiftare.

Konungen prövar bolagsordningens överensstämmelse med denna lag s

lag ocb författning i övrigt, så ock om ocb i vad mån därutöver, med hä

till omfattningen ocb beskaffenheten av bolagets rörelse, särskilda best"

melser må erfordras.

Finnes den tillämnade rörelsen vara nyttig för det allmänna, stadfäs

Konungen bolagsordningen samt beviljar oktroj för en tid av högst tio

ocb därutöver intill slutet av då löpande räkenskapsår.

,

2 mom. Ä beslut om ändring av stadfäst bolagsordning skall ock sö

Konungens stadfästelse. Konungen må uppdraga åt tillsynsmyndigheten

i Konungens ställe meddela stadfästelse å ändringsbeslut.

3 mom. Ansökan om stadfästelse skall inlämnas till tillsynsmyndighe

4 mom. Vid meddelande av oktroj äger Konungen stadga skyldighet

bankaktiebolag att vid huvudkontoret ocb avdelningskontor, som bestäm

av Konungen, mottaga värdehandlingar till förvaring ocb förvaltning i

ligbet med de i föräldrabalken ocb eljest i lag givna bestämmelserna.

5 §.

Bolagsordning för bankaktiebolag skall angiva:

1. bolagets firma;

2. de rörelsegrenar bolaget må utöva;

3. aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändring av bolagso

ningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet ocb max'

kapitalet;

4. det belopp varå alctie skall lyda (nominella beloppet);

5. den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

6. antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola fi

antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelseledamots up

drag, så ock, där styrelseledamot ocb styrelsesuppleant ej skola väljas

bolagsstämma, huru de skola tillsättas;

7. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande ocb vilka ärenden so

skola förekomma å ordinarie stämma, utöver dem som omförraälas i 106

samt

'

8. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske ocb andra med

landen bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före stämma,

föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter ocb revisorer kan så I)

stämmas, att lägsta ocb högsta antalet angives.

6 §.

Bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annan, förut i laga ordning regis

rad, ännu bestående banks firma, så ock från benämning å utländsk ba

inrättning, som är allmänt känd bär i riket.

7 §.

Aktiekapitalet skall fördelas i aktier å lika belopp i svenskt mynt.

aktiekapitalet skall, utan ändring av bolagsordningen, kunna bestämmas

lägre eller högre belopp, må lägsta beloppet ej utgöra mindre än tredjedc

av högsta beloppet.

¬

background image

. Nr 183

271

^,/^äd för aktie skall inbetalas må ej bestämmas till lägre belopp än nomi-

élla beloppet. Betalningen skall erläggas i penningar, där den ej må annor-

éiäes fullgöras efter -vad i 26, 187 och 189 §§ sägs. Sedan för aktie full be-

^^Jhing blivit eiiagd, är aktieägaren icke pliktig att ytterligare tillskjuta

> något.

' 3 Aktie är mot bolaget odelbar. Ä a ktierna skola utfärdas brev, vilka ställas

viss man.

8 §.

il.

j( mom. Skall för bankaktiebolag, vars aktiekapital skall kunna utan

^audring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, för-

"l- ibehåll träffas om aktiekapitalets nedsättning genom inlösen av aktier enligt

%ar/bestämda grunder efter vad i 45 § sägs, eller skola, i den mån sådant må

^Eäi 'i;åke, grunderna för utövande av rösträtt och fattande av beslut å bolags-

te,s^siämma avvika från vad därom finnes föreskrivet i denna lag, skall be-

iltfiiVJstämmelse härom intagas i bolagsordningen.

Skall kalenderåret ej utgöra bolagets räkenskapsår, angives räkenskaps­

året i bolagsordningen.

' Där ej alla aktier skola medföra samma rätt, skall bolagsordningen angiva

det belopp, vartill aktier av olika slag må kunna utgivas, och den rätt de

skola medföra. Skola aktierna icke medföra lika rätt till andel i bolagets till­

gångar och vinst, skall, såframt aktiekapitalet skall kunna utan ändring av

j^olagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, i bolagsordningen

ffiiitenfsärskilt angivas den rätt till teckning eller erhållande av nya aktier, som vid

ifildiåktiekapitalets ökning må tilllcomma varje slag av aktier.

:: 2 mom. Ej må i bolagsordningen bestämmas annan inskränkning i rätten

'é: ätt förfoga över aktie än som framgår av 18 §.

SI il !?! ;; Ej heller må i bolagsordningen intagas bestämmelse, som inskränker bo-

wiiaölägsstämmas rätt att besluta om bildande av stiftelse enligt lagen om ak-

itmliiirliebolags p ensions- och andra personalstiftelser eller om överföring av vinst-

L^fjiliiimédel t ill sådan stiftelse.

isiiife"

g

{•.; Sedan oktroj beviljats, skola stiftarna upprätta teckningslista. Tecknings-

^(.iiiilistan, s om skall vara försedd med stiftarnas bevittnade namnunderskrifter,

,yp^éfkall a ngiva:

1. det belopp, som skall inbetalas för aktie;

vilken inbetalning av aktie skall ske, samt, där inbetal­

ningen må äga rum i poster, tiden för varje inbetalning;

där i bolagsordningen minimi- och maximikapital angivits men alle­

nast visst belopp understigande maximikapitalet skall få tecknas, storleken

av detta belopp; samt

Jlé. den tid, ej överstigande sex månader från det oktroj beviljats, inom

icHfäyjlken konstituerande stämma skall hållas.

I teckningslistan skall jämväl intagas erinran om den i 18 § stadgade in­

skränkningen i rätten att förvärva aktier. Äga andra än stiftare teckna ak­

tier, må i teckningslistan föreskrivas, att tilldelning av aktier, som ej till­

komma stiftarna på grund av teckning före listans framläggande, skall ske

efter stiftarnas bestämmande. Meddelas ej sådan föreskrift, skall i tecknings-

v«stan angivas den beräkningsgrund, efter vilken de aktier, som tecknas ef-

listans framläggande, i händelse av överteckning skola å konstituerande

!«än Instämman fördelas mellan tecknarna.

¬

background image

1

^;5

\

•' - v.-..

272

1955 -Nr

10 §.

1 mom. Teckning av aktier skall ske å teckningslistan i huvudskrift

i avskrift som bestyrkts av notarius publicus eller landsfiskal eller av

tarna. Vid teckningslistan skola vara fogade på enahanda sätt styrkta

skrifter av oktrojbeslutet och bolagsordningen.

'

Innan teckningslistan framlägges i buvudskrift eller avskrift, skall tec

ning av stiftarna hava ägt rum med angivande av dagen därför.

2 mom. Varje stiftare skall teckna minst en aktie. Av annan än stift

må tecknas allenast det antal aktier, vilket återstår efter den teckning, so

gjorts av stiftarna innan teckningslistan framlagts. Å v arje lista skall finn

uppgift om det antal aktier, som envar av stiftarna tecknat, så ock om dag

för listans framläggande.

När aktieteckning sker, böra tecknarna vid sina namn angiva yrke o

postadress.

11 §.

Ej må stiftare eller annan njuta gottgörelse av bankaktiebolaget för de

bildande utöver ersättning för utgifter, som för bildandet varit uppe

li^en nödvändiga. Ej heller må, utom i fall varom stadgas i 189 §, stifta

förbehålla sig eller annan särskild förmån eller rättighet.

12 §.

:

Aktieteckning är ogiltig, där den göres annorledes än å teckningslis

i buvudskrift eller sådan avslo-ift som i 10 § 1 mom. sägs, eller där lis

saknar uppgift om alctieteckning av stiftarna efter vad i 10 § 2 mom. st

gas.

Aktieteckning med villkor är, utom i fall som sägs i 189 §, ogiltig.

^

13 §.

Har ej beslut om bankaktiebolagets bildande fattats å konstituera ^

stämma inom den i teckningslistan föreskrivna tiden eller å stämma,

vilken frågan uppskjutits enligt 15 §, jämförd med 23 § 1 mom. tredje sty

ket lagen om aktiebolag, är aktieteckningen icke vidare bindande.

Detsamma skall gälla, där ansökan om bolagets registrering icke gjor

inom ett år efter det oktroj beviljats eller genom lagakraftägande besl

ansökan om bolagets registrering bbvit avslagen.

i

14 §.

Ej må, sedan bankaktiebolaget registrerats, sådan grund för aktiete

nings ogiltigbet, som avses i 12 § och 13 § första stycket, göras gällan

utan så är att den bos registreringsmyndigbeten anmälts före registrering

15 §.

1 mom. Konstituerande stämma skall utlysas av stiftarna att inom ti

som blivit bestämd i teckningslistan, hållas å ort inom riket. Ä stämra

skola stiftarna framlägga de listor, å vilka aktieteckning skett, jämte oktr

beslutet och bolagsordningen. Om tilldelning av aktier skall ske efter stift

nas bestämmande, skall framläggas en av stiftarna undertecknad ka

ling med uppgift om tilldelningen.

2 mom. A konstituerande stämman skall till avgörande företagas, bii

vida bankaktiebolaget skall komma till stånd. Biträdes beslut om bola

bildande av samtliga närvarande röstberättigade, eller finnas vid omröst

¬

background image

1,183

273

na

iflesta röstande med ett sammanlagt aktiebelopp av mer än halva det vid

tämman företrädda aktiekapitalet ooh minst en fjärdedel av hela aktie-

apitalet hava förenat sig därom, skall bolaget anses bildat. I annat fall

'r frågan om bolagets bildande förfallen.

5 mom. I övrigt skall beträffande konstituerande stämma i tillämpliga

delar gälla vad i 21 och 22 §§, 23 § 1 mom. tredje stycket samt 25 § lagen

om aktiebolag finnes stadgat.

16 §.

m

nrll

il il

Är bankaktiebolag bildat, skall å konstituerande stämma förrättas val av

'tyrelse och revisorer.

17 §.

I fråga om talan å beslut, som fattats på konstituerande stämman, skall

vad om talan å bolagsstämmobeslut är stadgat i 115 § 1 mom. första stycket

och andra stycket första punkten samt 2 mom. så ock i 116 § äga motsva­

rande tillämpning. Har bankalctiebolag i strid med vad i 164 § 1 mom. sägs

blivit registrerat, ehuru sådan grund till klander mot beslutet om bolagets

bildande förelåg som avses i 115 § 1 mom. andra och tredje styckena, är be-

'Slutet gällande, om klandertalan ej instämts inom föreskriven tid eller in­

stämd klandertalan ogillats.

, •

18 §.

I lök' '

Aktie i bankaktiebolag må genom teckning eller överlåtelse förvärvas en-

^dast av svenska medborgare, av svenska bolag och föreningar, som utan

)j!n • hinder av bestämmelserna i lagen den 30 maj 1916 om vissa inskränk­

ningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bo-

i;^| • lag äga förvärva fast egendom eller gruva, ävensom av andra svenska sam-

' ;' fälligheter och stiftelser. Har aktieförvärv skett annorledes än genom teck-

ning eller överlåtelse, skall vad nyss stadgats icke i något fall medföra hinder

! för aktieägaren att med stöd av den företrädesrätt till teckning eller erhål-

''^( f-lande av nya aktier, vilken enligt denna lag eller den vid förvärvet gällande

:• bolagsordningen är förenad med de förvärvade aktierna, bekomma ytterli-

'^gare aktier.

Förvärv av aktie, som skett i strid med innehållet i första stycket, är

lisc bgillt.

nfis:' ,r

j f

19 §.

; f Sedan styrelse och revisorer utsetts, må bankaktiebolaget enligt föreskrif-

: terna i denna lag registreras, såframt bolagets aktiekapital, som är det teck-

;tnade belopp för vilket tilldelning av aktier ägt rum, efter avdrag ;fÖr aktier

:i;Som m å hava förklarats förverkade enligt 28 §, uppgår till minimikapitalet

-samt full betalning behörigen erlagts för aktier med sammanlagt nominellt

[ •'belopp ej understigande minimikapitalet.

I

20 §.

Ills' . Innan bankaktiebolaget registrerats, kan det ej förvärva rättigheter eller

'p- akläda sig skyldigheter, ej heller inför domstol eller annan myndighet söka,

'dtära eller svara. Sedan styrelse blivit utsedd, äger den dock föra talan i

'^[•-mål rörande bolagsbildningen, så ock eljest vidtaga åtgärd för utbekom-

' mande av tecknat aktiebelopp.

, ,[ij;

I fråga om ansvarighet för stiftare, styrelsen, annan ställföreträdare för

bolaget eller aktieägare, som handla å bolagets vägnar innan det registre­

ns' ,

K

;

.

K

,

,

'''''' -

b' - .

• •

"

¬

background image

^ t

274

1955 . Nr

• ' ^

rats, så ock beträffande giltigheten av avtal, som ställföreträdare ingå

oregistrerat bolag, skola bestämmelserna i 28 § andra stycket samt 2

30 §§ lagen om aktiebolag äga motsvarande tillämpning, därvid i nä

lagrum upptagna hänvisningar till 32, 87 och 204 §§ samma lag is

skola avse 22, 81 och 173 §§ denna lag.

21 §.

j

Bliver bankaktiebolaget ej registrerat, äro styrelseledamöterna, en

\

alla och alla för en, ansvariga för att vad styrelsen uppburit å teckn

aktier återbäres till aktieägarna, efter avdrag för kostnad till följd av;

gärd, som må vidtagas enligt 20 § första stycket. Återbäringen skall

5' <

omfatta fÖrko\Tan, där sådan uppkommit.

I

22 § .

i

I '

Ansökan om bankaktiebolagets registrering skall göras av styrelsen,

nast ett år från det oktroj beviljats.

Ansökningen skall beträffande styrelseledamot och styrelsesuppleant

nehålla uppgift om fullständiga namnet ävensom hemvist, så ock förklar'

att dessa personer äro svenska medborgare och ej äro omyndiga.

: •

I ansökningen skall uppgivas, av vilka och huru bolagets firma s

tecknas, där den ej tecknas av styrelsen allenast på grund av denna

Skall firman tecknas av annan person än som avses i andra stycket, gäl

vad där är stadgat även i fråga om sådan firmatecknare.

I

Bolagets postadress skall angivas.

j

Vid ansökningen skola fogas;

:

y

1. de listor, å vilka aktieteckningen ägt rum, jämte avskrift av desam

, i,

2. avskrift av protokollet vid konstituerande stämman;

3. två avskrifter av oktrojbeslutet och bolagsordningen;

4. avskrift av den i 15 § 1 mom. omförmälda handlingen rörande

delningen av aktier;

5. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad handling, innehål

de uppgift dels om det tecknade belopp, för vilket tilldelning av aktier,

;

rum, samt om det belopp, för vilket "aktier må hava förklarats förverk

'J

enligt 28 §, dels angående det belopp, som inbetalts å aktiekapitalet, och,

I

aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda nominella belöp

;

av de alctier, som till fullo betalts, dels ock om det sätt varpå inbetalnin

= •

skett.

Har ej å ansökningen varje styrelseledamot och styrelsesuppleant. el.l

annan, som är bemyndigad att teckna bolagets firma, egenhändigt skr'

5

sin av vittnen styrkta namnteckning, skall vid ansökningen fogas en s"

f '

skild bilaga, därå namnteckningen finnes och blivit styrkt av vittnen. ^

!

:

F

I

^

Om aktiebrev och aktiebok

;; F

23 §.

'

Aktiebrev skola undertecknas av styrelsen samt angiva bankaktieb

gets firma, ordningsnummer å den eller de aktier, å vilka breven lyda,

ties nominella belopp och dagen för utfärdandet. Styrelseledamots n

;

teckning må kunna återgivas genom tryckning eller på annat dylikt S

v

dock skall varje aktiebrev vara egenhändigt underskrivet av minst en

relseledamot.

,

%

1

¬

background image

r 183

275

•i,

'

le' •

.

' I varje brev å aktie skall angivas den i 18 § bestämda inskränkningen i

{ r ätten att förvärva aktier. Kunna, då aktiebrev utgivas, enligt bolagsord-

JL''' ningen aktier av olika slag finnas, skall aktieslaget anmärkas i aktiebre-

ven. Har i bolagsordningen intagits förbehåll, som i 45 § sägs, skall ock

förbehållet angivas i varje brev å aktie som det avser.

Aktiebrev må ej utgivas, innan bolaget registrerats och full betalning

ij erlagts för den eller de aktier varå brevet lyder. Vid ökning av aktieka-

pitalet må brev utgivas å högst så många aktier som enligt 42i § registrerats

ritl^^ Såsom till fullo betalda. Angående utgivande av brev å nya aktier vid sådan

Il U,! ; ökn ing av aktiekapitalet, som avses i 44 §, stadgas i nämnda paragraf.

Aktiebrev må ej till aktieägaren utgivas, med mindre denne införts i aktie-

° "j. boken.

Angående utdelningskuponger till aktiebrev är stadgat i lagen om skul-

' debrev.

J;

24 §.

'

Har aktiebrev blivit av någon, som hade det i händer, överlåtet och

kommit i förvärvarens besittning och finnes sedan, att den, som verkställ-'

de överlåtelsen, ej var rätte aktieägaren eller behörig att å dennes vägnar

Itdfc ä förfoga över aktiebrevet, äger nye innehavaren ändock företräde till aktien,

' där han var i god tro, och överlåtaren kunde till stöd för sin rätt åberopa

flik, lydelsen av sammanhängande, till honom fortgående skriftliga överlåtelser

kk till viss man eller in bianco.

lite/

Förvärvaren skall anses hava varit i ond tro, ej allenast där han visste,

att den, som verkställde överlåtelsen, icke var den, å vilken handlingen

var ställd eller senast överlåten, eller berättigad att handla å dennes väg-

: nar, utan ock där han försummat att med skälig omsorg pröva, huruvida

L'lnai; så var fallet. Huruvida tidigare överlåtelse är äkta och i övrigt giltig, är

i förvärvaren ej pliktig att pröva, med mindre särskild anledning därtill

! föreligger.

ItDi v

Vad nu är sagt om överlåtelse av aktiebrev gäller ock i fråga om pant-

; sättning av dylik handling,

bl k

Har den, som till grund för förvärv av aktiebrev åberopar annat fång än

i nE ' ö verlåtelse, blivit införd i aktieboken, skall vid senare överlåtelse eller

iröf ;' pantsättning av aktiebrevet vad förut i denna paragraf är stadgat äga till-

lämpning jämväl med avseende å förstnämnda fång.

överlåtelse eller pantsättning av aktiebrev är ej gällande mot överlåta-

rjii: hens eller pantsättarens borgenärer, med mindre den till vilken över-

' 1 låtelse eller pantsättning skett fått handlingen i besittning.

25 §.

7 mom. över bankaktiebolags samtliga aktier har styrelsen att ofördröj-

! lig en efter bolagets bildande upplägga en aktiebok. Denna må bestå av

I betryggande lösblads- eller kortsystem.

I aktieboken skola genom styrelsens försorg aktierna upptagas i nummer-

följd med uppgift å aktietecknarna.

I

Av förvärvare vid konstituerande stämman eller hos styrelsen anmälda

;• och styrkta förändringar i äganderätten till aktie skola ofördröj ligen in-

J': föras i aktieboken, där ej hinder möter av stadgandet i 18 §. Om förvärv av

''

aktie ägt rum annorledes än genom överlåtelse, skall, om förvärvet ej in-

förts i aktieboken, införing därav ske, när senare förvärv av aktien införes.

Har förvärv av aktie ägt rum annorledes än genom överlåtelse, skall fångets

beskaffenhet anmärkas i aktieboken. I denna skall antecknas dagen då

införing sker.

-K*' •'

¬

background image

• . •: '

v

276

1955 . N 83 ^

^

v

j,

Det åligger styrelsen att omedelbart före bolagsstämma vara tillstäd

att pröva de frågor om nya aktieägares införande i aktieboken som då

;

na JTPpas. Do ck skall, där enligt bolagsordningen rätten till deltagande 1

lagsstämmas förhandlingar gjorts beroende av att anmälan därom sker

tid före stämman, styrelsesammanträde för prövning av frågor som n

sagts hållas omedelbart före anmälningstidens utgång.

StjTelsen åligger att låta envar, som sådant önskar, å bankaktiebolag

huvudkontor taga kännedom om aktieboken å de tider banken hålles öpp

för allmänheten, ävensom, mot avgift, erhålla till riktigheten styrkt utdr

därur.

^

2 mom. Där hinder ej möter av stadgandet i 18 §, må styrelsen ej vägr

att i aktieboken såsom ägare införa den som företer aktiebrev, såframt ha

kan till stöd för sin rätt till aktien åberopa lydelsen av sammanhängand

till honom fortgående skriftliga överlåtelser. Är sista överlåtelsen tec

in bianco, må införing ej ske med mindre namnet utsättes i överlåtels

Vad i första stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning vid införi

av förvärv på grund av skriftlig överlåtelse av aktiebrev, om förvärvet ske

efter förvärv som ägt rum annorledes än genom överlåtelse och sistnämnd

fång blivit infört i aktieboken.

Den till vilken aktie övergått är ej gentemot bolaget att anse såsom a

tieägare, innan han införts i aktieboken.

När ny ägare av aktie införes i aktieboken, skall brevet förses med p

skrift om i^öringen med angivande av dagen därför. Har förvärvet ske

annorledes än genom överlåtelse, skall tillika fångets beskaffenhet anm"

kas i påskriften.

Om inbetalning av aktiekapital

26 §.

Senast inom två månader från bankaktiebolags bildande skall aktie

fullo betalas.

Ej må kvittning ske av skuld på grund av aktieteckning mot fordran hö

bolaget, med mindre styrelsen det medgiver. Kvittning må icke medgiv

där den skulle lända till nackdel för bolaget eller dess borgenärer.

Innan styrelse valts, må inbetalnirug å aktie verkställas allenast geno,

insättning för bolaget å bankräkning, varom stadgas i 187 §.

27 §.

Fordran å oguldet aktiebelopp må ej av bolaget överlåtas eller pantsättas

28 §.

Fullgöres ej inbetalning å aktie i rätt tid, äger styrelsen utsöka det fö

fallna beloppet, och skall ränta därå gäldas efter sex procent om året fr

förfallodagen.

Verkställes ej inbetalning inom en månad efter anmaning, äger styrelse

där annan anmäler sig vilja övertaga aktien, förklara denna övertagen

honom eller, i annat fall, förklara aktien förverkad. Då aktie förklara

förverkad, kan vad å aktien inbetalts ej återfordras. Har aktie förklara

övertagen av annan, må ej heller vad som tidigare inbetalts återfordr

förrän den som övertagit aktien till fullo betalt denna

Har från aktietecknare aktie Övergått å annan, må aktien ej av styrel

förklaras övertagen eller förverkad, med mindre anmaning enligt an

¬

background image

.S(K:

1

iH2'
'SCI

Kli;];

r 183

277

eket gjorts hos den som senast i aktieboken införts såsom ägare till

tien.

I avseende å den, som förklarats hava övertagit aktie, skall vad om aktie-

-tecknare är stadgat äga motsvarande tillämpning.

;V Anmaning skall innehålla erinran om påföljden av att den ej efterkom-

imes. Anmaning skall anses vara given, när den kungjorts på det sätt,

som gäller för kallelse till ordinarie bolagsstämma, samt, där aktietecknares

^,postadress uppgivits eller upplysning om adressen utan väsentlig omgång

•eller tidsutdräkt kan inhämtas, till honom försänts i rekommenderat brev.

29 §.

Ändå att aktie av styrelsen förklarats övertagen eller förverkad, är aktie-

lt;|j5 .tecknaren, där bankaktiebolaget försättes i konkurs på ansökan som gjorts

li' inom två år från utgången av den för aktiernas inbetalning bestämda tiden,

, sk yldig att, såvitt borgenärers rätt därpå beror, fullgöra återstående inbe-

if' .talning å aktien.

30 §.

Fullgöres, efter det ansökan om bankaktiebolagets registrering gjorts,

ytterligare inbetalning å aktier, skall inom sex månader efter inbetalningen

j. )' anmälan om sålunda inbetalt belopp göras för registrering. Anmälningen,

pH som skall vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter, skall innehålla

pi' uppgift om det sätt varpå inbetalningen skett.

I anmälningen skall ock för registrering uppgivas sammanlagda nomi-

' nella beloppet av alla de aktier som vid tiden för anmälningen äro till fullo

i. betalda.

;

31 §.

Hava, sedan ansökan om banlcaktiebolagets registrering gjorts, alctier för-

H klarats förverkade, åligger det styrelsen eller verkställande direktör att för

iåilf v registrering av den sålunda skedda minskningen av alctiekapitalet ofördröj-

5 l igen anmäla antalet förverkade aktier,

dfe;

Om å dessa aktier något var inbetalt och registrering därav skett, skall

Ui tK an mälningen innehålla uppgift därom; och skall i registret införas, att det

cfsil' belopp, som förut registrerats såsom inbetalt å aktiekapitalet, minskats med

1 ifeu- de t belopp, som inbetalts å de förverkade aktierna,

i.

ia'^h

Om aktiekapitalets ökning

32 §.

ökning av aktiekapitalet medelst ny aktieteckning må beslutas av bolags-

0' stämma. Erfordras för beslutet ändring av vad i bolagsordningen stadgas om

aktiekapitalet, må beslutet fattas först sedan stadfästelse å ändringen med-

' delats.

Förslag till ökningsbeslut, så ock ett av samtliga styrelseledamöter under-

tecknat ^trande över den föreslagna kapitalökningens betydelse för bank-

"dp aldiebolaget skola genom styrelsens försorg dels minst en vecka före bo-

i lagsstämman hållas bos bolaget tillgängliga för aktieägarna dels ock fram-

läggas å stämman. Där ej balansrälmingen för nästföregående räkenskaps­

år fastställes å stämman, skola ock efter vad nyss sagts hållas tillgängliga

j och framläggas å stämman:

1. avskrift av den senaste fastställda balansräkningen, försedd med an-

87—557024. Svensk författningssamling 1955, Nr 183—187

XX'. '

; •.! >

\ \

¬

background image

278

1955 . N 83

teckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller fö

samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för d

balansräkningen avser;

2. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad berättelse, däri up

lysning lämnas, i den mån det finnes kunna ske utan förfång för bolag

om händelser av väsentlig betydelse för dess ställning vilka inträffat ef

förvaltningsberättelsens avgivande; samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över berättelsen.

• \

33 §.

Beslutet om aktiekapitalets ökning skall angiva:

1. det belopp, varmed aktiekapitalet må ökas;

2. där enligt bolagsordningen aktier av olika slag kunna finnas, till vilk

aktieslag de nya alctierna skola hänföras;

3. den företrädesrätt att teckna nya aktier, som enligt denna lag ell

bolagsordningen må tillkomma aktieägare;

4. den tid, ej understigande en månad från den dag då beslutet enli

35 § kungjorts i tidningarna, inom vilken aktieägare må begagna företrädes

rätt till teckning;

5. akties nominella belopp och det belopp som skall inbetalas för aktie

6. den beräkningsgrund, efter vilken vid överteckning de aktier som lek

tecknats med företrädesrätt skola av styrelsen fördelas, där ej jämlikt stäm

mans beslut fördelningen skall ankomma på styrelsen; samt

7. det räkenskapsår, fÖr vilket vinstutdelning å de nya aktierna först

utgå, varvid dock detta år må bestämmas senast till året efter det räken­

skapsår, under vilket aktierna skolat till fullo inbetalas,

I ökningsbeslutet skall ock angivas det belopp, vartill aktiekapitalet upp

går vid beslutets fattande, och vad därav svarar mot aktier som registrerats

såsom till fullo inbetalda. Har ökning av aktiekapitalet förut beslutats, ska

beträffande sista ökningen anmärkas, huruvida aktier som icke förklarat

förverkade ännu ej registrerats såsom till fullo inbetalda.

Bestämmelse må i ökningsbeslutet meddelas, att det tecknade belopp, fö

vilket tilldelning av nya aktier sker, skall uppgå till visst angivet minimi

belopp för att aktieteckningen skall bliva bindande.

I fall, då beträffande de nya aktierna skall gälla sådant förbehåll om ak

tiekapitalets nedsättning genom inlösen av aktier som avses i 45 §, skall i

beslutet intagas erinran därom.

34 §.

Bolagsstämmans beslut om aktiekapitalets ökning skall av styrelsen eller

verkställande direktör ofördröj ligen anmälas för registrering.

Vid anmälningen skola fogas två avskrifter av protokoll rörande beslutet

så ock i huvudskrift och avskrift det i 32 § andra stycket första punkten

omförmälda yttrandet samt berättelse och yttrande som avses i nämnda

stycke 2 och 3.

^

Om villkor för registrering av beslutet är stadgat i 167 § 1 mom.

35 §.

;

Sedan bolagsstämman fattat beslut om aktiekapitalets ökning, skola teckr.

ningslista och kungörelse om beslutet upprättas samt undertecknas av sam

liga styrelseledamöter.

I såväl teckningslistan som kungörelsen skall upptagas bolagsstämman

beslut om aktiekapitalets ökning ävensom erinran om den i 18 § stadgad

¬

background image

183

279

ei tj

lltfänkningen i rätten att förvärva aktier. Har i ökningsbeslutet bestäm-

i'inelse ej meddelats om tiden för betalning av nya aktier, skall sådan be­

lie, ^stämmelse upptagas i teckningslistan och kungörelsen.

ij(jj [ Sedan ökningsbeslutet registrerats, skall styrelsen låta införa kungör el­

fe ' sen i allmänna tidningarna och tidning inom den ort, där styrelsen har sitt

säte. Det åligger ock styrelsen att ofördröjligen i rekommenderat brev om bo-

lagsstämmans beslut underrätta varje aktieägare, om vars postadress upp-

' lysning utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt kan inhämtas.

36 §.

Där alla förutvarande aktier medföra lika rätt till andel i bankaktiebo-

f lagets tillgångar och vinst, är varje aktieägare berättigad att, i den mån

• det kan ske, av de nya aktierna eHer teckning erhålla det antal som sva­

lar rar mot hans andel i det förutvarande aktiekapitalet. Finnas aktier av olika

oslag och medföra dessa icke lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst,

skall i fråga om företrädesrätten till teckning av nya aktier gälla vad i bo-

lagsordningen föreskrives.

isufet

37 §.

Aktieägare, som vill begagna honom tillkommande företrädesrätt till teck-

j jg : ning av nya aktier, är skyldig att förete det eller de aktiebrev, å vilka teck-

jjfe ningsrätten grundas; och skall genom styrelsens försorg sådant aktiebrev

' I förses med påskrift att teckningsrätten begagnats.

38 §.

Teckning av de nya aktierna skall ske å teckningslistan i huvudskrift

' eller i avskrift, som bestyrkts av notarius publicus eller landsfiskal eller

av två styrelseledamöter.

teckningslistan skola vara fogade ett exemplar av bolagsordningen

samt i avskrift de enligt 32 §, jämte förslaget till ökningsbeslut, framlagda

'""v handlingarna, så ock avskrift av kungörelsen om ökningsbeslutet samt i hu-

1 vudskrift eller avskrift av styrelsen eller verkställande direktör underteck-

nad uppgift om de tidningar, i vilka kungörelsen om ökningsbeslutet varit

3^®^' införd, och om dagen därför, eller ock ett exemplar av dessa tidningar. Å

^ varje teckningslista skall finnas uppgift om dagen för listans framläggande,

tfej-'

När aktieteckning sker, böra tecknarna vid sina namn angiva yrke och

-postadress.

f

39 §.

ft Teckning av ny aktie är ogiltig, där den ej göres å teckningslista i hu-

vudskrift eller sådan avskrift som i 38 § sägs.

, •

Teckning med villkor är, utom i fall varom stadgas i 189 §, ogiltig.

Ej må sådan grund för aktieteckningens ogiltighet, som i första och andra

styckena avses, göras gällande, utan så är att den anmälts hos registrerings-

j,', myndigheten, innan registrering jämlikt 42 § ägt rum i anledning av anmä-

ii lan, som gjorts efter det aktien till fullo betalts.

40 §.

Sedan teckning av nya aktier avslutats, skall ofördröjligen genom sty­

relsens försorg tilldelning av nya aktier till aktietecknarna ske med tillämp­

ning av vad i 36 § samt i ökningsbeslutet enligt 33 § första stycket 6 är

föreskrivet. Rörande tilldelningen skall skriftlig uppgift upprättas och un-

dertecknas av styrelsen. Aktierna skola genom styrelsens försorg ofördröj-

ligen upptagas i aktieboken.

itjiii'

• -

¬

background image

i

280

1955 .

83

^ ' ' ;

^ ,

41 §.

^

Senast ett år från det bolagsstämmans beslut om aktiekapitalets ök

fattades eller, om registrering av ökningsbeslutet vägrats och besvär

över anförts, inom ett år från det besvären blivit bifallna, skall full be'

ning för ny aktie erläggas.

Vad i 7 § samt 28 och 29 §§ är stadgat om betalning för aktie skall a

motsvarande tillämpning vid ny aktieteckning,

42 §.

1 mom. Senast sex månader efter utgången av den för inbetalning a

''

de nya aktierna bestämda tiden skall för registrering anmälas, huru mån

nya aktier som till fullo betalts. Anmälningen, som skall vara undertec

nad av samtliga styrelseledamöter, skall innehålla uppgift om det sätt var

inbetalningen skett.

1 anmälningen skall för registrering uppgivas det tecknade belopp, fo'

vilket tilldelning av nya aktier skett. Vid anmälningen skola fogas:

1. teckningslistorna jämte avskrift av desamma;

*

2. ett exemplar av de tidningar, i vilka kungörelsen angående bolag

stämmans beslut om ökningen varit införd; samt

3. avskrift av den i 40 § omförmälda uppgiften rörande tilldelningen a

nya aktier.

Innehåller ökningsbeslutet bestämmelse om minimiteckning, må registr

ring ej ske, med mindre full betalning erlagts för nya aktier med samman

lagt nominellt belopp ej understigande minimibeloppet. Har, enligt vad;

167 § 2 mom. sägs, i registret antecknats att den tidigare anteckningen o

ökningsbeslutets registrering avföres ur registret, är aktieteckningen ick

vidare bindande, och skall vad å de tecknade aktierna inbetalats återbärä

till aktietecknarna jämte fem procent ränta därå.

2 mom. Bliva efter anmälan som avses i 1 mom, nya aktier ytterligar

till fullo betalda, skall inom sex månader efter inbetalningen antalet såda

aktier anmälas för registrering. Anmälningen skall vara undertecknad a

samtliga styrelseledamöter samt innehålla uppgift som i 1 mom. första styc­

ket sägs.

3 mom. Aktiekapitalet skall, så snart registrering skett i anledning

anmälan enligt 1 eller 2 mom., anses ökat med sammanlagda nominell

beloppet av det antal nya aktier som anmälts hava till fullo betalts.

4 mom. Om nya aktier förklaras förverkade, skola inom sex månade'

därefter styrelsen eller verkställande direktör för registrering anmäla an

talet förverkade aktier. Med sådan anmälan skall dock anstå, till dess a

mälan sker jämlikt 1 mom.

43 §.

Utan hinder av vad i 32—42 ^ finnes stadgat må styrelsen besluta alcti

kapitalets ökning under förutsättning av bolagsstämmans godkännande,

sådant fall skall vad i nämnda paragrafer är föreskrivet äga motsvarand

tillämpning, därvid dock skall iakttagas vad nedan är särskilt stadgat.

Sedan styrelsen fattat beslut om aktiekapitalets ökning, må, kungörelse

och underrättelse om beslutet samt aktieteckning ske.

A bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens ökningsbeslli.

samt å styrelsens skyldighet att viss tid före stämma hålla handlingar tilk

gängliga och på stämman framlägga handlingarna skola bestämmelserna i

32 § äga tillämpning.

¬

background image

Nr 183

281

'4; Vad i 34 och 41 §§ sägs beträffande bolagsstämmas beslut om aktieka-

vpitalets ökning skall tillämpas å bolagsstämmans beslut om godkännande

kapitalökningen.

^

Innan ökningsbeslutet godkänts av bolagsstämman, må ej de nya aktierna

upptagas i aktieboken eller den i 42 § 1 mom. föreskrivna anmälningen för

registrering äga rum.

t,

S

44 §.

1 mom. Finnas i bankaktiebolag, enligt den för nästföregående räken-

^^i,\skapsår fastställda balansräkningen ocb bolagsstämmans beslut i anledning

av bolagets vinst enligt balansräkningen, besparade vinstmedel, som ej av-

satts till reservfond, må aktiekapitalet ökas genom överföring av sådana

vinstmedel.

I avseende å ökningsbeslutet skall gälla vad i 32 § första stycket är stad-

iltai , gat. ökningsbeslutet skall angiva det belopp varmed aktiekapitalet skall

' ökas och, där enligt bolagsordningen aktier av olika slag kunna finnas, till

vilket alctieslag de nya aktierna skola hänföras. Tillika skall beträffande

; ölcningsbeslutets innehåll gälla vad i 33 § första stycket 7 och andra

stycket sägs.

Förslag till ökningsbeslut skall genom styrelsens försorg dels minst en

if.tiv vecka före bolagsstämman hållas hos bolaget tillgängligt för aktieägarna

dels ock framläggas å stämman. Är stämman ej ordinarie bolagsstämma,

skola ock efter vad nyss sagts hållas tillgängliga och framläggas å stämman:

1. avskrift av den för nästföregående räkenskapsår fastställda balansräk-

ningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets

viiist eller förlust, samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisions-

j berättelsen för samma år;

2. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad handling, innehållande

iifiSi

dels upplysning, i den mån det finnes kunna ske utan förfång för bolaget,

om händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat

efter förvaltningsberättelsens avgivande, dels ock försäkran, att anledning

yppats att balansräkningen upprättats i strid med bestämmelserna i

..u- 91 §; samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande Över sistnämnda handling.

Där alla förutvarande aktier medföra lika rätt till andel i bolagets till-

^"^ft^gångaf och vinst, är varje aktieägare berättigad att av de nya aktierna er-

Irålla det antal, som svarar mot hans andel i det förutvarande aktiekapitalet.

Finnas aktier av olika slag och medföra dessa icke lika rätt till andel i

bolagets tillgångar och vinst, skall i fråga om rätten att erhålla nya aktier

gälla vad i bolagsordningen föreskrives.

2 mom. Beslutet om ölcningen skall genom styrelsens försorg kungöras

; på sätt i 35 § stadgas, ökningsbeslutet skall därefter av styrelsen eller verk-

ställande direktör anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas

"".p- dels två avskrifter av protokoll, som förts i ärendet, dels ett exemplar av de

tidningar, i vilka beslutet varit infört, dels ock avskrift av den för nästföre-

gående räkenskapsår fastställda balansräkningen eller, där beslutet ej fat-

jl', tats å ordinarie bolagsstämma, av de handlingar, som efter vad i 1 mom.

^ • tredje stycket sägs skola hava framlagts å bolagsstämman.

Aktiekapitalet skall, så snart registrering av beslutet skett, anses ökat med

det belopp, som enligt beslutet skall överföras till aktiekapitalet.

De nya aktierna skola i aktieboken upptagas i nummerföljd.

Ej må brev å ny aktie utlämnas till aktieägare, innan registrering av

beslutet om ökningen skett och aktieägaren företett det eller de aktiebrev,

"

\

¬

background image

282

1955 . Nr

varå rätten att erhålla ny aktie grundas. Genom styrelsens försorg skall

dant aktiebrev förses med påskrift angående uppvisandet. När brev åj

aktie utlämnas, skall ägaren införas i aktieboken.

f

, t

Om aktiekapitalets nedsättning

45 §.

I bankaktiebolag, vars aktiekapital kan utan ändring av bolagsordning'^

bestämmas till lägre eller högre belopp, må aktiekapitalet, såframt förbeh

därom träffats i den vid bolagets bildande stadfästa bolagsordningen, kun

genom inlösen av aktier med ekonomisk företrädesrätt nedsättas enligt gru

der som stadgas i förbehållet, dock ej under det i bolagsordningen bestä

da minimikapitalet.

Sådan nedsättning av aktiekapitalet må även äga rum, där efter bolage

registrering stadfästelse meddelats å ändring av bolagsordningen, varigeno

förbehåll som avses i första stycket intages i denna. I dylikt fall må do

nedsättningen ske allenast genom inlösen av aktier med företrädesrätt, u

givna på grund av sådant beslut om ökning av aktiekapitalet, som av bolag

stämman eller, enligt 43 §, av styrelsen fattats, sedan ändringen av bola

ordningen registrerats.

,

Då enligt de i förbehållet stadgade grunderna blivit bestämt att vissa aktie

i

skola inlösas, skall styrelsen eller verkställande direktör ofördröj ligen gör

anmälan för registrering av aktiekapitalets nedsättning med motsvaran

belopp. Vid anmälan skall fogas, där inlösen beslutats av bolagsstäm

två avskrifter av protokollet i ärendet samt i annat fall i två exemplar

av styrelsen underskriven handling rörande bestämmandet av vilka aldi

som skola inlösas. Då registrering skett, skall aktiekapitalet anses nedsa

och må inlösen ej dessförinnan ske.

När aktie inlöses, slcall aktiebrevet genom styrelsens försorg förses m

påskrift om inlösandet.

46 §.

1 mom. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet i annat fall än i 45 § sä

fattas av bolagsstämma efter vad i 111 och 112 §§ stadgas.

Förslag till nedsättningsbeslut skall genom styrelsens försorg dels m'

en vecka före bolagsstämman hållas hos bankaktiebolaget tillgängligt f"

aktieägarna dels ock framläggas å stämman. Där ej balansräluiingen fö

nästföregående räkenskapsår fastställes å stämman, skola ock efter v

nyss sagts hållas tillgängliga och framläggas å stämman:

1. avskrift av den senaste fastställda balansräkningen, försedd med an,

teckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlus

samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för det

balansräkningen avser;

2. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad berättelse, däri up

lysning lämnas, i den män det finnes kunna ske utan förfång för bolage

om händelser av väsentlig betydelse för dess ställning, vilka inträffat ef

förvaltningsberättelsens avgivande; samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över berättelsen.

Handlägges nedsättningsfrågan å två stämmor, skall vad i andra styck

sägs gälla beträffande båda stämmorna.

Nedsättningsbeslutet skall angiva det belopp varmed aktiekapitalet ska

nedsättas och det sätt varpå nedsättningen jämlikt 2 mom. skall geno

föras. I beslutet skall ock upptagas föreskrift, att det nedsättningen mo,

¬

background image

. r J83

283

ijj

äfiände beloppet skall återbetalas till alctieägarna, eller att det skall av-

/sättas till reservfonden, eller att det skall avsättas till en särskild fond att

användas enligt beslut av bolagsstämma. Rörande olika delar av nämnda

I/belopp kunna olika sådana föreskrifter meddelas.

i,, Inom fyra månader från det nedsättningsbeslutet fattades eller, om klan-

i,,dertalan därå anställes, från det denna talan genom lagakraftägande dom

;;'ogillad6S, skall nedsättningsbeslutet av styrelsen eller verkställande direk-

' < tör anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas två avskrifter

,?av p rotokoll som förts i ärendet, så ock avskrift av den för nästföregående

j^yår fastställda balansräkningen eller, där fastställelse av balansräkningen

!^i ;ej skett i samband med nedsättningsbeslutet, av de i andra stycket 1, 2 och

j S A3 omförmälda handlingarna.

V Har anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, är nedsättningsbeslutet

^ : förfallet.

2 mom. Nedsättning av alitiekapitalet genomföres genom inlösen av

J«^%:aktier, genom indragning av aktier utan återbetalning eller genom minsk-

ning av aktiernas nominella belopp.

^ Genom styrelsens försorg skall, när aktie inlöses eller nominella belop-

ipet minskas mot återbetalning av aktiekapital, aktiebrevet förses med på-

skrift därom. Påskrift skall ock, så snart ske kan, verkställas, när aktie in-

dragits eller nominella beloppet minskats utan återbetalning.

lliiÉ':

Mfeji-V ^

47 §.

é Cl"-' '

: 1 mom. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 46 § må, där be-

slutet icke innefattar föreskrift, att det nedsättningen motsvarande beloppet

skall avsättas till reservfonden, ej bringas till verkställighet utan rättens

tillstånd.

rv Rättens tillstånd skall av styrelsen sökas senast inom sex månader efter

J;det nedsättningsbeslutet registrerades. Vid ansökningen skall fogas bevis

• '""riatt beslutet blivit registrerat. Rätten skall utfärda kallelse å bolagets bor-

; g enärer, med föreläggande för den som vill bestrida ansökningen att sist å

viss dag, sedan sex månader förflutit, skriftligen hos rätten göra anmälan

.((därom vid äventyr att han eljest anses hava medgivit ansökningen. Kallel-

iliiiliAgen ska ll anslås i rättens kansli sex månader före inställelsedagen samt kun-

: göras i allmänna tidningarna och minst en tidning i orten tre gånger, första

gången fem och tredje gången sist två månader innan den dagen inträffar,

t

/Styrkes inför rätten, att de borgenärer, vilka hos rätten bestritt ansökning-

(en, blivit till fullo förnöjda för sina fordringar eller medgivit aktiekapitalets

I

nedsättning eller att säkerhet, som av rätten godkännes, ställts för deras

'fordringar, skall ansökningen bifallas.

Har stiftelse, som bildats enligt lagen om aktiebolags pensions- och andra

it

personalstiftelser, hos bolaget fordran, som avses i 2 § nämnda lag, skall

fordringen ej utgöra hinder mot bifall till ansökningen, där inför rätten vi-

j) sas att å fordringen avbetalats så stor del som svarar mot nedsättningen av

alctiekapitalet.

Om ansökan, som gjorts inom föreskriven tid, så ock om beslut, som med-

delats i anledning av ansökningen, skall genom rättens försorg underrättelse

r ofördröj ligen avsändas till registreringsmyndigheten.

^

Rättens beslut, varigenom tillstånd till nedsättningens verkställande gi-

ai n' v its, skall inom sex månader sedan beslutet vunnit laga kraft av styrelsen

eller verkställande direktör anmälas för registrering. Anmälningen skall vara

åtföljd av rättens beslut i liuvudskrift eller avskrift, så ock av lagakraft-

0 bevis.

.•'7

'

¬

background image

\

284

1955 . Nr

Aktiekapitalet skall anses nedsatt, då rättens beslut om tillstånd b

registrerat.

2 mom. Sådan nedsättning av aktiekapitalet, som avses i 1 mom,, är,

bolaget försättes i konkurs på ansökan som gjorts inom ett år från det ra

tens beslut om tillstånd till nedsättningen efter verkställd registrering k

gjordes i allmänna tidningarna, utan verkan mot borgenär, som ej samty

till nedsättningen eller som vid fordringens tillkomst ej ägde eller, enligt

i 173 § stadgas, skall anses hava ägt kännedom om rättens beslut, varigen

nedsättning medgivits.

48 §.

Innefattar beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 46 § föres

att det nedsättningen motsvarande beloppet skall avsättas till reservfond

skall aktiekapitalet anses nedsatt, då beslutet om nedsättningen blivit re '

rerat. I sådant fall må vinstutdelning till aktieägare icke äga rum, utan

rättens tillstånd därtill erhållits eller alctiekapitalet enligt verkställd registr

ring är ökat med ett mot nedsättningen svarande belopp.

Ansökan om rättens tillstånd till sådan vinstutdelning skall göras av s

relsen. Vid ansökningen skall fogas bevis att beslutet om nedsättningen bli

registrerat. Rätten skall utfärda kallelse å bankaktiebolagets borgenär

med föreläggande för den, som vill bestrida ansökningen, att sist å viss da

sedan tre månader förflutit, skriftligen hos rätten göra anmälan därom vi

äventyr att han eljest anses hava medgivit ansökningen. Kallelsen skall an

slås i rättens kansli tre månader före inställelsedagen samt kungöras i

männa tidningarna och minst en tidning i orten tre gånger, första gång

två månader och tredje gången sist en månad innan den dagen inträff

Bestrides ej ansökningen eller styrkes inför rätten, att de borgenärer,

hos rätten bestritt ansökningen, blivit till fullo förnöjda för sina fordring

eller medgivit vinstutdelning eller att säkerhet, som av rätten godkänn

ställts för deras fordringar, skall rätten lämna tillstånd att utan hinder

nedsättningen vinstutdelning därefter må äga rum.

Har stiftelse, som bildats enligt lagen om aktiebolags pensions- och å

personalstiftelser, hos bolaget fordran, som avses i 2 § nämnda lag, utg

fordringen ej hinder mot bifall till ansökningen om tillstånd till vinstutd

ning till aktieägarna, men skall, där vinstutdelning äger rum innan akti

kapitalet enligt verkställd registrering ökats med ett mot nedsättningen s

rande belopp, skyldighet åvila bolaget att erlägga betalning för så stor del '

stiftelsens fordran vid tiden för nedsättningsbeslutet som vinstutdelning

motsvarar av aktiekapitalet efter nedsättningen. Sådan skyldighet upph"

när å fordringen avbetalats så stor del som svarar mot nedsättningen a

aktiekapitalet.

Rättens beslut, varigenom tillstånd till vinstutdelning givits, skall, sed

det vunnit laga kraft, av styrelsen eller verkställande direktör anmälas f"

registrering. Anmälningen skall vara åtföljd av rättens beslut i huvudsUri

eller avskrift, så ock av lagakraftbevis.

49 §.

Egen aktie må bankaktiebolag ej förvärva i annan ordning än i 45 ell

46 § sägs eller mottaga såsom pant. Avtal, som träffats i strid med förb

varom nu sagts, är ogillt.

• t.

tt:

¬

background image

,(•

r 183

285

V Öin reserTfo nd så ock om bolagsstämmas rätt att genom vinstutdelning

5v

eller eljest förfoga över bolagets egendom

^

'

50 §.

h Av bankaktiebolags årsvinst, efter avdrag för vad som åtgår .till täckande

4/

^ möjligen förefintlig förlust från föregående år, skola minst femton pro-

ent avsättas till reservfond. Vid beräkning av det belopp, som sålunda

inst skall avsättas, må ej från årsvinsten avdragas den andel däri, som

{.'kan bavä tillerkänts styrelseledamot eller annan såsom arvode (tantiem),

i {iSedan fonden uppgått till ett belopp motsvarande femtio procent av aktie-

ykapitalet, må vidare avsättning till fonden upphöra; nedgår fonden under

det sålunda stadgade beloppet, skall avsättning därtill ånyo vidtaga.

Till reservfonden skall alltid läggas vad på grund av aktieteckning må

)rc!il,':|iava erhållits för alctierna utöver det nominella beloppet, så ock, där aktie

•b®!{;Jförklarats förverkad, vad dessförinnan blivit inbetalt å aktien.

I;'- Nedsättning av reservfonden må beslutas allenast för täckande av för-

?leT(fdust, som enligt fastställd balansräkning finnes hava uppstått å bolagets

verksamhet i dess helhet och som icke kan ersättas av befintliga, till fram-

,{ti,da förfogande avsatta medel.

51 §.

? mom. Ej må till aktieägarna annorledes än i följd av aktiekapitalets

[hv^medsättning efter ty i 45 och 47 §§ sägs utbetalas annat än den vinst, som

j JÖrefinnes enligt fastställd balansräkning för sista räkenskapsåret, i den

^gj';mån vinsten icke skall avsättas till reservfond. Angående förbud mot vinst-

.utdelning är för visst fall stadgat i 48 §.

2 mom. Beslutas och verkställes vinstutdelning i strid med vad i 1 mom.

;„„g!;eiler 48 § stadgats eller med bestämmelse i bolagsordningen, äro de, som

iupipburit sådan utdelning, skyldiga att återbära denna jämte fem procent

Vänta därå.

Detsamma gäller, om utdelning skett av vinst som utvisats av fastställd

®^, Abälansräkning till följd därav att balansräkningen upprättats i strid med

i bestämmelser som avses i 91 och 92 §§; dock må utdelningen ej återkrävas

"""{ifrån d en, som vid dess uppbärande varken insåg eller bort inse balansräk-

^.^[{ningens oriktighet.

p^j. ijrist, som kan uppkomma vid återbäringen, äro de, som medverkat

faäB^ill beslutet om vinstutdelning eller verkställande av detta eller till upprät-

E-^' tandet eller fastställandet av oriktig balansräkning, ansvariga efter de be-

träffande skadeståndsskyldighet i 177, 180 och 181 §§ stadgade grunderna.

3 mom. Sker nedsättning av aktiekapitalet medelst inlösen av aktier i

strid med förbehåll som i 45 § sägs eller med bestämmelserna i nämnda

paragraf eller äger nedsättning av aktiekapitalet rum i förening med åter-

[liriE -betalning till aktieägarna enligt 47 § utan iakttagande av vad där i 1 mom.

är föreskrivet, skall vad i 2 mom. första och tredje styckena här ovan är stad-

gat om återbäringsskyldighet och om ansvarighet för brist vid återbäringen

- äga motsvarande tillämpning.

52 §.

Det tillkommer bolagsstämma att i enlighet med bolagsordningens före­

lä "^skrifter besluta, huruvida och i vad mån utdelning skall ske av den vinst

som enligt 51 § må utbetalas till aktieägarna.

Bolagsstämma må ej besluta om användande av bolagets vinstmedel eller

* 8b—bblOVi. Svensk förfatlningssamling 1955, NrlS3—187

-

\

¬

background image

'T

'
;

286

195p . Nr^

övriga tillgångar eller om åtagande av förpliktelser för ändamål, som u

barligen är främmande för föremålet för bankaktiebolagets verksamhet'

för verksamhetens syfte. Dock äger bolagsstämma använda tillgångar

allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, såvitt det med hänsyn­

ändamålets beskaffenhet, bolagets ställning och omständigheterna i ö

får anses skäligt.

Bolagsstämma må ej heller, med mindre annat följer av vad i denna

eller bolagsordningen är stadgat, besluta om sådan användning av bol

tillgångar eller eljest om sådan åtgärd, att uppenbarligen fördel ber

vissa aktieägare till nackdel för bolaget eller övriga aktieägare.

'

I •

Om rörelsen

53 §.

Med den inskränkning nedan sägs må bankaktiebolag, jämte in- och

låning av penningar, idka annan verksamhet som därmed står i samb

Om rätt för bankbolag att idka fondkommissionsrörelse är särskilt stad '

54 §.

Bankaktiebolag må för egen räkning driva handel allenast med gu

samt in- och utländskt mynt, växlar, checkar, anvisningar ävensom obli

tioner och andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar, uto

sådana som medföra rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fo

ringsägare (förlagsbevis). Egendom, varmed bolag ej må driva handel f

egen räkning, äger bolag ej heller förvärva, där ej nedan i denna para ^

eller i 55 § annorlunda stadgas.

Bankbolag må förvärva:

dels fast egendom eller tomträtt, såframt med fånget åsyftas att ber

banken lokaler för dess inrymmande, eller bostadsrätt till lägenhet för såd

ändamål, aktie i bolag, som uteslutande har till syfte att förvalta för o

förmälda användning förvärvad fast egendom eller tomträtt och vars aldi

kapital uppgår till minst en tredjedel av egendomens bokförda värde, el

förlagsbevis, utfärdat av bolag, som nu nämnts;

dels inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som b

bolaget äger, eller till lokaler, som bolaget i övrigt innehaver;

dels ock, såframt tillstånd därtill lämnas av Konungen, alctie i an

svenskt bankbolag, i utländskt bankföretag eller i svenskt alttiebolag, v

ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det allmänna, ävensp

förlagsbevis, utfärdat av bolag eller företag som nu nämnts.

55 §.

Till skyddande av fordran må bankaktiebolag å offentlig auktion e

fondbörs inköpa egendom, som är för fordringen utmätt eller pantsatt,,

ock såsom betalning för fordran övertaga för fordringen pantsatt eller a

egendom, där uppenbart är att bolaget eljest skulle lida avsevärd förlii

dock icke i någotdera fallet egen aktie. Om sålunda inköpt eller överta

egendom utgöres av fastighet, gruva, fabrik eller annan liknande anlag

ning eller fartyg, må bankbolag i utbyte mot sådan egendom jämte t'

hörande lös egendom förvärva ^ttie i bolag, som bildas för förvaltning

ifrågavarande egendom eller för fortsättande av en därmed bedriven ve

samhet, eller förlagsbevis, utfärdat av sådant bolag. Bankbolag må ock f

värva aktie i bolag, vari bankbolaget enligt bestämmelserna i detta s

¬

background image

r 183

287

f6fUt förvärvat aktie, där uppenbar fara är, att bankbolaget eljest skulle

jiidä förlust.

itj

: Har bankbolag med stöd av vad i första stycket stadgas förvärvat aktie

i; iDOlag e ller av aktiebolag utfärdat förlagsbevis, må bankbolaget, om aktie-

olaget överlåter sina tillgångar å annat aktiebolag, utbyta aktie eller för-

agsbevis, som sålunda förvärvats, mot aktie i det andra aktiebolaget eller

Örlagsbevis utfärdat av detta bolag.

; Egendom, som bankbolag förvärvat med stöd av bestämmelserna i denna

paragraf, skall åter avyttras, så snart lämpligen kan ske och senast då

'avyttring kan äga rum utan förlust för bolaget.

Angående förvärv enligt denna paragraf skall anmälan ofördröjligen göras

' kos tillsynsmyndigheten.

fi i

ki

•11

56 §.

<

Bankaktiebolag må icke bevilja kredit, utan att säkerhet som av bolaget

.i i prövas betryggande ställes antingen i fast eller lös egendom eller ock i

.'^1 fifordringsrätt jämväl mot annan än den, åt vilken krediten beviljas. Utan

hinder av vad sålunda stadgas må dock

i ,

1. stat, kommun eller annan därmed jämförlig samfällighet ävensom

i; a llmän kassa eller inrättning, vars reglemente blivit av Konungen fast-

; ställt, så ock bankbolag, sparbank eller utländskt bankföretag kunna erhålla

'^i Jj-kredit utan särskild säkerhet;

2. kortvarig kredit kunna utan särskild säkerhet beviljas affärsidkare i

'^i4;>> öch för hans rörelse, därest med hänsyn till omständigheterna trygghet för

liiinb.Ifprbindelsens fullgörande ändock kan anses föreligga;

3. av vederhäftig person dragen växel, betalbar å annan ort, kunna dis-

konteras, ehuru accept å densamma ej erhållits; samt

jf , 4. kredit utan särskild säkerhet till ett belopp i varje särskilt fall av

sjt!iÉ;,.^1iögst sjuttiofemtusen kronor och sammanlagt högst en tiondel av bankbo-

•ibji' y.lagets eget kapital kunna lämnas småföretagare.

,

57 §.

fi iÉ

Är lån icke ställt att betalas inom sex månader, skall bankaktiebolaget

f-förbehålla sig rätt att uppsäga lånet till återbetalning senast inom sagda

lytid.

I, I rt Utan att förbehålla sig rätt som i första stycket sägs må bankbolag i en-

liöj jlighet med. närmare bestämmelser i bolagsordningen utlämna lån med

jjlängre löptid än sex månader till sammanlagt belopp av högst tjugu pro-

li^i cent av bolagets eget kapital, dock att beträffande lån, för vilkas fulla gäl-

i y dande staten är ansvarig, nämnda belopp må överskridas med sammanlagt

J' hö gst fem procent av bolagets eget kapital. Lån som nu sagts må, där icke

staten är ansvarig för lånets fulla gäldande, icke ställas på längre återbetal-

J ningstid än tio år och ej heller uppgå till högre belopp i varje särskilt fall

etthundrafemtiotusen kronor. Beträffande lån, för vars fulla gäldande

> staten icke är ansvarig och för vilket säkerheten utgöres av borgen av annan

än kommun eller därmed jämförlig samfällighet, skall i skuldebrevet ut-

inq, ..fästas årlig avbetalning i förhållande till den tid, för vilken lånet beviljats.

58 §.

Bankaktiebolag må icke bevilja kredit till verkställande direktör i bola-

V •

eller ställföreträdare för verkställande direktör eller till befattningsha-

vare, åt vilken uppdragits att ensam eller i förening med annan avgöra på

I styrelsen ankommande ärenden, eller till revisor eller revisorssuppleant, ej

b

b

••

>• - •

¬

background image

V.

.

]

288

1955 -Nr

• '

^

heller till den som är gift med sådan person; och skall detsamma gälla

träffande bolag, förening eller annan sammanslutning, däri någon som

sagts i egenskap av delägare eller medlem äger ett väsentligt ekonomi

intresse. Utan hinder av vad sålunda stadgats må dock kredit beviljas d

mot säkerhet av värdehandling, vari omyndigs medel må utan överförm

dares samtycke anbringas, dels utan dylik säkerhet åt sammanslutning s

nyss nämnts genom diskontering av växlar grundade å verkliga hand "

affärer, dels ock, såvitt angår kredit om högst tjugufemtusen kronor t'

befattningshavare som sägs i detta stycke, mot pant som prövas i och for

innebära fullgod säkerhet.

*

Bankbolag må ej vid beviljande av kredit såsom säkerhet godtaga borg

av eller fordringsbevis utfärdat av person eller sammanslutning som>

första stycket sägs. Ej heller må kredit beviljas mot växel, varå pers

eller sammanslutning som nu sagts är acceptant, trassent eller endossen

dock med undantag för växel, som är grundad å verklig handelsaffär o

för vilken betalningsskyldighet åligger sådan sammanslutning.

Till den som utan att vara befattningshavare, varom i första stycket s"

är ledamot av bankbolagets styrelse eller till sammanslutning, vari såd

styrelseledamot såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt ekon

miskt intresse, må kredit icke beviljas utan mot pant, som prövas i o

för sig innebära fullgod säkerhet, eller genom diskontering av växel, vilk

är grundad å verklig handelsaffär.

59 §.

I fråga om kredit mot pant av aktier skall bankaktiebolag särskilt iakt

taga

att vid kreditens meddelande förefinnes en med hänsyn till de pantsat '

aktiernas beskaffenhet och omständigheterna i övrigt skälig marginal me

lan aktiernas marknadsvärde och kreditbeloppet; samt

att kreditbeloppet såvitt möjligt icke vid någon tidpunkt under krediten

fortbestånd överstiger aktiernas marknadsvärde.

Bankbolag må icke såsom pant mottaga aktie i bolag, vars verksamhet Iiu'

vudsakligen består i att förvalta eller driva handel med aktier eller so

idkar emissionsrörelse.

Vad nu stadgats om kredit mot pant av aktier skall äga motsvarande till-

lämpning i fråga om kredit mot pant av förlagsbevis.

Föreskriften i 49 § angående förbud för bankbolag att som pant mottag

egen aktie skall även gälla i fråga om förlagsbevis som bolaget utställt.

60 §.

Vad i 56—59 §§ stadgats angående kredit skall äga motsvarande tilläm

ning i fråga om garantiförpliktelse, som bankaktiebolaget ikläder sig. -

61 §.

:

Bankaktiebolag är pliktigt ägna särskild uppmärksamhet däråt, att i ^

åt samma eller med varandra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap fö

bundna kredittagare eller mot säkerhet av aktier i samma eller i dylik g

menskap förbundna aktiebolag beviljas kredit i sådan omfattning, att däraT

kan uppkomma fara för bankbolagets säkerhet. Med kredit skall härvid'

jämställas borgen och annan garantiförpliktelse till bankbolaget ävensom n ^

bolaget ingången garantiförpliktelse för kredittagaren.

¬

background image

r 183

289

.

62 §.

> %. Bankaktiebolag äger mottaga inlåning med

dB/s ett belopp motsvarande summan av

- a) bolagets inneliggande kassa;

b) vad för bolagets räkning innestår hos riksbanken eller riksgäldskon-

töret eller å postgiro eller hos annat inländskt bankbolag, svenska jord-

brukskreditkassan eller centralkassa för jordbrukskredit;

c) bolaget tillhöriga, å inländsk penninginrättning dragna checkar samt

j'av inländsk bank, svenska jordbrukskreditkassan eller centralkassa för

[ jordbrukskredit utställda egna växlar, betalbara vid anfordran;

' d) marknadsvärdet, dock högst nominella värdet, å bolaget tillhöriga av

i; svenska staten utfärdade skattkammarväxlar samt å sådana bolaget tillhÖ-

obligationer, vilka utfärdats av svenska staten, Sveriges allmänna hy-

,

pöteksbank eller konungariket Sveriges stadshypotekskassa, under förut-

sättning att obligationernas återstående löptid icke överstiger fem år;

"I"»

e) tre fjärdedelar av marknadsvärdet, dock högst tre fjärdedelar av no-

minella värdet, å sådana bolaget tillhöriga obligationer, som avses under

d) men vilkas återstående löptid överstiger fem år;

• f) tre fjärdedelar av marknadsvärdet, dock högst tre fjärdedelar av no-

^•^15 minella värdet, å andra bolaget tillhöriga inhemska obligationer, vilka äro

av fullgod beskaffenhet; samt

i

g) intill ett sammanlagt belopp, motsvarande högst tre gånger bolagets

eget kapital och högst etthundra miljoner kronor, fordringar, för vilka sä­

kerheten utgöres av

, ^

fullgoda inhemska obligationer, därvid obligationerna skola medräknas

^ " till så stor del av sitt värde som angives under d)—f) här ovan,

^

inteckning i jordbruksfastighet eller sådan bostads- eller a.ffärsfastig-

, S het, som är belägen inom område, för vilket stadsplan eller bygguadsplan

^

fastställts, inom sextio procent av senast fastställda taxeringsvärdet, eller

j ' inteckning i tomträtt till bebyggd fastighet, såvida den eller de byggna-

der, som finnas uppförda därå, äro avsedda väsentligen för bostadsända-

mål, inom sextio procent av senast fastställda taxeringsvärdet å byggna-

dels ock ett belopp motsvarande, om bolagets eget kapital icke överstiger

;• t em miljoner kronor, fem gånger det egna kapitalet samt, om bolagets eget

kapital är större än nyss sagts, tjugufem miljoner kronor ökat med tio

..gånger skillnaden mellan bolagets eget kapital och fem miljoner kronor.

Såsom inlåning anses dels bankbolags samtliga skuldförbindelser utom

vad som må vara outtaget av krediter i räkning, som bolaget beviljat, dels

' beloppet av de garantiförbindelser, som bolaget iklätt sig, i den mån dessa

förpliktelser icke täckas av hos bolaget insatta, till bolaget pantförskrivna

medel.

'

På ansökan av bankbolag äger Konungen, efter hörande av fullmäktige i

riksbanken och riksgäldskontoret samt tillsynsmyndigheten, medgiva att

av bolaget utställda förlagsbevis icke skola anses såsom inlåning samt att

K ined bolagets eget kapital må likställas, intill ett belopp motsvarande högst

tJi !';, hälften av bolagets aktiekapital, nominella värdet å förlagsbevis, utställda

av bolaget,

fu'tli''"

63 §.

Bankaktiebolag är skyldigt att hålla en med hänsyn till rörelsens art och

?f!i^ omfattning tillräcklig kassareserv, bestående av tillgångar som kunna med

{

* lätthet förvandlas i penningar.

J

¬

background image

290

1955 . Nr

Kassareserven skall jämte den inneliggande kassan minst uppgå t'

lopp lika med summan av

a) tjugufem procent av de förbindelser, som det åligger bolaget att

göra vid anfordran eller efter uppsägning inom kortare tid än en m

garantiförbindelser och inlåning å sparkasseräkning undantagna;

b) fyra procent av sådana bankbolagets förbindelser, som ej skola m

svaras av kassareserv enligt a), garantiförbindelser samt obligationer ell

därmed jämförligai förbindelser undantagna.

Nedgår kassareserv under vad nu är sagt, skall den, så snart det kan s

åter uppbringas till föreskrivet belopp.

Pantsatt sådan tillgång, som i första stycket sägs, må icke inräknas

kassareserven; dock att, där tillgången utgör säkerhet för avtalad kredi

som ej av bankbolaget till fullo begagnats, den må beräknas till det belöp

som bolaget enligt avtalet är berättigat att vid anfordran ytterligare utb

komma.

-

64 §.

Ej må bankaktiebolag vid avtal om kredit eller eljest i sin rörelse förb

hålla sig andel i vinst på affär, som bolaget självt icke äger avsluta.

Ej heller annorledes må bankbolag, där ej fråga är om utdelning å akti

eller vad bolaget såsom ägare av aktier eljest kan tillkomma, beredas and

i vinst på verksamhet, som bolaget självt icke äger bedriva.

65 §.

4

Vid beviljande av kredit må bankaktiebolag icke göra förbehåll däro

att kreditbeloppet eller del därav skall insättas hos bolaget för längre tid "

sex månader eller på längre tids uppsägning än sex månader.

66 §.

Bankaktiebolag må ej utfärda tryckta eller graverade, till innehavare

eller till viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig ansvarig

het för sådana förbindelser.

Vad sålunda stadgats skall dock ej gälla av bankbolaget utställda rän

bärande förlagsbevis lydande å minst etthundra kronor.

67 §.

Insättas penningar hos bankaktiebolag för att där innestå viss tid, m

eller utan ränta, skall bevis, som bolaget därom utfärdar, ställas till vi

man och innehålla, att överlåtelse må ske endast till viss man samt

överlåtelsen bör till nye ägarens säkerhet anmälas hos bolaget.

En och samma insättares tillgodohavande på sparkasseräkning eller d^',

med likartad räkning må icke annorledes än genom upplupen räntas la

gande till kapitalet ökas utöver femtontusen kronor. Då, efter vad i 70-

stadgas, för samma person utfärdats flera motböcker, skall dock vad n

är sagt gälla i fråga om tillgodohavandet enligt varje särskild motbok. _

Banld)olag må icke ikläda sig skyldighet att annorledes än viss tid, mi

en vecka, efter uppsägning återbetala å sparkasseräkning insatta made

styrelsen dock obetaget att, då sådant prövas kunna ske utan olägenhe

medgiva utbetalning utan avvaktan på uppsägningstidens utgång. Inså

ning å sparkasseräkning antecknas i motbok som utlämnas till räknings-;

havaren. Då medel å sådan räkning lyftas, skall anteckning därom göra

i motboken. Ej må bolaget träffa förbehåll, som skulle medföra att b

talning till annan än rätt innehavare av motboken kunde åberopas av b

laget,

¬

background image

^ '

r 183

291

%

fråga om efterlysning och. dödande av förkommen motbok gäller vad

ul,;, , arom är särskilt stadgat.

^8 §.

IjEj , ,

För inrättande av avdelningskontor i kommun, där bankaktiebolaget icke

föriit driver bankverksamhet vid kontor, fordras Konungens tillstånd. Så-

dant tillstånd må lämnas endast om verksamheten i kommunen finnes

'"^.'kilhna vara till nytta för det allmänna.

ujlj .r! Vid meddelande av tillstånd äger Konungen föreskriva, att tillståndet icke

i sk all innebära rätt för bolaget att i kommunen driva verksamhet vid flera

.kontor än ett.

, - Inrättas avd

>ofördröjligen göra anmälan till tillsynsmyndigheten.

• Inrättas avdelningskontor, då tillstånd ej erfordras, åligger det bolaget att

Hl

69 §.

^ Inom kommun, där bankaktiebolag icke är berättigat att utöva verksam-

;)het vid kontor, må bolaget icke idka in- eller utlåning genom ombud eller

eljest bava omljud för främjande av sin in- eller utlåning.

Jiritip"

Vad sålunda stadgats gäller dock icke i fall, då det ombud som anlitas är

annat bankbolag, sparbank eller kassa för jordbrukskredit.

7-0 §.

Omyndig må utan särskild tillåtelse av förmyndaren förfoga över medel,

; som den omyndige, efter det han fyllt sexton år, själv insatt hos bank-

-aktiebolag. Sådana medel må ej av bolaget utbetalas till förmyndaren utan

'^;den omyndiges samtycke. Har förmyndaren erhållit överförmyndarens till-

^j^f/stånd att omhändertaga medlen och därom hos bolaget företett bevis, äger

f den omyndige ej längre förfoga över medlen. I fall varom nu är sagt skall

•anteckning, att den omyndige ej äger förfoga över innestående medel, verk-

, ^ställas å bevis eller i motbok, som av bolaget utlämnats, när beviset eller

^^•^motboken företes hos bolaget.

i i it,-: I fråga om medel, som stå under förvaltning av förmyndare eller god

Jnah efter vad i föräldrabalken är stadgat, må, utom såvitt angår ränta

lö^^-isom i nnestått kortare tid än ett år, uttag utan överförmyndarens tillstånd

rgöras allenast såframt förbehåll därom skett enligt 15 kap. 9 § andra styc-

ket nämnda balk. överförmyndaren äger när som helst förordna, att för­

behållet ej skall gälla. Har sådant förordnande meddelats, skall anteckning

.djöi äärom verkställas å bevis, som utfärdats om insättningen, eller i motbok

• ilöi so m utlämnats av banldjolaget. överförmyndare, förmyndare och god man

,jyj äga på begäran erhålla bevis angående beloppet av de medel, som insättas

j feller innestå, så ock, om meddelat tillstånd icke blivit använt, intyg därom.

• Utan hinder därav, att motbok rörande insättning å sparkasseräkning

-2É; e ller därmed likartad räkning förut utfärdats, må ny motbok utfärdas för

den, till vilkens förmån medel insättas med förbehåll som i andra stycket

äyses, så ock för omyndig, som fyllt sexton år, för vilken utfärdats motbok

^^j> å'm edel, varöver den omyndige ej äger själv förfoga. Innestå medel, som

förvaltas av förmyndare eller god man, å motbok med sådant förbehåll, må

annan motbok utfärdas för insättning av medel utan förbehåll.

H'-

Om styrelse och firmateckniiig

ii-'-

71 §.

För bankaktiebolag skall finnas en styrelse bestående av minst fem högst

tif p fe mton ledamöter.

^

f'-

¬

background image

292

1955 . N

3

Styrelsen skall förvalta bankbolagets angelägenheter i enlighet

i denna lag är stadgat.

72 §.

Styrelseledamöterna skola vara myndiga, här i riket bosatta svenska m

borgare.

Av styrelseledamöterna må icke flera än en för varje påbörjat fem

vara befattningshavare i banken.

-i

73 §.

. 'i

Styrelsen väljes å bolagsstämma; dock må enligt bestämmelse, som '

tagits i bolagsordningen, en eller flera av ledamöterna kunna tillsättas

annan ordning.

Styrelseledamot skall utses för tid intill dess ordinarie stämma hålli

och må icke utses för längre tid än till och med den stämma som s

äga rum under tredje räkenskapsåret efter valet. Ändå att den tid, f

vilken styrelseledamot blivit utsedd, ej gått till ända, må han skiljas fr

uppdraget genom beslut av den som utsett honom. Styrelseledamot äger ö

rätt att avgå före utgången av nämnda tid. Anmälan om avgång skall gö

hos styrelsen, så ock, där styrelseledamot ej är vald å bolagsstämma, hö

den som tillsatt honom.

Om styrelseledamot, som är vald å bolagsstämma, entledigas eller eljes

avgår eller avlider eller hinder för honom att vara styrelseledamot upp

kommer enligt 72 § och suppleant ej finnes, åligger det övriga styrel

ledamöter att ofördröj ligen föranstalta om val av ny ledamot för åters

ende mandattid. Meddelas icke annan föreskrift i bolagsordningen,

dock med valet anstå till nästa ordinarie bolagsstämma, såframt styrelse

är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter samt antalet

understiger fem.

..

• 'i

74 §.

Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under styrelsen

inseende leda verksamheten, däri inbegripet att i den utsträckning styre

sen bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest ankomma på st;f

relsens egen prövning. Där förhållandena så påkalla, må flera verkställa '

de direktörer utses. Styrelsen skall även förordna styrelseledamot eller sty

relsesuppleant att vara ställföreträdare för verkställande direktör.

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör att e

sam eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet att eljeé

ankomma på styrelsens egen prövning

Angående den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma veriest"

lande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger det styrelse

att meddela föreskriver i en för ett år i sänder fastställd instruktion. Avs

uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna för kreditgivningen fas

ställas. Hava flera verkställande direktörer utsetts, skall instruktionen a

giva huru ledningen av bankens verksamhet skall mellan dem fördelas

Styrelsen skall, så snart kan ske, till tillsynsmyndigheten insända avskri

av instruktionen ävensom, där ändringar vidtagas i densamma, medd

myndigheten därom.

Uppdrag som sägs i denna paragraf må när som helst återkallas eller

skränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende

varje slag,

/

St3Telsen må icke ät enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att ^

göra ärende, som avser;

{

¬

background image

v

r 183

293

inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertagande av

' annan bankrörelse;

2. förvärv eller avyttring av fastighet, avsedd för bankens inrymmande;

;

3. beviljande av kredit till person, vilken är sådan befattningshavare som

58 § första stycket sägs eller ledamot av bankaktiebolagets styrelse eller

nfc[ av den särskilda styrelse, som kan finnas inrättad vid avdelningskontor,

H eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan person är

\ styrelseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt eko-

; nomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att för person eller sammanslut-

- ning, som nu nämnts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan styrelsens

beslut i varje särskilt fall kredit må beviljas vederbörande i och för en av

honom idkad rörelse;

,4.

förvärv av aktie eller förlagsbevis i andra fall än då fråga är om aktie

eller förlagsbevis, som är för bankbolagets fordran utmätt eller pantsatt;

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock att

beslut, där så påkallas av allmän ränteförändring, må utan styrelsens

hörande meddelas för tiden intill nästkommande styrelsesammanträde;

6. antagande eller entledigande av ordinarie befattningshavare.

I denna paragraf meddelade bestämmelser angående kredit skola gälla

^ ^

även i fråga om garantiförpliktelse, som banldbolag ikläder sig.

75 §.

I'lf-

Verkställande direktör eller annan befattningshavare, åt vilken uppdra-

gits att ensam eller i förening med annan avgöra på styrelsen ankommande

ärenden, må icke vara ledamot av styrelsen i bolag, vars huvudsakliga

yerlisamhet består i att förvalta eller driva handel med aktier eller som

idkar emissionsrörelse. I styrelsen för annat bolag må han icke vara le-

damot, med mindre bankbolagets styrelse genom beslut, som biträdes av

^

i minst två tredjedelar av samtliga ledamöter, i varje särskilt fall därtill

lämnar tillstånd. Den för vilken tillstånd ifrågasättes må icke deltaga i be-

|

sUitet. Kallelse till styrelsesammanträde, då prövning av fråga om tillstånd

äger rum, skall innehålla uppgift att sådan fråga förekommer vid sam-

manträdet.

al-E

i

fel®;

76 §.

feiaiy Vad i denna lag är stadgat om styrelseledamot och verkställande direk-

i

ifetlö ' tör skall i tillämpliga delar gälla beträffande styrelsesuppleant och ställ-

;

]>M: företrädare för verkställande direktör.

i

iåK

I bolagsordningen må närmare bestämmelser upptagas om de förutsätt-

i

ningar, under vilka suppleant eller verkställande direktörs ställföreträdare

äger inträda i tjänstgöring, så ock, där flera suppleanter eller ställföreträdare

rulii finnas, om ordningen för deras inträde. Sådana bestämmelser må jämväl

meddelas av den som utsett suppleanten. Bestämmelse som i detta stycke

sägs må ej registreras.

^ •

77 8

iticiY

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Har bolagsstämman ej

utsett ordförande eller skall, där en eller flera ledamöter tillsatts i annan

r ordning än genom val å bolagsstämma, sådan ledamot ej enligt bolagsord-

0''' ningen tillika vara stjrrelsens ordförande, skall styrelsen välja ordförande.

Vid lika röstetal skall valet avgöras genom lottning.

Verkställande direktör eller annan befattningshavare i banken må icke

vara ordförande.

89—55702//. Svensk författningssamling 1955, Nr 483—187

/ fl

I 'v

.4 ,

i

I

tl

¬

background image

.

..

294

1955 . ISTr

' '' ^

78 §.

Det åligger ordföranden att tillse att sammanträden hållas så oftå'

lagsordningen föreskriver och eljest då så erfordras. Framställer styr

ledamot begäran om sammankallande av styrelsen, skall hans beg*"

efterkommas.

Vid styi-elsens sammanträden skola föras protokoll, vilka skola till '

tigheten bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill u

ser. Styrelseledamot är berättigad att på begäran få särskild från styrelsei

beslut avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skola föra

i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

^

79 §.

Styrelsen är beslutför, där de vid sammanträde tillstädesvarandes a

tal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter, såframt ej fö

faeslutförbet högre antal föreskrivits i bolagsordningen. Ärende må do

icke företagas, med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter elle

vid förfall för någon av dem, suppleant för honom erhållit tillfälle att del

taga i ärendets behandling.

Såsom styrelsens beslut gäller, där föreskrift om särskild röstplurali

ej givits i bolagsordningen, den mening, om vilken vid sammanträde d

flesta röstande förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträde

av ordföranden. Är styrelsen icke fulltalig, må beslut anses föreligga allén

där av de tillstädesvarande ett antal överstigande en tredjedel av hela antal^

styrelseledamöter enat sig.

!

80 §.

Ledamot av styrelsen må ej handlägga fråga rörande avtal mellan h,

nom och bankaktiebolaget eller sådan fråga om avtal mellan bolaget o

tredje man, i vilken han äger ett väsentligt intresse, som kan vara s "

dande mot bolagets. Ej heller må han deltaga i beslut angående avtal mel

lan bolaget och tredje man, som han ensam eller jämte annan äger för

träda. Vad sålunda är stadgat skall äga motsvarande tillämpning beträffan­

de gåva från bolaget, så ock beträffande rättegång eller annan talan mo

styrelseledamoten eller tredje man.

(

81 §.

:

Styrelsen äger, i den mån annat icke följer av vad i denna lag är stadgat,

att handla å bankaktiebolagets vägnar i förhållande till tredje man sam

att företräda bolaget inför domstolar och andra myndigheter. Samma beh",

righet tillkommer ock dem som efter vad i 82 § sägs äga teckna holage^

firma.

82 §.

1 mom. Bankaktiebolags firma skall tecknas av minst två personer

förening.

2 mom. Bemyndigande för styrelseledamot eller styrelsesuppleant at

teckna banldDolagets firma må meddelas av styrelsen. Styrelsen äger

bemyndiga annan än nu sagts att teckna bolagets firma, om tillåtelse d

till givits i bolagsordningen eller av bolagsstämman; dock må i dylikt f

bemyndigande ej lämnas den som är omyndig eller den som icke är här

riket bosatt svensk medborgare.

Styrelsen må föreskriva att firmatecknare bör underskriva sitt namn

¬

background image

r 183

• 295

såsom kontrasignant. Dylik firmatecknare äger teckna bankbolagets

' a endast tillsammans med firmatecknare, som ej är kontrasignant. Fö-

r,

slmves annan inskränkning i rätten att teckna bolagets firma än nu sägs,

^ i å den ej registreras.

,,; • Bemyndigande att teckna bankbolagets firma må när som helst av sty-

'-^1' vélsen återkallas.

83 §.

cl^..

• St yrelsen eller annan, som jämlikt 81 § är ställföreträdare för bank-

: a ktiebolaget, må ej förfoga över dess tillgångar eller ikläda det förpiik-

ivtelser eller eljest vidtaga åtgärd i strid med vad i 52 § andra stycket första

' punkten och tredje stycket är stadgat beträffande bolagsstämma. Styrelsen

jåTj-;' äger dock till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål använda till-

,ij^;igång, som i förhållande till bolagets ställning är av ringa betydelse.

84 §.

I förhållande till bankaktiebolaget åligger det styrelsen att ställa sig till

I "efterrättelse de särskilda föresla-ifter som meddelas i bolagsordningen eller

!y:ti!; ; ;åv b olagsstämma. Detsamma skall gälla annan ställföreträdare för bolaget

Sirj'iSamt den som har befogenhet att avgöra på styrelsen ankommande ären-

ijs:])' den; och äro dessa jämväl skyldiga att hörsamma föreskrift som meddelas

fei;i äv styrelsen.

Föreskrift, vilken såsom stridande mot denna lag eller bolagsordningen

^finnes ej vara gällande, må dock ej efterkommas, ej heller föreskrift av

v bolagsstämma om sådan åtgärd avseende förvaltningen av bolagets ange-

4 lägenheter, vars verkställighet styrelsen finner innebära ett uppenbart åsi-

dosättande av bolagets intressen.

Den som enligt 80 § icke må för bankbolaget handlägga fråga om avtal

^

äger ej heller befogenhet att utan särskilt uppdrag av styrelsen företräda

bolaget i avseende å avtalet.

mt, .

85 §.

Har styrelsen eller annan ställföreträdare företagit rättshandling å bank-

'^'^j' alttiebolagets vägnar men därvid handlat i strid med vad i 83 § är stadgat

; el ler med föreskrift, som avses i 84 §, eller eljest överskridit sin befogenhet,

i..är rättshandlingen ej gällande mot bolaget, såframt tredje man insåg eller

!r bort inse att sådant Överskridande förelåg.

Har styrelsesuppleant utövat styrelseledamots befogenhet, är det förhål-

_L landet, att förutsättning för hans inträde i styrelseledamots ställe saknades,

"U; utan verkan gentemot tredje man, där denne ej insåg eller bort inse nämnda

förhållande.

86 §.

v,

; Skriftlig handling, som utfärdas för bankaktiebolag, bör undertecknas

j med bolagets firma, och skola de, som teckna firman, därvid underskriva

! sina namn.

Har styrelsen eller annan ställföreträdare för banlcbolaget utfärdat hand-

ling utan firmateckning och framgår icke av dess innehåll, att den utfär-

dats å bolagets vägnar, svara de, som undertecknat bandlingen, för vad

1% genom bandlingen må hava slutits, en för alla och alla för en, såsom för

egen skuld. Sådan ansvarighet skall dock ej åvila undertecknarna, där

av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick, att den utfär­

dades för bolaget, samt den, till vilken handlingen ställts, av bolaget er-

(illC

I

¬

background image

, .v

296

1955 .

a83

håller behörigen undertecknat godkännande av handlingen utan

dröjsmål efter det begäran därom framställts eller personlig ansv

gjorts gällande mot undertecknarna.

87 §.

Angående behörighet för styrelseledamot, så ock fÖr den, som eljest

myndigats teckna bankaktiebolagets firma, att mottaga delgivning i r

tegång mot bolaget är stadgat i rättegångsbalken; och skall vad i så

avseende gäller äga tillärapning jämväl då annat meddelande skall d

vas bolaget.

Vill styrelsen kära till banldsolaget, skall styrelsen kalla aktieägarna

bolagsstämma för val av ställföreträdare att föra bolagets talan i tvis

Stämning delgives genom att föredragas å stämman.

88 §.

Sker ändring i avseende å de till styrelseledamöter eller styrelsesupp

anter utsedda personerna eller i fråga om rätten att teckna bankakti

lagets firma eller ändras bolagets postadress eller ändrar styrelseledam

styrelsesuppleant eller särskild firmatecknare hemvist, skall styrelsen el

verkställande direktör därom afördröjligen göra anmälan för registrerin

Å denna anmälan skall vad i 22 § andra, tredje och sjätte styckena sä

äga motsvarande tillämpning. Vid anmälan, som ej avser allenast ändrin

av hemvist eller av bolagets postadress, skall fogas avskrift av protokoll ell

annan handling som bestyrker anmälningen.

;

Rätt att göra anmälan enligt första stycket tillkommer den som beröre

av anmälningen.

Om styrelsens årsredovisning

89 §.

Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avgiva redovisning f"

förvaltningen av bankalitiebolagets angelägenbeter genom avlämnande

balansräkning, avseende bolagets ställning vid rältenskapsårets utgån

vinst- och förlusträkning samt förvaltningsberättelse. Dessa redovisning

handlingar skola vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

j

Har beträffande redovisningshandling avvikande mening antecknats

styrelsens protokoll, skall yttrandet fogas till redovisningshandlingen, ^ •

Minst en månad före ordinarie bolagsstämma skall styrelsen till revis ,

rerna i buvudskrift eller avskrift avlämna redovisningshandlingarna för d

förflutna räkenskapsåret.

'

90 §.

Räkenskapsår för bankaktiebolag skall vara helt år, dock må räken

skapsår vid rörelsens början ävensom vid omläggning av räkenskapsår avse

del av år eller utsträckas att omfatta högst aderton månader.

'

91 §.

Jämte vad i bokföringslagen är stadgat skola i avseende å bankakti .

bolags inventarium, balansräkning samt vinst- och förlusträkning gällO

följande bestämmelser.

_ ' •

1 mom. Tillgångarna må, såframt ej nedan annorlunda stadgas, icke

upptagas vare sig över verkliga värdet eller till högre belopp än det varti)!

kostnaderna för deras anskaffning uppgått.

¬

background image

rl83

297

\iila

ymötn. Andra tillgångar än sådana, som äro avsedda till stadigvarande

för banltbolaget, må, såframt upplysning om förhållandet lämnas i

tvaltningsberättelsen, upptagas till högre belopp än som motsvarar kost­

aderna för deras anskaffning, dock ej över verkliga värdet,

n,!-)

3 mom. Hava under räkenskapsåret kostnader nedlagts för förbättring

ii ' jå'; tillg ång avsedd till stadigvarande bruk för banltbolaget eller hava så-

na kostnader balanserats från tidigare räkenskapsår, må de inräknas i

jiy'Anskaffningskostnaderna.

V,' Tillgång varom nu sagts må ej eljest upptagas till högre belopp än det

H^{jji!vartill den var uppförd i närmast föregående balansräkning. Dock må till-

ilj^Vgång, vilken måste anses äga ett bestående värde väsentligt överstigande

fj,nämnda belopp, upptagas till högst detta värde, såframt tillsynsmyndig-

rheten medgivit uppskrivningen. I fråga om fast egendom må ej i något

( fall uppskrivning ske över senast fastställda taxeringsvärdet.

S; 4- mom. Osäkra fordringar skola upptagas högst till det belopp varmed

j(''^-)ide beräknas komma att inflyta. Värdelösa fordringar må icke upptagas

^Is-såsom tillgång.

• 5 mom. Kostnader för bolagsbildningen eller för ökning av aktiekapi-

(talet, så ock förvaltningskostnader må icke upptagas såsom tillgång.

l&tSv -

it fihigiv

_

92 §.

'feii' 1 mom. I balansräkningen skola tillgångar och skulder fördelas i pos-

äT[fl!' ,ter på sätt som må anses påkallat med hänsyn till verksamhetens art och

(allmänna bokföringsgrunder,

fasi; "] 2 mom. Fond må ej redovisas under benämningen pensionsfond eller

(understödsfond eller under annan benämning, som utmärker att fonden

(bildats för tryggande av pension eller eljest för anställdas eller deras anhö-

(rigas välfärd. Har efter vad i lagen om aktiebolags pensions- och andra

(personalstiftelser är stadgat sådan stiftelse bildats, skall skuld på grund

överföring av medel från bankaktiebolaget till stiftelsen redovisas i sär-

skild post med upptagande av stiftelsens benämning, därvid skuld på grund

äv överföring som beslutats vid balansräkningens fastställande, skuld för

'boränta för det år balansräkningen avser, i den mån den ej avräknats mot ut-

gifter, och skuld på grund av tidigare överföringar skola angivas för sig.

S mom. Inom linjen skall anmärkas sammanlagda beloppet av bank-

(aktiebolagets borgens- och övriga garantiförpliktelser, i den mån de icke

upptagits bland skulderna. Tillika skall inom linjen upptagas av bolaget

ställda panters sammanlagda bokförda värde.

Inom linjen skall ock angivas sammanlagda beloppet för år av pensioner,

utgående på grund av förpliktelser, vilka ej upptagits såsom skuld i ba­

lansräkningen eller motsvaras av där upptagen skuld till pensionsstiftelse.

Pensionsförpliktelser, som i närmast föregående balansräkning upptagits

såsom skuld, må ej redovisas inom linjen.

-idD" • •

93 §.

' ^

Vinst- och förlusträkning skall så uppställas att en tillfredsställande re-

dovisning erhålles för huru vinsten eller förlusten för räkenskapsåret upp-

, ,(• kommit. Därvid skall iakttagas att intäkter och kostnader fördelas i lämp-

liga poster.

94 §.

I förvaltningsberättelsen skall, i den mån det finnes kunna ske utan för­

fång för bankaktiebolaget, upplysning lämnas om sådana för bedömningen

¬

background image

298

1955

\

av bolagets ställning och resultatet av dess verksamhet samt styrelse

I

valtning viktiga förhållanden, vilka ej framgå av balansräkningen

vinst- och förlusträkningen, så ock om händelser av väsentlig bety

för bolaget, jämväl där de inträffat efter räkenskapsårets slut.

f

I förvaltningsberättelsen skall uppgivas medelantalet under räkensk

året i bankbolagets tjänst anställda personer. I den mån motsvarande u

gifter ej länmas i vinst- och förlusträkningen, skall ock i särskilda po

J

upptagas sammanlagda beloppet av utbetalda löner och ersättningar und

räkenskapsåret dels till styrelsen och andra personer i ledande ställn*

dels ock till övriga befattningshavare i bolaget.

;

Har uppskrivning av tillgång, avsedd till stadigvarande bruk för bo

[t!

get, verkställts för rälcenskapsåret, skall redogörelse lämnas för gru

É

till uppskrivningen, för det belopp varmed uppskrivning skett och för

vändningen av beloppet. Att i förvaltningsberättelsen skall lämnas uppl'

ning, därest andra tillgångar upptagits till högre belopp än kostnade

för deras anskaffning, stadgas i 91 § 2 mom.

ä

Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen framställa förslag i anledn'

av banlibolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen.

ji

r

ti

i

Om revision

bi

95 §.

Styrelsens förvaltning och bankaktiebolagets räkenskaper skola gra'

i

kas av minst två å bolagsstämma valda revisorer samt, enligt vad i 149 § •"

stadgat, en eller flera revisorer utsedda av tillsynsmyndigheten.

Då revisorer väljas å bolagsstämma, skola lika många suppleanter utses.!

^

; te

Revisorer och revisorssuppleanter skola årligen utses för tid intill de

nästa ordinarie stämma hållits. Å bolagsstämma vald revisor må, ändå .

den tid för vilken han blivit utsedd ej gått till ända, skiljas från uppdra

[j,

genom beslut av stämman.

Den som utsetts till revisor eller revisorssuppleant skall ofördröjligen u

derrättas därom.

•*

97 §.

^

1 mom. Revisor skall vara myndig här i riket bosatt svensk medborg

«

Samtliga revisorer skola vara med det ekonomiska livet väl förtrogna

söner.

Minst en av de å bolagsstämma valda revisorerna skall vara av handel

kammare i riket auktoriserad revisor.

Till revisor må ej utses den, som är befattningshavare i bankaktiebolag

eller eljest intager en underordnad eller beroende ställning till styrelseleda

mot eller till annan befattningshavare i ledande ställning i bolaget, ej hell

styrelseledamots eller sådan befattningshavares make eller den, som me

honom är i rätt upp- eller nedstigande skyldskap eller svågerlag eller är h

syskon eller med honom är i det svågerlag, att den ene är gift med d

andres syskon.

2 mom. Har bolagsstämma ej utsett revisorer till antal som i denna lag o

bolagsordningen är föreskrivet eller hava revisorer utsetts utan iakttagan

av bestämmelse i 1 mom., åligger det styrelsen och styrelseledamot att ofö

dröj ligen om förhållandet göra anmälan till tillsynsmyndigheten. Anmäl

må göras även av aktieägare eller borgenär.

^

¬

background image

f

r 183

299

Is

mom. Vad i denna paragraf stadgats om revisor skall äga motsvarande

iaij,

iålnpnlng å revisorssuppleant.

i •'

_

t . Revisorerna skola inom sig utse en ordförande att leda revisionen. Revi-

i •

orerna skola sammanträda så ofta de finna nödigt. Det åligger ordföranden

kalla till sammanträde.

i

Vid revisorernas sammanträden skall föras protokoll.

§•

aisl", ( Det åligger revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag

iliUj'

att granska bankaktiebolagets böcker och andra räkenskaper;

fljj. . att taga del av styrelsens och bolagsstämmans protokoll samt av de före-

rjp' krifter rörande bolagets kreditgivning, som utfärdats av styrelsen eller

erkställande direktör;

^l„l

att verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av bola-

^ gets kassa och övriga tillgångar;

att tillse huruvida bolagets organisation av och kontroll över bokföringen

och medelsförvaltningen är tillfredsställande; samt

att, sedan de redovisningshandlingar som i 89 § omförmälas avgivits för

bolaget, granska nämnda redovisningshandlingar.

Minst en gång varje halvår skola revisorerna:

: . granska större krediter och andra större placeringar av bankbolagets me-

v granska av styrelsen vidtagna åtgärder i fråga om förvaltning och av-

fe -yttring av jämlikt 55 § inköpt eller övertagen egendom;

'fe v taga del av de förelägganden och erinringar, som av tillsynsmyndigheten

i kunna hava gjorts till styrelsen eller verkställande direktör; samt

taga del av rapporter över inspektioner och undersökningar rörande bola-

,

:gets huvud- och avdelningskontor samt rörande av bolaget ägda företag av

i^törre betydelse.

I övrigt skola revisorerna vidtaga de åtgärder som för ett behörigt full-

I görande av revisionsuppdraget må vara erforderliga.

Étii;:

• •

100 §.

v De å bolagsstämma valda revisorerna hava att ställa sig till efterrättelse

de särskilda föreskrifter, som meddelas av bolagsstämma och ej innefatta

W

i deras i lag stadgade skyldigheter eller eljest strida mot lag

'Ve dier författning eller mot bolagsordningen.

Styrelsen skall giva revisor tillgång till bankaktiebolagets böcker, räken-

i skaper och andra handlingar samt i övrigt det biträde, som av honom på-

fe: kallas för uppdraget. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen

må ej av styrelsen vägras.

I®fe;

Revisorerna skola skriftligen delgiva styrelsen de erinringar i fråga om

'•fe ^

verksamhet, till vilka deras granskning må giva anledning.

101 §.

Revisorerna skola för varje räkenskapsår avgiva en av dem undertecknad

revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före

j o rdinarie bolagsstämman. Revisorerna skola ock inom samma tid till sty-

relsen återställa de till dem överlämnade redovisningshandlingarna. Därvid

skola revisorerna hava å balansräkningen samt vinst- och förlusträkningen

tecknat påskrift med yttrande, huruvida dessa handlingar överensstämma

fe.

'"n

.

fe

¬

background image

300

1955 .

• h

med bolagets av dem granskade böcker eller icke, och skall påskrif

rigt beträffande granskningen innefatta hänvisning till revisionsberä

102 §.

;

Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för resultatet av re ^

rernas granskning samt uttalande, huruvida anmärkning i avseende å

till revisorerna överlämnade redovisningshandlingarna, bankaktiebolag

bokföring eller inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande

valtningen av bolagets angelägenheter föreligger eller icke. Föreligger

ledning till anmärkning, skall denna angivas i revisionsberättelsen. Revis

rerna äga ock i berättelsen meddela erinringar, som de anse böra kom

till aktieägarnas kännedom.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande angående

omfattningen av den av revisorerna verkställda granskningen;

bankbolagets förvaltningsutgifter;

den inre kontrollen inom bolaget;

;

fastställelse av balansräkningen;

ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; samt

styrelsens förslag i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt bala

räkningen.

Har tillgång upptagits till högre värde än i senaste fastställda balansrä

ning eller har tillgång som anskaffats under räkenskapsåret upptagits V

högre värde än anskaffningskostnaden, skall särskilt uttalande därom gör'

i revisionsberättelsen.

j

Revisor, som hyser från de i revisionsberättelsen gjorda uttalandena skil

aktig mening eller eljest finner särskilt uttalande påkallat, äger till re '

sionsberättelsen foga yttrande därom, såframt han ej avgiver särskild r

sionsberättelse.

;

103 §.

Hör till bankaktiebolag stiftelse, som bildats enligt lagen om alttiebola

pensions- och andra personalstiftelser, skall revisorernas granskning av

jämväl stiftelsens förvaltning samt dess räkenskaper; och skall vad som sta

gas i 100 § andra stycket beträffande bolagets styrelse äga motsvarande till

lämpning å styrelse eller god man för stiftelsen.

Där stiftelse, som sägs i första stycket, står under särskild förvaltning

skola revisorerna, samtidigt med överlämnande till bankbolagets styrelse

revisionsberättelsen, till styrelsen eller gode mannen för stiftelsen överläm

särskilt yttrande rörande granskningen av stiftelsens förvaltning och räk,

skaper, I revisionsberättelsen skola revisorerna yttra sig om granskning

av stiftelsens förvaltning och dess räkenskaper.

Om boIagsstäjQima

!;

104 §.

Aktieägares rätt att deltaga i handhavandet av bankaktiebolagets ängel"

genheter utövas å bolagsstämma. I fråga om aktieägares deltagande i fö

handlingarna och aktieägares rösträtt så ock beträffande styrelseledamöter

och revisorers närvaro vid bolagsstämma samt förfarandet i övrigt å stäm

skall i tillämpliga delar gälla vad som finnes stadgat i 114—119 §§ lagen o

aktiebolag, därvid dock skall iakttagas, att i 114 och 119 §§ upptagna hän\'i

ningar till bestämmelser i 39 och 133 §§ nämnda lag i stället skola avse

svarande bestämmelser i 25 och 110 §§ denna lag.

' '

¬

background image

r 183

301

' iagsstämjna skall saroj^aiiträda å den ort, där styrelsen har sitt säte,

rajiit ej enligt bolagsordningen stämma må hållas å annan ort inom riket.

^

105 §.

, Den som vill föra talan såsom fullmäktig för aktieägare å bolagsstämma

'

iSkall, där ej aktieägaren å stämman muntligen bemyndigar honom därtill,

yrka sin behörighet geuom skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakt är ej

gällande för stämma, som börjar senare än fem år efter fullmaktens ut-

^^f(u!;li>färdande.

106 §.

1 mom. Inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsår skall

hällas ordinarie bolagsstämma, å vilken styrelsen har att framlägga redovis-

ningshandlingarna och revisionsberättelsen för det sistförflutna räkenskaps-

! låret.

Genom styrelsens försorg skola de handlingar, som sålunda skola fram-

I läggas å stämman, under minst två veckor närmast före denna å bank-

I aktiebolagets huvudkontor hållas tillgängliga för aktieägarna i tillräckligt

, ; antal exemplar ävensom ofördröjligen översändas till alttieägare som med

uppgivande av postadress anhåller därom.

^

2 mom. Å o rdinarie bolagsstämma skola till avgörande företagas frågorna

j

. om fastställelse av balansräkningen med de ändringar eller tillägg, som må

I finnas erforderliga, samt om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamö-

kiEJ•terna för den tid redovisningen omfattar. Stämman skall ock fatta beslut

i anledning av bankbolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-

2;. räkningen.

Med beslut i nämnda frågor skall dock anstå till fortsatt stämma å viss

ji asij dag minst en och högst två månader därefter, om det påfordras av alttie-

r' ägare, vilkas sammanlagda röstetal utgör minst en femtedel av röstetalet

j. för samtliga vid stämman företrädda aktier eller som företräda sammanlagt

arai i niifist en tiondel av hela aktiekapitalet. Utöver nämnda tid är uppskov med

i£iÉ *

beslut ej med^vet.

A ;

Om skyldighet att inom viss tid till tillsynsmyndigheten insända avskrift

f av balansräkningen jämte andra handlingar stadgas i 152 §.

107 §.

1 mom. Aktieägare är berättigad att få ärende hänskjutet till prövning

ordinarie stämma, såframt han hos styrelsen skriftligen framställer yr-

kände därom minst tio dagar före stämman. Föranleder yrkandet särskilt

il ]E|2y til lkännagivande och meddelande till aktieägarna, skola kostnaderna därför

Bp' gäldas av den som framställt yrkandet.

2 mom. Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla aktieägarna till

extra bolagsstämma.

Revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med

angivande av skälet påfordra, att styrelsen skall utlysa extra bolagsstämma

att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.

f Efterkommer styrelsen ej inom en vecka sådan påfordran, äga revisorerna

själva utlysa stämma. Äro icke samtliga revisorer ense om stämmas ut-

lysande, gäller den mening, varom de flesta förena sig, eller vid lika röstetal

deras mening, som anse extra stämma böra hållas.

Extra bolagsstämma skall ock av styrelsen utlysas, då det för uppgivet

Iljjj)'' ändamål skriftligen påfordras av aktieägare med ett sammanlagt aktiebe-

pptjp' lopp, utgörande minst en tiondel av hela aktiekapitalet eller den mindre

del därav som kan vara bestämd i bolagsordningen.

* 90—55702/f. Svensk författningssamling i955, Nr 183-187

\

¬

background image

ir*.

I'

302

1955 . N 83

1

3 mom. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas av styrelsen i enli

I

I

med bolagsordningens föreskrifter. Kallelseåtgärderna skola vara vidtä

i

;

senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stäm '

Uppskjutes stämma till dag som infaller mer än en månad därefter, s

kallelse utfärdas till den fortsatta stämman.

>

1

Där för giltighet av bolagsstämmobeslut erfordras att det fattas å t

på varandra följande stämmor, må kallelse till sista stämman ej ske, in

lii

första stämman hållits. Är icke någon av stämmorna ordinarie, skola m

lan dem förflyta minst två månader. Kallelse till sista stämman skall, d ti'

för besluts giltighet erfordras att det å denna stämma biträdes av mins

nio tiondelar utav samtliga röstande eller utav samtliga röstande för aliti tis

av visst slag, ske i rekommenderat brev till varje i alctieboken införd altti

B'

ägare eller i sist angivna fall till varje ägare av aktie av nämnda slag, om

vars postadress uppgift kan utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt in.

hämtas.

^

4 mom. Om kallelse till bolagsstämma och förteckning över ärende .

som skola förekomma å stämma, skall i övrigt gälla vad som föreskrives h

124 § lagen om aktiebolag, därvid i nämnda lagrum gjord hänvisning till

121 § samma lag i stället skall avse 1 mom. ovan i denna paragraf.

108 §.

Styrelsen är pliktig att å ordinarie bolagsstämma, i den mån det av aktie­

ägare äskas och kan ske utan förfång för bankaktiebolaget eller nämnvärd

olägenhet för enskild, meddela till buds stående närmare upplysningar an­

gående förhållanden, som kunna invei'ka på bedömandet av värdet av bankr

aktiebolagets tillgångar, av dess ställning i övrigt och av resultatet av dess

verksamhet samt av styrelsens förvaltning av bolagets angelägenheter. ^

Det åligger styrelsen att jämväl eljest å bolagsstämma meddela aktieäga

upplysning efter vad nu är sagt i avseende å ärende, som skall förekomm

å stämman.

^

Om för lämnande av begärd upplysning erfordras uppgifter, som ej äro

tillgängliga å stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter skrift

ligen hos hankbolaget hållas tillgänglig för alctieägarna ävensom översändas

till aktieägare, som framställt begäran om densamma.

Finner styrelsen att begärd upplysning icke kan av styrelsen utan för

fång för bankbolaget eller nämnvärd olägenhet fÖr enskild lämnas å stäm

man, skall upplysningen i stället lämnas till bolagets revisorer inom två vec-:

kor därefter. Revisorerna skola inom en månad efter stämman till styrelsen

avgiva skriftligt yttrande, huruvida den begärda upplysningen lämnats till

dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening bort föranleda ä

ring i revisionsberättelsen eller eljest giver anledning till erinran. Där det

är fallet, skall ändringen eller erinringen angivas i yttrandet. Revisorern

yttrande skall av styrelsen hållas hos bolaget tillgängligt för aktieägamaC

samt i avskrift översändas till aktieägare, som framställt begäran om upp

lysningen.

Om talan mot styrelseledamot m. fl.

109 §.

4

Vad som stadgas i 128—132 §§ lagen om aktiebolag angående ansvarsfri

het för styrelseledamot, om talan mot styrelseledamot å förvaltningen, O

skadeståndstalan mot stiftare, revisor eller aktieägare samt om uppgörels

beträffande skadeståndsskyldighet, som åvilar stiftare, styrelseledamot eller

¬

background image

Ivf' ..

v

11^"

r 183

303

VMH töviäör gentemot bolaget, skall äga motsvarande tillämpning i avseende å

;it u bäiikaktiebolag. Därvid skall iakttagas att i nämnda paragrafer upptagna

fe liänvisningar till 48, 63, 64, 66, 127, 208 och 210 §§ samma lag i stället skola

avse 32, 43, 44, 46, 108, 177 och 179 §§ denna lag.

Talan om skadestånd på grund av förvaltningsåtgärd, som med stöd av

uppdrag, varom förmäles i 74 § andra stycket, vidtagits av uppdragshavare,

må ej av bankbolag väckas, sedan ett år förflutit från det nedovisnings-

handlingarna och revisionsberättelsen för det räkenskapsår, under vilket

åt gärden vidtagits, framlagts å bolagsstämma, såframt icke förhållande fö-

rehgger varom stadgas i 128 § fjärde stycket lagen om aktiebolag. Försättes

bolaget i konkurs på ansökan, vilken gjorts inom två år från sagda stäm-

:

ma, skall i fråga om konkursboets rätt att föra talan mot uppdragshava-

ren gälla vad som stadgas i 131 § tredje stycket nämnda lag. Beträffande

aktieägares rätt att å bolagets vägnar föra skadeståndstalan mot uppdrags-

havaren samt om uppgörelse mellan bolaget och denne skall vad som stad­

gas i 130 § första stycket och 132 § samma lag äga motsvarande tillämp-

ning.

\åi

Om ändring av bolagsordningen och vissa andra fall, då särsluld

röstpluralitet å bolagsstämma erfordras

110 §.

Dfite

1 mom. Beslut, som innefattar sådan ändring av bolagsordningen att

fvri i rättsförhållandet mellan redan utgivna aktier rubbas, är ej giltigt, med

HiSi mindre samtliga aktieägare förenat sig därom. Försämras genom beslutet

ffe, allenast vissa aktiers rätt, erfordras dock samtycke endast av ägarna till

nämnda aktier, och skall därjämte angående beslutets fattande å två på

ri v arandra följande bolagsstämmor gälla vad som är för varje särskilt fall

stadgat i 2 och 4 mom.

lan; Finnas aktier av olika slag och rubbas genom beslutet rättsförhållandet

mellan aktieslagen, erfordras för giltighet av beslutet, utöver vad i 2 eller

ij TQpi 4 mom. är stadgat, allenast att beslutet å den sista stämman biträtts av nio

tiondelar av samtliga röstande för det slag av aktier, vilkas rätt genom

^jj^j^beslutet f örsämras, och att de som biträtt beslutet tillika företrätt nio tion-

delar av på stämman företrädda aktier av detta slag.

För giltighet av beslut om sådan ändring av bolagsordningen, att det där

bestämda aktiekapitalet eller maximikapitalet höjes eller att det belopp,

^11^, vartill aktier av visst slag skola kunna utgivas, höjes eller sänkes eller att

. nytt aktieslag skall kunna utgivas, erfordras, ändå att genom beslutet rätts-

"5) förhållandet rubbas mellan aktier av olika slag, iakttagande allenast av

vad som är för varje särskilt fall stadgat i 3 och 4 mom.

Y'Z

2 mom. Beslut om ändring av bolagsordningen, som avser grunderna för

^ utövande av rösträtt och för fattande av beslut å bolagsstämma, är ej gil-

'f" tigt, med mindre samtliga aktieägare förenat sig därom eller beslutet fattats

å två på varandra följande bolagsstämmor, därav minst en ordinarie, samt

å den sista stämman biträtts av minst nio tiondelar av samtliga röstande

och de som biträtt beslutet tillika företrätt minst nio tiondelar av det på

stämman företrädda aktiekapitalet.

Innebär ett i samband med nedsättningsbeslut enligt 46 § fattat beslut

allenast sådan ändring av bolagsordningen i ämne varom i detta mom. för-

males, som erfordras för att förhindra att förhållandet mellan aktier av

olika slag rubbas genom nedsättningen, gäller med avseende å sistnämnda

,0 beslut vad i 4 mom. stadgas.

K '. •

¬

background image

H

I

304

1955 . Nr^

3 mom. Där aktier av olika slag finnas och dessa ej medföra likä

till andel i bankaktiebolagets tillgångar och vinst, är beslut om sådan

ring av bolagsordningen, att det i bolagsordningen bestämda aktieka

let eller maximikapitalet eller det belopp, vartill aktier skola kunna utgi

av något av nämnda slag, höjes eller ock att nytt aktieslag skall kun

utgivas, icke giltigt, med mindre samtliga aktieägare förenat sig därom el

beslutet fattats å två på varandra följande bolagsstämmor, därav minst

ordinarie, samt å den sista stämman biträtts av minst tre fjärdedelar

samtliga röstande och, där genom beslutet visst aktieslags rätt försämr

de som biträtt beslutet tillika utgjort minst tre fjärdedelar av de för si

nämnda slag av aktier röstande och företrätt minst nio tiondelar av på stäm

man företrädda alctier av detta slag. I samband med sådant beslut må besl

i samma ordning fattas om den ändring av bolagsordningen, att det belop

vartill aktier av visst slag skola kunna utgivas, sänkes.

4 mom. Beslut om annan ändring av bolagsordningen än ovan avses "

ej giltigt, med mindre samtliga aktieägare förenat sig därom eller besl

fattats å två på varandra följande bolagsstämmor och å den sista stä

biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

'

111 §.

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 46 § är, där icke sam

liga aktieägare förenat sig därom, ej giltigt, med mindre beslutet fattats

två på varandra följande bolagsstämmor och å den sista stämman biträ

av minst två tredjedelar av samtliga röstande. Rubbas genom beslutet rätt

förhållandet mellan aktierna, erfordras därjämte å den sista stämman sa '

tycke av ägarna av de aktier, vilkas rätt genom beslutet försämrats.

Har i bankaktiebolag, där aktier av olika slag finnas, beslut fattats, s

avser nedsättning av aktiekapitalet genom minskning med lika belopp a

samtliga aktier av visst slag, och innehåller beslutet tillika att till rese

fonden skall avsättas ett mot nedsättningen svarande belopp, är, änsk"

genom beslutet den rätt som tillkommer dessa aktier försämras, beslut

giltigt, såframt minst en av stämmorna varit ordinarie och beslutet å de

sista stämman biträtts av minst nio tiondelar av samtliga röstande för nämu

da slag av aktier och de som biträtt beslutet tillika företrätt minst nio tion

delar av på stämman företrädda aktier av detta slag.

\

Erfordras för beslut om nedsättning av aktiekapitalet, som avses i 46 §,

ändring av vad i bolagsordningen stadgas rörande aktiekapitalet eller r"

rande akties nominella belopp, skall beslut om sådan ändring av bolagsor

ningen fattas i sammanhang med nedsättningsbeslutet.

112 §.

>

Är för giltighet av beslut, som avses i 110 eller 111 §, ytterligare någ

villkor bestämt i bolagsordningen, skall det lända till efterrättelse,

113 §.

Beslutas sådan ändring av bolagsordningen, att nytt aktieslag skall kunn

utgivas, eller i bankaktiebolag, där aktier av olika slag finnas, sådan än_

ring av bolagsordningen, att det där bestämda aktiekapitalet eller maxiinif

kapitalet eller det belopp, vartill aktier av visst slag skola kunna utgivas'

höjes, skall i beslutet angivas det belopp, vartill aktier av varje särskilt s

skola kunna utgivas, och, där beslutet avser utgivande av nytt akties

den rätt som i förhållande till de förutvarande aktierna skall tillkomma

nya aktieslaget.

¬

background image

y

"

r 183

305

^

öla aktierna icke medföra lika rätt till andel i bolagets tillgångar och

cJa

st» skall i beslutet särskilt angivas den rätt till teckning eller erhållande

libijj v nya aktier, som vid aktiekapitalets ökning skall tillkomma varje slag av
ik» ji,i

tier.

tr

114 §.

,I,,

'feii ; Sedan stadfästelse meddelats å beslut om ändring av bolagsordningen,

'filcall beslutet av styrelsen ofördröj ligen anmälas för registrering. Ändrings-

beslutet må ej gå i verkställighet innan registrering skett. Vid anmälningen

skola fogas två avskrifter av beslutet om stadfästelse.

'Hit

Om talan å bolagsstämmobeslut

115 §.

iätiaiy i mom. Menar styrelsen, att beslut, som fattats å bolagsstämma, icke

Kaiibi:;.tillkommit i behörig ordning eller eljest strider mot denna lag eller bolags-

liasajVördningen, äger styrelsen därå väcka talan mot bankaktiebolaget. Samma

'' t alerätt tillkommer ock styrelseledamot och aktieägare ävensom den som

I f örmår visa, att styrelsen obehörigen vägrat att införa honom såsom aktie-

V ägare i aktieboken.

jjjO

Grundas talan därpå, att beslutet icke tillkommit i behörig ordning eller

iökai? rtt

eljest kränker allenast aktieägares rätt, skall talan väckas inom tre

./linånader från beslutets dag. Försummas det, är beslutet gällande,

icali '

bolagsstämmobeslut, som skall anmälas för registrering, i denna

eller bolagsordningen upptagna föreskrifter om särskild röstpluralitet

icke rätteligen iakttagits, är, ehuru klandertalan ej väckts, beslutet icke

1."^, ii gä llande, utan så är att i strid med 164 § 2 mom. registrering av beslutet ägt

"rum.

/ 2 mom. Har talan å bolagsstämmobeslut väckts, äger domstolen, när skäl

'"i därtill förekommer, att innan målet avgöres förordna, att beslutet ej må

- ve rkställas. Om förordnandet skall, där beslutet är av beskaffenhet att böra

®J/:<>egistreras, meddelande ofördröjligen genom rättens försorg avsändas för

i, registrering.

Domstols dom, varigenom bolagsstämmobeslut upphävts eller ändrats,

i''gäller jämväl för de aktieägare som ej fört talan.

116 §.

Har bolagsstämma bestämt arvode åt styrelseledamot, revisor eller tjäns-

teman i bankaktiebolaget eller eljest åt någon för fullgörande av honom

f meddelat uppdrag, äga aktieägare med ett sammanlagt aktiebelopp, utgö-

^ ra nde minst en tiondel av hela aktiekapitalet, inom tre månader från be-

slutets dag hos rätten göra skriftlig ansökan om prövning av arvodets stor-

lek, därest det förmenas vara för högt; och äger rätten efter vederbÖrandes

•, L if hörande jämka arvodet, om det finnes uppenbarligen vara bestämt till oskä-

'' t ligt belopp.

,i)

'

Om förlängning av oktroj

tå-'

Ansökan om förlängning av bankaktiebolag meddelad oktroj skall, ställd

' jfji till Konungen, inlämnas till tillsynsmyndigheten sist sexton månader före ut-

gången av den löpande oktroj en.

•W,

Beslut om sådan ansökan skall fattas å ordinarie bolagsstämma. Vid an-

Sökningen skall fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet.

''

'

\

\ 1

¬

background image

306

1955 .

v 83

Om likvidation och upplösning

t

118 §.

j'

Bolagsstämma äger besluta, att bankaktiebolaget skall träda i likvidati

I a ndra fall än i 119 ocb 120 §§ sägs är sådant beslut icke giltigt, med min

re samtliga aktieägare förenat sig därom eller beslutet fattats å två på '

andra följande bolagsstämmor och å den sista stämman biträtts av ml

två tredjedelar av samtliga röstande. Är för giltighet av beslutet ytterlig

något villkor bestämt i bolagsordningen, skall det lända till efterrättelse,

Föreligger ej fall som i 119 eller 120 § sägs, må bolagsstämman kunna

beslutet föreskriva, att likvidationen skall inträda först å viss komman

dag högst två månader därefter, dock senast å första dagen av nästa räke

skapsår.

119 §.

Har bankaktiebolaget icke öppnat sin rörelse inom ett år från bolage

bildande,

eller har bolagets hela rörelse överlåtits,

eller har meddelad oktroj gått till ända utan att ny oktroj beviljats,

eller har Konungen förklarat oktroj en förverkad,

'

och har ej på grund av anmälan inom sex veckor därefter enligt 127 §;

registret blivit infört att bolaget trätt i likvidation, skall rätten, på ansök'

av styrelseledamot eller aktieägare eller på anmälan av tillsynsmyndighe

och efter bolagets hörande, förklara att bolaget skall träda i likvidation

och skall rätten förelägga bolaget att inom viss tid, ej understigande se

veckor, till rätten ingiva bevis, att registrering skett på grund av anmäl

enligt 127 §, vid äventyr att eljest likvidatorer förordnas av rätten.

Genom rättens försorg skall ofördröjligen avsändas dels för registrer"'

meddelande om beslutet att bolaget skall träda i likvidation, dels ock t"

tillsynsmyndigheten underrättelse om förordnande av likvidator med an

vande av hans fullständiga namn och postadress.

120 §.

Yppas anledning till antagande att bankaktiebolag gjort sådana förlust

att en tiondel av aktiekapitalet gått förlorat, åligger det styrelsen att ofö

dröj ligen upprätta särskild balansräkning för utvisande av bolagets stält

ning. I balansräkningen skola tillgångarna upptagas enligt vad därom sta

gas i 91 §. Visar balansräkningen, att aktiekapitalet till en tiondel gått fö:r

lorat, skall styrelsen, sedan yttrande däröver inhämtats av revisorerna, ofo'

dröj ligen kalla aktieägarna till bolagsstämma för prövning av balansr'

ningen och frågan om bolaget skall träda i likvidation. Minst en vecka fö

stämman skola genom styrelsens försorg avskrift av balansräkningen o

av revisorernas yttrande avsändas till tillsynsmyndigheten samt huvudskrif

ten eller avskrift hållas hos bolaget tillgänglig för aktieägarna. Huvudslcri

ten skall ock framläggas å stämman.

Har ej senast vid den bolagsstämma, varom nyss nämnts, av aktieägar

tillskjutits vad som erfordras för att fylla bristen i aktiekapitalet, äger sty

relseledamot eller aktieägare hos rätten göra ansökan att bolaget skall fo

klaras skyldigt att träda i likvidation. Anmälan om förhållande som nu sa

må ock göras av tillsjmsmyndigheten.

Sker ansökan eller anmälan, skall rätten ofördröjligen utfärda kallelse

bolaget samt å aktieägare, som vilja yttra sig i ärendet, att inställa sig

rätten å utsatt dag, minst två och högst fyra månader därefter, då fråg

om bolagets trädande i likvidation skall prövas av rätten. Kallelsen s

¬

background image

r 183

307

igivas bolaget på sätt om stämning i tvistemål är stadgat. Det åligger

elsen att genast utlysa bolagsstämma för meddelande om kallelsen.

Visas att aktiekapitalet till den del som i första stycket sägs gått förlorat,

tji i

har ej senast å den för ärendets handläggning utsatta dagen anmälts

eh styrkts att bristen i aktiekapitalet blivit fylld, skall rätten förklara bo-

äget skyldigt att träda i likvidation. I fråga om beslutet och om förordnande

lit iHi

v likvidatorer, så ock om avsändande av meddelande för registrering och

iciltlfj underrättelse till tillsynsmyndigheten skall gälla vad som stadgas i 119 §.

121 §,

i i i

Aktieägare, som verkställt tillskott för återställande av aktiekapitalet en-

Wgt vad i 120 § sägs, äga att av bankaktiebolagets blivande behållna vinst-

jhedel erhålla åter vad av dem blivit tillskjutet jämte ränta efter den ränte-

;sats som avtalats, dock högst sex procent om året, innan annan utdelning

må ske. Träder bolaget i likvidation, förrän sådant tillskott blivit till fullo

' återguldet, skall, sedan bolagets skulder blivit betalda, tillskottet, dock utan

i' b eräkning av ränta för tid efter bankrörelsens upphörande, återgäldas av

bolagets tillgångar så långt de därtill förslå, innan någon utskiftning å ak-

% tierna må äga rum.

Har, efter det tillskott enligt 120 § förekommit, i anledning av uppkom-

•„ 'J-m en förlust nytt tillskott gjorts, skola de aktieägare, som verkställt senare

,l' i'l-tillskott, i förhållande till aktieägare som förut verkställt tillskott äga så-

dan företrädesrätt, varom förmäles i första stycket.

d'an!/•

122 §.

rdiii^ I ärende varom i 119 och 120 §§ förmäles skall för de kostnader som

sökanden fått vidkännas för delgivning eller kungörelse av kallelse samt

eli&E^fgr expeditioner i ärendet gottgörelse till honom utgå av bankaktiebolagets

afca, jnedel, där bolaget förklarats skola träda i likvidation eller rätten eljest

bitoci, p rövar skäligt att gottgörelse utgår.

Har ärendet upptagits på grund av anmälan från tillsynsmyndigheten,

f sk ola kostnaderna för kungörelse och delgivning av kallelse gäldas med bo-

lagets medel. Om dessa ej lämna tillgång därtill, skall kostnaden gäldas av

'statsverket.

123 §.

iätKÄ ;•

Beslutar bolagsstämma, att bankaktiebolaget skall träda i likvidation, skall

gtfii istämman välja två eller flera likvidatorer. Stämman må ock utse en eller

.jjgg . flera suppleanter.

' Har rätten enligt 119 eller 120 § förklarat att bolaget skall träda i likvi-

^gi^:'.dation, åligger det styrelsen att genast sammankalla bolagsstämma för val

,^,vav likvidatorer, ändå att ändring sökes i beslutet.

Då likvidatorer utsetts å bolagsstämma eller förordnats av rätten, skall

bolaget anses hava trätt i likvidation, såframt ej bolagsstämman, efter vad

i i 118 § sägs, beslutat att likvidationen skall inträda först å senare dag.

Blinf;';

124 §.

. Utser ej bolagsstämma likvidatorer inom en månad efter det balansräk-

ning framlagts å stämma, ändå att aktiekapitalet till den del som i 120 §

sägs gått förlorat, äro de, som med vetskap om förhållandet deltaga i be-

. slut om fortsättande av bankaktiebolagets verksamhet eller handla å dess

vägnar, ansvariga för uppkommande förbindelser en för alla och alla för

en såsom för egen skuld. Fylles bristen i aktiekapitalet, äger ej ansvarig-

het rum för förbindelse, som därefter uppkommer.

f.'

¬

background image

308

1955 . Nr

125 §.

v

Likvidator skall vara myndig här i riket bosatt svensk medborgare.'

Uppdraget att vara likvidator gäller intill dess likvidationen blivit avsf

tad, men den som meddelat uppdraget må när som helst entlediga likvid

torn och utse annan i hans ställe. Bolagsstämma äger ock utse likvidatof

stället för likvidator, som förordnats av rätten i annat fall än nedan i fjärd

stycket sägs.

v

Om likvidator, som är vald å bolagsstämma, entledigas eller eljest avg

eller avlider eller binder för honom att vara likvidator uppkommer enli

första stycket och suppleant ej finnes, åligger det Övriga likvidatorer a

ofördröj ligen sammankalla stämma för val av ny likvidator.

Visar likvidator uppenbarligen motvilja eller försummelse vid fullgöran

av sitt uppdrag, äger rätten, på anmälan av tillsynsmyndigheten eller lik '

dationsrevisor och efter likvidatorns hörande, entlediga honom och förord

annan i hans ställe. Har rätten entledigat likvidator och i hans ställe fol?

ordnat annan, skall underrättelse därom med angivande av dennes ful

ständiga namn och postadress genom rättens försorg ofördröjligen avsäii

das till tillsynsmyndigheten.

Vad i denna paragraf är stadgat om likvidator skall i tillämpliga del

gälla beträffande suppleant fÖr likvidator.

126 §.

!

Finnes bankaktiebolag, som enligt verkställd registrering trätt i likvida

tion, sedermera sakna till registret anmälda behöriga likvidatorer, skall rät­

ten på ansökan av aktieägare, borgenär eller annan, vars rätt kan vara be­

roende av att någon finnes som äger företräda bolaget, eller på anmälan a

tillsynsmyndigheten fÖrordna likvidatorer.

"

Genom rättens försorg skall till tillsynsmyndigheten ofördröjligen avsa

das underrättelse om förordnande av likvidator med angivande av hans full

ständiga namn och postadress.

127 §.

Likvidatorerna skola ofördröjligen för registrering anmäla att bankak-;

tiebolaget trätt i likvidation eller, där likvidationen efter vad i 118 § sägé

skall inträda å viss kommande dag, att bolaget träder i likvidation nämnda'

dag. Anmälningen skall innehålla uppgift om dagen för val eller rättens

förordnande. I övrigt skall beträffande anmälan för registrering röra

likvidator eller suppleant för honom eller i fråga om rätt att under likvida

tionen teckna bolagets firma eller om ändring av bolagets postadress vad'

som för där avsedda fall är stadgat i 22 och 88 §§ äga motsvarande tilläm

ning.

128 §.

^

Å den bolagsstämma, vid vilken likvidatorer utses, skall jämväl väljas

eller flera likvidationsrevisorer att granska likvidatorernas förvaltning oc

bolagets räkenskaper under likvidationen. Hava likvidatorer förordnats a

rätten, skola de ofördröjligen sammankalla aktieägarna till stämma för-

sådant val. Bolagsstämma må ock utse en eller flera suppleanter. Likvida^

tionsrevisor och suppleant må när som helst entledigas och annan utses i,

hans ställe.

Vad som är stadgat i 96 § andra stycket, 97 §, 98 §, 99 § första och tred

styckena, 100 §, 103 § första stycket och 107 § 2 mom. om revisor o

suppleant för revisor samt om revisors rättigheter och skyldigheter sk

¬

background image

r 183

309

.1 tillSinpIigä delar gälla beträffande likvidationsrevisor och suppleant, där

ej'annat följer av vad nedan föreskrives.

Angående likvidationsrevisor som förordnas av tillsynsmyndigheten stad-

i 158 §.

4;:.

129 §.

' Då bankaktiebolaget trätt i likvidation, åligger det styrelsen att ofördröj-

ligen avgiva redovisning för sin förvaltning av bolagets angelägenheter un-

pfiEi der tid, för vilken redovisningshandlingar ej förut framlagts å bolags-

1 lihi;; st ämma.

' " Redovisningshandlingarna skola av likvidatorerna ofördröj ligen i huvud-

slcrift

avskrift överlämnas till revisorerna, som hava att inom en må-

åfetjfnad avgiva revisionsberättelse. Redovisningshandlingarna och revisionsbe-

ätteisen skola av likvidatorerna så snart ske kan framläggas å bolags-

iliQij s tämma; och skall å denna stämma till behandling företagas frågan om

i STbeviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för den tid redovisning-

' en omfattar.

I fråga om styrelsens redovisning, om revisorernas granskning och revi-

sionsberättelsen, om handlingars framläggande å bolagsstämma, tillhanda-

hållande under viss tid före denna och insändande till tillsynsmyndigheten,

om behandlingen av frågan om ansvarsfrihet samt om anställande av talan

mot styrelseledamot eller den som erhållit uppdrag enligt 74 § andra styc­

ket skall i tillämpliga delar gälla vad i denna lag förut rörande dessa äm­

nen föreskrivits.

fejE •

1 mom. Vad som är stadgat i 107 § 1 och 2 mom. om rätt för aktieägare

• att få ärende hänskjutet till prövning å bolagsstämma och att påfordra

Mijä Utlysande av stämma skall äga motsvarande tillämpning under likvidation,

nilEfS Varvid såsom ordinarie skola anses stämmor enligt 129, 138 och 141 §§.

2 mom. Om kallelse till bolagsstämma under likvidation skall gälla

vad om kallelse till extra stämma är stadgat; dock skola föreskrivna kal­

lelseåtgärder vara vidtagna senast två veckor fÖre stämma som avses i 129,

138, 141 eller 146 §.

tniit

131 §.

Det åligger likvidatorerna att söka kallelse å bankaktiebolagets okända

borgenärer samt upprätta och i bolagets inventariebok införa inventarium

och balansräkning.

^

I inventarium och balansräkning för bankaktiebolag i likvidation skola

upptagas bolagets tillgångar och skulder, tillgångarna till verkliga värdet.

Aktiekapitalet skall i balansräkningen upptagas inom linjen. Finnes skuld

till stiftelse, som bildats enligt lagen om aktiebolags pensions- och andra

personalstiftelser, skall skulden i balansräkningen redovisas i särskild post.

. I övrigt skall beträffande inventarium och balansräkning för bankaktiebo-

lag i likvidation gälla vad i 7 o ch 8 §§ bokföringslagen är stadgat.

Likvidatorerna skola ofördröjligen överlämna ett av dem underskrivet

exemplar av balansräkningen till likvidationsrevisorerna.

132 §.

:

Hava under likvidationen bankaktiebolagets tillgångar så nedgått i värde,

att fara är för handen, att de ej fullt förslå till skuldernas gäldande, ocb

är ej ställningen sådan, att bolagets egendom genast bör avträdas till kon-

kurs, skola likvidatorerna om ställningen, så snart det kan ske, lämna med-

0^'' » gjL—55702^f. Svensk författningssamling 1955, Nr 183—187

/

/

¬

background image

\ ' ' • ' •

310

1955 .

1 :

delande å bolagsstämma och. till denna kalla jämväl de kända for

ägare, vilka ännu icke erhållit betalning.

-

133 §.

i.

Likvidatorerna skola förvalta bankaktiebolagets angelägenheter u

likvidationen. Det åligger dem att så snart ske kan förvandla bolagets eg'

dom i penningar, i den mån det erfordras för likvidationen, samt att v

ställa betalning av bolagets skulder. Bolagets rörelse må fortsättas alle

i den mån det är nödvändigt för en ändamålsenlig avveckling. Likvida

rerna skola ock föranstalta om skifte av bolagets behållna tillgångar.

Har ombud förordnats av tillsynsmyndigheten enligt 158 §, må bolage

egendom ej avyttras under hand utan ombudets samtycke. Finnes han ha

utan skäl vägrat sitt samtycke, äger myndigheten på ansökan av likvid

torerna tillåta försäljningen. Samtycke, som nu är sagt, är ej av nöden, d

likvidatorerna vilja till gällande börspris Överlåta å fondbörs noterat värd

papper.

134 §.

Med de jämkningar, som följa av vad i 133 § eller eljest om likvidatio

är stadgat, skall i fråga om likvidatorers befogenhet att företräda b

aktiebolaget så ock om deras rättigheter och skyldigheter i övrigt i tilläm

liga delar gälla vad i denna lag är stadgat angående styrelse eller styrels.

ledamot.

135 §.

Under likvidation skall bankaktiebolagets firma tecknas med tillägg a

orden »i likvidation». I övrigt skall vad i 80 § första stycket finnes föres

vet i fråga om undertecknande av handling, som utfärdas för bolaget, ä

motsvarande tillämpning under bolagets likvidation.

:

Har av likvidatorerna eller annan ställföreträdare för bolaget handli

utfärdats utan sådan firmateckning som i första stycket sägs och framg

icke av handlingens innehåll såväl att den utfärdats å bolagets vägnar so,

ock att bolaget är i likvidation, svara de, som undertecknat handlingen, fö

vad genom handlingen må hava slutits, en för alla och alla för en, såso

för egen skuld. Sådan ansvarighet skall dock ej åvila undertecknarna, däj

av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick, att den utfärda,

des för bolaget och att detta var i likvidation, samt den till svilken han

lingen ställts av bolaget erhåller behörigen undertecknat godkännande

handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det begäran därom framställts ell

personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

136 §.

Det åligger likvidatorerna att för varje räkenskapsår avgiva redovis

för förvaltningen av bankaktiebolagets angelägenheter genom avlämnan

av balansräkning avseende bolagets ställning vid räkenskapsårets utgån

likvidationsräkning och förvaltningsberättelse. Dessa redovisningshandlin

ar skola vara underskrivna av samtliga likvidatorer. Vad som är stadgat

89 § andra stycket skall äga motsvarande tillämpning.

Likvidatorerna skola i likvidationsräkningen upptaga redovisning för i

komster och utgifter under räkenskapsåret, därvid inkomsterna å förs"

ning av bolagets tillgångar skola fördelas efter de i balansräkningen ii

tagna tillgångsposterna samt bland utgifterna skola för sig upptagas

belopp, som erlagts i betalning för bolagets skulder, och dels övriga utgif

i lämpliga poster.

I förvaltningsberättelsen skall, i den mån det finnes kunna ske utan fö

¬

background image

"r 183

311

'ki\

r-

g? för bolaget, upplysning läranas era likvidationens gång. Hava till-

ångar i balansräkningen upptagits till lägre eller bögre värde än i närmast

Örégående balansräkning, skola i förvaltningsberättelsen angivas de be-

5^^ iöpp, raed vilka nedsättning eller böjning skett av de under särskild post i

^

lansräkningen upptagna tillgångarnas sararaanlagda värde.

yiwHar likvidationen ej avslutats inom två år, skola i nästa förvaltningsbe-

'Hltifjn;/rättelse de hinder uppgivas, sora mött därför.

Inom två månader efter räkenskapsårets slut skola likvidatorerna till

fikvidationsrevisorerna i liuvudslcrift eller avskrift avlämna redovisnings-

handlingarna.

137 §.

Inom en månad efter det redovisningshandlingarna överlämnats till lik-

[|.''''!^' yidationsrevisorerna skola dessa till likvidatorerna avlämna berättelse över

^fltla.vgranskningen av deras förvaltning och bolagets räkenskaper för räken-

' s kapsåret ävensom återställa handlingarna. Revisionsberättelsen, som skall

;ivara underslcriven av likvidationsrevisorerna, skall innehålla uttalande,

iBj[n[t';btiruvida enligt deras mening likvidationen onödigt fördröjes eller icke.

revisionsberättelsens innehåll i övrigt och om redovisningshandlingar-

nas förseende med påskrift skall i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat

101 och 102 §§. Hör till bolaget stiftelse som i 103 § sägs, skall vad som är

vstadgat i andra stycket av samma paragraf äga motsvarande tillämpning.

138 §.

Sedan likvidationsrevisorerna till likvidatorerna avlämnat sin revisions-

i ber ättelse, skola likvidatorerna ofördröj ligen kalla aktieägarna till bolags-

i;.':stämma för granskning av redovisningen. Rörande framläggande av redo-

;;visningshandlingarna och revisionsberättelsen å stämman och deras till-

irtå^idiandahållande åt aktieägarna under viss tid före stämman skall gälla vad

tsåiu:; i 106 § 1 mom. stadgas.

Öé-; Angående insändande i avskrift av redovisningshandlingarna och revi-

jilVsi si onsberättelsen till tillsynsmyndigheten gäller vad som stadgas i 15'2 §.

åfe ^

-OQ o

När den i kallelsen å okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi

jiri&och a ll veterlig gäld blivit betald, skola bolagets tillgångar skiftas. Är någon

del av gälden tvistig eller ej förfallen och kan förty eller av annan orsak

betalning ej ske, skola till samma gälds betalning erforderliga medel inne-

I, ; hå llas och återstoden skiftas.

Sker skifte annorledes än nu är sagt eller befinnas innehållna medel ej

lämna tillgång till gälds betalning, är i händelse av bolagets oförmåga att

fullgöra sina förbindelser den, som uppburit något vid skiftet, skyldig att

återbära vad han bekommit. För brist, som kan uppkomma vid återbäring-

;'^;''en, äro likvidatorerna ansvariga efter de beträffande skadeståndsskyldighet

^fi 177, 180 och 181 §§ stadgade grunderna.

140 §.

Aktieägare är berättigad att vid skifte av bankaktiebolagets behållna till-

'"•'"1 gångar bekomma vad å hans aktier belöper i förhållande till hela aktie-

kapitalet. Innehåller bolagsordningen bestämmelser, som avvika från vad

^^|,sålunda stadgas, skola de lända till efterrättelse.

Då utskiftning verkställes, skola aktiebreven genom likvidatorernas för-

sorg förses med påskrift därom.

,; Förmenar aktieägare, att han vid skifte icke bekommit vad på honom be-

03!^''

\

¬

background image

312

1955 . ^

löper enligt första stycket, skall han vid talans förlust väcka sin'

mot bolaget inom tre månader efter det slutredovisning framlades å b

stämma. I fråga om aktieägares återbäringsskyldighet och om likvi

ansvarighet skall vad som stadgas i 139 § äga motsvarande tillämpning.

Har aktieägare icke inom fem år efter det slutredovisning framlades

bolagsstämma anmält sig att lyfta vad han vid skiftet bekommit, är

förlustig sin rätt därtill. Äro medlen i förhållande till de skiftade tillgån

na att anse som ringa, äger rätten på anmälan av likvidatorerna föror

att de skola tillfalla allmänna arvsfonden; i annat fall skall vad som

stadgat i 143 § äga tillämpning.

141 §.

Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skola de så snart ske ka

avgiva slutredovisning för sin förvaltning genom avlämnande av förval

ningsberättelse rörande likvidationens gång från likvidationens början t'

dess avslutande. Berättelsen skall ock innehålla redogörelse för utskiftnin

Vid berättelsen skola fogas redovisningshandlingar för hela likvidations

tiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skola i huvudskrift ell

avskrift avlämnas till likvidationsrevisorerna, vilka hava att inom en m

nad därefter avgiva en av dem underskriven revisionsberättelse över förval.,

ningen under likvidationen och återställa handlingarna. Om revisionsbera

telsens innehåll och om redovisningshandlingarnas förseende med påskri

skall i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat i 101 och 102 §§. Hor ti

bankaktiebolaget stiftelse som i 103 § sägs, skall vad som är stadgat

andra stycket av samma paragraf äga motsvarande tillämpning.

Efter det revisionsberättelsen avlämnats till likvidatorerna, skola des

ofördröj ligen kalla aktieägarna till bolagsstämma för granskning av slu

redovisningen. Angående redovisningshandlingarnas och revisionsberättel

sens framläggande å stämman och tillhandahållande åt aktieägarna un

viss tid före stämman skall gälla vad som stadgas i 106 § 1 mom,; dock

äger aktieägare allenast på egen bekostnad bekomma avskrift av nämnda

handlingar.

^

Angående insändande i avskrift av redovisningshandlingarna och revi/

sionsberättelsen till tillsynsmyndigheten gäller vad som stadgas i 152 §. !

142 §.

?

Då likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag och å bolagsstämman framla

slutredovisning för sin förvaltning, anses bankaktiebolaget upplöst; O

skall anmälan därom ofördröjligen göras för registrering.

Vid anmälningen, som skall vara undertecknad av samtliga likvidatorer,

skola fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet ävensom bevis O

dagen för utfärdande av kallelsen å okända borgenärer.

143 §.

Yppas, efter det bankaktiebolaget skall anses upplöst enligt 142 §, t'

gång för bolaget eller väckes talan mot bolaget eller uppkommer eljest b

hov av likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas. Anmälan härö

skall av likvidatorerna ofördröjligen göras för registrering.

Beträffande kallelse till den bolagsstämma, som efter likvidationens åt

upptagande först skall hållas, gäller att senast två veckor före stämman d,

kungörelse om stämmans hållande skall införas i allmänna tidningarna o

tidning inom den ort, där bolagets styrelse har sitt säte, dels ock kall

med posten skall avsändas till varje i aktieboken införd aktieägare, oni

¬

background image

r 183

313

jBlj ,

tädress uppgift kan utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhäni-

4,Är i bolagsordningen något ytterligare föreskrivet om kallelse till ordi-

!{ •

le stämma, skall det iakttagas.

®!1!

^

144 §.

' Rörande beslut om avträdande av bankaktiebolags egendom till konkurs

j

meddelande samtidigt med kungörelsen om beslutet genom konkurs-

'^'•^rtldomarens försorg avsändas för registrering.

i!- Under konkurs företrädes bolaget såsom konkursgäldenär av styrelsen

i-'eller, där vid konkursens början likvidatorer voro utsedda, av dessa; dock

(j"må i behörig ordning kunna utses nya styrelseledamöter eller nya likvida-

il sj/ltorer.

r^Det åligger konkursförvaltaren, då konkurs avslutats, att fÖr registrering

avsända meddelande därom med angivande huruvida överskott

bi^fg i iinnes eller icke.

145 §.

4- Där efter avslutande av bankaktiebolags konkurs överskott ej finnes, an-

jf'^^i^es bolaget upplöst, då konkursen avslutades.

"^^4 Finnes överskott, skall likvidation verkställas och gälla i avseende därå

bestämmelserna i 123—128 samt 130—142 §§. Har ej inom en månad efter

•^'l-llii-konkursens avslutande för registrering anmälts, att bolaget trätt i likvida-

ii lotion, skall rätten, på ansökan av styrelseledamot, aktieägare eller borgenär

|-, eller på anmälan av registreringsmyndigheten, förklara, att bolaget skall

irciT!,É:

i likvidation. I fråga om ärendets handläggning och om beslutet skall

i .tillämpliga delar gälla vad som är stadgat i 119 §.

WcTfe;'

Hade bolaget, i fall som avses i andra stycket, trätt i likvidation, innan

Ä' dess egendom avträddes till konkurs, skall gälla vad som är stadgat i 143 §.

MIE:-

146 §.

Bolagsstämma äger besluta att talan skall anställas mot likvidator eller

^ mot likvidationsrevisor. Enskild aktieägare äger ock för bolagets räkning

i'4^ b ™en i eget namn föra sådan talan. Beträffande dylik talan skall vad som är

j sta dgat i 171 § lagen om aktiebolag äga tillämpning.

i.'

i jilj jv

Om tillsyn å bankaktiebolag

y.

1" s-

Tillsynsmyndigheten skall övervaka, att bankaktiebolagen i sin verksam­

het ställa sig till efterrättelse denna lag och andra författningar, såvitt de

' hava särskilt avseende å banker, ävensom de 'för bolagen gällande bolags-

ordningarna samt de föreskrifter, som med stöd av stadgande i lag eller

bolagsordning meddelats av bolagsstämma eller styrelse.

Det åligger tillsynsmyndigheten att jämväl i övrigt med uppmärksamhet

V, följ a bankbolagens verksamhet i den mån så erfordras för kännedom om

de förhållanden som kunna inverka på bolags säkerhet eller eljest äro av

H'

betydelse för en sund utveckling av bankverksamheten.

Tillsynsmyndigheten är icke på grund av vad här föreskrivits pliktig att

övervaka iakttagandet av sådana bestämmelser, som avse enskild aktieägares

lift ' rättigheter eller skyldigheter i förhållande till bankbolaget eller till annan

aktieägare eller som angå bolagets inre angelägenheter.

¬

background image

314

1955 . Nr ' '

'

148 §.

;

Tillsynen utövas med ledning av handlingar, vilka jämlikt denna

sändas till tillsynsmyndigheten, ävensom upplysningar, som inhämtk

bankundersökning eller annorledes. Bankundersökning skall anställ

ofta sådan av myndigheten anses erforderlig eller av Konungen anhef

149 §.

Tillsynsmyndigheten skall förordna en eller, då särskilda omständigh

därtill föranleda, flera revisorer att med övriga revisorer deltaga i gra

ningen av styrelsens förvaltning och hankaktiebolagets räkenskaper,

digheten äger när som helst återkalla förordnande som här avses och i s

let utse ny revisor.

För revisor som förordnats av tills3Tismyndigheten skall myndigheten

tarda instruktion.

150 §.

Tillsynsmyndigheten äger sammankalla bankstyrelse, när sådant prö'

nödigt. Har styrelsen icke efterkommit av myndigheten framställd beg"

om utfärdande av kallelse till extra bolagsstämma, må kallelse utfärdas!

myndigheten.

Den som enligt av Konungen meddelade bestämmelser har befogenhet

företräda myndigheten äger närvara vid bolagsstämma eller av myndigh'

utlyst styrelsesammanträde och deltaga i överläggningarna.

151 §.

Där tillsynsmyndigheten så finner erforderligt, må myndigheten med

;i(

närmare föreskrifter om sättet för förande av bankaktiebolags räkenska

om förvaring av värdehandlingar samt om inventering av dessa.

y i. •

i'!

152 §.

Bankaktiebolags styrelse åligger:

att när som helst för den befattningshavare hos tillsynsmyndigheten, s

enligt av Konungen meddelade bestämmelser har att i sådant avseende f"

t

träda myndigheten, samt för den särskilda undersökning, Konungen

5

finna för gott anställa, hålla bolagets kassa och övriga tillgångar s

böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning;

' ,

att genast efter varje månads slut enligt formulär, som av myndighe

j

meddelas, upprätta och till denna insända en översikt, utvisande bolag

j

tillgångar och skulder, ävensom uppgift om de räntesatser bolaget un

j

månaden tillämpat vid in- och utlåning;

i

att, så snart det kan ske, till myndigheten insända i avskrift styrels

1

förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning samt balansrä

i'

revisionsberättelsen med tillhörande handlingar ävensom protokoll över;

handlingarna vid ordinarie bolagsstämman;

'

t

att dels på tid som myndigheten bestämmer tillställa myndigheten-

I

I

uppgifter, som denna prövar erforderliga för att kunna upprätta en ö '

J

sikt över resultatet av bolagets verksamhet under räkenskapsåret samt

i • i

lagets ställning vid årets slut, dels härutöver, efter Konungens bes "

{ . !;

mande, avgiva ytterligare statistiska uppgifter rörande bolagets verks

I'

'

och ställning;

i

i il

att jämväl i Övrigt meddela myndigheten eller sådan befattningsha

i

därstädes, som ovan sagts, alla de upplysningar rörande bolaget, so

! i; - -!

dem äskas; samt

S3

¬

background image

r 183

315

. >*

;att> där myndigheten finner anledning till antagande, att bolaget gjort

anä förluster, att tio procent av aktiekapitalet förlorats, på myndighe-

s anmodan ofördröjligen låta upprätta balansräkning enligt 120 § ocb

la revisorerna att granska densamma.

153 §.

i

.

Har styrelse eller bolagsstämma fattat beslut, vilket står i strid med lag

,1, 'éiler bolagsordningen, må tillsynsmyndigheten förbjuda verkställighet av

'beslutet. Myndigbeten må ock förelägga styrelsen att, om beslut som nyss

ägts gått i verkställighet, göra rättelse där så kan ske samt att fullgöra

vad styrelsen åligger enligt lag eller bolagsordningen. Sådant föreläggande

må dock, utom vad angår innehållet av vinst- ocb förlusträkning eller ba-

ånsräkning, icke av myndigbeten meddelas i fråga om i lag givna före-

krifter, vilkas överträdande är belagt med straff.

Sker svårare avvikelse från denna lag eller bolagsordningen, bar myndig-

,

beten att göra anmälan därom till Konungen, som äger förklara oktrojen

^ förverkad.

'

154 §.

,[4 . _ Ändå att avvikelse från lag eller bolagsordningen icke skett, äger tillsyns-

j. - myndigheten meddela de erinringar i fråga om bankaktiebolags verksamhet,

' fs om myndigbeten kan finna påkallade.

; ^ Kan verksambeten till följd av allvarliga missförhållanden beträffande

bolagets ledning befaras komma att bliva till skada för det allmänna, må

Omyndigheten förelägga bolagets styrelse att vidtaga för ändamålet erforder-

'^'fl iiga åtgärder. Underlåter styrelsen att ställa sig sådant föreläggande till

'efterrättelse, skall gälla vad i 153 § andra stycket sägs.

liiil '

155 §.

Har, sedan oktroj beviljats för bankalctiebolag, icke inom föreskriven tid

hållits konstituerande stämma, ankommer det på Konungen att efter an-

mälan av tillsynsmyndigheten förklara oktrojen förverkad. Detsamma gäller,

där ansökan om bolags registrering icke göres inom ett år efter det oktroj

beviljats eller genom lagakraftägande beslut ansökan om bolags registrering:

t2£-^{blivit avslagen.

156 §.

11 Pi •-

jijti ;/ Om registrering av beslut, varigenom oktroj förklarats förverkad, förord-

nar Konungen.

;V

157 §.

Tillsynsmyndigheten äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift eller

'!r/ förbud enligt denna lag.

[ijEl

L ,'

1 mom. Träder bankaktiebolag i likvidation, äger tillsynsmyndigheten

förordna ombud, som har att närvara vid likvidatorernas sammanträden,

' "i^.med rätt att yttra sig till protokollet, samt att i övrigt övervaka likvida-

f^i.^onen.

^

Likvidatorerna skola bereda ombudet tillfälle att när som helst inventera

. 'sbankbolagets kassa och övriga tillgångar samt granska bolagets böcker, rä-

1''^; kenskaper och andra handlingar; och må av ombudet begärd upplysning

l-r!; angående förvaltningen ej av likvidatorerna förvägras.

\

¬

background image

yk C ^r"!*''y;y

316

1955 . N''

^

A'

Tillsynsmyndigheten äger under banlibolags likvidation i avseende ^

vidatorer ocb bolagsstämma enahanda befogenhet, som, innan bolaget

i

i likvidation, enligt denna lag tillkommer myndigbeten beträffande styre

ocb bolagsstämma.

ir;

Tillsynsmyndigheten må, där så prövas erforderligt, förordna likvid

tionsrevisor. Beträffande denne skall vad om revisor i 149 § sägs äga mo^

Ij,

svarande tillämpning.

, J

2 mom. Har bankaktiebolags egendom avträtts till konkurs, förord '

tillsynsmyndigheten ett allmänt ombud att såsom konkursförvaltare delta

t

i konkursboets förvaltning med den eller de förvaltare, som utses på sä *

i konkurs lagen stadgas.

;

L

Utan binder av beslut, som kan vara fattat om delning av förvaltnin

^

av boet, äger allmänna ombudet deltaga i förvaltningen i alla dess de '

Ombudet äger beträffande medförvaltare göra sådan anmälan som sägs'

'•

80 § konkurslagen.

Om arvode till ombud gäller vad i konkurslagen är i allmänliet stad

beträffande arvode till konkursförvaltare.

159 §.

.

i'

Till bestridande av kostnaden för tillsynsmyndighetens organisation ock

verksamhet skall bankaktiebolag årligen erlägga bidrag efter visst, för bola-^> ,"

gen lika förhållande till sammanlagda beloppet av bolagets eget kapital |j,j

vid utgången av nästföregående kalenderår, dock icke över tre hundradels'

procent. Närmare föreskrifter om fastställande av bidrag ocb bidrags er-;'

läggande meddelas av Konungen.

r

gd

Det åligger bankbolag jämväl att till revisor, ombud eller likvidations-

revisor, som förordnas enligt 149 § eller 158 § 1 mom., utgiva ersattnipg-

med belopp som tillsynsmyndigheten bestämmer.

'

160 §.

f

Ledamot av eller befattningshavare bos tillsynsmyndigheten må ej vara

1

ledamot i styrelsen för eller anställd bos bankalctiebolag. Ej heller må leda-

U?

mot av eller befattningshavare bos myndigbeten vara aktieägare i sådant

bolag.

. •

I fråga om beviljande av kredit till ledamot av eller befattningshavare^

hos tillsynsm3mdigbeten äger Konungen utfärda särskilda bestämmelser, h

'(

161 §.

Genom kungörelse i allmänna tidningarna skall tillkännagivas, när bankr.

aktiebolag börjar sin rörelse, så ock när bankbolag träder i likvidation; ock

skall underrättelse om dagen, då sådant sker, insändas till tillsynsmyndig­

heten.

162 §.

V

Tillsynsmyndighet, som avses i denna lag, är bank- ocb fondinspektionen.;.

Om registrering

163 §.

^

Ansökan om bankaktiebolags registrering ocb anmälan för registrering;

skola ingivas eller i betalt brev med posten insändas till registreringsmyn^ C

digbeten. Sådan ansökan eller anmälan skall vara åtföljd av stadgade

gifter.

¬

background image

r 183

317

164 §.

1 mom. Mava vid ansökan om registrering av bankaktiebolag eller i fråga

om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan, icke iakt-

h\ tagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prö-

vas beslut om bildande av bankbolag icke hava tillkommit i föreskriven

ordning eller hinder mot registrering av bolaget eljest möta på grund av

föreskrifterna i denna lag eller annan lag eller författning, skall registrering

% vägras.

5^

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller 1 fråga om upprättande

av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de före-

lirti skrifter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut,

!iti som anmäles för registrering och för vars giltighet Konungens stadfästelse

il

ej erfordras, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i över-

11

ensstämmelse med föreskrifterna i denna lag eller eljest strida mot lag eller

författning eller mot bolagsordningen eller vara till sin avfattning i något

|

viktigare hänseende otydligt eller vilseledande, skall registrering vägras. Är

[

. annan grund till sådan klandertalan mot holagsstämmobeslut, som avses i

i

Vllö § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet i denna lag eller bolags-

ordningen upptagna föreskriher om särskild röstpluralitet icke rätteligen

iakttagits, är det dock ej hinder mot registrering, sedan tid fÖr väckande

j ' av klandertalan utgått utan att talan väckts.

3 mom. Vägras registrering, skall registreringsmyndigheten ofördröjligen

med posten översända underrättelse om beslutet med skälen därför till bola-

get eller, där anmälan skett med tillämpning av 88 § andra stycket, till den

som gjort anmälningen, om han uppgivit postadress.

kjfe

165 §.

Beviljas bankaktiebolag registrering, skall registreringsmyndigheten låta

i registret införa:

1. dagen för oktrojbeslutet och fÖr beslutet om bolagets bildande;

tm

2. bolagets firma;

jtåi

3. de rörelsegrenar bolaget må utöva;

4. det belopp vartill, jämlikt den av styrelseledamöterna lämnade upp­

giften, aktiekapitalet uppgår, så ock, där aktiekapitalet skall kunna utan

ändring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimi-

cilb k apitalet och maximikapitalet;

5. akties nominella belopp;

6. det belopp som enligt förenämnda uppgift blivit inbetalt å aktiekapi-

talet, samt, där aktiekapitalet ej till fullo inbetalts, inom vilken tid åter-

stående inbetalning skall fullgöras;

7. där aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda nomi-

^ nella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo betalts;

8. den ort inom riket där styrelsen har sitt säte;

9. bolagets postadress;

10. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;

11. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra medde­

landen skola bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före

stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

12. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants så ock, där eljest någon

är bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullständiga namn och

[ö(^ he mvist; samt

piC

13. av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas av

fitij s tyrelsen.

'i' Ö2—55702//. Svensk författningssamling 1955, Nr 183—187

'

t

!

/!

¬

background image

318

1955 . Nr'

"i.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom förm"

i 8 § 1 mom., skall anmärkning om bestämmelsen eller förbehållet infö

i registret. Beträffande bestämmelse som avses i 8 § 1 mom. tredje styc

skall tillika angivas det belopp, till vilket aktier av olika slag utgivits o''

må kunna utgivas.

166 §.

Göres, efter det bankaktiebolag registrerats, anmälan om förhållande, soiå

enligt denna lag skall anmälas för registrering, skall, där registrering

viljas, vad sålunda anmälts anmärkas i registret.

167 §.

1 mom. Beslut om ökning av aktiekapitalet må, evad ökningen skall s

medelst teckning av nya aktier eller utgivande av nya aktier enligt 44

ej registreras, med mindre registrering skett därom, att det belopp, var

aktiekapitalet uppgår efter vad i 19 § sägs, blivit till fullo inbetalt.

Har beslut om aktiekapitalets ökning förut fattats och anteckningen o '

beslutets registrering ej avförts ur registret efter vad nedan i 2 mom. säg

må beslut om ytterligai-e ökning ej registreras, innan på grund av förra b

slutet tecknat belopp, därför tilldelning av nya aktier skett, med avdrag fÖ

aktier som förklarats förverkade, blivit till fullo inbetalt och detta förbållan

de registrerats.

Vad i första och andra styckena stadgats i avseende å beslut om ökning

skall, i fall som avses i 43 §, tillämpas å registreringen av bolagsstämma

godkännande av ökningsbeslutet.

2 mom. Har i fall, då beslut om ökning av aktiekapitalet innehåller be­

stämmelse om minimiteckning, registrering efter vad i 42 § 1 mom. sägs ej

kunnat ske, skall re^streringsmyndigbeten förklara ökningsbeslutet förfalle

samt därom ofördröj ligen med posten översända underrättelse till bolaget..

Sedan beslutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i registret antecknas

att på grund av förklaringen den tidigare anteckningen om ökningsbeslutets

registrering avföres ur registret.

3 mom. Har styrelsen enligt 43 § fattat beslut om aktiekapitalets ökning,

må registrering på grund av anmälan enligt 42 § ej ske förrän bolagsstäm­

mans godkännande av ökningsbeslutet registrerats.

'

168 §.

Har i fall, då enligt 47 § rättens tillstånd erfordras för verkställighet a

beslut om nedsättning av aktiekapitalet, ansökan om sådant tillstånd ej

gjorts inom föreskriven tid eller bar ansökan genom lagakraftågande beslut

avslagits eller bar beslut om tillstånd icke anmälts för registrering inoni

den därför stadgade tiden, skall registreringsmyndigbeten förklara nedsätt

ningsbeslutet förfallet samt därom ofördröjligen med posten översända u

derrättelse till bankaktiebolaget. Sedan beslutet om förklaringen vunnit lag'

kraft, skall i registret antecknas, att på grund av förklaringen den tidigar

anteckningen om nedsättningsbeslutets registrering avföres ur registret,

169 §.

1 mom. Har beslut fattats om sådan ändring av vad i bolagsordningen

stadgas om aktiekapitalet eller minimikapitalet att detta överstiger det be­

lopp, vartill aktiekapitalet vid beslutets fattande uppgår, må registrering

allenast samtidigt ske av beslutet om bolagsordningsändringen och av besllit

om erforderlig ökning av aktiekapitalet.

¬

background image

Nr 183

319

• J Skäll ökningen av aktiekapitalet äga rum medelst ny aktieteckning, skall

yid registrering av beslutet om bolagsordningsändringen antecknas, att den

ej är verkställd.

i v Har ökningsbeslutet enligt 167 § 2 mom. av registreringsrayndigheten ge-

bom lagakraftägande beslut förklarats förfallet, skall ock beslutet om bolags­

ordningsändringen anses förfallet och anteckning i registret ske, att på denna

grund den tidigare anteckningen om detta besluts registrering avföres ur

registret. Anmäles för registrering att full betalning erlagts för så många

nya aktier, att alitiekapitalet uppgår till minimikapitalet enligt den beslutade

bolagsordningsändringen, skall vid registrering i anledning av anmälningen

tillika antecknas, att bolagsordningsändringen är verkställd, och åligger det

j: myndigheten att tillställa bolaget bevis därom. Göres ej sådan anmälan inom

v t re år efter utgången av den i 41 § stadgade tiden, skall myndigheten, efter

• det bolagets styrelse erhållit tillfälle att yttra sig, hos Konungen anmäla för-

v Hållandet, och ankommer det på Konungen att besluta erforderlig jämkning

i bolagsordningen. I registret skall införas anteckning om jämkningen, och

% r skall bevis om bestämmelsens nya lydelse av myndigheten tillställas bolaget,

i'-fe '

2 mom. Har beslut fattats om sådan ändring av vad i bolagsordningen

ilni ) stadgas om aktiekapitalet eller maximikapitalet att detta understiger det

.

Efär, • belo pp, vartill alctiekapitalet vid beslutets fattande uppgår, må registrering

i

&I4 allenast samtidigt ske av beslutet om bolagsordningsändringen och av beslut

öm; erforderlig nedsättning av aktiekapitalet.

Innefattar nedsättningsbeslutet icke föreskrift om att det nedsättningen

motsvarande beloppet skall avsättas till reservfonden, skall vid registrering

i' av beslutet om bolagsordningsändringen antecknas, att den ej är verkställd.

i

Har nedsättningsbeslutet enligt 168 § av registreringsmyndigheten genom

i

1E1 i lagakraftägande beslut förklarats förfallet, skall ock beslutet om bolagsord-

ningsändringen anses förfallet och anteckning i registret ske, att på denna

[irull ^ rund den tidigare anteckningen om detta besluts registrering avföres ur

registret. Vid registreringen av rättens tillstånd till nedsättningens verkstäl-

lande enligt 47 § skall tillika antecknas att bolagsordningsändringen är

' verkställd, och åligger det myndigheten att tillställa bolaget bevis därom.

3 mom. Då för genomförande av beslut om nedsättning av aktiekapitalet

'•./ , erfordras ändring av aktiernas nominella belopp, må registrering allenast

^ Y samtidigt ske av nedsättningsbeslutet och beslut om erforderlig ändring av

s; bolagsordningens bestämmelse om akties nominella belopp. I fråga om regist-

reringen av beslutet om sådan bolagsordningsändring skall vad som är stad-

,} gat i 2 mom. andra och tredje styckena om registrering av bolagsordnings-

• ändring rörande aktiekapitalet äga motsvarande tillämpning.

170 §.

Företer bankaktiebolags registrerade firma likhet med en i handelsre-

fi(lSn;gister, f öreningsregister, aktiebolagsregistret, försäkringsregistret eller bank-

3py-. registret tidigare införd firma, och lider därigenom innehavaren av sist-

' nämnda firma förfång, äger han hos domstol föra talan om förbud för bo-

ii:läget att efter viss tid använda förstnämnda firma samt om skadestånd.

Menar någon eljest, att en i bankregistret verkställd inskrivning länder

' honom till förfång, må talan om registreringens upphävande samt om ska-

destånd föras vid domstol.

171 §.

t#)

Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret gjord in­

ni

skrivning ej hort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller atl

eljest visst förhållande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall på an-

' Ä -r.,-

¬

background image

<

' !

320

1955 .Nr

mälan av part i registret antecknas, att på nämnda grund den tidigare äii

teckningen avföres ur registret.

Har, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om avträdande av

bankaktiebolags egendom till konkurs, överrätt förklarat, att beslutet ej

bort meddelas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt,

vad som stadgas i första stycket

Vid anmälan, som ovan sägs, skaU fogas avsltrift av rättens avgörande^

så ock i fall, som i första stycket sägs, lagaltraftbevis.

172 §.

Vad i banlcregistret införes, med undantag av meddelande om konkurs

varom förmäles i 144 §, skall genom registreringsmyndigbetens försorg oför­

dröj ligen kungöras i allmänna tidningarna.

Där i annat fall än som avses i 171 § andra stycket i registret antecknas,

att tidigare anteckning avföres därur, skall kungörelse därom äga rum efter

vad ovan sägs.

173 §.

Det som i enlighet med denna lag blivit infört eller antecknat i bank-

registret och kungjort i allmänna tidningarna, skall anses hava kommit till

tredje mans kännedom, där ej av omständigheterna framgår, att han varken

ägde eller bort äga vetskap därom.

Innan sådant kungörande skett, kan det förhållande, som blivit eller bort

bliva infört eller antecknat i registret, icke med laga verkan åberopas moi

annan än den, som visas hava ägt vetskap därom.

Finnes enligt Konungens förordnande tryckt samling av anmälningar till

registret, skall i fråga om behörighet att inför domstol, länsstyrelse eller

överexekutor företräda bankaktiebolaget vad samlingen, i den mån den,

kommit myndigheten till handa, innehållei, äga Autsord för myndigheten,

där ej annat förhållande visas vara för handen.

174 §.

Registreringsmyndighet, som avses i denna lag, är bank- och fondinspek­

tionen.

Vid

jämväl

verksamhet.

LiUJliCXl.

Vid bestämmandet av bidrag enligt 159 § första stycket skall hänsyri

jämväl tagas till kostnaden för registreringsmyndighetens organisation ocll

Om klagan över tillsynsmyndighetens och registreringsmyndighetens beslut

175 §.

Över beslut, som meddelas av tillsynsmyndigheten, må klagan föras ho

Konungen inom den tid som är stadgad för överklagande av förvaltan

myndighets beslut, men beslutet går ändock i verkställighet, där icke Ko

nungen annorlunda förordnar.

Den som icke åtnöjes med registreringsmyndighetens beslut, varigeno

registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag däröver

anföra besvär bos Konungen.

>

över beslut om sådan förklaring, som avses i 167 § 2 mom. och 168 §/

må jämväl besvär anföras i den ordning, varom i andra stycket stadgas.

¬

background image

; • '

. Nr 183.

321

' i

t •',

• '

Om skadestånd

.s :

176 §.

Har stiftare uppsåtligen eller av vårdslöshet vid bankaktiebolags bildande

så förfarit att skada därigenom tillskyndats bolaget, är han pliktig att

ersätta bolaget skadan.

[

1" §•

I

Har styrelseledamot eller den som erhållit uppdrag varom förmäles i 74 §

.,> andra stycket, revisor, likvidator, likvidationsrevisor eller ombud som avses

i 158 § 1 mom. vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårds-

\l löshet tillskyndat banlcaktiebolag skada, är han pliktig att till bolaget ut-

i i; giva ersättning för skadan.

- Där medhjälpare, som av revisor eller likvidationsrevisor anlitats för

i'granskningsuppdraget, vid uppdragets utförande uppsåtligen eller av vårds-

k- löshet tillskyndat bolaget skada, skall revisorn svara för skadan.

Har aktieägare genom överträdelse av denna lag eller bolagsordningen

1 uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tillskyndat bolaget skada, är ock han

pliktig att till bolaget utgiva ersättning för skadan.

178 §.

r

Har styrelseledamot eller annan som avses i 177 § första stycket genom

överträdelse av denna lag eller bolagsordningen uppsåtligen eller av vårds-

ijiJVlöshet tillskyndat tredje man skada, är han pliktig att till denne utgiva er-

sättning för skadan. Detsamma gäller, där aktieägare genom sådan överträ-

jpPr {delse uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tillskyndat tredje man skada.

.

179 §.

Har i bankaktiebolag styrelsen, styrelseledamot eller likvidator tillskyn-

icri;'; da t bolaget eller aktieägare skada genom åtgärd, som innebär att fördel

uppenbarligen beredes vissa aktieägare till nackdel för bolaget eller övriga

I aktieägare, skall skyldighet att utgiva ersättning för skadan åvila jämväl

v aktieägare, som uppsåtligen genom begagnande av sitt inflytande över sty-

J-relseledamot eller likvidator medverkat till åtgärden. Innefattar åtgärd,

yartill aktieägare sålunda medverkat, Överträdelse av denna lag eller bo-

lagsordningen till skada för borgenär hos bolaget eller annan tredje man,

;är aktieägaren ock skyldig att utgiva ersättning till denne.

180 §.

;>•

Åvilar ersättningsskyldighet stiftare jämlikt 176 § eller styrelseledamot

eller annan enligt 177 § första eller andra stycket eller 178 § första punkten

aijl,!'och föreligger allenast ringa vårdslöshet, må ersättningen nedsättas, där

' det med hänsyn jämväl till skadans storlek och omständigheterna i övrigt

; prövas skäligt.

,

Har aktieägare ådragit sig ersättningsskyldighet jämlikt 177 § tredje styc-

178 § andra punkten eller 179 §, må ock ersättningen nedsättas, där

det med hänsyn till hans skuld och omständigheterna i övrigt prövas skä-

;ligt.

i •; Nedsättning efter vad nu är sagt skall ej äga rum, om den ersättningsskyl-

M'- diges förfarande innefattade brottslig handling,

181 §.

' Äro flera ersättningsskyldiga för skada efter vad som är stadgat i 176—

;{|ir 180 §§, skola de svara för ersättningen en för alla och alla för en, den vars

. ersättningsskyldighet nedsatts enligt 180 § dock allenast med det nedsatta

4 . !> 'T/ '•> , vV.-f

¬

background image

ordningen;

V;i^

• >;

'•3 "I .

5 ^

:f

1

t

322

1955 . Nr 1 '

»v

beloppet. Sinsemellan skola de taga del i ersättningens gäldande e

med hänsyn till den större eller mindre skuld, som finnes ligga env

dem till last, samt till omständigheterna i övrigt prövas skäligt.

Straffbestämmelser

182 §.

Driver någon här i riket bankrörelse utan att vara berättigad därtill, str

fes med dagsböter eller fängelse.

Den som bryter mot bestämmelsen i 2 § straffes med dagsböter.

183 §.

t

Med dagsböter eller fängelse straffes:

1. stiftare, där han uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar o

tig eller vilseledande uppgift i teckningslista eller i handling, som fr

lägges på konstituerande stämman, eller i ansökan om stadfästelse å bola

i

i!

2. styrelseledamot eller annan, som i anmälan för eller ansökan om

gistrering eller i försäkran eller annan handling som fogas därvid upps

ligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppg'

3. styrelseledamot eller likvidator, där han uppsåtligen eller av grov vård

löshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i handling, som hål

tillgänglig för aktieägare eller aktietecknare eller som framlägges på

lagsstämma, eller i påskrift å sådan handling eller i handling eller me

VtJ

lande som kungöres eller sändes till aktieägare;

i jj

4. styrelseledamot, där han vid upprättande av balansräkning, vinst-

i

förlusträkning eller förvaltningsberättelse, som avses i 89, 120 eller 129'

V

uppsåtligen förfar i strid med bestämmelserna i 91 §, 92 § 2 och 3 mc

93 § eller 94 §;

5. likvidator som vid upprättande av balansräkning, likvidationsräk

eller förvaltningsberättelse, som avses i 131, 136 eller 141 § uppsåtligen fÖ

far i strid med bestämmelserna i nämnda lagrum;

f

6. revisor eller likvidationsrevisor, där han i revisionsberättelse eller '

nan handling, som framlägges på bolagsstämma eller annorledes hålles

gänglig för aktieägare eller aktietecknare, eller i påskrift å sådan handli

uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledan

uppgift rörande bankaktiebolagets angelägenheter eller uppsåtligen eller

grov vårdslöshet underlåter att göra anmärkning beträffande förvaltninge

ändå att anledning därtill föreligger;

'

7. revisor eller likvidationsrevisor, där han uppsåtligen eller av g

'

vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i yttrande, vilket

ligt 103 § andra stycket första punkten, 137 § eller 141 § överlämnas till s

relse eller god man för stiftelse, som avses i lagen om aktiebolags pensio

och andra personalstiftelser.

184 §.

:

Med dagsböter eller fängelse straffes ock:

I

1. styrelseledamot, likvidator eller befattningshavare hos bankaktiebol

vilken uppsåtligen eller av vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseleda

I

uppgift i översikt, som avses i 152 §, eller vid lämnande av upplysning

ligt 148, 152 eller 158 §;

2. styrelseledamot, med vars begivande utfärdas aktiebrev, som är s

till innehavaren, eller aktiebrev, i vilket mot föreskriften i 23 § andra ^

ket inskränkning eller förbehåll som i nämnda lagrum sägs icke angi

¬

background image

. Nr 183

323

styrelseledamot eller likvidator, där han uppsåtligen låter i aktiebo-

n kién verkställa införing i strid med bestämmelserna i 25 § 1 mom. andra eller

tredje stycket, 25 § 2 mom. första eller andra stycket, 40 § tredje punkten

eller 44 § 2 mom. tredje stycket eller fjärde stycket sista punkten eller un-

o derlåter att ombesörja, att förändring i äganderätten till aktie införes i ak-

' tieboken jämlikt 25 § 1 mom. tredje eller fjärde stycket eller 26 § 2 mom.

;/ första eller andra stycket;

4. styrelseledamot eller likvidator, som uppsåtligen eller av vårdslöshet

i strid med bestämmelserna i 48 § första stycket eller 51 § verkställer utbe-

talning till aktieägare;

v

5. revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors med-

I: hj älpare som, oaktat han insett eller bort inse, att skada därav kunnat

[ följa, yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans kän-

' nedom, utan att det med nödvändighet erfordras för fullgörande av hans

iiV-uppdrag;

6. den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift i försäkran som avgives

jämlikt 104 §, jämförd med 115 § lagen om aktiebolag.

'

185 §.

Med dagsböter straffes;

1. styrelseledamot, där han vid upprättande av balansräkning, som avses

89 §, väsentligen eftersätter bestämmelserna i 92 § 1 mom., eller vid upp-

nfn;. rättande av balansräkning, vinst- och förlusträkning eller förvaltningsbe-

zlsi; rrättelse, som avses i 89 eller 129 §, av vårdslöshet förfar i strid med bestäm-

i)|i ) melser som avses i 183 § 4;

" ; . 2. likvidator, där han vid upprättande av balansräkning, likvidations-

5BfIT j; räkning eller förvaltningsberättelse, som avses i 131, 136 eller 141 §, av

-.vårdslöshet förfar i strid med bestämmelserna i nämnda lagrum;

3. revisor eller likvidationsrevisor, där han annorledes än i 183 § 6 sägs

•' vid upprättande av revisionsberättelse, som avses i 102, 129, 137 eller 141 §,

väsentligen eftersätter bestämmelserna i nämnda lagrum.

fil

186 §.

Med dagsböter straffes ock:

Öi

1. den som, i annat fall än i 184 § 2 och 3 avses, underlåter att iakttaga

föreskrift i 23 §, 25 §, 40 § tredje punkten eller 44 § 2 mom. tredje stycket

eller fjärde stycket sista punkten så ock den som bryter mot föreskrift i

Ij ri:-' 44 § 2 mom. fjärde stycket första punkten eller 49 §;

2. styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att verkställa på-

skrift å aktiebrev. enligt 37 §, 44 § 2 mom. fjärde stycket, 45 § sista stycket,

46 § 2 mom. andra stycket eller 140 § andra stycket;

3. ledamot i st3rrelse eller god man för stiftelse, som avses i 103 §, där

han underlåter att iakttaga vad som åligger honom enligt första stycket i

nämnda paragraf;

4. den som bryter mot vad som stadgas i 69 §.

k

Särskilda bestämmelser

i#'-'"

187 §.

Betalning för tecknad aktie medelst anvisning eller förbindelse, som ut-

ställts av riksbanken eller annan bank och är betalbar vid uppvisandet, så

ock betalning genom insättning på räkning, som på begäran av stiftarna

eller styrelsen öppnats av bank för mottagande av inbetalning å aktier i

j i c?':/bankaktiebolaget, skall vara jämställd med betalning i penningar. Om så-

-'5,.

¬

background image

i ,

•!'

324

1955 . Nr

i

dan räkning skall i tillämpliga delar gälla vad i 219 § lagen om aktiebo

finnes stadgat, dock med iakttagande att där upptagna hänvisningar

bestämmelser i 19, 61 och 63 §§ nämnda lag i stället skola avse motéif

rande bestämmelser i 13, 42 och 43 §§ denna lag.

188 §.

7 mom. Har någon genom testamente erhållit nyttjanderätten till aktier

i bankaktiebolag eller ock avkomsten av sådana aktier med bestämmelse,

till betryggande av hans avkomsträtt, att aktierna skola sättas under sär­

skild vård, skall, där enligt testamentet rätten att i bolaget företräda aktier­

na skall tillkomma nyttjande- eller avkomsträttsbavaren, beträffande denne,

såvitt angår rätten att i bolaget företräda aktierna, gälla vad i denna la

om aktieägare är stadgat.

Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttsbavaren skall på anmälan

bliva införd i aktieboken. Vid införingen skall anteckning göras om ägande­

rättsförvärvet och om den med nyttjande- eller avkomsträtten förenade rät­

ten att i bolaget företräda aktierna. I fråga om införing av nyttjande- eller

avkomsträttsbavaren skall i övrigt vad som är stadgat om införing av aktie­

ägare äga motsvarande tillämpning, dock skall påskrift om införing ej ske

å aktiebrevet. Styrkes att nyttjande- eller avkomsträtten upphört, skall an

teckning därom göras i aktieboken.

Skall försäkran jämlikt 104 §, jämförd med 115 § lagen om aktiebolag,'

avgivas av nyttjande- eller avkomsträttsbavare, skall försäkran lämpas där->

efter.

2 mom. När god man på grund av förordnande jämlikt 18 kap. 4 §

föräldrabalken förvaltar aktier för blivande ägares räkning, skall blivande

ägare på anmälan av gode mannen införas såsom ägare i aktieboken med_

anteckning om förvärvet och om förordnandet.

189 §.

Bildas bankaJctiebolag eller ökas banlcbolags aktiekapital för övertagande

av annan bankrörelse, må andel i vad bolaget sålunda skall övertaga utgöra ^

vederlag för aktie i bolaget samt teckning ske med villkor, att sådant till- ^

skott skall få göras; och skall i övrigt i ty fall gälla denna lags bestämmelser

om bankbolags bildande och aktiekapitalets ökning med följande tillägg och

undantag:

1. Vid banlcbolags bildande skall teckningslista och vid aktiekapitalets .

ökning bolagsstämmans beslut om ökningen innehålla jämväl alla de oni

bankrörelsens övertagande träffade bestämmelserna. Vad som stadgas i 9

och 33 §§ föranleder ej därtill att värdet av det, som för aktie skall till-,

skjutas i annat än penningar, skall i teckningslista eller i bolagsstämmas

beslut om ökning av alctiekapitalet uppskattas till visst penningbelopp.

2. Där vid bankbolags bildande ej samtliga tecknare enligt bestämmelse.

i teckningslistan äro berättigade att för aldie tillskjuta annat än penningar,

äger å konstituerande stämman tecknare, vilken berättigats att göra tillskott

i annat än penningar, ej deltaga i omröstning enligt 15 §; ej heller må så­

dan tecknare eller av honom tecknade eller eljest förvärvade aktier vid

omröstningen tagas i beräkning.

3. Vad som stadgas i 36 § äger ej tillämpning.

4. Tillgång, som bankbolag på sätt ovan sägs övertagit, skall vid dess

införande i bolagets böcker upptagas till skäligt värde.

5. Har bankbolag övertagit annat bankbolags rörelse och finnes bland

sistnämnda bolags tillgångar egendom, varmed bankbolag ej må driva han­

del för egen räkning, må den egendom, även om sådant fall ej är för han­

den, som i 54 § andra stycket samt 55 § första och andra styckena omför^

¬

background image

Nr 183

325

äies, förvärvas av det övertagande bolaget. Egendom, som bankbolaget på

detta sätt förvärvat, skall, i den mån egendomen ej jämlikt vad i nyss­

nämnda lagrum stadgas må av bolaget behållas, åter avyttras så snart

lämpligen kan ske och senast då avyttring kan äga rum utan förlust för

; bolaget.

'

190 §.

Ej må bankaktiebolag övertaga annat bankbolags eller sparbanks rörelse,

Stiri r'; med mindre Konungen, där övertagandet icke finnes vara till skada för det

allmänna, lämnar tillstånd därtill.

'

191 §.

ii'.

Finnes särskild stiftelse till tryggande av pensioner åt pensionstagare el-

ler anställda bos bankaktiebolag samt efterlevande till pensionstagare och

i; anställda eller ock för anställdas eller deras efterlevandes välfärd annor-

ledes än genom beredande av pension, och härrör stiftelsens förmögenhet

\ huvudsakligen från överföring av medel från bolaget, har tillsynsmyndig-

:* he ten, om stiftelsen icke är underkastad bestämmelserna i lagen om aktie-

.1:^1 ; bolags pensions- och andra personalstiftelser, att tillse att stiftelsens till-

' ^ gångar äro placerade på sätt som med beaktande av stiftelsens ändamål och

med hänsyn jämväl till vad i denna lag är föreskrivet beträffande place-

ring av bankbolags medel bereder skälig säkerhet. Har så ej skett, må

? tillsynsmyndigheten förelägga stiftelsen att vidtaga rättelse.

jlj,

Det åligger dem som företräda stiftelsen att, närhelst tillsynsmyndigheten

,

I begär det, hålla stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räken-

• sk aper och andra handlingar tillgängliga för granskping ävensom lämna

I ' myndigheten alla de upplysningar rörande stiftelsen, som av myndigheten

i' äskas.

192 §.

Enskildas förhållanden till bankalctiebolag må ej i oträngt mål yppas.

.läÉ

193 §.

Avskrift varom i denna lag förmäles skall, där ej särskild föreskrift

givits vara till riktigheten bestyrkt av två personer, som vid sina namn böra

angiva yrke och postadress.

%

§•

Närmare bestämmelser rörande det i denna lag avsedda bankregistret, om

avgifterna för registrering och kungörande samt om tillsynsmyndighetens

j .i j; och registreringsmyndighetens organisation och verksamhet, så ock de före-

..u/;; skrifter, som i övrigt utöver vad denna lag innehåller finnas erforderliga

för lagens tillärapning, meddelas av Konungen.

iafir

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

*

Stockholms slott den 31 mars 1955.

GUSTAF ADOLF

S.)

(Finansdepartementet)

PER EDVIN SKÖLD

^

93—r)5702/i. Svensk förfatlningssamling 1955, Nr 183—187

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.