550183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i lS!|, i-

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

5 . Nr 183�187

Utkom från trycket den 12 maj 1955

i;!]!!]!)

liEiK-!;"'

* 'Me-.

Nr 183

Lag

om bankrörelse;

given Stockholms slott den SI mars 1955.

, _5Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

��'^'i^ott förordna som följer.

IBK:

Inledande bestämmelser

1 §.

Bankrörelse må, förutom av Sveriges riksbank, drivas endast av bank­

aktiebolag, som därtill erhållit Konungens tillstånd (oktroj).

Med bankrörelse förstås i denna lag sådan verksamhet, i vilken ingår

^'inlåning från allmänbeten på räkning som av bank allmänneligen begagnas.

-;,4iigående postsparbanken och postgirörörelsen samt sparbank, central­

kassa för jordbrukskredit och järnkontoret är särskilt stadgat.

2 §.

; Eji må annan än riksbanken, bankalctiebolag, postsparbanken, sparbank

och Sveriges allmänna bypoteksbank i sin firma eller eljest vid beteckning

ayt a ffärsrörelsen använda ordet bank. Beträffande användningen av ordet

bänk i registrerad understödsförenings firma är särskilt stadgat.
I

3 §.

- Bankaktiebolag skola stå under tillsyn av en för hela riket gemensam till­

synsmyndighet, varom förmäles i 162 §.

- För inskrivning av de uppgifter, vilka enligt denna lag skola anmälas för

registrering eller vilkas intagande i registret eljest är föreskrivet, skall föras

bankregister bos registreringsmyndigbet, varom förmäles i 174 §.

' ^

I'

I

. I

Om banlcaktiebolags bildande

4 §.

7 mom. De som vilja stifta bankaktiebolag skola upprätta bolagsordning

samt därå söka Konungens stadfästelse.

1 Prop, 1955: 3; B:oU 5; Rskr 14(5.

llcriA 86�557024. Svensk författningssamling 1955, Nr 183�187

¬

background image

^.,5^

270

1955 . Nr

I

Stiftarna skola vara myndiga här i riket bosatta svenska medborgar

till antalet minst tio.

Den som är i konkurstillstånd kan ej vara stiftare.

Konungen prövar bolagsordningens överensstämmelse med denna lag s

lag ocb författning i övrigt, så ock om ocb i vad mån därutöver, med hä

till omfattningen ocb beskaffenheten av bolagets rörelse, särskilda best"

melser må erfordras.

Finnes den tillämnade rörelsen vara nyttig för det allmänna, stadfäs

Konungen bolagsordningen samt beviljar oktroj för en tid av högst tio

ocb därutöver intill slutet av då löpande räkenskapsår.

,

2 mom. � beslut om ändring av stadfäst bolagsordning skall ock sö

Konungens stadfästelse. Konungen må uppdraga åt tillsynsmyndigheten

i Konungens ställe meddela stadfästelse å ändringsbeslut.

3 mom. Ansökan om stadfästelse skall inlämnas till tillsynsmyndighe

4 mom. Vid meddelande av oktroj äger Konungen stadga skyldighet

bankaktiebolag att vid huvudkontoret ocb avdelningskontor, som bestäm

av Konungen, mottaga värdehandlingar till förvaring ocb förvaltning i

ligbet med de i föräldrabalken ocb eljest i lag givna bestämmelserna.

5 §.

Bolagsordning för bankaktiebolag skall angiva:

1. bolagets firma;

2. de rörelsegrenar bolaget må utöva;

3. aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändring av bolagso

ningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet ocb max'

kapitalet;

4. det belopp varå alctie skall lyda (nominella beloppet);

5. den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

6. antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola fi

antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelseledamots up

drag, så ock, där styrelseledamot ocb styrelsesuppleant ej skola väljas

bolagsstämma, huru de skola tillsättas;

7. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande ocb vilka ärenden so

skola förekomma å ordinarie stämma, utöver dem som omförraälas i 106

samt

'

8. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske ocb andra med

landen bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före stämma,

föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter ocb revisorer kan så I)

stämmas, att lägsta ocb högsta antalet angives.

6 §.

Bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annan, förut i laga ordning regis

rad, ännu bestående banks firma, så ock från benämning å utländsk ba

inrättning, som är allmänt känd bär i riket.

7 §.

Aktiekapitalet skall fördelas i aktier å lika belopp i svenskt mynt.

aktiekapitalet skall, utan ändring av bolagsordningen, kunna bestämmas

lägre eller högre belopp, må lägsta beloppet ej utgöra mindre än tredjedc

av högsta beloppet.

¬

background image

. Nr 183

271

^,/^äd för aktie skall inbetalas må ej bestämmas till lägre belopp än nomi-

élla beloppet. Betalningen skall erläggas i penningar, där den ej må annor-

éiäes fullgöras efter -vad i 26, 187 och 189 §§ sägs. Sedan för aktie full be-

^^Jhing blivit eiiagd, är aktieägaren icke pliktig att ytterligare tillskjuta

> något.

' 3 Aktie är mot bolaget odelbar. � a ktierna skola utfärdas brev, vilka ställas

viss man.

8 §.

il.

j( mom. Skall för bankaktiebolag, vars aktiekapital skall kunna utan

^audring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, för-

"l- ibehåll träffas om aktiekapitalets nedsättning genom inlösen av aktier enligt

%ar/bestämda grunder efter vad i 45 § sägs, eller skola, i den mån sådant må

^Eäi 'i;åke, grunderna för utövande av rösträtt och fattande av beslut å bolags-

te,s^siämma avvika från vad därom finnes föreskrivet i denna lag, skall be-

iltfiiVJstämmelse härom intagas i bolagsordningen.

Skall kalenderåret ej utgöra bolagets räkenskapsår, angives räkenskaps­

året i bolagsordningen.

' Där ej alla aktier skola medföra samma rätt, skall bolagsordningen angiva

det belopp, vartill aktier av olika slag må kunna utgivas, och den rätt de

skola medföra. Skola aktierna icke medföra lika rätt till andel i bolagets till­

gångar och vinst, skall, såframt aktiekapitalet skall kunna utan ändring av

j^olagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, i bolagsordningen

ffiiitenfsärskilt angivas den rätt till teckning eller erhållande av nya aktier, som vid

ifildiåktiekapitalets ökning må tilllcomma varje slag av aktier.

:: 2 mom. Ej må i bolagsordningen bestämmas annan inskränkning i rätten

'é: ätt förfoga över aktie än som framgår av 18 §.

SI il !?! ;; Ej heller må i bolagsordningen intagas bestämmelse, som inskränker bo-

wiiaölägsstämmas rätt att besluta om bildande av stiftelse enligt lagen om ak-

itmliiirliebolags p ensions- och andra personalstiftelser eller om överföring av vinst-

L^fjiliiimédel t ill sådan stiftelse.

isiiife"

g

{⬢.; Sedan oktroj beviljats, skola stiftarna upprätta teckningslista. Tecknings-

^(.iiiilistan, s om skall vara försedd med stiftarnas bevittnade namnunderskrifter,

,yp^éfkall a ngiva:

1. det belopp, som skall inbetalas för aktie;

vilken inbetalning av aktie skall ske, samt, där inbetal­

ningen må äga rum i poster, tiden för varje inbetalning;

där i bolagsordningen minimi- och maximikapital angivits men alle­

nast visst belopp understigande maximikapitalet skall få tecknas, storleken

av detta belopp; samt

Jlé. den tid, ej överstigande sex månader från det oktroj beviljats, inom

icHfäyjlken konstituerande stämma skall hållas.

I teckningslistan skall jämväl intagas erinran om den i 18 § stadgade in­

skränkningen i rätten att förvärva aktier. �ga andra än stiftare teckna ak­

tier, må i teckningslistan föreskrivas, att tilldelning av aktier, som ej till­

komma stiftarna på grund av teckning före listans framläggande, skall ske

efter stiftarnas bestämmande. Meddelas ej sådan föreskrift, skall i tecknings-

v«stan angivas den beräkningsgrund, efter vilken de aktier, som tecknas ef-

listans framläggande, i händelse av överteckning skola å konstituerande

!«än Instämman fördelas mellan tecknarna.

¬

background image

1

^;5

\

⬢' - v.-..

272

1955 -Nr

10 §.

1 mom. Teckning av aktier skall ske å teckningslistan i huvudskrift

i avskrift som bestyrkts av notarius publicus eller landsfiskal eller av

tarna. Vid teckningslistan skola vara fogade på enahanda sätt styrkta

skrifter av oktrojbeslutet och bolagsordningen.

'

Innan teckningslistan framlägges i buvudskrift eller avskrift, skall tec

ning av stiftarna hava ägt rum med angivande av dagen därför.

2 mom. Varje stiftare skall teckna minst en aktie. Av annan än stift

må tecknas allenast det antal aktier, vilket återstår efter den teckning, so

gjorts av stiftarna innan teckningslistan framlagts. �& v arje lista skall finn

uppgift om det antal aktier, som envar av stiftarna tecknat, så ock om dag

för listans framläggande.

När aktieteckning sker, böra tecknarna vid sina namn angiva yrke o

postadress.

11 §.

Ej må stiftare eller annan njuta gottgörelse av bankaktiebolaget för de

bildande utöver ersättning för utgifter, som för bildandet varit uppe

li^en nödvändiga. Ej heller må, utom i fall varom stadgas i 189 §, stifta

förbehålla sig eller annan särskild förmån eller rättighet.

12 §.

:

Aktieteckning är ogiltig, där den göres annorledes än å teckningslis

i buvudskrift eller sådan avslo-ift som i 10 § 1 mom. sägs, eller där lis

saknar uppgift om alctieteckning av stiftarna efter vad i 10 § 2 mom. st

gas.

Aktieteckning med villkor är, utom i fall som sägs i 189 §, ogiltig.

^

13 §.

Har ej beslut om bankaktiebolagets bildande fattats å konstituera ^

stämma inom den i teckningslistan föreskrivna tiden eller å stämma,

vilken frågan uppskjutits enligt 15 §, jämförd med 23 § 1 mom. tredje sty

ket lagen om aktiebolag, är aktieteckningen icke vidare bindande.

Detsamma skall gälla, där ansökan om bolagets registrering icke gjor

inom ett år efter det oktroj beviljats eller genom lagakraftägande besl

ansökan om bolagets registrering bbvit avslagen.

i

14 §.

Ej må, sedan bankaktiebolaget registrerats, sådan grund för aktiete

nings ogiltigbet, som avses i 12 § och 13 § första stycket, göras gällan

utan så är att den bos registreringsmyndigbeten anmälts före registrering

15 §.

1 mom. Konstituerande stämma skall utlysas av stiftarna att inom ti

som blivit bestämd i teckningslistan, hållas å ort inom riket. � stämra

skola stiftarna framlägga de listor, å vilka aktieteckning skett, jämte oktr

beslutet och bolagsordningen. Om tilldelning av aktier skall ske efter stift

nas bestämmande, skall framläggas en av stiftarna undertecknad ka

ling med uppgift om tilldelningen.

2 mom. A konstituerande stämman skall till avgörande företagas, bii

vida bankaktiebolaget skall komma till stånd. Biträdes beslut om bola

bildande av samtliga närvarande röstberättigade, eller finnas vid omröst

¬

background image

1,183

273

na

iflesta röstande med ett sammanlagt aktiebelopp av mer än halva det vid

tämman företrädda aktiekapitalet ooh minst en fjärdedel av hela aktie-

apitalet hava förenat sig därom, skall bolaget anses bildat. I annat fall

'r frågan om bolagets bildande förfallen.

5 mom. I övrigt skall beträffande konstituerande stämma i tillämpliga

delar gälla vad i 21 och 22 §§, 23 § 1 mom. tredje stycket samt 25 § lagen

om aktiebolag finnes stadgat.

16 §.

m

nrll

il il

�r bankaktiebolag bildat, skall å konstituerande stämma förrättas val av

'tyrelse och revisorer.

17 §.

I fråga om talan å beslut, som fattats på konstituerande stämman, skall

vad om talan å bolagsstämmobeslut är stadgat i 115 § 1 mom. första stycket

och andra stycket första punkten samt 2 mom. så ock i 116 § äga motsva­

rande tillämpning. Har bankalctiebolag i strid med vad i 164 § 1 mom. sägs

blivit registrerat, ehuru sådan grund till klander mot beslutet om bolagets

bildande förelåg som avses i 115 § 1 mom. andra och tredje styckena, är be-

'Slutet gällande, om klandertalan ej instämts inom föreskriven tid eller in­

stämd klandertalan ogillats.

, ⬢

18 §.

I lök' '

Aktie i bankaktiebolag må genom teckning eller överlåtelse förvärvas en-

^dast av svenska medborgare, av svenska bolag och föreningar, som utan

)j!n ⬢ hinder av bestämmelserna i lagen den 30 maj 1916 om vissa inskränk­

ningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bo-

i;^| ⬢ lag äga förvärva fast egendom eller gruva, ävensom av andra svenska sam-

' ;' fälligheter och stiftelser. Har aktieförvärv skett annorledes än genom teck-

ning eller överlåtelse, skall vad nyss stadgats icke i något fall medföra hinder

! för aktieägaren att med stöd av den företrädesrätt till teckning eller erhål-

''^( f-lande av nya aktier, vilken enligt denna lag eller den vid förvärvet gällande

:⬢ bolagsordningen är förenad med de förvärvade aktierna, bekomma ytterli-

'^gare aktier.

Förvärv av aktie, som skett i strid med innehållet i första stycket, är

lisc bgillt.

nfis:' ,r

j f

19 §.

; f Sedan styrelse och revisorer utsetts, må bankaktiebolaget enligt föreskrif-

: terna i denna lag registreras, såframt bolagets aktiekapital, som är det teck-

;tnade belopp för vilket tilldelning av aktier ägt rum, efter avdrag ;f�r aktier

:i;Som m å hava förklarats förverkade enligt 28 §, uppgår till minimikapitalet

-samt full betalning behörigen erlagts för aktier med sammanlagt nominellt

[ ⬢'belopp ej understigande minimikapitalet.

I

20 §.

Ills' . Innan bankaktiebolaget registrerats, kan det ej förvärva rättigheter eller

'p- akläda sig skyldigheter, ej heller inför domstol eller annan myndighet söka,

'dtära eller svara. Sedan styrelse blivit utsedd, äger den dock föra talan i

'^[⬢-mål rörande bolagsbildningen, så ock eljest vidtaga åtgärd för utbekom-

' mande av tecknat aktiebelopp.

, ,[ij;

I fråga om ansvarighet för stiftare, styrelsen, annan ställföreträdare för

bolaget eller aktieägare, som handla å bolagets vägnar innan det registre­

ns' ,

K

;

.

K

,

,

'''''' -

b' - .

⬢ ⬢

"

¬

background image

^ t

274

1955 . Nr

⬢ ' ^

rats, så ock beträffande giltigheten av avtal, som ställföreträdare ingå

oregistrerat bolag, skola bestämmelserna i 28 § andra stycket samt 2

30 §§ lagen om aktiebolag äga motsvarande tillämpning, därvid i nä

lagrum upptagna hänvisningar till 32, 87 och 204 §§ samma lag is

skola avse 22, 81 och 173 §§ denna lag.

21 §.

j

Bliver bankaktiebolaget ej registrerat, äro styrelseledamöterna, en

\

alla och alla för en, ansvariga för att vad styrelsen uppburit å teckn

aktier återbäres till aktieägarna, efter avdrag för kostnad till följd av;

gärd, som må vidtagas enligt 20 § första stycket. �&terbäringen skall

5' <

omfatta f�rko\Tan, där sådan uppkommit.

I

22 § .

i

I '

Ansökan om bankaktiebolagets registrering skall göras av styrelsen,

nast ett år från det oktroj beviljats.

Ansökningen skall beträffande styrelseledamot och styrelsesuppleant

nehålla uppgift om fullständiga namnet ävensom hemvist, så ock förklar'

att dessa personer äro svenska medborgare och ej äro omyndiga.

: ⬢

I ansökningen skall uppgivas, av vilka och huru bolagets firma s

tecknas, där den ej tecknas av styrelsen allenast på grund av denna

Skall firman tecknas av annan person än som avses i andra stycket, gäl

vad där är stadgat även i fråga om sådan firmatecknare.

I

Bolagets postadress skall angivas.

j

Vid ansökningen skola fogas;

:

y

1. de listor, å vilka aktieteckningen ägt rum, jämte avskrift av desam

, i,

2. avskrift av protokollet vid konstituerande stämman;

3. två avskrifter av oktrojbeslutet och bolagsordningen;

4. avskrift av den i 15 § 1 mom. omförmälda handlingen rörande

delningen av aktier;

5. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad handling, innehål

de uppgift dels om det tecknade belopp, för vilket tilldelning av aktier,

;

rum, samt om det belopp, för vilket "aktier må hava förklarats förverk

'J

enligt 28 §, dels angående det belopp, som inbetalts å aktiekapitalet, och,

I

aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda nominella belöp

;

av de alctier, som till fullo betalts, dels ock om det sätt varpå inbetalnin

= ⬢

skett.

Har ej å ansökningen varje styrelseledamot och styrelsesuppleant. el.l

annan, som är bemyndigad att teckna bolagets firma, egenhändigt skr'

5

sin av vittnen styrkta namnteckning, skall vid ansökningen fogas en s"

f '

skild bilaga, därå namnteckningen finnes och blivit styrkt av vittnen. ^

!

:

F

I

^

Om aktiebrev och aktiebok

;; F

23 §.

'

Aktiebrev skola undertecknas av styrelsen samt angiva bankaktieb

gets firma, ordningsnummer å den eller de aktier, å vilka breven lyda,

ties nominella belopp och dagen för utfärdandet. Styrelseledamots n

;

teckning må kunna återgivas genom tryckning eller på annat dylikt S

v

dock skall varje aktiebrev vara egenhändigt underskrivet av minst en

relseledamot.

,

%

1

¬

background image

r 183

275

⬢i,

'

le' ⬢

.

' I varje brev å aktie skall angivas den i 18 § bestämda inskränkningen i

{ r ätten att förvärva aktier. Kunna, då aktiebrev utgivas, enligt bolagsord-

JL''' ningen aktier av olika slag finnas, skall aktieslaget anmärkas i aktiebre-

ven. Har i bolagsordningen intagits förbehåll, som i 45 § sägs, skall ock

förbehållet angivas i varje brev å aktie som det avser.

Aktiebrev må ej utgivas, innan bolaget registrerats och full betalning

ij erlagts för den eller de aktier varå brevet lyder. Vid ökning av aktieka-

pitalet må brev utgivas å högst så många aktier som enligt 42i § registrerats

ritl^^ Såsom till fullo betalda. Angående utgivande av brev å nya aktier vid sådan

Il U,! ; ökn ing av aktiekapitalet, som avses i 44 §, stadgas i nämnda paragraf.

Aktiebrev må ej till aktieägaren utgivas, med mindre denne införts i aktie-

° "j. boken.

Angående utdelningskuponger till aktiebrev är stadgat i lagen om skul-

' debrev.

J;

24 §.

'

Har aktiebrev blivit av någon, som hade det i händer, överlåtet och

kommit i förvärvarens besittning och finnes sedan, att den, som verkställ-'

de överlåtelsen, ej var rätte aktieägaren eller behörig att å dennes vägnar

Itdfc ä förfoga över aktiebrevet, äger nye innehavaren ändock företräde till aktien,

' där han var i god tro, och överlåtaren kunde till stöd för sin rätt åberopa

flik, lydelsen av sammanhängande, till honom fortgående skriftliga överlåtelser

kk till viss man eller in bianco.

lite/

Förvärvaren skall anses hava varit i ond tro, ej allenast där han visste,

att den, som verkställde överlåtelsen, icke var den, å vilken handlingen

var ställd eller senast överlåten, eller berättigad att handla å dennes väg-

: nar, utan ock där han försummat att med skälig omsorg pröva, huruvida

L'lnai; så var fallet. Huruvida tidigare överlåtelse är äkta och i övrigt giltig, är

i förvärvaren ej pliktig att pröva, med mindre särskild anledning därtill

! föreligger.

ItDi v

Vad nu är sagt om överlåtelse av aktiebrev gäller ock i fråga om pant-

; sättning av dylik handling,

bl k

Har den, som till grund för förvärv av aktiebrev åberopar annat fång än

i nE ' ö verlåtelse, blivit införd i aktieboken, skall vid senare överlåtelse eller

iröf ;' pantsättning av aktiebrevet vad förut i denna paragraf är stadgat äga till-

lämpning jämväl med avseende å förstnämnda fång.

överlåtelse eller pantsättning av aktiebrev är ej gällande mot överlåta-

rjii: hens eller pantsättarens borgenärer, med mindre den till vilken över-

' 1 låtelse eller pantsättning skett fått handlingen i besittning.

25 §.

7 mom. över bankaktiebolags samtliga aktier har styrelsen att ofördröj-

! lig en efter bolagets bildande upplägga en aktiebok. Denna må bestå av

I betryggande lösblads- eller kortsystem.

I aktieboken skola genom styrelsens försorg aktierna upptagas i nummer-

följd med uppgift å aktietecknarna.

I

Av förvärvare vid konstituerande stämman eller hos styrelsen anmälda

;⬢ och styrkta förändringar i äganderätten till aktie skola ofördröj ligen in-

J': föras i aktieboken, där ej hinder möter av stadgandet i 18 §. Om förvärv av

''

aktie ägt rum annorledes än genom överlåtelse, skall, om förvärvet ej in-

förts i aktieboken, införing därav ske, när senare förvärv av aktien införes.

Har förvärv av aktie ägt rum annorledes än genom överlåtelse, skall fångets

beskaffenhet anmärkas i aktieboken. I denna skall antecknas dagen då

införing sker.

-K*' ⬢'

¬

background image

⬢ . ⬢: '

v

276

1955 . N 83 ^

^

v

j,

Det åligger styrelsen att omedelbart före bolagsstämma vara tillstäd

att pröva de frågor om nya aktieägares införande i aktieboken som då

;

na JTPpas. Do ck skall, där enligt bolagsordningen rätten till deltagande 1

lagsstämmas förhandlingar gjorts beroende av att anmälan därom sker

tid före stämman, styrelsesammanträde för prövning av frågor som n

sagts hållas omedelbart före anmälningstidens utgång.

StjTelsen åligger att låta envar, som sådant önskar, å bankaktiebolag

huvudkontor taga kännedom om aktieboken å de tider banken hålles öpp

för allmänheten, ävensom, mot avgift, erhålla till riktigheten styrkt utdr

därur.

^

2 mom. Där hinder ej möter av stadgandet i 18 §, må styrelsen ej vägr

att i aktieboken såsom ägare införa den som företer aktiebrev, såframt ha

kan till stöd för sin rätt till aktien åberopa lydelsen av sammanhängand

till honom fortgående skriftliga överlåtelser. �r sista överlåtelsen tec

in bianco, må införing ej ske med mindre namnet utsättes i överlåtels

Vad i första stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning vid införi

av förvärv på grund av skriftlig överlåtelse av aktiebrev, om förvärvet ske

efter förvärv som ägt rum annorledes än genom överlåtelse och sistnämnd

fång blivit infört i aktieboken.

Den till vilken aktie övergått är ej gentemot bolaget att anse såsom a

tieägare, innan han införts i aktieboken.

När ny ägare av aktie införes i aktieboken, skall brevet förses med p

skrift om i^öringen med angivande av dagen därför. Har förvärvet ske

annorledes än genom överlåtelse, skall tillika fångets beskaffenhet anm"

kas i påskriften.

Om inbetalning av aktiekapital

26 §.

Senast inom två månader från bankaktiebolags bildande skall aktie

fullo betalas.

Ej må kvittning ske av skuld på grund av aktieteckning mot fordran hö

bolaget, med mindre styrelsen det medgiver. Kvittning må icke medgiv

där den skulle lända till nackdel för bolaget eller dess borgenärer.

Innan styrelse valts, må inbetalnirug å aktie verkställas allenast geno,

insättning för bolaget å bankräkning, varom stadgas i 187 §.

27 §.

Fordran å oguldet aktiebelopp må ej av bolaget överlåtas eller pantsättas

28 §.

Fullgöres ej inbetalning å aktie i rätt tid, äger styrelsen utsöka det fö

fallna beloppet, och skall ränta därå gäldas efter sex procent om året fr

förfallodagen.

Verkställes ej inbetalning inom en månad efter anmaning, äger styrelse

där annan anmäler sig vilja övertaga aktien, förklara denna övertagen

honom eller, i annat fall, förklara aktien förverkad. Då aktie förklara

förverkad, kan vad å aktien inbetalts ej återfordras. Har aktie förklara

övertagen av annan, må ej heller vad som tidigare inbetalts återfordr

förrän den som övertagit aktien till fullo betalt denna

Har från aktietecknare aktie �vergått å annan, må aktien ej av styrel

förklaras övertagen eller förverkad, med mindre anmaning enligt an

¬

background image

.S(K:

1

iH2'
'SCI

Kli;];

r 183

277

eket gjorts hos den som senast i aktieboken införts såsom ägare till

tien.

I avseende å den, som förklarats hava övertagit aktie, skall vad om aktie-

-tecknare är stadgat äga motsvarande tillämpning.

;V Anmaning skall innehålla erinran om påföljden av att den ej efterkom-

imes. Anmaning skall anses vara given, när den kungjorts på det sätt,

som gäller för kallelse till ordinarie bolagsstämma, samt, där aktietecknares

^,postadress uppgivits eller upplysning om adressen utan väsentlig omgång

⬢eller tidsutdräkt kan inhämtas, till honom försänts i rekommenderat brev.

29 §.

�ndå att aktie av styrelsen förklarats övertagen eller förverkad, är aktie-

lt;|j5 .tecknaren, där bankaktiebolaget försättes i konkurs på ansökan som gjorts

li' inom två år från utgången av den för aktiernas inbetalning bestämda tiden,

, sk yldig att, såvitt borgenärers rätt därpå beror, fullgöra återstående inbe-

if' .talning å aktien.

30 §.

Fullgöres, efter det ansökan om bankaktiebolagets registrering gjorts,

ytterligare inbetalning å aktier, skall inom sex månader efter inbetalningen

j. )' anmälan om sålunda inbetalt belopp göras för registrering. Anmälningen,

pH som skall vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter, skall innehålla

pi' uppgift om det sätt varpå inbetalningen skett.

I anmälningen skall ock för registrering uppgivas sammanlagda nomi-

' nella beloppet av alla de aktier som vid tiden för anmälningen äro till fullo

i. betalda.

;

31 §.

Hava, sedan ansökan om banlcaktiebolagets registrering gjorts, alctier för-

H klarats förverkade, åligger det styrelsen eller verkställande direktör att för

iåilf v registrering av den sålunda skedda minskningen av alctiekapitalet ofördröj-

5 l igen anmäla antalet förverkade aktier,

dfe;

Om å dessa aktier något var inbetalt och registrering därav skett, skall

Ui tK an mälningen innehålla uppgift därom; och skall i registret införas, att det

cfsil' belopp, som förut registrerats såsom inbetalt å aktiekapitalet, minskats med

1 ifeu- de t belopp, som inbetalts å de förverkade aktierna,

i.

ia'^h

Om aktiekapitalets ökning

32 §.

ökning av aktiekapitalet medelst ny aktieteckning må beslutas av bolags-

0' stämma. Erfordras för beslutet ändring av vad i bolagsordningen stadgas om

aktiekapitalet, må beslutet fattas först sedan stadfästelse å ändringen med-

' delats.

Förslag till ökningsbeslut, så ock ett av samtliga styrelseledamöter under-

tecknat ^trande över den föreslagna kapitalökningens betydelse för bank-

"dp aldiebolaget skola genom styrelsens försorg dels minst en vecka före bo-

i lagsstämman hållas bos bolaget tillgängliga för aktieägarna dels ock fram-

läggas å stämman. Där ej balansrälmingen för nästföregående räkenskaps­

år fastställes å stämman, skola ock efter vad nyss sagts hållas tillgängliga

j och framläggas å stämman:

1. avskrift av den senaste fastställda balansräkningen, försedd med an-

87�557024. Svensk författningssamling 1955, Nr 183�187

XX'. '

; ⬢.! >

\ \

¬

background image

278

1955 . N 83

teckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller fö

samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för d

balansräkningen avser;

2. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad berättelse, däri up

lysning lämnas, i den mån det finnes kunna ske utan förfång för bolag

om händelser av väsentlig betydelse för dess ställning vilka inträffat ef

förvaltningsberättelsens avgivande; samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över berättelsen.

⬢ \

33 §.

Beslutet om aktiekapitalets ökning skall angiva:

1. det belopp, varmed aktiekapitalet må ökas;

2. där enligt bolagsordningen aktier av olika slag kunna finnas, till vilk

aktieslag de nya alctierna skola hänföras;

3. den företrädesrätt att teckna nya aktier, som enligt denna lag ell

bolagsordningen må tillkomma aktieägare;

4. den tid, ej understigande en månad från den dag då beslutet enli

35 § kungjorts i tidningarna, inom vilken aktieägare må begagna företrädes

rätt till teckning;

5. akties nominella belopp och det belopp som skall inbetalas för aktie

6. den beräkningsgrund, efter vilken vid överteckning de aktier som lek

tecknats med företrädesrätt skola av styrelsen fördelas, där ej jämlikt stäm

mans beslut fördelningen skall ankomma på styrelsen; samt

7. det räkenskapsår, f�r vilket vinstutdelning å de nya aktierna först

utgå, varvid dock detta år må bestämmas senast till året efter det räken­

skapsår, under vilket aktierna skolat till fullo inbetalas,

I ökningsbeslutet skall ock angivas det belopp, vartill aktiekapitalet upp

går vid beslutets fattande, och vad därav svarar mot aktier som registrerats

såsom till fullo inbetalda. Har ökning av aktiekapitalet förut beslutats, ska

beträffande sista ökningen anmärkas, huruvida aktier som icke förklarat

förverkade ännu ej registrerats såsom till fullo inbetalda.

Bestämmelse må i ökningsbeslutet meddelas, att det tecknade belopp, fö

vilket tilldelning av nya aktier sker, skall uppgå till visst angivet minimi

belopp för att aktieteckningen skall bliva bindande.

I fall, då beträffande de nya aktierna skall gälla sådant förbehåll om ak

tiekapitalets nedsättning genom inlösen av aktier som avses i 45 §, skall i

beslutet intagas erinran därom.

34 §.

Bolagsstämmans beslut om aktiekapitalets ökning skall av styrelsen eller

verkställande direktör ofördröj ligen anmälas för registrering.

Vid anmälningen skola fogas två avskrifter av protokoll rörande beslutet

så ock i huvudskrift och avskrift det i 32 § andra stycket första punkten

omförmälda yttrandet samt berättelse och yttrande som avses i nämnda

stycke 2 och 3.

^

Om villkor för registrering av beslutet är stadgat i 167 § 1 mom.

35 §.

;

Sedan bolagsstämman fattat beslut om aktiekapitalets ökning, skola teckr.

ningslista och kungörelse om beslutet upprättas samt undertecknas av sam

liga styrelseledamöter.

I såväl teckningslistan som kungörelsen skall upptagas bolagsstämman

beslut om aktiekapitalets ökning ävensom erinran om den i 18 § stadgad

¬

background image

183

279

ei tj

lltfänkningen i rätten att förvärva aktier. Har i ökningsbeslutet bestäm-

i'inelse ej meddelats om tiden för betalning av nya aktier, skall sådan be­

lie, ^stämmelse upptagas i teckningslistan och kungörelsen.

ij(jj [ Sedan ökningsbeslutet registrerats, skall styrelsen låta införa kungör el­

fe ' sen i allmänna tidningarna och tidning inom den ort, där styrelsen har sitt

säte. Det åligger ock styrelsen att ofördröjligen i rekommenderat brev om bo-

lagsstämmans beslut underrätta varje aktieägare, om vars postadress upp-

' lysning utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt kan inhämtas.

36 §.

Där alla förutvarande aktier medföra lika rätt till andel i bankaktiebo-

f lagets tillgångar och vinst, är varje aktieägare berättigad att, i den mån

⬢ det kan ske, av de nya aktierna eHer teckning erhålla det antal som sva­

lar rar mot hans andel i det förutvarande aktiekapitalet. Finnas aktier av olika

oslag och medföra dessa icke lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst,

skall i fråga om företrädesrätten till teckning av nya aktier gälla vad i bo-

lagsordningen föreskrives.

isufet

37 §.

Aktieägare, som vill begagna honom tillkommande företrädesrätt till teck-

j jg : ning av nya aktier, är skyldig att förete det eller de aktiebrev, å vilka teck-

jjfe ningsrätten grundas; och skall genom styrelsens försorg sådant aktiebrev

' I förses med påskrift att teckningsrätten begagnats.

38 §.

Teckning av de nya aktierna skall ske å teckningslistan i huvudskrift

' eller i avskrift, som bestyrkts av notarius publicus eller landsfiskal eller

av två styrelseledamöter.

teckningslistan skola vara fogade ett exemplar av bolagsordningen

samt i avskrift de enligt 32 §, jämte förslaget till ökningsbeslut, framlagda

'""v handlingarna, så ock avskrift av kungörelsen om ökningsbeslutet samt i hu-

1 vudskrift eller avskrift av styrelsen eller verkställande direktör underteck-

nad uppgift om de tidningar, i vilka kungörelsen om ökningsbeslutet varit

3^®^' införd, och om dagen därför, eller ock ett exemplar av dessa tidningar. �&

^ varje teckningslista skall finnas uppgift om dagen för listans framläggande,

tfej-'

När aktieteckning sker, böra tecknarna vid sina namn angiva yrke och

-postadress.

f

39 §.

ft Teckning av ny aktie är ogiltig, där den ej göres å teckningslista i hu-

vudskrift eller sådan avskrift som i 38 § sägs.

, ⬢

Teckning med villkor är, utom i fall varom stadgas i 189 §, ogiltig.

Ej må sådan grund för aktieteckningens ogiltighet, som i första och andra

styckena avses, göras gällande, utan så är att den anmälts hos registrerings-

j,', myndigheten, innan registrering jämlikt 42 § ägt rum i anledning av anmä-

ii lan, som gjorts efter det aktien till fullo betalts.

40 §.

Sedan teckning av nya aktier avslutats, skall ofördröjligen genom sty­

relsens försorg tilldelning av nya aktier till aktietecknarna ske med tillämp­

ning av vad i 36 § samt i ökningsbeslutet enligt 33 § första stycket 6 är

föreskrivet. Rörande tilldelningen skall skriftlig uppgift upprättas och un-

dertecknas av styrelsen. Aktierna skola genom styrelsens försorg ofördröj-

ligen upptagas i aktieboken.

itjiii'

⬢ -

¬

background image

i

280

1955 .

83

^ ' ' ;

^ ,

41 §.

^

Senast ett år från det bolagsstämmans beslut om aktiekapitalets ök

fattades eller, om registrering av ökningsbeslutet vägrats och besvär

över anförts, inom ett år från det besvären blivit bifallna, skall full be'

ning för ny aktie erläggas.

Vad i 7 § samt 28 och 29 §§ är stadgat om betalning för aktie skall a

motsvarande tillämpning vid ny aktieteckning,

42 §.

1 mom. Senast sex månader efter utgången av den för inbetalning a

''

de nya aktierna bestämda tiden skall för registrering anmälas, huru mån

nya aktier som till fullo betalts. Anmälningen, som skall vara undertec

nad av samtliga styrelseledamöter, skall innehålla uppgift om det sätt var

inbetalningen skett.

1 anmälningen skall för registrering uppgivas det tecknade belopp, fo'

vilket tilldelning av nya aktier skett. Vid anmälningen skola fogas:

1. teckningslistorna jämte avskrift av desamma;

*

2. ett exemplar av de tidningar, i vilka kungörelsen angående bolag

stämmans beslut om ökningen varit införd; samt

3. avskrift av den i 40 § omförmälda uppgiften rörande tilldelningen a

nya aktier.

Innehåller ökningsbeslutet bestämmelse om minimiteckning, må registr

ring ej ske, med mindre full betalning erlagts för nya aktier med samman

lagt nominellt belopp ej understigande minimibeloppet. Har, enligt vad;

167 § 2 mom. sägs, i registret antecknats att den tidigare anteckningen o

ökningsbeslutets registrering avföres ur registret, är aktieteckningen ick

vidare bindande, och skall vad å de tecknade aktierna inbetalats återbärä

till aktietecknarna jämte fem procent ränta därå.

2 mom. Bliva efter anmälan som avses i 1 mom, nya aktier ytterligar

till fullo betalda, skall inom sex månader efter inbetalningen antalet såda

aktier anmälas för registrering. Anmälningen skall vara undertecknad a

samtliga styrelseledamöter samt innehålla uppgift som i 1 mom. första styc­

ket sägs.

3 mom. Aktiekapitalet skall, så snart registrering skett i anledning

anmälan enligt 1 eller 2 mom., anses ökat med sammanlagda nominell

beloppet av det antal nya aktier som anmälts hava till fullo betalts.

4 mom. Om nya aktier förklaras förverkade, skola inom sex månade'

därefter styrelsen eller verkställande direktör för registrering anmäla an

talet förverkade aktier. Med sådan anmälan skall dock anstå, till dess a

mälan sker jämlikt 1 mom.

43 §.

Utan hinder av vad i 32�42 ^ finnes stadgat må styrelsen besluta alcti

kapitalets ökning under förutsättning av bolagsstämmans godkännande,

sådant fall skall vad i nämnda paragrafer är föreskrivet äga motsvarand

tillämpning, därvid dock skall iakttagas vad nedan är särskilt stadgat.

Sedan styrelsen fattat beslut om aktiekapitalets ökning, må, kungörelse

och underrättelse om beslutet samt aktieteckning ske.

A bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens ökningsbeslli.

samt å styrelsens skyldighet att viss tid före stämma hålla handlingar tilk

gängliga och på stämman framlägga handlingarna skola bestämmelserna i

32 § äga tillämpning.

¬

background image

Nr 183

281

'4; Vad i 34 och 41 §§ sägs beträffande bolagsstämmas beslut om aktieka-

vpitalets ökning skall tillämpas å bolagsstämmans beslut om godkännande

kapitalökningen.

^

Innan ökningsbeslutet godkänts av bolagsstämman, må ej de nya aktierna

upptagas i aktieboken eller den i 42 § 1 mom. föreskrivna anmälningen för

registrering äga rum.

t,

S

44 §.

1 mom. Finnas i bankaktiebolag, enligt den för nästföregående räken-

^^i,\skapsår fastställda balansräkningen ocb bolagsstämmans beslut i anledning

av bolagets vinst enligt balansräkningen, besparade vinstmedel, som ej av-

satts till reservfond, må aktiekapitalet ökas genom överföring av sådana

vinstmedel.

I avseende å ökningsbeslutet skall gälla vad i 32 § första stycket är stad-

iltai , gat. ökningsbeslutet skall angiva det belopp varmed aktiekapitalet skall

' ökas och, där enligt bolagsordningen aktier av olika slag kunna finnas, till

vilket alctieslag de nya aktierna skola hänföras. Tillika skall beträffande

; ölcningsbeslutets innehåll gälla vad i 33 § första stycket 7 och andra

stycket sägs.

Förslag till ökningsbeslut skall genom styrelsens försorg dels minst en

if.tiv vecka före bolagsstämman hållas hos bolaget tillgängligt för aktieägarna

dels ock framläggas å stämman. �r stämman ej ordinarie bolagsstämma,

skola ock efter vad nyss sagts hållas tillgängliga och framläggas å stämman:

1. avskrift av den för nästföregående räkenskapsår fastställda balansräk-

ningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets

viiist eller förlust, samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisions-

j berättelsen för samma år;

2. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad handling, innehållande

iifiSi

dels upplysning, i den mån det finnes kunna ske utan förfång för bolaget,

om händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat

efter förvaltningsberättelsens avgivande, dels ock försäkran, att anledning

yppats att balansräkningen upprättats i strid med bestämmelserna i

..u- 91 §; samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande �ver sistnämnda handling.

Där alla förutvarande aktier medföra lika rätt till andel i bolagets till-

^"^ft^gångaf och vinst, är varje aktieägare berättigad att av de nya aktierna er-

Irålla det antal, som svarar mot hans andel i det förutvarande aktiekapitalet.

Finnas aktier av olika slag och medföra dessa icke lika rätt till andel i

bolagets tillgångar och vinst, skall i fråga om rätten att erhålla nya aktier

gälla vad i bolagsordningen föreskrives.

2 mom. Beslutet om ölcningen skall genom styrelsens försorg kungöras

; på sätt i 35 § stadgas, ökningsbeslutet skall därefter av styrelsen eller verk-

ställande direktör anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas

"".p- dels två avskrifter av protokoll, som förts i ärendet, dels ett exemplar av de

tidningar, i vilka beslutet varit infört, dels ock avskrift av den för nästföre-

gående räkenskapsår fastställda balansräkningen eller, där beslutet ej fat-

jl', tats å ordinarie bolagsstämma, av de handlingar, som efter vad i 1 mom.

^ ⬢ tredje stycket sägs skola hava framlagts å bolagsstämman.

Aktiekapitalet skall, så snart registrering av beslutet skett, anses ökat med

det belopp, som enligt beslutet skall överföras till aktiekapitalet.

De nya aktierna skola i aktieboken upptagas i nummerföljd.

Ej må brev å ny aktie utlämnas till aktieägare, innan registrering av

beslutet om ökningen skett och aktieägaren företett det eller de aktiebrev,

"

\

¬

background image

282

1955 . Nr

varå rätten att erhålla ny aktie grundas. Genom styrelsens försorg skall

dant aktiebrev förses med påskrift angående uppvisandet. När brev åj

aktie utlämnas, skall ägaren införas i aktieboken.

f

, t

Om aktiekapitalets nedsättning

45 §.

I bankaktiebolag, vars aktiekapital kan utan ändring av bolagsordning'^

bestämmas till lägre eller högre belopp, må aktiekapitalet, såframt förbeh

därom träffats i den vid bolagets bildande stadfästa bolagsordningen, kun

genom inlösen av aktier med ekonomisk företrädesrätt nedsättas enligt gru

der som stadgas i förbehållet, dock ej under det i bolagsordningen bestä

da minimikapitalet.

Sådan nedsättning av aktiekapitalet må även äga rum, där efter bolage

registrering stadfästelse meddelats å ändring av bolagsordningen, varigeno

förbehåll som avses i första stycket intages i denna. I dylikt fall må do

nedsättningen ske allenast genom inlösen av aktier med företrädesrätt, u

givna på grund av sådant beslut om ökning av aktiekapitalet, som av bolag

stämman eller, enligt 43 §, av styrelsen fattats, sedan ändringen av bola

ordningen registrerats.

,

Då enligt de i förbehållet stadgade grunderna blivit bestämt att vissa aktie

i

skola inlösas, skall styrelsen eller verkställande direktör ofördröj ligen gör

anmälan för registrering av aktiekapitalets nedsättning med motsvaran

belopp. Vid anmälan skall fogas, där inlösen beslutats av bolagsstäm

två avskrifter av protokollet i ärendet samt i annat fall i två exemplar

av styrelsen underskriven handling rörande bestämmandet av vilka aldi

som skola inlösas. Då registrering skett, skall aktiekapitalet anses nedsa

och må inlösen ej dessförinnan ske.

När aktie inlöses, slcall aktiebrevet genom styrelsens försorg förses m

påskrift om inlösandet.

46 §.

1 mom. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet i annat fall än i 45 § sä

fattas av bolagsstämma efter vad i 111 och 112 §§ stadgas.

Förslag till nedsättningsbeslut skall genom styrelsens försorg dels m'

en vecka före bolagsstämman hållas hos bankaktiebolaget tillgängligt f"

aktieägarna dels ock framläggas å stämman. Där ej balansräluiingen fö

nästföregående räkenskapsår fastställes å stämman, skola ock efter v

nyss sagts hållas tillgängliga och framläggas å stämman:

1. avskrift av den senaste fastställda balansräkningen, försedd med an,

teckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlus

samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för det

balansräkningen avser;

2. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad berättelse, däri up

lysning lämnas, i den män det finnes kunna ske utan förfång för bolage

om händelser av väsentlig betydelse för dess ställning, vilka inträffat ef

förvaltningsberättelsens avgivande; samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över berättelsen.

Handlägges nedsättningsfrågan å två stämmor, skall vad i andra styck

sägs gälla beträffande båda stämmorna.

Nedsättningsbeslutet skall angiva det belopp varmed aktiekapitalet ska

nedsättas och det sätt varpå nedsättningen jämlikt 2 mom. skall geno

föras. I beslutet skall ock upptagas föreskrift, att det nedsättningen mo,

¬

background image

. r J83

283

ijj

äfiände beloppet skall återbetalas till alctieägarna, eller att det skall av-

/sättas till reservfonden, eller att det skall avsättas till en särskild fond att

användas enligt beslut av bolagsstämma. Rörande olika delar av nämnda

I/belopp kunna olika sådana föreskrifter meddelas.

i,, Inom fyra månader från det nedsättningsbeslutet fattades eller, om klan-

i,,dertalan därå anställes, från det denna talan genom lagakraftägande dom

;;'ogillad6S, skall nedsättningsbeslutet av styrelsen eller verkställande direk-

' < tör anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas två avskrifter

,?av p rotokoll som förts i ärendet, så ock avskrift av den för nästföregående

j^yår fastställda balansräkningen eller, där fastställelse av balansräkningen

!^i ;ej skett i samband med nedsättningsbeslutet, av de i andra stycket 1, 2 och

j S A3 omförmälda handlingarna.

V Har anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, är nedsättningsbeslutet

^ : förfallet.

2 mom. Nedsättning av alitiekapitalet genomföres genom inlösen av

J«^%:aktier, genom indragning av aktier utan återbetalning eller genom minsk-

ning av aktiernas nominella belopp.

^ Genom styrelsens försorg skall, när aktie inlöses eller nominella belop-

ipet minskas mot återbetalning av aktiekapital, aktiebrevet förses med på-

skrift därom. Påskrift skall ock, så snart ske kan, verkställas, när aktie in-

dragits eller nominella beloppet minskats utan återbetalning.

llii�0':

Mfeji-V ^

47 §.

é Cl"-' '

: 1 mom. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 46 § må, där be-

slutet icke innefattar föreskrift, att det nedsättningen motsvarande beloppet

skall avsättas till reservfonden, ej bringas till verkställighet utan rättens

tillstånd.

rv Rättens tillstånd skall av styrelsen sökas senast inom sex månader efter

J;det nedsättningsbeslutet registrerades. Vid ansökningen skall fogas bevis

⬢ '""riatt beslutet blivit registrerat. Rätten skall utfärda kallelse å bolagets bor-

; g enärer, med föreläggande för den som vill bestrida ansökningen att sist å

viss dag, sedan sex månader förflutit, skriftligen hos rätten göra anmälan

.((därom vid äventyr att han eljest anses hava medgivit ansökningen. Kallel-

iliiiliAgen ska ll anslås i rättens kansli sex månader före inställelsedagen samt kun-

: göras i allmänna tidningarna och minst en tidning i orten tre gånger, första

gången fem och tredje gången sist två månader innan den dagen inträffar,

t

/Styrkes inför rätten, att de borgenärer, vilka hos rätten bestritt ansökning-

(en, blivit till fullo förnöjda för sina fordringar eller medgivit aktiekapitalets

I

nedsättning eller att säkerhet, som av rätten godkännes, ställts för deras

'fordringar, skall ansökningen bifallas.

Har stiftelse, som bildats enligt lagen om aktiebolags pensions- och andra

it

personalstiftelser, hos bolaget fordran, som avses i 2 § nämnda lag, skall

fordringen ej utgöra hinder mot bifall till ansökningen, där inför rätten vi-

j) sas att å fordringen avbetalats så stor del som svarar mot nedsättningen av

alctiekapitalet.

Om ansökan, som gjorts inom föreskriven tid, så ock om beslut, som med-

delats i anledning av ansökningen, skall genom rättens försorg underrättelse

r ofördröj ligen avsändas till registreringsmyndigheten.

^

Rättens beslut, varigenom tillstånd till nedsättningens verkställande gi-

ai n' v its, skall inom sex månader sedan beslutet vunnit laga kraft av styrelsen

eller verkställande direktör anmälas för registrering. Anmälningen skall vara

åtföljd av rättens beslut i liuvudskrift eller avskrift, så ock av lagakraft-

0 bevis.

.⬢'7

'

¬

background image

\

284

1955 . Nr

Aktiekapitalet skall anses nedsatt, då rättens beslut om tillstånd b

registrerat.

2 mom. Sådan nedsättning av aktiekapitalet, som avses i 1 mom,, är,

bolaget försättes i konkurs på ansökan som gjorts inom ett år från det ra

tens beslut om tillstånd till nedsättningen efter verkställd registrering k

gjordes i allmänna tidningarna, utan verkan mot borgenär, som ej samty

till nedsättningen eller som vid fordringens tillkomst ej ägde eller, enligt

i 173 § stadgas, skall anses hava ägt kännedom om rättens beslut, varigen

nedsättning medgivits.

48 §.

Innefattar beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 46 § föres

att det nedsättningen motsvarande beloppet skall avsättas till reservfond

skall aktiekapitalet anses nedsatt, då beslutet om nedsättningen blivit re '

rerat. I sådant fall må vinstutdelning till aktieägare icke äga rum, utan

rättens tillstånd därtill erhållits eller alctiekapitalet enligt verkställd registr

ring är ökat med ett mot nedsättningen svarande belopp.

Ansökan om rättens tillstånd till sådan vinstutdelning skall göras av s

relsen. Vid ansökningen skall fogas bevis att beslutet om nedsättningen bli

registrerat. Rätten skall utfärda kallelse å bankaktiebolagets borgenär

med föreläggande för den, som vill bestrida ansökningen, att sist å viss da

sedan tre månader förflutit, skriftligen hos rätten göra anmälan därom vi

äventyr att han eljest anses hava medgivit ansökningen. Kallelsen skall an

slås i rättens kansli tre månader före inställelsedagen samt kungöras i

männa tidningarna och minst en tidning i orten tre gånger, första gång

två månader och tredje gången sist en månad innan den dagen inträff

Bestrides ej ansökningen eller styrkes inför rätten, att de borgenärer,

hos rätten bestritt ansökningen, blivit till fullo förnöjda för sina fordring

eller medgivit vinstutdelning eller att säkerhet, som av rätten godkänn

ställts för deras fordringar, skall rätten lämna tillstånd att utan hinder

nedsättningen vinstutdelning därefter må äga rum.

Har stiftelse, som bildats enligt lagen om aktiebolags pensions- och å

personalstiftelser, hos bolaget fordran, som avses i 2 § nämnda lag, utg

fordringen ej hinder mot bifall till ansökningen om tillstånd till vinstutd

ning till aktieägarna, men skall, där vinstutdelning äger rum innan akti

kapitalet enligt verkställd registrering ökats med ett mot nedsättningen s

rande belopp, skyldighet åvila bolaget att erlägga betalning för så stor del '

stiftelsens fordran vid tiden för nedsättningsbeslutet som vinstutdelning

motsvarar av aktiekapitalet efter nedsättningen. Sådan skyldighet upph"

när å fordringen avbetalats så stor del som svarar mot nedsättningen a

aktiekapitalet.

Rättens beslut, varigenom tillstånd till vinstutdelning givits, skall, sed

det vunnit laga kraft, av styrelsen eller verkställande direktör anmälas f"

registrering. Anmälningen skall vara åtföljd av rättens beslut i huvudsUri

eller avskrift, så ock av lagakraftbevis.

49 §.

Egen aktie må bankaktiebolag ej förvärva i annan ordning än i 45 ell

46 § sägs eller mottaga såsom pant. Avtal, som träffats i strid med förb

varom nu sagts, är ogillt.

⬢ t.

tt:

¬

background image

,(⬢

r 183

285

V �in reserTfo nd så ock om bolagsstämmas rätt att genom vinstutdelning

5v

eller eljest förfoga över bolagets egendom

^

'

50 §.

h Av bankaktiebolags årsvinst, efter avdrag för vad som åtgår .till täckande

4/

^ möjligen förefintlig förlust från föregående år, skola minst femton pro-

ent avsättas till reservfond. Vid beräkning av det belopp, som sålunda

inst skall avsättas, må ej från årsvinsten avdragas den andel däri, som

{.'kan bavä tillerkänts styrelseledamot eller annan såsom arvode (tantiem),

i {iSedan fonden uppgått till ett belopp motsvarande femtio procent av aktie-

ykapitalet, må vidare avsättning till fonden upphöra; nedgår fonden under

det sålunda stadgade beloppet, skall avsättning därtill ånyo vidtaga.

Till reservfonden skall alltid läggas vad på grund av aktieteckning må

)rc!il,':|iava erhållits för alctierna utöver det nominella beloppet, så ock, där aktie

⬢b®!{;Jförklarats förverkad, vad dessförinnan blivit inbetalt å aktien.

I;'- Nedsättning av reservfonden må beslutas allenast för täckande av för-

?leT(fdust, som enligt fastställd balansräkning finnes hava uppstått å bolagets

verksamhet i dess helhet och som icke kan ersättas av befintliga, till fram-

,{ti,da förfogande avsatta medel.

51 §.

? mom. Ej må till aktieägarna annorledes än i följd av aktiekapitalets

[hv^medsättning efter ty i 45 och 47 §§ sägs utbetalas annat än den vinst, som

j J�refinnes enligt fastställd balansräkning för sista räkenskapsåret, i den

^gj';mån vinsten icke skall avsättas till reservfond. Angående förbud mot vinst-

.utdelning är för visst fall stadgat i 48 §.

2 mom. Beslutas och verkställes vinstutdelning i strid med vad i 1 mom.

;�~�~g!;eiler 48 § stadgats eller med bestämmelse i bolagsordningen, äro de, som

iupipburit sådan utdelning, skyldiga att återbära denna jämte fem procent

Vänta därå.

Detsamma gäller, om utdelning skett av vinst som utvisats av fastställd

®^, Abälansräkning till följd därav att balansräkningen upprättats i strid med

i bestämmelser som avses i 91 och 92 §§; dock må utdelningen ej återkrävas

"""{ifrån d en, som vid dess uppbärande varken insåg eller bort inse balansräk-

^.^[{ningens oriktighet.

p^j. ijrist, som kan uppkomma vid återbäringen, äro de, som medverkat

faäB^ill beslutet om vinstutdelning eller verkställande av detta eller till upprät-

E-^' tandet eller fastställandet av oriktig balansräkning, ansvariga efter de be-

träffande skadeståndsskyldighet i 177, 180 och 181 §§ stadgade grunderna.

3 mom. Sker nedsättning av aktiekapitalet medelst inlösen av aktier i

strid med förbehåll som i 45 § sägs eller med bestämmelserna i nämnda

paragraf eller äger nedsättning av aktiekapitalet rum i förening med åter-

[liriE -betalning till aktieägarna enligt 47 § utan iakttagande av vad där i 1 mom.

är föreskrivet, skall vad i 2 mom. första och tredje styckena här ovan är stad-

gat om återbäringsskyldighet och om ansvarighet för brist vid återbäringen

- äga motsvarande tillämpning.

52 §.

Det tillkommer bolagsstämma att i enlighet med bolagsordningens före­

lä "^skrifter besluta, huruvida och i vad mån utdelning skall ske av den vinst

som enligt 51 § må utbetalas till aktieägarna.

Bolagsstämma må ej besluta om användande av bolagets vinstmedel eller

* 8b�bblOVi. Svensk förfatlningssamling 1955, NrlS3�187

-

\

¬

background image

'T

'
;

286

195p . Nr^

övriga tillgångar eller om åtagande av förpliktelser för ändamål, som u

barligen är främmande för föremålet för bankaktiebolagets verksamhet'

för verksamhetens syfte. Dock äger bolagsstämma använda tillgångar

allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, såvitt det med hänsyn­

ändamålets beskaffenhet, bolagets ställning och omständigheterna i ö

får anses skäligt.

Bolagsstämma må ej heller, med mindre annat följer av vad i denna

eller bolagsordningen är stadgat, besluta om sådan användning av bol

tillgångar eller eljest om sådan åtgärd, att uppenbarligen fördel ber

vissa aktieägare till nackdel för bolaget eller övriga aktieägare.

'

I ⬢

Om rörelsen

53 §.

Med den inskränkning nedan sägs må bankaktiebolag, jämte in- och

låning av penningar, idka annan verksamhet som därmed står i samb

Om rätt för bankbolag att idka fondkommissionsrörelse är särskilt stad '

54 §.

Bankaktiebolag må för egen räkning driva handel allenast med gu

samt in- och utländskt mynt, växlar, checkar, anvisningar ävensom obli

tioner och andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar, uto

sådana som medföra rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fo

ringsägare (förlagsbevis). Egendom, varmed bolag ej må driva handel f

egen räkning, äger bolag ej heller förvärva, där ej nedan i denna para ^

eller i 55 § annorlunda stadgas.

Bankbolag må förvärva:

dels fast egendom eller tomträtt, såframt med fånget åsyftas att ber

banken lokaler för dess inrymmande, eller bostadsrätt till lägenhet för såd

ändamål, aktie i bolag, som uteslutande har till syfte att förvalta för o

förmälda användning förvärvad fast egendom eller tomträtt och vars aldi

kapital uppgår till minst en tredjedel av egendomens bokförda värde, el

förlagsbevis, utfärdat av bolag, som nu nämnts;

dels inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som b

bolaget äger, eller till lokaler, som bolaget i övrigt innehaver;

dels ock, såframt tillstånd därtill lämnas av Konungen, alctie i an

svenskt bankbolag, i utländskt bankföretag eller i svenskt alttiebolag, v

ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det allmänna, ävensp

förlagsbevis, utfärdat av bolag eller företag som nu nämnts.

55 §.

Till skyddande av fordran må bankaktiebolag å offentlig auktion e

fondbörs inköpa egendom, som är för fordringen utmätt eller pantsatt,,

ock såsom betalning för fordran övertaga för fordringen pantsatt eller a

egendom, där uppenbart är att bolaget eljest skulle lida avsevärd förlii

dock icke i någotdera fallet egen aktie. Om sålunda inköpt eller överta

egendom utgöres av fastighet, gruva, fabrik eller annan liknande anlag

ning eller fartyg, må bankbolag i utbyte mot sådan egendom jämte t'

hörande lös egendom förvärva ^ttie i bolag, som bildas för förvaltning

ifrågavarande egendom eller för fortsättande av en därmed bedriven ve

samhet, eller förlagsbevis, utfärdat av sådant bolag. Bankbolag må ock f

värva aktie i bolag, vari bankbolaget enligt bestämmelserna i detta s

¬

background image

r 183

287

f6fUt förvärvat aktie, där uppenbar fara är, att bankbolaget eljest skulle

jiidä förlust.

itj

: Har bankbolag med stöd av vad i första stycket stadgas förvärvat aktie

i; iDOlag e ller av aktiebolag utfärdat förlagsbevis, må bankbolaget, om aktie-

olaget överlåter sina tillgångar å annat aktiebolag, utbyta aktie eller för-

agsbevis, som sålunda förvärvats, mot aktie i det andra aktiebolaget eller

�rlagsbevis utfärdat av detta bolag.

; Egendom, som bankbolag förvärvat med stöd av bestämmelserna i denna

paragraf, skall åter avyttras, så snart lämpligen kan ske och senast då

'avyttring kan äga rum utan förlust för bolaget.

Angående förvärv enligt denna paragraf skall anmälan ofördröjligen göras

' kos tillsynsmyndigheten.

fi i

ki

⬢11

56 §.

<

Bankaktiebolag må icke bevilja kredit, utan att säkerhet som av bolaget

.i i prövas betryggande ställes antingen i fast eller lös egendom eller ock i

.'^1 fifordringsrätt jämväl mot annan än den, åt vilken krediten beviljas. Utan

hinder av vad sålunda stadgas må dock

i ,

1. stat, kommun eller annan därmed jämförlig samfällighet ävensom

i; a llmän kassa eller inrättning, vars reglemente blivit av Konungen fast-

; ställt, så ock bankbolag, sparbank eller utländskt bankföretag kunna erhålla

'^i Jj-kredit utan särskild säkerhet;

2. kortvarig kredit kunna utan särskild säkerhet beviljas affärsidkare i

'^i4;>> öch för hans rörelse, därest med hänsyn till omständigheterna trygghet för

liiinb.Ifprbindelsens fullgörande ändock kan anses föreligga;

3. av vederhäftig person dragen växel, betalbar å annan ort, kunna dis-

konteras, ehuru accept å densamma ej erhållits; samt

jf , 4. kredit utan särskild säkerhet till ett belopp i varje särskilt fall av

sjt!i�0;,.^1iögst sjuttiofemtusen kronor och sammanlagt högst en tiondel av bankbo-

⬢ibji' y.lagets eget kapital kunna lämnas småföretagare.

,

57 §.

fi i�0

�r lån icke ställt att betalas inom sex månader, skall bankaktiebolaget

f-förbehålla sig rätt att uppsäga lånet till återbetalning senast inom sagda

lytid.

I, I rt Utan att förbehålla sig rätt som i första stycket sägs må bankbolag i en-

liöj jlighet med. närmare bestämmelser i bolagsordningen utlämna lån med

jjlängre löptid än sex månader till sammanlagt belopp av högst tjugu pro-

li^i cent av bolagets eget kapital, dock att beträffande lån, för vilkas fulla gäl-

i y dande staten är ansvarig, nämnda belopp må överskridas med sammanlagt

J' hö gst fem procent av bolagets eget kapital. Lån som nu sagts må, där icke

staten är ansvarig för lånets fulla gäldande, icke ställas på längre återbetal-

J ningstid än tio år och ej heller uppgå till högre belopp i varje särskilt fall

etthundrafemtiotusen kronor. Beträffande lån, för vars fulla gäldande

> staten icke är ansvarig och för vilket säkerheten utgöres av borgen av annan

än kommun eller därmed jämförlig samfällighet, skall i skuldebrevet ut-

inq, ..fästas årlig avbetalning i förhållande till den tid, för vilken lånet beviljats.

58 §.

Bankaktiebolag må icke bevilja kredit till verkställande direktör i bola-

V ⬢

eller ställföreträdare för verkställande direktör eller till befattningsha-

vare, åt vilken uppdragits att ensam eller i förening med annan avgöra på

I styrelsen ankommande ärenden, eller till revisor eller revisorssuppleant, ej

b

b

⬢⬢

>⬢ - ⬢

¬

background image

V.

.

]

288

1955 -Nr

⬢ '

^

heller till den som är gift med sådan person; och skall detsamma gälla

träffande bolag, förening eller annan sammanslutning, däri någon som

sagts i egenskap av delägare eller medlem äger ett väsentligt ekonomi

intresse. Utan hinder av vad sålunda stadgats må dock kredit beviljas d

mot säkerhet av värdehandling, vari omyndigs medel må utan överförm

dares samtycke anbringas, dels utan dylik säkerhet åt sammanslutning s

nyss nämnts genom diskontering av växlar grundade å verkliga hand "

affärer, dels ock, såvitt angår kredit om högst tjugufemtusen kronor t'

befattningshavare som sägs i detta stycke, mot pant som prövas i och for

innebära fullgod säkerhet.

*

Bankbolag må ej vid beviljande av kredit såsom säkerhet godtaga borg

av eller fordringsbevis utfärdat av person eller sammanslutning som>

första stycket sägs. Ej heller må kredit beviljas mot växel, varå pers

eller sammanslutning som nu sagts är acceptant, trassent eller endossen

dock med undantag för växel, som är grundad å verklig handelsaffär o

för vilken betalningsskyldighet åligger sådan sammanslutning.

Till den som utan att vara befattningshavare, varom i första stycket s"

är ledamot av bankbolagets styrelse eller till sammanslutning, vari såd

styrelseledamot såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt ekon

miskt intresse, må kredit icke beviljas utan mot pant, som prövas i o

för sig innebära fullgod säkerhet, eller genom diskontering av växel, vilk

är grundad å verklig handelsaffär.

59 §.

I fråga om kredit mot pant av aktier skall bankaktiebolag särskilt iakt

taga

att vid kreditens meddelande förefinnes en med hänsyn till de pantsat '

aktiernas beskaffenhet och omständigheterna i övrigt skälig marginal me

lan aktiernas marknadsvärde och kreditbeloppet; samt

att kreditbeloppet såvitt möjligt icke vid någon tidpunkt under krediten

fortbestånd överstiger aktiernas marknadsvärde.

Bankbolag må icke såsom pant mottaga aktie i bolag, vars verksamhet Iiu'

vudsakligen består i att förvalta eller driva handel med aktier eller so

idkar emissionsrörelse.

Vad nu stadgats om kredit mot pant av aktier skall äga motsvarande till-

lämpning i fråga om kredit mot pant av förlagsbevis.

Föreskriften i 49 § angående förbud för bankbolag att som pant mottag

egen aktie skall även gälla i fråga om förlagsbevis som bolaget utställt.

60 §.

Vad i 56�59 §§ stadgats angående kredit skall äga motsvarande tilläm

ning i fråga om garantiförpliktelse, som bankaktiebolaget ikläder sig. -

61 §.

:

Bankaktiebolag är pliktigt ägna särskild uppmärksamhet däråt, att i ^

åt samma eller med varandra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap fö

bundna kredittagare eller mot säkerhet av aktier i samma eller i dylik g

menskap förbundna aktiebolag beviljas kredit i sådan omfattning, att däraT

kan uppkomma fara för bankbolagets säkerhet. Med kredit skall härvid'

jämställas borgen och annan garantiförpliktelse till bankbolaget ävensom n ^

bolaget ingången garantiförpliktelse för kredittagaren.

¬

background image

r 183

289

.

62 §.

> %. Bankaktiebolag äger mottaga inlåning med

dB/s ett belopp motsvarande summan av

- a) bolagets inneliggande kassa;

b) vad för bolagets räkning innestår hos riksbanken eller riksgäldskon-

töret eller å postgiro eller hos annat inländskt bankbolag, svenska jord-

brukskreditkassan eller centralkassa för jordbrukskredit;

c) bolaget tillhöriga, å inländsk penninginrättning dragna checkar samt

j'av inländsk bank, svenska jordbrukskreditkassan eller centralkassa för

[ jordbrukskredit utställda egna växlar, betalbara vid anfordran;

' d) marknadsvärdet, dock högst nominella värdet, å bolaget tillhöriga av

i; svenska staten utfärdade skattkammarväxlar samt å sådana bolaget tillh�-

obligationer, vilka utfärdats av svenska staten, Sveriges allmänna hy-

,

pöteksbank eller konungariket Sveriges stadshypotekskassa, under förut-

sättning att obligationernas återstående löptid icke överstiger fem år;

"I"»

e) tre fjärdedelar av marknadsvärdet, dock högst tre fjärdedelar av no-

minella värdet, å sådana bolaget tillhöriga obligationer, som avses under

d) men vilkas återstående löptid överstiger fem år;

⬢ f) tre fjärdedelar av marknadsvärdet, dock högst tre fjärdedelar av no-

^⬢^15 minella värdet, å andra bolaget tillhöriga inhemska obligationer, vilka äro

av fullgod beskaffenhet; samt

i

g) intill ett sammanlagt belopp, motsvarande högst tre gånger bolagets

eget kapital och högst etthundra miljoner kronor, fordringar, för vilka sä­

kerheten utgöres av

, ^

fullgoda inhemska obligationer, därvid obligationerna skola medräknas

^ " till så stor del av sitt värde som angives under d)�f) här ovan,

^

inteckning i jordbruksfastighet eller sådan bostads- eller a.ffärsfastig-

, S het, som är belägen inom område, för vilket stadsplan eller bygguadsplan

^

fastställts, inom sextio procent av senast fastställda taxeringsvärdet, eller

j ' inteckning i tomträtt till bebyggd fastighet, såvida den eller de byggna-

der, som finnas uppförda därå, äro avsedda väsentligen för bostadsända-

mål, inom sextio procent av senast fastställda taxeringsvärdet å byggna-

dels ock ett belopp motsvarande, om bolagets eget kapital icke överstiger

;⬢ t em miljoner kronor, fem gånger det egna kapitalet samt, om bolagets eget

kapital är större än nyss sagts, tjugufem miljoner kronor ökat med tio

..gånger skillnaden mellan bolagets eget kapital och fem miljoner kronor.

Såsom inlåning anses dels bankbolags samtliga skuldförbindelser utom

vad som må vara outtaget av krediter i räkning, som bolaget beviljat, dels

' beloppet av de garantiförbindelser, som bolaget iklätt sig, i den mån dessa

förpliktelser icke täckas av hos bolaget insatta, till bolaget pantförskrivna

medel.

'

På ansökan av bankbolag äger Konungen, efter hörande av fullmäktige i

riksbanken och riksgäldskontoret samt tillsynsmyndigheten, medgiva att

av bolaget utställda förlagsbevis icke skola anses såsom inlåning samt att

K ined bolagets eget kapital må likställas, intill ett belopp motsvarande högst

tJi !';, hälften av bolagets aktiekapital, nominella värdet å förlagsbevis, utställda

av bolaget,

fu'tli''"

63 §.

Bankaktiebolag är skyldigt att hålla en med hänsyn till rörelsens art och

?f!i^ omfattning tillräcklig kassareserv, bestående av tillgångar som kunna med

{

* lätthet förvandlas i penningar.

J

¬

background image

290

1955 . Nr

Kassareserven skall jämte den inneliggande kassan minst uppgå t'

lopp lika med summan av

a) tjugufem procent av de förbindelser, som det åligger bolaget att

göra vid anfordran eller efter uppsägning inom kortare tid än en m

garantiförbindelser och inlåning å sparkasseräkning undantagna;

b) fyra procent av sådana bankbolagets förbindelser, som ej skola m

svaras av kassareserv enligt a), garantiförbindelser samt obligationer ell

därmed jämförligai förbindelser undantagna.

Nedgår kassareserv under vad nu är sagt, skall den, så snart det kan s

åter uppbringas till föreskrivet belopp.

Pantsatt sådan tillgång, som i första stycket sägs, må icke inräknas

kassareserven; dock att, där tillgången utgör säkerhet för avtalad kredi

som ej av bankbolaget till fullo begagnats, den må beräknas till det belöp

som bolaget enligt avtalet är berättigat att vid anfordran ytterligare utb

komma.

-

64 §.

Ej må bankaktiebolag vid avtal om kredit eller eljest i sin rörelse förb

hålla sig andel i vinst på affär, som bolaget självt icke äger avsluta.

Ej heller annorledes må bankbolag, där ej fråga är om utdelning å akti

eller vad bolaget såsom ägare av aktier eljest kan tillkomma, beredas and

i vinst på verksamhet, som bolaget självt icke äger bedriva.

65 §.

4

Vid beviljande av kredit må bankaktiebolag icke göra förbehåll däro

att kreditbeloppet eller del därav skall insättas hos bolaget för längre tid "

sex månader eller på längre tids uppsägning än sex månader.

66 §.

Bankaktiebolag må ej utfärda tryckta eller graverade, till innehavare

eller till viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig ansvarig

het för sådana förbindelser.

Vad sålunda stadgats skall dock ej gälla av bankbolaget utställda rän

bärande förlagsbevis lydande å minst etthundra kronor.

67 §.

Insättas penningar hos bankaktiebolag för att där innestå viss tid, m

eller utan ränta, skall bevis, som bolaget därom utfärdar, ställas till vi

man och innehålla, att överlåtelse må ske endast till viss man samt

överlåtelsen bör till nye ägarens säkerhet anmälas hos bolaget.

En och samma insättares tillgodohavande på sparkasseräkning eller d^',

med likartad räkning må icke annorledes än genom upplupen räntas la

gande till kapitalet ökas utöver femtontusen kronor. Då, efter vad i 70-

stadgas, för samma person utfärdats flera motböcker, skall dock vad n

är sagt gälla i fråga om tillgodohavandet enligt varje särskild motbok. _

Banld)olag må icke ikläda sig skyldighet att annorledes än viss tid, mi

en vecka, efter uppsägning återbetala å sparkasseräkning insatta made

styrelsen dock obetaget att, då sådant prövas kunna ske utan olägenhe

medgiva utbetalning utan avvaktan på uppsägningstidens utgång. Inså

ning å sparkasseräkning antecknas i motbok som utlämnas till räknings-;

havaren. Då medel å sådan räkning lyftas, skall anteckning därom göra

i motboken. Ej må bolaget träffa förbehåll, som skulle medföra att b

talning till annan än rätt innehavare av motboken kunde åberopas av b

laget,

¬

background image

^ '

r 183

291

%

fråga om efterlysning och. dödande av förkommen motbok gäller vad

ul,;, , arom är särskilt stadgat.

^8 §.

IjEj , ,

För inrättande av avdelningskontor i kommun, där bankaktiebolaget icke

föriit driver bankverksamhet vid kontor, fordras Konungens tillstånd. Så-

dant tillstånd må lämnas endast om verksamheten i kommunen finnes

'"^.'kilhna vara till nytta för det allmänna.

ujlj .r! Vid meddelande av tillstånd äger Konungen föreskriva, att tillståndet icke

i sk all innebära rätt för bolaget att i kommunen driva verksamhet vid flera

.kontor än ett.

, - Inrättas avd

>ofördröjligen göra anmälan till tillsynsmyndigheten.

⬢ Inrättas avdelningskontor, då tillstånd ej erfordras, åligger det bolaget att

Hl

69 §.

^ Inom kommun, där bankaktiebolag icke är berättigat att utöva verksam-

;)het vid kontor, må bolaget icke idka in- eller utlåning genom ombud eller

eljest bava omljud för främjande av sin in- eller utlåning.

Jiritip"

Vad sålunda stadgats gäller dock icke i fall, då det ombud som anlitas är

annat bankbolag, sparbank eller kassa för jordbrukskredit.

7-0 §.

Omyndig må utan särskild tillåtelse av förmyndaren förfoga över medel,

; som den omyndige, efter det han fyllt sexton år, själv insatt hos bank-

-aktiebolag. Sådana medel må ej av bolaget utbetalas till förmyndaren utan

'^;den omyndiges samtycke. Har förmyndaren erhållit överförmyndarens till-

^j^f/stånd att omhändertaga medlen och därom hos bolaget företett bevis, äger

f den omyndige ej längre förfoga över medlen. I fall varom nu är sagt skall

⬢anteckning, att den omyndige ej äger förfoga över innestående medel, verk-

, ^ställas å bevis eller i motbok, som av bolaget utlämnats, när beviset eller

^^⬢^motboken företes hos bolaget.

i i it,-: I fråga om medel, som stå under förvaltning av förmyndare eller god

Jnah efter vad i föräldrabalken är stadgat, må, utom såvitt angår ränta

lö^^-isom i nnestått kortare tid än ett år, uttag utan överförmyndarens tillstånd

rgöras allenast såframt förbehåll därom skett enligt 15 kap. 9 § andra styc-

ket nämnda balk. överförmyndaren äger när som helst förordna, att för­

behållet ej skall gälla. Har sådant förordnande meddelats, skall anteckning

.djöi äärom verkställas å bevis, som utfärdats om insättningen, eller i motbok

⬢ ilöi so m utlämnats av banldjolaget. överförmyndare, förmyndare och god man

,jyj äga på begäran erhålla bevis angående beloppet av de medel, som insättas

j feller innestå, så ock, om meddelat tillstånd icke blivit använt, intyg därom.

⬢ Utan hinder därav, att motbok rörande insättning å sparkasseräkning

-2�0; e ller därmed likartad räkning förut utfärdats, må ny motbok utfärdas för

den, till vilkens förmån medel insättas med förbehåll som i andra stycket

äyses, så ock för omyndig, som fyllt sexton år, för vilken utfärdats motbok

^^j> å'm edel, varöver den omyndige ej äger själv förfoga. Innestå medel, som

förvaltas av förmyndare eller god man, å motbok med sådant förbehåll, må

annan motbok utfärdas för insättning av medel utan förbehåll.

H'-

Om styrelse och firmateckniiig

ii-'-

71 §.

För bankaktiebolag skall finnas en styrelse bestående av minst fem högst

tif p fe mton ledamöter.

^

f'-

¬

background image

292

1955 . N

3

Styrelsen skall förvalta bankbolagets angelägenheter i enlighet

i denna lag är stadgat.

72 §.

Styrelseledamöterna skola vara myndiga, här i riket bosatta svenska m

borgare.

Av styrelseledamöterna må icke flera än en för varje påbörjat fem

vara befattningshavare i banken.

-i

73 §.

. 'i

Styrelsen väljes å bolagsstämma; dock må enligt bestämmelse, som '

tagits i bolagsordningen, en eller flera av ledamöterna kunna tillsättas

annan ordning.

Styrelseledamot skall utses för tid intill dess ordinarie stämma hålli

och må icke utses för längre tid än till och med den stämma som s

äga rum under tredje räkenskapsåret efter valet. �ndå att den tid, f

vilken styrelseledamot blivit utsedd, ej gått till ända, må han skiljas fr

uppdraget genom beslut av den som utsett honom. Styrelseledamot äger ö

rätt att avgå före utgången av nämnda tid. Anmälan om avgång skall gö

hos styrelsen, så ock, där styrelseledamot ej är vald å bolagsstämma, hö

den som tillsatt honom.

Om styrelseledamot, som är vald å bolagsstämma, entledigas eller eljes

avgår eller avlider eller hinder för honom att vara styrelseledamot upp

kommer enligt 72 § och suppleant ej finnes, åligger det övriga styrel

ledamöter att ofördröj ligen föranstalta om val av ny ledamot för åters

ende mandattid. Meddelas icke annan föreskrift i bolagsordningen,

dock med valet anstå till nästa ordinarie bolagsstämma, såframt styrelse

är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter samt antalet

understiger fem.

..

⬢ 'i

74 §.

Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under styrelsen

inseende leda verksamheten, däri inbegripet att i den utsträckning styre

sen bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest ankomma på st;f

relsens egen prövning. Där förhållandena så påkalla, må flera verkställa '

de direktörer utses. Styrelsen skall även förordna styrelseledamot eller sty

relsesuppleant att vara ställföreträdare för verkställande direktör.

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör att e

sam eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet att eljeé

ankomma på styrelsens egen prövning

Angående den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma veriest"

lande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger det styrelse

att meddela föreskriver i en för ett år i sänder fastställd instruktion. Avs

uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna för kreditgivningen fas

ställas. Hava flera verkställande direktörer utsetts, skall instruktionen a

giva huru ledningen av bankens verksamhet skall mellan dem fördelas

Styrelsen skall, så snart kan ske, till tillsynsmyndigheten insända avskri

av instruktionen ävensom, där ändringar vidtagas i densamma, medd

myndigheten därom.

Uppdrag som sägs i denna paragraf må när som helst återkallas eller

skränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende

varje slag,

/

St3Telsen må icke ät enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att ^

göra ärende, som avser;

{

¬

background image

v

r 183

293

inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertagande av

' annan bankrörelse;

2. förvärv eller avyttring av fastighet, avsedd för bankens inrymmande;

;

3. beviljande av kredit till person, vilken är sådan befattningshavare som

58 § första stycket sägs eller ledamot av bankaktiebolagets styrelse eller

nfc[ av den särskilda styrelse, som kan finnas inrättad vid avdelningskontor,

H eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan person är

\ styrelseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt eko-

; nomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att för person eller sammanslut-

- ning, som nu nämnts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan styrelsens

beslut i varje särskilt fall kredit må beviljas vederbörande i och för en av

honom idkad rörelse;

,4.

förvärv av aktie eller förlagsbevis i andra fall än då fråga är om aktie

eller förlagsbevis, som är för bankbolagets fordran utmätt eller pantsatt;

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock att

beslut, där så påkallas av allmän ränteförändring, må utan styrelsens

hörande meddelas för tiden intill nästkommande styrelsesammanträde;

6. antagande eller entledigande av ordinarie befattningshavare.

I denna paragraf meddelade bestämmelser angående kredit skola gälla

^ ^

även i fråga om garantiförpliktelse, som banldbolag ikläder sig.

75 §.

I'lf-

Verkställande direktör eller annan befattningshavare, åt vilken uppdra-

gits att ensam eller i förening med annan avgöra på styrelsen ankommande

ärenden, må icke vara ledamot av styrelsen i bolag, vars huvudsakliga

yerlisamhet består i att förvalta eller driva handel med aktier eller som

idkar emissionsrörelse. I styrelsen för annat bolag må han icke vara le-

damot, med mindre bankbolagets styrelse genom beslut, som biträdes av

^

i minst två tredjedelar av samtliga ledamöter, i varje särskilt fall därtill

lämnar tillstånd. Den för vilken tillstånd ifrågasättes må icke deltaga i be-

|

sUitet. Kallelse till styrelsesammanträde, då prövning av fråga om tillstånd

äger rum, skall innehålla uppgift att sådan fråga förekommer vid sam-

manträdet.

al-E

i

fel®;

76 §.

feiaiy Vad i denna lag är stadgat om styrelseledamot och verkställande direk-

i

ifetlö ' tör skall i tillämpliga delar gälla beträffande styrelsesuppleant och ställ-

;

]>M: företrädare för verkställande direktör.

i

iåK

I bolagsordningen må närmare bestämmelser upptagas om de förutsätt-

i

ningar, under vilka suppleant eller verkställande direktörs ställföreträdare

äger inträda i tjänstgöring, så ock, där flera suppleanter eller ställföreträdare

rulii finnas, om ordningen för deras inträde. Sådana bestämmelser må jämväl

meddelas av den som utsett suppleanten. Bestämmelse som i detta stycke

sägs må ej registreras.

^ ⬢

77 8

iticiY

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Har bolagsstämman ej

utsett ordförande eller skall, där en eller flera ledamöter tillsatts i annan

r ordning än genom val å bolagsstämma, sådan ledamot ej enligt bolagsord-

0''' ningen tillika vara stjrrelsens ordförande, skall styrelsen välja ordförande.

Vid lika röstetal skall valet avgöras genom lottning.

Verkställande direktör eller annan befattningshavare i banken må icke

vara ordförande.

89�55702//. Svensk författningssamling 1955, Nr 483�187

/ fl

I 'v

.4 ,

i

I

tl

¬

background image

.

..

294

1955 . ISTr

' '' ^

78 §.

Det åligger ordföranden att tillse att sammanträden hållas så oftå'

lagsordningen föreskriver och eljest då så erfordras. Framställer styr

ledamot begäran om sammankallande av styrelsen, skall hans beg*"

efterkommas.

Vid styi-elsens sammanträden skola föras protokoll, vilka skola till '

tigheten bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill u

ser. Styrelseledamot är berättigad att på begäran få särskild från styrelsei

beslut avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skola föra

i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

^

79 §.

Styrelsen är beslutför, där de vid sammanträde tillstädesvarandes a

tal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter, såframt ej fö

faeslutförbet högre antal föreskrivits i bolagsordningen. �rende må do

icke företagas, med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter elle

vid förfall för någon av dem, suppleant för honom erhållit tillfälle att del

taga i ärendets behandling.

Såsom styrelsens beslut gäller, där föreskrift om särskild röstplurali

ej givits i bolagsordningen, den mening, om vilken vid sammanträde d

flesta röstande förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträde

av ordföranden. �r styrelsen icke fulltalig, må beslut anses föreligga allén

där av de tillstädesvarande ett antal överstigande en tredjedel av hela antal^

styrelseledamöter enat sig.

!

80 §.

Ledamot av styrelsen må ej handlägga fråga rörande avtal mellan h,

nom och bankaktiebolaget eller sådan fråga om avtal mellan bolaget o

tredje man, i vilken han äger ett väsentligt intresse, som kan vara s "

dande mot bolagets. Ej heller må han deltaga i beslut angående avtal mel

lan bolaget och tredje man, som han ensam eller jämte annan äger för

träda. Vad sålunda är stadgat skall äga motsvarande tillämpning beträffan­

de gåva från bolaget, så ock beträffande rättegång eller annan talan mo

styrelseledamoten eller tredje man.

(

81 §.

:

Styrelsen äger, i den mån annat icke följer av vad i denna lag är stadgat,

att handla å bankaktiebolagets vägnar i förhållande till tredje man sam

att företräda bolaget inför domstolar och andra myndigheter. Samma beh",

righet tillkommer ock dem som efter vad i 82 § sägs äga teckna holage^

firma.

82 §.

1 mom. Bankaktiebolags firma skall tecknas av minst två personer

förening.

2 mom. Bemyndigande för styrelseledamot eller styrelsesuppleant at

teckna banldDolagets firma må meddelas av styrelsen. Styrelsen äger

bemyndiga annan än nu sagts att teckna bolagets firma, om tillåtelse d

till givits i bolagsordningen eller av bolagsstämman; dock må i dylikt f

bemyndigande ej lämnas den som är omyndig eller den som icke är här

riket bosatt svensk medborgare.

Styrelsen må föreskriva att firmatecknare bör underskriva sitt namn

¬

background image

r 183

⬢ 295

såsom kontrasignant. Dylik firmatecknare äger teckna bankbolagets

' a endast tillsammans med firmatecknare, som ej är kontrasignant. Fö-

r,

slmves annan inskränkning i rätten att teckna bolagets firma än nu sägs,

^ i å den ej registreras.

,,; ⬢ Bemyndigande att teckna bankbolagets firma må när som helst av sty-

'-^1' vélsen återkallas.

83 §.

cl^..

⬢ St yrelsen eller annan, som jämlikt 81 § är ställföreträdare för bank-

: a ktiebolaget, må ej förfoga över dess tillgångar eller ikläda det förpiik-

ivtelser eller eljest vidtaga åtgärd i strid med vad i 52 § andra stycket första

' punkten och tredje stycket är stadgat beträffande bolagsstämma. Styrelsen

jåTj-;' äger dock till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål använda till-

,ij^;igång, som i förhållande till bolagets ställning är av ringa betydelse.

84 §.

I förhållande till bankaktiebolaget åligger det styrelsen att ställa sig till

I "efterrättelse de särskilda föresla-ifter som meddelas i bolagsordningen eller

!y:ti!; ; ;åv b olagsstämma. Detsamma skall gälla annan ställföreträdare för bolaget

Sirj'iSamt den som har befogenhet att avgöra på styrelsen ankommande ären-

ijs:])' den; och äro dessa jämväl skyldiga att hörsamma föreskrift som meddelas

fei;i äv styrelsen.

Föreskrift, vilken såsom stridande mot denna lag eller bolagsordningen

^finnes ej vara gällande, må dock ej efterkommas, ej heller föreskrift av

v bolagsstämma om sådan åtgärd avseende förvaltningen av bolagets ange-

4 lägenheter, vars verkställighet styrelsen finner innebära ett uppenbart åsi-

dosättande av bolagets intressen.

��

Den som enligt 80 § icke må för bankbolaget handlägga fråga om avtal

^

äger ej heller befogenhet att utan särskilt uppdrag av styrelsen företräda

bolaget i avseende å avtalet.

mt, .

85 §.

Har styrelsen eller annan ställföreträdare företagit rättshandling å bank-

'^'^j' alttiebolagets vägnar men därvid handlat i strid med vad i 83 § är stadgat

; el ler med föreskrift, som avses i 84 §, eller eljest överskridit sin befogenhet,

i..är rättshandlingen ej gällande mot bolaget, såframt tredje man insåg eller

!r bort inse att sådant �verskridande förelåg.

Har styrelsesuppleant utövat styrelseledamots befogenhet, är det förhål-

_L landet, att förutsättning för hans inträde i styrelseledamots ställe saknades,

"U; utan verkan gentemot tredje man, där denne ej insåg eller bort inse nämnda

förhållande.

86 §.

v,

; Skriftlig handling, som utfärdas för bankaktiebolag, bör undertecknas

j med bolagets firma, och skola de, som teckna firman, därvid underskriva

! sina namn.

Har styrelsen eller annan ställföreträdare för banlcbolaget utfärdat hand-

ling utan firmateckning och framgår icke av dess innehåll, att den utfär-

dats å bolagets vägnar, svara de, som undertecknat bandlingen, för vad

1% genom bandlingen må hava slutits, en för alla och alla för en, såsom för

egen skuld. Sådan ansvarighet skall dock ej åvila undertecknarna, där

av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick, att den utfär­

dades för bolaget, samt den, till vilken handlingen ställts, av bolaget er-

(illC

I

¬

background image

, .v

296

1955 .

a83

håller behörigen undertecknat godkännande av handlingen utan

dröjsmål efter det begäran därom framställts eller personlig ansv

gjorts gällande mot undertecknarna.

87 §.

Angående behörighet för styrelseledamot, så ock f�r den, som eljest

myndigats teckna bankaktiebolagets firma, att mottaga delgivning i r

tegång mot bolaget är stadgat i rättegångsbalken; och skall vad i så

avseende gäller äga tillärapning jämväl då annat meddelande skall d

vas bolaget.

Vill styrelsen kära till banldsolaget, skall styrelsen kalla aktieägarna

bolagsstämma för val av ställföreträdare att föra bolagets talan i tvis

Stämning delgives genom att föredragas å stämman.

88 §.

Sker ändring i avseende å de till styrelseledamöter eller styrelsesupp

anter utsedda personerna eller i fråga om rätten att teckna bankakti

lagets firma eller ändras bolagets postadress eller ändrar styrelseledam

styrelsesuppleant eller särskild firmatecknare hemvist, skall styrelsen el

verkställande direktör därom afördröjligen göra anmälan för registrerin

�& denna anmälan skall vad i 22 § andra, tredje och sjätte styckena sä

äga motsvarande tillämpning. Vid anmälan, som ej avser allenast ändrin

av hemvist eller av bolagets postadress, skall fogas avskrift av protokoll ell

annan handling som bestyrker anmälningen.

;

Rätt att göra anmälan enligt första stycket tillkommer den som beröre

av anmälningen.

Om styrelsens årsredovisning

89 §.

Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avgiva redovisning f"

förvaltningen av bankalitiebolagets angelägenbeter genom avlämnande

balansräkning, avseende bolagets ställning vid rältenskapsårets utgån

vinst- och förlusträkning samt förvaltningsberättelse. Dessa redovisning

handlingar skola vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

j

Har beträffande redovisningshandling avvikande mening antecknats

styrelsens protokoll, skall yttrandet fogas till redovisningshandlingen, ^ ⬢

Minst en månad före ordinarie bolagsstämma skall styrelsen till revis ,

rerna i buvudskrift eller avskrift avlämna redovisningshandlingarna för d

förflutna räkenskapsåret.

'

90 §.

Räkenskapsår för bankaktiebolag skall vara helt år, dock må räken

skapsår vid rörelsens början ävensom vid omläggning av räkenskapsår avse

del av år eller utsträckas att omfatta högst aderton månader.

'

91 §.

Jämte vad i bokföringslagen är stadgat skola i avseende å bankakti .

bolags inventarium, balansräkning samt vinst- och förlusträkning gällO

följande bestämmelser.

_ ' ⬢

1 mom. Tillgångarna må, såframt ej nedan annorlunda stadgas, icke

upptagas vare sig över verkliga värdet eller till högre belopp än det varti)!

kostnaderna för deras anskaffning uppgått.

¬

background image

rl83

297

\iila

ymötn. Andra tillgångar än sådana, som äro avsedda till stadigvarande

för banltbolaget, må, såframt upplysning om förhållandet lämnas i

tvaltningsberättelsen, upptagas till högre belopp än som motsvarar kost­

aderna för deras anskaffning, dock ej över verkliga värdet,

n,!-)

3 mom. Hava under räkenskapsåret kostnader nedlagts för förbättring

ii ' jå'; tillg ång avsedd till stadigvarande bruk för banltbolaget eller hava så-

na kostnader balanserats från tidigare räkenskapsår, må de inräknas i

jiy'Anskaffningskostnaderna.

V,' Tillgång varom nu sagts må ej eljest upptagas till högre belopp än det

H^{jji!vartill den var uppförd i närmast föregående balansräkning. Dock må till-

ilj^Vgång, vilken måste anses äga ett bestående värde väsentligt överstigande

fj,nämnda belopp, upptagas till högst detta värde, såframt tillsynsmyndig-

rheten medgivit uppskrivningen. I fråga om fast egendom må ej i något

( fall uppskrivning ske över senast fastställda taxeringsvärdet.

S; 4- mom. Osäkra fordringar skola upptagas högst till det belopp varmed

j(''^-)ide beräknas komma att inflyta. Värdelösa fordringar må icke upptagas

^Is-såsom tillgång.

⬢ 5 mom. Kostnader för bolagsbildningen eller för ökning av aktiekapi-

(talet, så ock förvaltningskostnader må icke upptagas såsom tillgång.

l&tSv -

it fihigiv

_

92 §.

'feii' 1 mom. I balansräkningen skola tillgångar och skulder fördelas i pos-

äT[fl!' ,ter på sätt som må anses påkallat med hänsyn till verksamhetens art och

(allmänna bokföringsgrunder,

fasi; "] 2 mom. Fond må ej redovisas under benämningen pensionsfond eller

(understödsfond eller under annan benämning, som utmärker att fonden

(bildats för tryggande av pension eller eljest för anställdas eller deras anhö-

(rigas välfärd. Har efter vad i lagen om aktiebolags pensions- och andra

(personalstiftelser är stadgat sådan stiftelse bildats, skall skuld på grund

överföring av medel från bankaktiebolaget till stiftelsen redovisas i sär-

skild post med upptagande av stiftelsens benämning, därvid skuld på grund

äv överföring som beslutats vid balansräkningens fastställande, skuld för

'boränta för det år balansräkningen avser, i den mån den ej avräknats mot ut-

gifter, och skuld på grund av tidigare överföringar skola angivas för sig.

S mom. Inom linjen skall anmärkas sammanlagda beloppet av bank-