SFS 2016:434 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 2016:434 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
160434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DEHCIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:DEHCII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:DEHCIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i sparbankslagen (1987:619);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om sparbankslagen (1987:619)3</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 3 kap. 3 a � och 4 a kap. 9 a och 9 b �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 4 a kap. 17 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att nuvarande 4 a kap. 1 a, 12 a och 12 b �� ska betecknas 4 a kap. 1 b,</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">12 b och 12 c ��,</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 3 kap. 4 a och 4 b ��, de nya 4 a kap. 1 b och 12 b �� och 4 a kap.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">3, 9, 17 och 22 �� och rubriken n�rmast f�re 4 a kap. 9 � ska ha f�ljande ly-<br/>delse,</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 4 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a,</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">16 b och 22 a ��, och n�rmast f�re 4 a kap. 16 b och 22 a �� nya rubriker av<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">I en sparbank ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets ledam�-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ter f�r inte vara anst�llda av banken. Minst en ledamot ska ha redovisnings-<br/>eller revisionskompetens. Utskottet ska utse en av ledam�terna att vara dess<br/>ordf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Banken f�r besluta att styrelsen inte ska ha n�got revisionsutskott, f�rutsatt</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">att styrelsen</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fullg�r de uppgifter som anges i 4 b � och de uppgifter som revisions-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">utskottet har enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>537/2014 av den 16 april 2014 om s�rskilda krav avseende lagstadgad revi-<br/>sion av f�retag av allm�nt intresse och om upph�vande av kommissionens be-<br/>slut 2005/909/EG, i den ursprungliga lydelsen, och</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppfyller det krav som anges i f�rsta stycket tredje meningen.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-<br/>stadgad revision av �rsredovisning, �rsbokslut och koncernredovisning och om �ndring<br/>av r�dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upph�vande av r�dets direk-<br/>tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/56/EU.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">3 Lagen omtryckt 1996:1005.<br/>Senaste lydelse av <br/>3 kap. 3 a � 2009:570<br/>4 a kap. 9 a � 2009:570<br/>4 a kap. 9 b � 2009:570<br/>4 a kap. 12 b � 2004:975<br/>rubriken n�rmast f�re 4 a kap. 17 � 2004:304. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2009:570.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:434</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:434</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Revisionsutskottet ska, utan att det p�verkar styrelsens ansvar och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgifter i �vrigt,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. �vervaka bankens finansiella rapportering samt l�mna rekommendatio-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ner och f�rslag f�r att s�kerst�lla rapporteringens tillf�rlitlighet,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. med avseende p� den finansiella rapporteringen �vervaka effektiviteten i</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bankens interna kontroll, internrevision och riskhantering,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. h�lla sig informerat om revisionen av �rsredovisningen och koncern-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">redovisningen samt om slutsatserna av Revisorsn�mndens kvalitetskontroll,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om p� vilket s�tt re-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">visionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillf�rlitlighet samt om vil-<br/>ken funktion utskottet har haft,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. granska och �vervaka revisorns opartiskhet och sj�lvst�ndighet och d�</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�rskilt uppm�rksamma om revisorn tillhandah�ller banken andra tj�nster �n<br/>revision, och</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. bitr�da vid uppr�ttandet av f�rslag till sparbanksst�mmans beslut om re-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">visorsval.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om banken har en valberedning som huvudm�nnen har ett betydande infly-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tande i, f�r banken ge valberedningen i uppgift att i st�llet f�r revisionsutskot-<br/>tet l�mna ett f�rslag till sparbanksst�mman om val av revisor.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om revision av sparbanker finns �ven i Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">mentets och r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om s�r-<br/>skilda krav avseende lagstadgad revision av f�retag av allm�nt intresse och<br/>om upph�vande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsf�rord-<br/>ning).</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppdraget som revisor f�r en sparbank f�r g�lla h�gst sju �r i f�ljd.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag. F�r</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ett s�dant uppdrag finns det best�mmelser i artikel 17.1 andra stycket i EU:s<br/>revisorsf�rordning om att uppdraget f�r g�lla h�gst tio �r i f�ljd.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett avtalsvillkor som har till syfte att sparbanksst�mman ska v�lja en</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">viss revisor eller en revisor som finns med i en viss f�rteckning eller liknande<br/>�r ogiltigt. Detsamma g�ller s�dana begr�nsningar i reglementet.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �r i konkurs eller har f�tt n�ringsf�rbud eller som har f�rval-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken f�r inte vara revisor i en sparbank.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor i en</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">sparbank.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">miska f�rh�llanden som med h�nsyn till arten och omf�nget av bankens verk-<br/>samhet kr�vs f�r uppdragets fullg�rande.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Till revisor f�r �ven ett registrerat revisionsbolag utses. Best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">vem som f�r vara huvudansvarig f�r revisionen n�r ett revisionsbolag utses att<br/>vara revisor och om underr�ttelseskyldighet finns i 17 � revisorslagen</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:570.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse av tidigare 4 a kap. 1 a � 2009:570.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2009:570.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:434</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">(2001:883). Best�mmelserna i 5 � om j�v, 19 � om r�tt att n�rvara p� st�mma<br/>och 13 kap. 10 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse om rap-<br/>porteringsskyldighet till�mpas p� den huvudansvarige.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Revisorns uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:127px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Revisorn i en sparbank ska granska bankens �rsredovisning j�mte</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">r�kenskaperna och styrelsens f�rvaltning. Granskningen ska utf�ras med pro-<br/>fessionell skepticism och vara s� ing�ende och omfattande som god revisions-<br/>sed kr�ver.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en sparbank �r moderf�retag (moderbank), ska revisorn �ven granska</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">koncernredovisningen och koncernf�retagens inb�rdes f�rh�llanden i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En revisor som �r utsedd av n�gon annan �n Finansinspektionen ska f�lja</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">de s�rskilda f�reskrifter som meddelas av st�mman, om de inte strider mot<br/>lag, reglementet eller god revisionssed.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Om banken har fler �n en revisor, ska de l�mna en gemensam revi-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">sionsber�ttelse. Det som s�gs i 11 � om h�nvisning till revisionsber�ttelsen<br/>g�ller d� samtliga revisorer.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid oenighet om huruvida �rsredovisningen har uppr�ttats i �verensst�m-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">melse med till�mplig lag om �rsredovisning ska varje revisor g�ra ett s�dant<br/>uttalande som avses i 13 � f�rsta stycket och ange sk�len f�r oenigheten.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft30">Revisionsber�ttelsens inledning ska inneh�lla uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. bankens firma och organisationsnummer,<br/>2. vilken r�kenskapsperiod som revisionsber�ttelsen avser,<br/>3. vilket eller vilka normsystem f�r redovisning som banken har till�mpat,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">4. revisorns etableringsort.<br/>Revisionsber�ttelsen ska vara undertecknad av revisorn och inneh�lla upp-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">gift om vilken dag revisionen avslutades.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns v�sentliga os�kerhetsfaktorer n�r det g�ller h�ndelser</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">eller f�rh�llanden som kan medf�ra betydande tvivel om bankens f�rm�ga att<br/>forts�tta sin verksamhet, ska revisionsber�ttelsen inneh�lla ett uttalande i fr�-<br/>gan.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som f�ljer av 13 a och 14 �� f�r revisionsber�ttelsen inte</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">inneh�lla n�gon f�rs�kran om bankens framtida l�nsamhet eller om hur effek-<br/>tivt och �ndam�lsenligt styrelsen eller den verkst�llande direkt�ren har drivit<br/>eller kommer att driva verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Koncernrevision</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft30">I samband med en koncernrevision ska revisorn bed�ma och utv�r-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dera det revisionsarbete som har utf�rts av revisorer i de �vriga koncernf�re-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2004:304.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2004:304.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">10 Senaste lydelse av tidigare 4 a kap. 12 a � 2004:975.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:434</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">tagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan f� tillg�ng till dokumentation<br/>av det revisionsarbete som �r relevant f�r koncernrevisionen.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om revisorn �r f�rhindrad att g�ra den bed�mning och utv�rdering som av-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">ses i f�rsta stycket, ska han eller hon utf�ra kompletterande revisionsarbete<br/>avseende dotterf�retagen eller vidta andra l�mpliga �tg�rder. Revisorn ska<br/>ocks� underr�tta Revisorsn�mnden om hindret.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">I en moderbank ska revisorn l�mna en s�rskild revisionsber�ttelse be-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tr�ffande koncernen. D� ska 1214, 16 och 16 a �� till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">En sparbank ska f�r registrering anm�la vem som har utsetts till revi-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">sor och, om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag, vem som �r huvudan-<br/>svarig f�r revisionen.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Anm�lan ska inneh�lla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">avviker fr�n revisorns hemvist, ska �ven hemvisten anges. Anm�lan ska vidare<br/>inneh�lla uppgift om revisorns personnummer eller, om s�dant saknas, f�del-<br/>sedatum. Om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets organisa-<br/>tionsnummer eller n�got annat identifieringsnummer anges.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Anm�lan ska g�ras f�rsta g�ngen n�r banken enligt 2 kap. 11 � anm�ls f�r</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">registrering och d�refter genast efter det att n�gon �ndring har intr�ffat i ett<br/>f�rh�llande som har anm�lts eller ska anm�las f�r registrering.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">R�tt att g�ra anm�lan har �ven den som anm�lan g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Domstols entledigande av revisorn</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>22 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft40">En revisor som har utsetts av sparbanksst�mman f�r entledigas av</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">tingsr�tten i den ort d�r styrelsen har sitt s�te om han eller hon �r ol�mplig f�r<br/>uppdraget.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">En ans�kan om att tingsr�tten ska besluta om entledigande f�r g�ras av<br/>1. huvudm�n som representerar minst fem procent av r�sterna i banken,<br/>2. styrelsen, och<br/>3. Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Denna lag tr�der i kraft den 17 juni 2016.<br/>2. Om en sparbank vid ikrafttr�dandet inte har �verl�tbara v�rdepapper</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">upptagna till handel p� en reglerad marknad, till�mpas best�mmelserna om<br/>redovisningskompetens eller revisionskompetens i 3 kap. 4 a � f�rsta stycket<br/>tredje meningen och andra stycket 2 f�rst efter den f�rsta ordinarie spar-<br/>banksst�mma som h�lls efter den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. Best�mmelserna i 4 a kap. 1 c � till�mpas �ven p� villkor och begr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ningar som har avtalats respektive beslutats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. Best�mmelserna om revisionsber�ttelse och koncernrevision i de nya</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">4 a kap. 12 a, 13 a, 16 a och 16 b �� och i 4 a kap. 12 b och 17 �� i den nya<br/>lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast<br/>efter den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2004:304.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2004:304.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2016:434</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sparbankslagen (1987:619);

utf�rdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om sparbankslagen (1987:619)3

dels att 3 kap. 3 a � och 4 a kap. 9 a och 9 b �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 4 a kap. 17 � ska utg�,
dels att nuvarande 4 a kap. 1 a, 12 a och 12 b �� ska betecknas 4 a kap. 1 b,

12 b och 12 c ��,

dels att 3 kap. 4 a och 4 b ��, de nya 4 a kap. 1 b och 12 b �� och 4 a kap.

3, 9, 17 och 22 �� och rubriken n�rmast f�re 4 a kap. 9 � ska ha f�ljande ly-
delse,

dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 4 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a,

16 b och 22 a ��, och n�rmast f�re 4 a kap. 16 b och 22 a �� nya rubriker av
f�ljande lydelse.

3 kap.

4 a �

4

I en sparbank ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets ledam�-

ter f�r inte vara anst�llda av banken. Minst en ledamot ska ha redovisnings-
eller revisionskompetens. Utskottet ska utse en av ledam�terna att vara dess
ordf�rande.

Banken f�r besluta att styrelsen inte ska ha n�got revisionsutskott, f�rutsatt

att styrelsen

1. fullg�r de uppgifter som anges i 4 b � och de uppgifter som revisions-

utskottet har enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
537/2014 av den 16 april 2014 om s�rskilda krav avseende lagstadgad revi-
sion av f�retag av allm�nt intresse och om upph�vande av kommissionens be-
slut 2005/909/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

2. uppfyller det krav som anges i f�rsta stycket tredje meningen.

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av �rsredovisning, �rsbokslut och koncernredovisning och om �ndring
av r�dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upph�vande av r�dets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/56/EU.

3 Lagen omtryckt 1996:1005.
Senaste lydelse av
3 kap. 3 a � 2009:570
4 a kap. 9 a � 2009:570
4 a kap. 9 b � 2009:570
4 a kap. 12 b � 2004:975
rubriken n�rmast f�re 4 a kap. 17 � 2004:304.

4 Senaste lydelse 2009:570.

SFS 2016:434

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:434

4 b �

5

Revisionsutskottet ska, utan att det p�verkar styrelsens ansvar och

uppgifter i �vrigt,

1. �vervaka bankens finansiella rapportering samt l�mna rekommendatio-

ner och f�rslag f�r att s�kerst�lla rapporteringens tillf�rlitlighet,

2. med avseende p� den finansiella rapporteringen �vervaka effektiviteten i

bankens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. h�lla sig informerat om revisionen av �rsredovisningen och koncern-

redovisningen samt om slutsatserna av Revisorsn�mndens kvalitetskontroll,

4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om p� vilket s�tt re-

visionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillf�rlitlighet samt om vil-
ken funktion utskottet har haft,

5. granska och �vervaka revisorns opartiskhet och sj�lvst�ndighet och d�

s�rskilt uppm�rksamma om revisorn tillhandah�ller banken andra tj�nster �n
revision, och

6. bitr�da vid uppr�ttandet av f�rslag till sparbanksst�mmans beslut om re-

visorsval.

Om banken har en valberedning som huvudm�nnen har ett betydande infly-

tande i, f�r banken ge valberedningen i uppgift att i st�llet f�r revisionsutskot-
tet l�mna ett f�rslag till sparbanksst�mman om val av revisor.

4 a kap.

1 a �

Best�mmelser om revision av sparbanker finns �ven i Europaparla-

mentets och r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om s�r-
skilda krav avseende lagstadgad revision av f�retag av allm�nt intresse och
om upph�vande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsf�rord-
ning).

1 b �

6

Uppdraget som revisor f�r en sparbank f�r g�lla h�gst sju �r i f�ljd.

F�rsta stycket g�ller inte om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag. F�r

ett s�dant uppdrag finns det best�mmelser i artikel 17.1 andra stycket i EU:s
revisorsf�rordning om att uppdraget f�r g�lla h�gst tio �r i f�ljd.

1 c �

Ett avtalsvillkor som har till syfte att sparbanksst�mman ska v�lja en

viss revisor eller en revisor som finns med i en viss f�rteckning eller liknande
�r ogiltigt. Detsamma g�ller s�dana begr�nsningar i reglementet.

3 �

7

Den som �r i konkurs eller har f�tt n�ringsf�rbud eller som har f�rval-

tare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken f�r inte vara revisor i en sparbank.

Bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor i en

sparbank.

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska f�rh�llanden som med h�nsyn till arten och omf�nget av bankens verk-
samhet kr�vs f�r uppdragets fullg�rande.

Till revisor f�r �ven ett registrerat revisionsbolag utses. Best�mmelser om

vem som f�r vara huvudansvarig f�r revisionen n�r ett revisionsbolag utses att
vara revisor och om underr�ttelseskyldighet finns i 17 � revisorslagen

5 Senaste lydelse 2009:570.

6 Senaste lydelse av tidigare 4 a kap. 1 a � 2009:570.

7 Senaste lydelse 2009:570.

background image

3

SFS 2016:434

(2001:883). Best�mmelserna i 5 � om j�v, 19 � om r�tt att n�rvara p� st�mma
och 13 kap. 10 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse om rap-
porteringsskyldighet till�mpas p� den huvudansvarige.

Revisorns uppgifter

8

9 �

9

Revisorn i en sparbank ska granska bankens �rsredovisning j�mte

r�kenskaperna och styrelsens f�rvaltning. Granskningen ska utf�ras med pro-
fessionell skepticism och vara s� ing�ende och omfattande som god revisions-
sed kr�ver.

Om en sparbank �r moderf�retag (moderbank), ska revisorn �ven granska

koncernredovisningen och koncernf�retagens inb�rdes f�rh�llanden i �vrigt.

En revisor som �r utsedd av n�gon annan �n Finansinspektionen ska f�lja

de s�rskilda f�reskrifter som meddelas av st�mman, om de inte strider mot
lag, reglementet eller god revisionssed.

12 a �

Om banken har fler �n en revisor, ska de l�mna en gemensam revi-

sionsber�ttelse. Det som s�gs i 11 � om h�nvisning till revisionsber�ttelsen
g�ller d� samtliga revisorer.

Vid oenighet om huruvida �rsredovisningen har uppr�ttats i �verensst�m-

melse med till�mplig lag om �rsredovisning ska varje revisor g�ra ett s�dant
uttalande som avses i 13 � f�rsta stycket och ange sk�len f�r oenigheten.

12 b �

10

Revisionsber�ttelsens inledning ska inneh�lla uppgift om

1. bankens firma och organisationsnummer,
2. vilken r�kenskapsperiod som revisionsber�ttelsen avser,
3. vilket eller vilka normsystem f�r redovisning som banken har till�mpat,

och

4. revisorns etableringsort.
Revisionsber�ttelsen ska vara undertecknad av revisorn och inneh�lla upp-

gift om vilken dag revisionen avslutades.

13 a �

Om det finns v�sentliga os�kerhetsfaktorer n�r det g�ller h�ndelser

eller f�rh�llanden som kan medf�ra betydande tvivel om bankens f�rm�ga att
forts�tta sin verksamhet, ska revisionsber�ttelsen inneh�lla ett uttalande i fr�-
gan.

16 a �

Ut�ver vad som f�ljer av 13 a och 14 �� f�r revisionsber�ttelsen inte

inneh�lla n�gon f�rs�kran om bankens framtida l�nsamhet eller om hur effek-
tivt och �ndam�lsenligt styrelsen eller den verkst�llande direkt�ren har drivit
eller kommer att driva verksamheten.

Koncernrevision

16 b �

I samband med en koncernrevision ska revisorn bed�ma och utv�r-

dera det revisionsarbete som har utf�rts av revisorer i de �vriga koncernf�re-

8 Senaste lydelse 2004:304.

9 Senaste lydelse 2004:304.

10 Senaste lydelse av tidigare 4 a kap. 12 a � 2004:975.

background image

4

SFS 2016:434

tagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan f� tillg�ng till dokumentation
av det revisionsarbete som �r relevant f�r koncernrevisionen.

Om revisorn �r f�rhindrad att g�ra den bed�mning och utv�rdering som av-

ses i f�rsta stycket, ska han eller hon utf�ra kompletterande revisionsarbete
avseende dotterf�retagen eller vidta andra l�mpliga �tg�rder. Revisorn ska
ocks� underr�tta Revisorsn�mnden om hindret.

17 �

11

I en moderbank ska revisorn l�mna en s�rskild revisionsber�ttelse be-

tr�ffande koncernen. D� ska 1214, 16 och 16 a �� till�mpas.

22 �

12

En sparbank ska f�r registrering anm�la vem som har utsetts till revi-

sor och, om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag, vem som �r huvudan-
svarig f�r revisionen.

Anm�lan ska inneh�lla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen

avviker fr�n revisorns hemvist, ska �ven hemvisten anges. Anm�lan ska vidare
inneh�lla uppgift om revisorns personnummer eller, om s�dant saknas, f�del-
sedatum. Om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets organisa-
tionsnummer eller n�got annat identifieringsnummer anges.

Anm�lan ska g�ras f�rsta g�ngen n�r banken enligt 2 kap. 11 � anm�ls f�r

registrering och d�refter genast efter det att n�gon �ndring har intr�ffat i ett
f�rh�llande som har anm�lts eller ska anm�las f�r registrering.

R�tt att g�ra anm�lan har �ven den som anm�lan g�ller.

Domstols entledigande av revisorn

22 a �

En revisor som har utsetts av sparbanksst�mman f�r entledigas av

tingsr�tten i den ort d�r styrelsen har sitt s�te om han eller hon �r ol�mplig f�r
uppdraget.

En ans�kan om att tingsr�tten ska besluta om entledigande f�r g�ras av
1. huvudm�n som representerar minst fem procent av r�sterna i banken,
2. styrelsen, och
3. Finansinspektionen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 17 juni 2016.
2. Om en sparbank vid ikrafttr�dandet inte har �verl�tbara v�rdepapper

upptagna till handel p� en reglerad marknad, till�mpas best�mmelserna om
redovisningskompetens eller revisionskompetens i 3 kap. 4 a � f�rsta stycket
tredje meningen och andra stycket 2 f�rst efter den f�rsta ordinarie spar-
banksst�mma som h�lls efter den 16 juni 2016.

3. Best�mmelserna i 4 a kap. 1 c � till�mpas �ven p� villkor och begr�ns-

ningar som har avtalats respektive beslutats f�re ikrafttr�dandet.

4. Best�mmelserna om revisionsber�ttelse och koncernrevision i de nya

4 a kap. 12 a, 13 a, 16 a och 16 b �� och i 4 a kap. 12 b och 17 �� i den nya
lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast
efter den 16 juni 2016.

11 Senaste lydelse 2004:304.

12 Senaste lydelse 2004:304.

background image

5

SFS 2016:434

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.