SFS 1955:384

550384.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 384

Lag

ående ändring i lagen den M september 1944 (nr 705) om aktiebolag;

given Stockholms slott den 3 juni 1955.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

ott förordna, att 3, 6, 14, 32, 77, 79, 88, 97 och 106 §§, 107 § 1 mom., 108,

7, 149, 200 och 214 §§ samt 222 § 1 mom. lagen den 14 september 1944 om

tiebolag^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Prop. 1955: 87; L^U 29; Rskr 337. Beträffande 200 § se jämväl prop, 1955: 151; B:oU 19

33; Rsk r 846.

Senaste lydelse av 149 § se 1946: 850.

r;

¬

background image

774

1955 .

f!kr,

iff

' 1 3

it^

.•C3f

al'iii,

„ .

3 §.

Aktierna skola lyda å lika belopp, ej understigande femtio Itronor; dock

må aktie kunna lyda å mindre belopp, lägst tio kronor, om det i bolagsord-,

ningen bestämda aktiekapitalet eller maximikapitalet icke överstiger fem-,

tiotusen kronor eller ock Konungen eller myndighet Konungen förordnar för

särskilt fall giver tillstånd därtill.

Vad för

tillskjuta något.

Aktie vare

bolaget odelbar.

Å aktierna skola utfärdas brev, vilka ställas till viss man, där ej Konungen

eller myndighet Konungen förordnar för särskilt fall medgiver att breven

må ställas till innehavaren.

6 §.

Stiftelseurkunden skall

sin art.

(4

Aktiebolags firma skall innehålla ordet aktiebolag. Firman skall tydligt "

skilja sig från andra förut i aktiebolagsregistret eller filialregistret införda, fe

ännu bestående firmor, så ock från oregistrerad firma, vilken upptagits i

stiftelseurkund som blivit av registreringsmyndigheten godkänd efter vad

i 190 § 1 mom. sägs, där ej godkännandet förfallit enligt 191 § eller bolaget

'

registrerats under annan firma än den i stiftelseurkunden upptagna.

-''4^

14 §.

Sedan de

registreringsmyndigheten (stiftarombud).

JESD

Där i förslaget till bolagsordning intagits bestämmelse, till vilken sär- w

skilt tillstånd erfordras jämlikt 3, 77 eller 147 §, skall vid ansökningen

fogas bevis om sådant tillstånd.

Ansökningen skall

granskarna inlämnas.

1

32 §.

Ansökan om

enligt teckningslistan.

Ansökningen skall

godkänd granskningsman.

I ansökningen

sådan firmatecknare.

Bolagets postadress skall angivas.

Vid ansökningen skola fogas:

1. de listor

ägt rum;

2. avskrift av

förda protokollet;

3. två exemplar

om ändringen;

4. en av

betalning; samt

5. bevis om tillstånd, som må vara lämnat enligt 79, 88 eller 107 §.

fC,.

I femte

stycket stadgas.

A J"

Har ej

av vittnen.

Vr- •

Där full

betalda aktier.

,j.

77 §.

'bijl,

För aktiebolag

tre ledamöter.

Styrelsen väljes å bolagsstämma; dock må enligt bestämmelse, som på

grund av särskild lag eller författning eller med särskilt tillstånd intagits i

bolagsordningen, en eller flera av ledamöterna kunna tillsättas i annan ord­

ning. Tillstånd som nyss nämnts gives av Konungen eller myndighet Ko- ,

nungen förordnar.

Styrelseledamot, som

skall förrättas.

,

Ändå att

tillsatt honom.

Om styrelseledamot

— där stadgas.

A'do

79 §

Styrelseledamöterna och verkställande direktör skola vara myndiga och, j l" ,

där ej för särskilt fall Konungen eller myndighet Konungen förordnar annat h

ÉJ
TLI,

iTöir

srni oi

•01 »B

•t

¬

background image

5 . Nr 384

775

' låter, här i riket bosatta svenska medborgare. Sådant tillstånd må be-

'äffande styrelseledamöterna ej avse mer än en tredjedel av hela antalet.

;

88 §.

, Bemyndigande för styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direk­

tör eller vice verkställande direktör att teckna bolagets firma må meddelas

av styrelsen, där ej i bolagsordningen blivit bestämt, att sådant bemyndi-

vgande icke må meddelas. Styrelsen äge ock bemyndiga annan än nu sagts

att teclaia bolagets firma, om tillåtelse därtill givits i bolagsordningen eller

äv bolagsstämman; dock må i dylikt fall bemyndigande ej läranas den som

, är omyndig och ej heller utan tillstånd av Konungen eller myndighet Ko­

nungen förordnar den som icke är här i riket bosatt svensk medborgare.

; Bemyndigande att

styrelsen återkallas.

97 §.

Utses, efter det ansökan om bolagets registrering gjorts, verkställande di­

rektör eller vice verkställande direktör, eller sker ändring i avseende å de

'1 styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter eller till verkställande direk-

•tör eller vice verkställande direktör utsedda personerna eller i fråga om rät-

en att teckna bolagets firma, eller ändrar styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör eller vice verkställande direktör eller eljest någon,

som ensam eller i förening med annan äger teckna firman, sitt hemvist eller

ändras bolagets postadress, skall styrelsen eller verkställande direktör därom

ofördröj ligen göra anmälan för registrering. Ä denna anmälan skall vad

i 32 § andra, tredje och sjunde styckena sägs äga motsvarande tillämpning.

Vid anmälan, som ej avser allenast ändring av hemvist eller av bolagets

postadress, skall fogas avskrift av protokoll eller annan handling som be­

styrker anmälningen, så ock, där jämlikt 79 eller 88 § särskilt tillstånd er­

fordras, bevis om sådant tillstånd.

Rätt att

av anmälningen.

106 §.

Revisorer och

tillsatt honom.

Om revisor

sådan stämma.

Den, som

tillsatt honom.

Skall enligt denna lag eller bolagsordningen revisor vara auktoriserad re­

visor eller godkänd granskningsman och sker ändring i avseende å därtill

utsedd person eller suppleant för denne eller beträffande sådan persons hem­

vist, skall styrelsen eller verkställande direktör ofördröj ligen göra anmälan

. d ärom för registrering. Å denna anmälan skall vad i 32 § andra stycket sägs

äga motsvarande tillämpning. Vid anmälan, som ej avser allenast ändring

av hemvist, skall fogas avskrift av protokoll eller annan handling som be-

, styrker ändringen, så ock, där jämlikt 107 § särskilt tillstånd erfordras,

bevis om sådant tillstånd.

Rätt att

av ändringen.

107 §.

1 mom. Revisor skall vara myndig och, där ej för särskilt fall Konungen

eller myndighet Konungen förordnar annat tillåter, här i riket bosatt svensk

medborgare. Revisor skall hava den erfarenhet beträffande bokföring och

insikt i ekonomiska förhållanden som med hänsyn till bolagets verksamhet

erfordras för uppdraget.

; Uppgår aktiekapitalet

hela aktiekapitalet.

- Till revisor

andres syskon.

I fall

å revisorssuppleant.

fel

¬

background image

776

1955 .

S83:

' :

108 §.

Hava i

av registreringsmyndiglieten.

På anmälan varom i första stycket sägs skall länsstyrelsen, i fall då re­

visorer icke utsetts till antal som enligt denna lag och bolagsordningen är .

föresla-ivet, förordna revisorer till erforderligt antal samt, i fall då revisor •

som är auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman ej utsetts, ehuru

det enligt denna lag eller bolagsordningen skolat ske, förordna en sådan ^

revisor. Är revisor omyndig eller har någon, som ej är här i riket bosatt

svensk medborgare, utan vederbörligt tillstånd utsetts till revisor eller har

någon utsetts till revisor i strid mot vad i 107 § 1 mom. tredje stycket stad- <

gas, skall på anmälan därom länsstyrelsen förklara honom entledigad och

förordna revisor i hans ställe. Har anmälan ej gjorts av styrelsen, skall före

besluts meddelande tillfälle beredas styrelsen att yttra sig i ärendet. För- -

ordnande av revisor skall avse tid till dess annan revisor blivit i föreskriven :

ordning utsedd.

Har revisor

motsvarande tillämpning.

Vad i

om revisorssuppleant.

147 §.

Beslutar bolagsstämma att bolaget skall träda i likvidation, välje stäm- ,

man en eller flera likvidatorer. Stämman må ock utse en eller flera supp­

leanter. Enligt bestämmelse, som på grund av särskild lag eller författning ,

eller med särskilt tillstånd intagits i bolagsordningen, må en eller flera lik­

vidatorer kunna tillsättas på annat sätt att jämte de å bolagsstämman valda

deltaga i likvidationen. Tillstånd som nyss nämnts gives av Konungen eller

myndighet Konungen förordnar.

Har rätten

i beslutet.

Då likvidatorer

senare dag.

Finnes i

i likvidation.

149 §.

Likvidator skall vara myndig och, där ej för särskilt fall Konungen eller

myndighet Konungen förordnar annat tillåter, här i riket bosatt svensk

medborgare. Sådant tillstånd må ej avse mer än en tredjedel av hela an­

talet likvidatorer.

Uppdraget att

stycket sägs.

Om likvidator

ny likvidator.

Visar likvidator

till registreringsmyndigheten.

Vad i

för likvidator.

200 §.

Företer aktiebolags registrerade firma likhet med en i handelsregister,

föreningsregister, aktiebolagsregistret, filialregistret, försäkringsregistret,

bankregistret eller sparbanksregister tidigare införd firma, och lider där­

igenom innehavaren av sistnämnda firma förfång, äge han hos domstol föra

talan om förbud för aktiebolaget att efter viss tid använda förstnämnda fir­

ma samt om skadestånd. Rätt till sådan talan mot aktiebolag äge ock annat

aktiebolag vars firma senare registrerats, där tidigare godkännande av fir­

man då var gällande enligt 6 §.

Menar någon

vid domstol.

214 §.

Med dagsböter eller fängelse straffes ock

1. styrelseledamot, med vars begivande utfärdas aktiebrev, vilket utan

tillstånd är ställt till innehavaren, eller interimsbevis eller teckningsbevis,

som är ställt till innehavaren, eller aktiebrev, interimsbevis eller tecknings­

bevis, i vilket mot föreskrift i 34 § andra stycket, 35 § första stycket tredje

¬

background image

•d'i0

5 . Nr 384

777

i

^ nkten, 35 § andra stycket tredje punkten, 180 § första stycket eller 186 §

'mom. tredje stycket andra punkten den i förbehåll som i nämnda lagrum

gs bestämda inskränkningen icke angivits;

2. styrelseledamot eller

i aktieboken;

3. styrelseledamot, verkställande

till aktieägare;

4. revisor, likvidationsrevisor

hans uppdrag;

5. den som

oriktig uppgift.

222 §.

. -^'1 mom. Beslutas bolagsordningsändring, varigenom aktiekapitalet eller

ximikapitalet höjes så att efter ändringen akties nominella belopp skulle

derstiga det belopp, varå aktie i bolaget utan särskilt tillstånd lägst må

da, äge bolagsstämma besluta sammanläggning av aktierna i bolaget.

Beslutas i aktiebolag, vars aktier på grund av särskilt tillstånd eller till

öljd av äldre lagstiftning lyda å lägre belopp än det, varå aktierna i bolaget

' tan särskilt tillstånd lägst må lyda, nedsättning av aktiekapitalet enligt

6 § ,

: eller beslutas i annat aktiebolag enligt 66 § sådan nedsättning av aktie-

pitalet, att nedsättningens genomförande medelst minskning av aktiernas

minella belopp skulle medföra att detta skulle nedgå under femtio kronor

ller, där efter nedsättningen aktierna i bolaget enligt 3 § må lyda å lägst

0 kronor, under nämnda belopp,

, äge ock, där nedsättningen ej skall genomföras medelst inlösen eller in-

agning av aktier, bolagsstämman besluta sammanläggning av alitierna i

olaget.

Sammanläggning, som beslutas enligt första eller andra stycket, må ej

avse flera aktier än som erfordras för att vid utbyte mot en ny aktie den­

nas nominella belopp icke skall understiga det belopp, varå aktierna i bo­

laget utan särskilt tillstånd lägst må lyda.

Beslut om

i nedsättningsbeslutet.

1 annat

sig därom.

Där beslut

i ärendet.

' Denna lag träder i kraft den 1 januari 1956.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

) Stockholms slott den 3 juni 1955.

GUSTAF ADOLF

:

(L. s.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

r

201—55702//. Svensk förfaiiningssamling 1955, Nr 383—388

I

1

1

\_

•r-

.

•'

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.